Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 195

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6025 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zakrzewo w  2020 roku.
2019 6024 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.
2019 6026 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu części lub całości będących w zakresie zadań własnych Gminy.
2019 6028 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zespole Szkół w Zakrzewie.
2019 6027 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5332 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5252 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Zakrzewo.
2019 5251 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.
2019 5254 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Zakrzewo na rzecz spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania przy ich udzielaniu oraz sposobu rozliczania tych dotacji.
2019 5253 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zakrzewo
2019 4525 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zakrzewo i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organów, podmiotów i osób fizycznych uprawnionych do udzielania tych ulg.
2019 4524 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.
2019 4527 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Zakrzewo.
2019 4526 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3623 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.
2019 3611 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzewo.
2019 3612 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 3016 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.
2019 2601 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.
2019 2602 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Zakrzewo.
2019 1707 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019
2019 1262 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zakrzewo.
2019 1209 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zakrzewo na rok 2019.
2019 1208 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1210 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/28/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo.
2019 1212 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.
2019 1211 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2019 457 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018.
2019 390 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2018 5794 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku w  2019 roku.
2018 5793 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zakrzewo w  2019 roku.
2018 5796 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat, stanowiących dochody Gminy Zakrzewo instrumentem płatniczym
2018 5795 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2018 5747 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutu Gminy Zakrzewo.
2018 4868 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018.
2018 4680 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 4210 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018.
2018 4175 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zakrzewo przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2018 4176 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3353 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018.
2018 3354 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakrzewo oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2018 3355 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzewo.
2018 2903 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.
2018 2134 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 1952 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018.
2018 1953 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2018 1215 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018.
2018 1189 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1190 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zakrzewo na rok 2018.
2018 1191 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 258 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 259 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017
2017 4394 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zakrzewo w  2018 roku.
2017 4393 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017.
2017 4396 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 4395 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku w 2018 roku.
2017 4035 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017
2017 3473 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017
2017 3339 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
2017 3340 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2017 2857 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017.
2017 2028 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017.
2017 1910 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo
2017 1909 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017.
2017 1912 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 1911 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzewo, dotyczących kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 941 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XX/124/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017.
2017 916 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XX/123/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Zakrzewo publicznych przedszkolach
2017 407 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016
2017 408 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 330 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakrzewo
2017 331 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych
2016 3982 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 2017 r.
2016 3981 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016.
2016 3983 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2017r.
2016 3985 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.
2016 3984 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 3474 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 4 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016.
2016 3475 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 4 października 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty.
2016 2860 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XV/94/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 4 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016.
2016 2861 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XV/96/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 4 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola i szkół w przypadkach, w których gmina nie ma takiego obowiązku.
2016 2481 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016.
2016 2482 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgodny na zorganizowanie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola i szkół w przypadkach, w których gmina nie ma takiego obowiązku.
2016 2154 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016.
2016 931 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/75/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016
2016 827 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/78/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzewo, dotyczących kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 270 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015.
2016 271 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2015 4750 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2015 3584 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 2016 r.
2015 3583 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015.
2015 3585 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2016r.
2015 3587 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3586 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.
2015 3337 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015.
2015 2799 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015.
2015 2741 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.
2015 2520 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015.
2015 2375 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 maja 2015r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2015 2376 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2015 2377 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1706 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015.
2015 1344 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zakrzewo
2015 1252 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015.
2015 1253 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zakrzewo
2015 1037 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 423 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015.
2015 225 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 205 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2014.
2015 206 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2014 3382 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 2015 r.
2014 3383 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2015r.
2014 3384 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 r.
2014 3127 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2014.
2014 2878 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 2810 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 18 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2014.
2014 2385 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2014.
2014 2386 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2014.
2014 2249 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Zakrzewo.
2014 1294 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo
2014 1293 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1292 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2014.
2014 1295 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.
2014 1298 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Zakrzewo
2014 1297 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2014 1296 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 551 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 386 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakrzewo.
2014 387 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Zakrzewo.
2013 3546 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 2014 r.
2013 3547 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2014 r.
2013 3548 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 r.
2013 3012 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Zakrzewo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania .
2013 2547 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Zakrzewo przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 2548 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zakrzewo oraz określenia granic obwodów
2013 1671 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Obsługi Szkół i nadania statutu.
2013 1595 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo
2013 1530 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2013 1275 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1276 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1277 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakrzewo.
2013 659 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2012 3007 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 2013 rok.
2012 3008 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3009 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 r.
2012 2655 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 2656 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 października 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakrzewo.
2012 2657 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakrzewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 2223 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Zakrzewo przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2012 1943 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1345 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XV/93/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 1346 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 11 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przedszkolu prowadzonym przez Gminę Zakrzewo
2012 523 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/80/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakrzewo
2012 383 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 384 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy Zakrzewo.
2012 385 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.
2011 3029 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 3028 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 2012 r.
2011 3030 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2011 3032 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty.
2011 3031 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r.
2011 2011 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2011 1986 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2001 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.
2011 1780 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 1112 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie udzielenia Gminnej Spółce Wodnej w Zakrzewie dotacji z budżetu Gminy Zakrzewo, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 1113 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Zasad naboru wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy Zakrzewo dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2011 1114 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określania warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny.
2011 1074 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu.
2011 654 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Zakrzewo z dnia 12 listopada 2008roku w sprawie: określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2011 653 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 656 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 655 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określania warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny.
2011 164 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2010 2484 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2485 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.
2010 2486 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2011 r.
2010 2171 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Zakrzewo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2172 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych
2010 2173 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2030 2010-10-26 uchwala Uchwala nr XXXII/206/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 września 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 1289 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
2010 1290 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 591 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2009 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.
2010 302 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 49 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/157/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 24 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2009 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Zakrzewie.
2009 2074 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2009 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych w 2010 r.
2009 2073 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2009 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2075 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej.
2009 1792 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/153/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 września 2009r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 1791 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/152/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 września 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2009 986 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/139/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 832 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2009 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 217 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2008 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
2009 173 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2008 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów