Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 227

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5536 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 4945 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, a także nauczycielowi który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów logopedów i doradców zawodowych zatrudnianych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2019 4944 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 4947 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4946 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2019 4009 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół w Gminie Dąbrowa
2019 4007 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej
2019 4008 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3633 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 2597 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2598 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr Vi/40/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa w latach 2019 – 2023.
2019 2600 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 1735 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa w 2019 roku
2019 1736 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dąbrowa
2019 1119 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2019 1118 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 1117 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków opłat oraz innych niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Dąbrowa instrumentem płatniczym.
2019 1122 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1121 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 1120 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dąbrowa na zadania służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na paliwo stałe, na proekologiczne.
2019 657 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/23/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty.
2019 658 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 622 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 621 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawanie i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat ze świadczoną pomoc w formie usług oraz tryb ich pobierania
2019 620 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 625 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dąbrowa na zadania służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na paliwo stałe, na proekologiczne.
2019 624 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2019 623 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/21/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2019 rok
2018 6719 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Dąbrowa na 2019 rok.
2018 6718 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/6/20018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 6720 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Dąbrowa
2018 6722 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Szczepanowo
2018 6721 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 5766 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2018 5765 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 5767 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 5769 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 5768 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 i zwolnień podatkowych.
2018 5398 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 5399 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5335 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Dąbrowa.
2018 5110 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5111 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Dąbrowa
2018 5112 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbrowa
2018 4433 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania
2018 4387 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 4388 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnejrawie
2018 3755 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 3140 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
2018 3139 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Dąbrowie i nadania jej statutu.
2018 3142 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i  wynagrodzenia za inkaso.
2018 3141 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie
2018 2794 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi Krzekotowo - Mierucinek do kategorii dróg gminnych
2018 2267 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2241 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 2242 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania
2018 1365 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa w 2018 roku
2018 1320 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze
2018 706 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 707 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 708 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty.
2017 5294 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5293 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbrowa
2017 5292 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w Szczepanowie do kategorii dróg gminnych
2017 5297 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2018 rok
2017 5296 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 5295 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dąbrowa
2017 4127 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 i zwolnień podatkowych.
2017 4126 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 4129 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 4128 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 3679 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 3063 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/157/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 3064 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 3065 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół w Gminie Dąbrowa
2017 2284 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 11 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 1703 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 1704 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 743 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 744 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dąbrowa
2016 4874 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych formy wychowania przedszkolnego
2016 4875 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 4876 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XX/132/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2017 rok
2016 4155 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty.
2016 4129 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4130 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 i zwolnień podatkowych.
2016 4131 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 roku.
2016 3680 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2016 3681 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3626 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 3627 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 października 2016r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 2526 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2016 2527 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2528 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 1970 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XV/101/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
2016 1971 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dąbrowa
2016 1957 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XV/97/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 1680 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 1002 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
2016 1003 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 420 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/75/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2016 421 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/76/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok
2015 4511 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 4512 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4510 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 i zwolnień podatkowych.
2015 4508 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2015
2015 4509 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 4516 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich przysługują diety sołtysom z terenu Gminy Dąbrowa.
2015 4517 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok.
2015 4515 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 4513 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek, terminów i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2015 4514 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2015 2785 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 9 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2015
2015 2784 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 9 września 2015r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dąbrowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dąbrowie
2015 2164 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2015 2165 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2015
2015 1571 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa w latach 2013 – 2017
2015 1503 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2015
2015 1049 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dąbrowa
2015 1050 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2015
2015 447 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2015
2014 3763 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2015
2014 3687 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 3686 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 3689 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 3688 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 i zwolnień podatkowych.
2014 3177 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/274/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Dąbrowie, wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Dąbrowie
2014 3090 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/275/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 2715 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/269 /2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 2336 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze
2014 2337 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 2103 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 2104 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowanych przez samorządowe przedszkola Gminy Dąbrowa
2014 2105 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Kościelnej w miejscowości Szczepanowo
2014 1603 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 1604 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/72/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Dąbrowa
2014 1605 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 maja 2014r. szczegółowych zasad przyznawanie i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat ze świadczoną pomoc w formie usług oraz tryb ich pobierania
2014 1228 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania tych opłat
2014 955 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 778 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2014 779 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakupy posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.
2014 780 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.
2014 393 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 25 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2013 3815 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 3720 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 3721 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 i zwolnień podatkowych.
2013 3132 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 października 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa w latach 2013 – 2017
2013 2921 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 2902 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 września 2013r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
2013 2424 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej terenie Gminy Dąbrowa
2013 2425 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
2013 2178 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty
2013 2177 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 czerwca 2013r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2013 2179 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2181 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa
2013 2180 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2013 1952 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 1765 2013-04-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2013 1216 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty.
2013 1047 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2013 1046 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2013 1049 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 1048 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 141 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa
2013 142 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2013 140 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania
2013 138 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
2013 139 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/134/2012 Rady Gminy w Dąbrowie w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2013 r.
2013 146 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej terenie Gminy Dąbrowa
2013 147 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 145 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa
2013 143 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 144 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2012 3640 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uzupełnienia podziału Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze
2012 3505 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 3504 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/131/ 2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
2012 3506 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 i zwolnień podatkowych.
2012 3508 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca załączniki w Uchwale Nr XI/64/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych
2012 3507 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 2139 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze
2012 1638 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 1590 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2012 1589 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 1591 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dąbrowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 1593 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2012 1592 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Dąbrowa.
2012 1298 2012-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2011
2012 1239 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2012 1238 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr Xv/84/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie.
2012 1241 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/87/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2012 1240 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/86/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2012 593 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Dąbrowa
2012 381 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2012 270 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych
2012 230 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr Xi/65/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012
2011 2439 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX.50.2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 i zwolnień podatkowych.
2011 2438 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2440 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty targowej na 2012 r.
2011 2442 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad oddawania gruntów Gminy Dąbrowa w dzierżawę i najem oraz określania wysokości czynszów.
2011 2441 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 roku
2011 1711 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 1712 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwalę Rady Gminy w Dąbrowie nr XXV/159/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2011 1713 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe
2011 1268 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Dąbrowa
2011 1269 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez gminę Dąbrowa
2011 1008 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 692 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV.14.2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XL/238/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 693 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXV / 215 /2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa” w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXV / 215 /2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa”
2011 169 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/ 8 / 2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 stycznia 2011r. uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2011
2010 2475 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/245/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
2010 2476 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/250/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XL/238/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 2477 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/ 251/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XL / 239 / 2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 i zwolnień podatkowych.
2010 2311 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/239/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 i zwolnień podatkowych
2010 2310 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/238/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 2309 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/236/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 2314 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/244/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dąbrowa
2010 2313 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr Xl/241/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi gminy Dąbrowa i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2312 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/240/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 1861 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy w Dąbrowie Nr XXX/191/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie opłaty targowej na 2010 rok.
2010 1008 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa”
2010 101 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 18 grudnia 2009r. uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2010 rok
2009 2121 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Dąbrowa
2009 1988 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym na 2010 rok.
2009 1987 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/ 188/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 1990 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty targowej na 2010 rok
2009 1989 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 i zwolnień podatkowych.