Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 224

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5822 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/85/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2019 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
2019 5821 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/87/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 5823 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/88/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Książki.
2019 5825 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 5824 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/89/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwaleniua Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2019-2024.
2019 5152 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 5153 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest Gmina Książki oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym.
2019 5154 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
2019 4898 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Książki.
2019 4899 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 4218 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019.
2019 4196 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.
2019 4182 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkola i szkoły podstawowej, wobec których Gmina Książki nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2019 4183 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/65/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest Gmina Książki oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym.
2019 4184 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w gminie Książki - Jezioro Łopatki.
2019 3599 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2019 3598 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części gminy Książki w miejscowości Osieczek - Obszar E.
2019 3597 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksiązki na rok 2019.
2019 3602 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3601 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2019 3600 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Książki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 2826 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksiązki na rok 2019.
2019 2031 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019
2019 1893 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Książki w miejscowościach Łopatki, Książki, Blizienko.
2019 1894 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części gminy Książki w miejscowościach Książki - Brudzawki – Obszar D.
2019 1058 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wysokości wypłacanego ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu pożarniczym.
2019 1057 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
2019 1060 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2019 1059 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książki w roku 2019.
2019 191 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Gminy w Książkach z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2019 194 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy w Książkach z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 121 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy w Książkach z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 122 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy w Książkach z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6141 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy w Książkach z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 5745 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/303/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 5748 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 5749 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/306/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 5406 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLV/300/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części gminy Książki w miejscowościach Szczuplinki i Łopatki - Obszar A.
2018 5405 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLV/289/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 5408 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLV/302/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej częśći gminy Książki w miejscowości Książki - Obszar C.
2018 5407 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLV/301/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części gminy Książki w miejscowości Blizno - Obszar B.
2018 5367 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLV/291/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Książki.
2018 5368 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLV/294/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Książki.
2018 4685 2018-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2018 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 4510 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/286/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 3583 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/276/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 3584 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/279/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych , zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Książki.
2018 3585 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/280/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 2992 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI/270/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 2993 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI/275/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Książki.
2018 2651 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/268/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2018 1845 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 1846 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Książki do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
2018 1785 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 1099 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.
2018 1098 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 1101 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 1100 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książki w roku 2018.
2018 487 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 488 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Książki lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Książki lub jej jednostkom organizacyjnym
2018 286 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Książki na lata 2018 - 2021.
2018 76 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 77 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2018.
2018 74 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 .
2018 75 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2017 4787 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2017 4712 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach.
2017 4711 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 4714 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
2017 4713 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Książki.
2017 4136 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 4137 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 4138 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2017 3827 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 3580 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
2017 3009 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 2572 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXX/202/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 2131 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 1771 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 1418 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1419 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Książki jest organem prowadzącym.
2017 1420 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 874 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 875 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Książki.
2017 448 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 449 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
2017 14 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/171/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Książki oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.
2017 13 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/168/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach oraz nadania jej Statutu.
2017 22 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/164/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2017 21 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/162/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2017.
2016 4649 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osieczek.
2016 4650 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łopatki.
2016 4647 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaskocz.
2016 4648 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Książki.
2016 4653 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Blizienko.
2016 4654 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Blizno.
2016 4651 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczuplinki.
2016 4652 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brudzawki.
2016 4596 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2016 4597 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Książkach.
2016 4525 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4524 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Książki.
2016 4526 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie opłaty targowej.
2016 4528 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.
2016 4527 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i informacji o lasach od osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej.
2016 3767 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 3254 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/134/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 3255 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXII/138/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 września 2016r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książkach.
2016 2329 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/124/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 2330 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/128/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książkach.
2016 2023 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIX/120/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi BLIZNO - BLIZIENKO - KSIĄŻKI.
2016 2024 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi BLIZIENKO-ŁOPATKI-KSIĄŻKI.
2016 2020 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIX/115/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2019 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIX/114/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 2022 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIX/117/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2021 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIX/116/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książki.
2016 2008 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XIX/112/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 1596 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2016 1597 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2016 1595 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2016 1593 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na rok 2016.
2016 1594 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach.
2016 1601 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2016 1602 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2016 1600 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2016 1598 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2016 1599 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2016 1099 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVII/91/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 913 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/87/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi OSIECZEK II.
2016 912 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/86/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi OSIECZEK.
2016 914 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVi/88/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połozonego we wsi ŁOPATKI - ZASKOCZ - KSIĄŻKI.
2016 916 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/90/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi SZCZUPLINKI.
2016 915 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/89/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi BLIZIENKO.
2016 878 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVI/84/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 680 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XV/80/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 491 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/70/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 492 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/72/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2016 493 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/74/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum dla których Gmina Książki jest organem prowadzącym.
2016 163 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/68/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 104 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIII/63/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.
2015 4375 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/58/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 4376 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/59/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2015 4377 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/62/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego w Książkach oraz ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarza.
2015 3514 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/51/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.
2015 3515 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/53/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2015 3516 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/54/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Książki.
2015 3189 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/47/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach.
2015 2983 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/42/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.
2015 2441 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/35/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.
2015 2236 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.
2015 1875 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 3 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.
2015 1862 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2015 628 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie Gminy Książki.
2015 445 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/10/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.
2014 3211 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LII/288/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 3212 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LII/289/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 3048 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LI/284/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Książki na lata 2014-2019.
2014 2376 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/269/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2014 2377 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/270/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2014 2375 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/268/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2014 2373 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/265/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny na rzecz Gminy Książki oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2374 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/266/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 2381 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2014 2382 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/275/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2014 2380 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/273/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2014 2378 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/271/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2014 2379 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/272/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2014 1709 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/253/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Książki.
2014 685 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2014 684 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/217/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Książki.
2014 686 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2014 688 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 687 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 490 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie Gminy Książki.
2014 354 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/212/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Książki oraz zasad ich stosowania.
2014 355 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/213/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie „Park Kulturowy Osieczek” w Osieczku, gmina Książki, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie.
2014 356 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/214/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie „Park Kulturowy Kościół pw. św. Marii Magdaleny” w Łopatkach, gmina Książki, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie.
2014 8 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XL/205/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014.
2013 3273 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/185/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 3274 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/186/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 2145 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/162/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 1835 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1836 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/152/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książki.
2013 1837 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1372 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 979 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/142/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom (oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze) oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książki.
2013 980 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/144/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Książkach.
2013 361 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013.
2012 3771 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 3770 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/125/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książki.
2012 3773 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3772 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3109 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/122/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 2362 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2363 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 2078 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/108/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2012 1953 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/103/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 września 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2012 1955 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książkach.
2012 1956 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/107/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 1568 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/95/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Brudzawki.
2012 1365 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/91/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Książki.
2012 1366 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/92/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom (oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze) oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książki.
2012 1223 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XXI/86/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Książki.
2012 111 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/71/11 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
2011 3077 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/61/11 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2582 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/60/11 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 2583 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/62/11 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Książki.
2011 1915 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/45/11 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Książki
2011 646 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/9/11 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
2010 2131 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/212/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 2132 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/213/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 1834 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LI/208/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach
2010 1696 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/199/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych na rzecz gminy Książki mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1677 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/205/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Książki (lub organizacjami pozarządowymi) i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1343 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/190/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Książki
2010 980 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/188/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Książki.
2010 863 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLI/178/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Książki
2010 784 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/179/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 472 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/181/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 286 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLI/176/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2009 2114 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/168/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 2113 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/167/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Książki
2009 1157 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/146/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 8 maja 2009r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Książki
2009 987 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/140/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 9 kwietnia 2009r. sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Książki.