Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 251

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5065 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 5040 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gąsawa na lata 2019-2022.
2019 5041 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gąsawa.
2019 4112 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2019 4113 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gąsawa na lata 2019-2022.
2019 3619 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 3618 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 3621 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie.
2019 3620 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 1802 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2019 1801 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku.
2019 1800 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 1803 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1806 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2019 1805 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 1804 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2019 385 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 386 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2019 rok.
2019 383 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gąsawa.
2019 384 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2018 6378 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 6382 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6383 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
2018 6381 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2018 6379 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 6380 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2018 5263 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/327/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gąsawa.
2018 5264 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIV.328.2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Gąsawa.
2018 3843 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 3844 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/313/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2018 3293 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/302/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gąsawa.
2018 3294 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/305/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe, gmina Gąsawa.
2018 3295 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Biskupin, gmina Gąsawa.
2018 2995 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gąsawa na stałe obwody głosowania.
2018 2523 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gąsawa na stałe obwody głosowania.
2018 2524 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody, z drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny, stanowiącego pomnik przyrody, usytuowanego na działce nr 25/2 w Pniewach.
2018 1709 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gąsawa na okręgi wyborcze.
2018 1710 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku.
2018 1113 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Gąsawa instrumentem płatniczym.
2018 1114 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Gąsawa.
2018 1115 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i tryb pobierania opłat.
2018 111 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2018 rok.
2017 4690 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 4689 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
2017 4692 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 4691 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2017 3591 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Gąsawa.
2017 1625 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/224/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1626 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/225/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gąsawa.
2017 1041 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2017 1042 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Chomiąża Szlachecka, gmina Gąsawa.
2017 192 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2017 rok.
2016 4449 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 4448 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 4450 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/202/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2016 4452 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/204/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 4451 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/203/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2016 3632 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2016 3323 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XX/187/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 3324 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XX/188/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2016 3325 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XX/189/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2016 2699 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
2016 2698 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gąsawa na stałe obwody głosowania.
2016 2701 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/182/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Gąsawa na okręgi wyborcze.
2016 2700 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Gąsawa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2016 1207 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głowy.
2016 1206 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gąsawa.
2016 1208 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Godawy.
2016 1210 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/144/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Komratowo.
2016 1209 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gogółkowo.
2016 1205 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drewno
2016 1201 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/54/2003 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 października 2003 roku w sprawie nadania jednostkom pomocniczym Gminy Gąsawa - sołectwom statutów
2016 1200 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie Statutu Gminy Gąsawa.
2016 1202 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/136/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Annowo.
2016 1204 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chomiąża Szlachecka.
2016 1203 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupin.
2016 1218 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/152/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ryszewko.
2016 1217 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniewy
2016 1219 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szelejewo.
2016 1221 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/156/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/214/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 marca 2014r. upoważniającej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 1220 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i tryb pobierania opłat
2016 1216 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piastowo.
2016 1212 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łysinin.
2016 1211 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/145/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Laski Wielkie.
2016 1213 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowawieś Pałucka.
2016 1215 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oćwieka.
2016 1214 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Obudno.
2016 47 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Gąsawa na 2016 rok.
2015 4446 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2015 4445 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 4444 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2015 4447 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 4450 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2015 4449 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2016 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 4448 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2015 3473 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie ustalenia na 2016 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 3472 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 3471 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/97/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy Gąsawa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2015 3474 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2015 3477 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/104/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody, z dziewięciu drzew gatunku głóg dwuszyjkowy, stanowiących pomniki przyrody, z działek nr 399 i 400 w Gąsawie
2015 3476 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/103/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 3475 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2015 3010 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marcinkowo Górne.
2015 3009 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marcinkowo Dolne.
2015 3011 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowej w Gąsawie.
2015 3013 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu nagradzania nauczycieli.
2015 3012 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z gminnego stadionu w Gąsawie.
2015 2252 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu placów zabaw.
2015 2251 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Piastowo, gmina Gąsawa.
2015 2250 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie podziału Sołectwa Marcinkowo Górne na dwa odrębne sołectwa.
2015 2253 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/73/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowej w Gąsawie.
2015 2256 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2015 2255 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z gminnego stadionu w Gąsawie.
2015 2254 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie gminy Gąsawa.
2015 1606 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gąsawa.
2015 1607 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gąsawa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1604 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2015 1605 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/44/2003 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2015 1608 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 1611 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Gąsawa oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej.
2015 1612 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1609 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
2015 1610 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 878 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Piastowo, gmina Gąsawa.
2015 879 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Gąsawa na stałe obwody głosowania.
2015 604 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2015 600 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Gąsawie oraz nadania jej statutu.
2015 599 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gąsawie.
2015 601 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gąsawa.
2015 603 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2015 602 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 393 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gąsawa, udostępnionych dla operatorów lub przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 407 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 408 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Gąsawa oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej.
2015 144 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2015 rok.
2014 2958 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2014 2957 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia na 2015 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 2956 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2014 2959 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2014 2962 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gąsawa, udostępnionych dla operatorów lub przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 2961 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 2960 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 2479 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 września 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w zakresie pomocy rzeczowej w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014  - 2020.
2014 2480 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2014 1754 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w obrębie wsi Chomiąża Szlachecka, gmina Gąsawa.
2014 1755 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany powierzchni obszaru uznanego za użytek ekologiczny.
2014 1502 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie.
2014 1503 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie ustanowienia ograniczeń w używaniu i obrocie artykułami pirotechnicznymi na terenie Gminy Gąsawa.
2014 1147 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 286 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2014 287 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 155 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/197 /2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2014 rok.
2014 50 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2013 4113 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 13 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3999 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr xxv/187/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gąsawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3998 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gąsawa.
2013 3997 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2013 4002 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2013 4001 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2013 4000 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2013 3419 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2013 3403 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3402 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3401 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia na 2014 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3406 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 3405 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2013 3404 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2013 3133 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 18 października 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Gąsawa oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej.
2013 1873 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XX/152/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gąsawa, udostępnionych dla operatorów lub przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1222 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Gąsawa
2013 294 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2013 rok.
2012 3692 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Gąsawa.
2012 3672 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gąsawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3671 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2012 3670 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gąsawa.
2012 3673 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3676 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3675 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Gąsawa działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk spalarni zwłok zwierząt i ich części.
2012 3674 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3407 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3406 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działaności statutowej tych organizacji.
2012 3409 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Gąsawa na stałe obwody głosowania.
2012 3408 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013 rok.
2012 3269 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2012 2414 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/113/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2012 2413 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia na 2013 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2416 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2012 2415 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/111/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2012 2048 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 września 2012r. w sprawie podziału gminy Gąsawa na okręgi wyborcze
2012 1997 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 września 2012r. w sprawie zaliczenia ulicy Franciszka Kowalika w Gąsawie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2012 1998 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 września 2012r. w sprawie zaliczenia ulicy Piastowskiej w Gąsawie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2012 1999 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gąsawa, udostępnionych dla operatorów lub przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 1394 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XII/93/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gąsawa
2012 1103 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XI/72/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gąsawa
2012 1043 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XI/75/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 1042 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XI/74/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 1044 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XI/76/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 1046 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XI/78/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Gąsawa,trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania .
2012 1045 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XI/77/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody, dla 53 drzew gatunku lipa drobnolistna, znajdujących się przy drodze gminnej Marcinkowo Górne - Biskupin
2012 833 2012-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2011 rok
2012 621 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr X/64/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 622 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr X/66/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Gąsawa
2012 163 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok
2011 3370 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr VIII/67/95 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 17 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej w Gąsawie oraz nadania statutu
2011 3371 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/07 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 20 marca 2007 r. - akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
2011 3372 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie
2011 2667 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2011 2496 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2012 rok.
2011 2495 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 2494 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ustalenia na 2012 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2011 2499 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek , terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów
2011 2498 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2011 2497 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej , terminów płatności i sposobu jej poboru
2011 2317 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Gąsawa
2011 2318 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 października 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody, z pięciu drzew stanowiących pomniki przyrody z gatunku: śliwa ałycza, wierzba krucha, topola czarna, wierzba biała i lipa drobnolistna, z działki nr 25/2 w Pniewach
2011 2319 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 października 2011r. w sprawie ustanowienia formy ochrony – pomników przyrody, w stosunku do trzech drzew: dwóch wiązów i jesionu wyniosłego, znajdujących się na działce nr 25/2 w Pniewach
2011 2272 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Gąsawa, gmina Gąsawa
2011 1776 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych
2011 1744 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 498 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gąsawa
2011 499 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gąsawa na lata 2011 - 2016.
2011 113 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2011 rok.
2011 114 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Gąsawa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu .
2010 2895 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gąsawa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 2387 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2010 2386 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku.
2010 2388 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 rok.
2010 2390 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2010 2389 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Gąsawa.
2010 1599 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2010 1600 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej
2010 475 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gąsawa.
2010 215 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 214 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2010 rok.
2010 216 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu nagradzania nauczycieli.
2009 2584 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Gąsawa.
2009 2585 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 2549 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 rok.
2009 1907 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2009r. w sprawie ustalenia na 2010 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku.
2009 1908 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2009 1909 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2009 1910 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2009r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.
2009 1810 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2009 1628 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/162/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 sierpnia 2009r. sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2009 1015 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXI/136/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.
2009 717 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/111/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 693 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/127/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2009 526 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
2009 528 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad i okoliczności używania herbu, flagi i pieczęci gminy Gąsawa.
2009 525 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008r. sprawie budżetu gminy na 2009 r.
2009 527 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Gąsawa.