Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 131

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5647 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/78/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/95/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żalno
2019 5600 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/77/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej wewnętrznej
2019 5601 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/80/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Kęsowo
2019 5107 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/72/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 3583 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Kęsowo na rok 2019
2019 3080 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XII/49/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kęsowo w 2019 r.
2019 3079 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XII/52/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo
2019 3082 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XII/51/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie z gatunku dąb szypułkowy będącym pomnikiem przyrody rosnącym w Brzuchowie na działce o numerze ewidencyjnym 343/36 obręb Jeleńcz.
2019 3081 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XII/50/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2019 1734 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy „Bajkowa Kraina” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Kraina”
2019 1307 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
2019 1308 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo
2019 695 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2019 105 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2019
2018 6549 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6551 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6550 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kęsowo
2018 6120 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2018 6119 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 6123 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6122 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 6121 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2018 5265 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/296/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2018 4926 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LVII/285/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina” utworzonym przez Gminę Kęsowo
2018 4927 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LVII/287/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Kęsowo, gmina Kęsowo
2018 4240 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr LV/274/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Kęsowo, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Kęsowo
2018 3491 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LIV/268/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kęsowo oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3490 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LIV/270/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina” utworzonym przez gminę Kęsowo oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w takim klubie
2018 3489 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LIV/269/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą : Klub dziecięcy „Bajkowa Kraina” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Kraina”
2018 2920 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/256/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki w granicach administracyjnych Gminy Kęsowo.
2018 2921 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/255/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kęsowo w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 2726 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LI/250/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Kęsowo na rok 2018.”
2018 2225 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr L/245/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kęsowo na stałe obwody głosowania
2018 1383 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1384 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/242/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kęsowo na okręgi wyborcze
2018 511 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/234/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Kęsowo, gmina Kęsowo
2018 512 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/237/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 66 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/230/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Kęsowo na stałe obwody głosowania.
2018 67 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/227/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2018.
2017 5360 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/224/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentami płatniczymi podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kęsowo.
2017 4648 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 4647 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/218/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2017 4650 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie
2017 4649 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2017 3055 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2017 2862 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2017 2139 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik.
2017 2140 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Kęsowo na okręgi wyborcze
2017 1302 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kęsowo na lata 2017 – 2020
2017 1211 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 626 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic.
2017 627 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/158/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żalno
2017 349 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2017.
2016 4197 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2016 4196 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2016 4199 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 4198 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2942 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich
2016 783 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego
2016 437 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 438 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Kęsowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 198 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/93/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kęsowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2016 101 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/89/2025 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kęsowo”
2016 102 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez gminę Kęsowo dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę Kęsowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 103 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/94/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwalę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2016 100 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2016.
2015 3924 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3825 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2015 3826 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
2015 3823 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów
2015 3824 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3827 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo.
2015 3830 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez gminę Kęsowo dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę Kęsowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 3831 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Kęsowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 3828 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 3829 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2015 2767 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kęsowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2015 2768 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 września 2015r. w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Kęsowie.
2015 1745 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr IX/47/2014 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2015r. zmieniającą uchwałę nr XX/127/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 października 2012 roku zmieniającą uchwałę XIII/77/2011 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. Nr 236)
2015 587 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 588 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2015 589 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 296 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2015 198 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2015.
2014 3314 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/272/2014 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2014 3315 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/273/2014 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 1930 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2014 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za aleję pomnikową.
2014 1325 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2014 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 716 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2014 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego.
2014 311 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2014 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 17 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2014
2013 3786 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2013 3787 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 3788 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
2013 3145 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie.
2013 2236 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gminnych.
2013 2031 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo
2013 1891 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Kęsowo.
2013 1892 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 1297 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęsowo na lata 2013-2018
2013 1237 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo
2013 1238 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kęsowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1239 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
2013 989 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Kęsowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 533 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie: Szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz tryb ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie.
2013 534 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Kęsowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 247 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2013.
2013 117 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 118 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 115 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Gminy Kęsowo
2013 116 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 121 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo
2013 122 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
2013 119 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Kęsowo.
2013 120 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kęsowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3422 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Kęsowo na stałe obwody głosowania.
2012 3160 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
2012 3161 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr Nr XXI/132/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2012 3162 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 2766 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej
2012 2393 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Kęsowo na okręgi wyborcze
2012 2228 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2012 2157 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za aleję pomnikową.
2012 1032 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kęsowo.
2012 839 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/95/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Żalno
2012 660 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2012
2012 236 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: utworzenia Straży Międzygminnej
2011 886 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2011 887 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gminnych
2011 888 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kęsowo
2011 219 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2011