Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 283

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5149 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok
2019 5150 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wielgie
2019 5151 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4100 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski
2019 4099 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 12 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok
2019 4101 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielgiem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4103 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielgie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4102 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków.
2019 3448 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wielgie w 2019 roku.
2019 2850 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Wielgie a nie będących drogami publicznymi
2019 2849 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wielgie na lata 2019-2022.
2019 2848 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2851 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Wielgie niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 2854 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok
2019 2853 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielgiem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 2852 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem
2019 1850 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie”.
2019 1849 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Wielgie a nie będących drogami publicznymi
2019 1848 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok
2019 1851 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2019 rok".
2019 1854 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z  opłat, jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2019 1853 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem
2019 1852 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 512 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/ 28 /2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2019 513 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2019 280 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielgie
2019 281 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 279 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski
2019 277 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2019 278 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok
2019 282 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6252 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wielgie
2018 6253 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie
2018 6251 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Wielgie
2018 6249 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 6250 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie
2018 5330 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LI/306/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 5331 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LI/308/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielgie
2018 4903 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/299/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 4270 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania z fontanny gminnej
2018 4269 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/291/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 4271 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/296/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 4273 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/294/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Wielgie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 4272 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków.
2018 3579 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/284/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Wielgie
2018 3578 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wielgie
2018 3577 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wielgie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3582 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie bezpiecznego korzystania z obszarów wodnych w gminie Wielgie przez osoby przebywające na tych obszarach
2018 3581 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/288/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 3580 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/286/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 3152 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 2948 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/275/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2949 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/276/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wielgie za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 2950 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/272/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 2725 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/268/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 2542 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2543 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Wielgie niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2018 2305 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/18 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2084 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/18 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół dla których Gmina Wielgie jest organem rejestrującym
2018 2083 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 2086 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki - Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski - część C
2018 2085 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gmina Wielgie, powiat lipnowski – część B i C
2018 910 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLII/258/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 911 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLII/254/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Wielgie
2018 912 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLII/255/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2018 rok"
2018 493 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 105 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/244/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2018 106 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL243/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół dla których Gmina Wielgie jest organem rejestrującym
2018 107 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/251/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2017 5362 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 4616 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków.
2017 4615 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie
2017 4614 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 4612 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2018 r.
2017 4613 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 4611 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2017 4610 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie.
2017 4609 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4608 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 3969 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 12 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 3630 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 21 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 3631 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków.
2017 3232 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 2869 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - wykorzystywane jedynie przez część roku w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2791 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie.
2017 2790 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwał
2017 2792 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2794 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie.
2017 2793 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 2279 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 2029 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 1270 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Wielgie
2017 1269 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 1272 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1271 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wielgie
2017 760 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wielgie
2017 759 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 761 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielgie, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 763 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięcia sportowe w Gminie Wielgie
2017 762 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wielgie
2017 36 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2017 37 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2016 4779 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4780 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wielgie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2016 4266 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wielgie.
2016 4265 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2016 4267 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 4269 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 4268 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2017 r.
2016 3633 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 21 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2016 3332 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2016 – 2020.
2016 3309 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2016 3310 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom szkół i placówek oświatowych, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
2016 3311 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wielgie.
2016 2719 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 lipca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2016 2720 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki - Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski - część B
2016 2721 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom szkół i placówek oświatowych, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2016 2073 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie.
2016 2074 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – wykorzystywane jedynie przez część roku w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2071 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2016 2072 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2077 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 2078 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 2075 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 2076 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 1822 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2016 1823 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wielgie publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych punktów przedszkolnych
2016 1541 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2016 1542 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Bętlewo, Tupadły, Płonczyn, Płonczynek, gmina Wielgie
2016 1467 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XX/100/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Wielgie, Bętlewo, Tupadły, gmina Wielgie
2016 1468 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XX/102/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Zakrzewo, gmina Wielgie
2016 1469 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XX/106/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Oleszno, Zaduszniki, gmina Wielgie
2016 1415 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/95/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2016 1416 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/98/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Piaseczno, Czarne, Czerskie Rumunki, gmina Wielgie
2016 1417 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/104/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Płonczyn, gmina Wielgie
2016 495 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 496 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki - Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski - część B
2016 44 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielgie, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 43 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/78/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2016 46 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 45 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2015 4589 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4587 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 4588 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz ich załączników.
2015 3845 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/70/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3844 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/68/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 listopada 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 3847 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/72/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 3846 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/71/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2016 r.
2015 3174 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 października 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 3076 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Zakrzewo, gmina Wielgie
2015 3077 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Wielgie, Bętlewo, Tupadły, gmina Wielgie
2015 2972 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Piaseczno, Czarne, Czerskie Rumunki, gmina Wielgie
2015 2973 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Oleszno, Zaduszniki, gmina Wielgie
2015 2974 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Płonczyn, gmina Wielgie
2015 2843 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 2844 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony 9 drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny - uznanych za pomnik przyrody w miejscowości Czarne
2015 2845 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. w sprawie zasad realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgie
2015 2812 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2408 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XII/48/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2409 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XII/50/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 17 lipca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 1937 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/43/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 1938 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/45/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony 3 drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny - uznanych za pomnik przyrody w miejscowości Czarne
2015 1939 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/46/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Wielgiem
2015 1598 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 1364 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 14 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 1008 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1007 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 marca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 1010 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1009 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wielgie.
2015 710 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 lutego 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 287 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 stycznia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 288 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielgie oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 51 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 grudnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2015 52 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2014 3765 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 9 grudnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 3766 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zwolnienia przedmiotowego z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy
2014 3271 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3270 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 7 listopada 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 3273 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/363/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3272 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2015 r.
2014 2968 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/354/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 października 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 2875 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wielgie publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych punktów przedszkolnych
2014 2661 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/349/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 września 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 2662 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/350/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 2663 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/351/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 września 2014r. zmieniająca w sprawie obwodów głosowania
2014 2467 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/345/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 2257 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XLII/339/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 lipca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 1911 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLI/334/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 17 czerwca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 1456 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1455 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 marca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 1457 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 1459 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie
2014 1458 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 1436 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 893 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 19 lutego 2014r. zmieniająca w sprawie obwodów głosowania
2014 510 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 stycznia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 511 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 512 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
2014 198 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2013 4058 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie
2013 4059 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2014 - 2018
2013 3438 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3437 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 31 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3436 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 31 października 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielgie
2013 3441 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 31 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 3440 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2014 r.
2013 3439 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 3104 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wielgie i Ośrodka Kultury Gminy Wielgie i utworzenia Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie
2013 3105 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2013r. w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania
2013 3106 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 2603 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 lipca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2518 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie
2013 1776 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 1628 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1646 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1606 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie.
2013 1605 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1607 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 1609 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielgie
2013 1608 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1470 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie.
2013 812 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie
2013 658 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2013
2013 389 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 4 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Wielgie
2012 3641 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz  ich załączników.
2012 2854 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2013 r.
2012 2853 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 2852 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2857 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 2856 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/200/2006 Rady Gminy Wielgie z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2012 2855 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/157/2012 z dnia 11 września 2012 roku dotyczącej nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i zmiany Uchwały Nr XXXIV/200/2006 Rady Gminy Wielgie w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2012 2013 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 września 2012r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2014 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2015 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i zmiany Uchwały Nr XXXIV/200/2006  Rady Gminy Wielgie w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2012 1735 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr xxi/147/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkalnym zasobem Gminy Wielgie w latach 2011 - 2015
2012 1435 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XX/134/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 19 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasady ustalenia i poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2012 247 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/92/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz ramowego regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Wielgie
2012 112 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/101/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2012
2012 113 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/103/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia Publicznego Przedszkola w Wielgiem
2012 114 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/105/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3116 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/83/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie
2011 3115 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2012r.
2011 3118 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/85/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 3117 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/84/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 2253 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 4 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2254 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 4 października 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Wielgiem
2011 2158 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Wielgie z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę XLVI/289/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2011 r.
2011 2090 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1905 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielgiem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1906 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/64/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 1690 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/277/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat lipnowski
2011 1691 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/278/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie gmina Wielgie powiat lipnowski
2011 1692 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki-Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie powiat lipnowski
2011 969 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/32/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 970 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/34/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia Publicznego Przedszkola w Wielgiem
2011 315 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 314 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2011 – 2015
2011 316 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu
2011 318 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/26/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę XLVI/289/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Wielgie na 2011 r.
2011 317 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury Gminy Wielgie
2011 214 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/24/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2011.
2010 2601 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/290/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 2600 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/289/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podtku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2011r.
2010 2603 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2602 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzania zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2011r.
2010 2175 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/284/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 1 października 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Wielgie oraz zasad ich używania
2010 1450 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 5 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały XXII/139/08 RADY GMINY WIELGIE z dnia 29 września 2008 roku - Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury Gminy Wielgie.
2010 1270 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 5 maja 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania.
2010 1140 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasady ustalenia i poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2010 1141 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 753 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/183/09 RADY GMINY WIELGIE w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Wielgie
2010 462 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2009r. w sparwie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 381 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok.
2010 382 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : zniesienia formy ochrony z drzewa jesion - wyniosły uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Nowa Wieś
2010 325 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 listopada 2009r. w sparawie: opłaty stałej za świadczenia Publicznego Przedszkola w Wielgiem
2009 2166 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 2165 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2010r.
2009 2024 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/149/2005 Rady Gminy Wielgie z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2009 1125 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2009 1014 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Wielgie.
2009 831 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 453 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2009 148 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/158/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Wielgie na rok 2009