Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 220

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5207 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/88/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 5208 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2019 5209 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/101/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec zmienionej Uchwałą Nr XXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXXVII/310/2018 z dnia 2 października 2018 r.
2019 4387 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/83/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 4230 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 4164 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 3839 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym oraz drodze publicznej.
2019 3838 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waganiec”.
2019 3840 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/78/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pensum innych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Waganiec niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
2019 3842 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/80/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Waganiec oraz granic ich obwodów.
2019 3841 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/79/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i ustalenia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku.
2019 2435 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 2381 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2019 2339 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/89/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Waganiec.
2019 2201 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec.
2019 2200 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 2202 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/47/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waganiec.
2019 2204 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/54/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w Brudnowie oraz nadania jej statutu.
2019 2203 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/52/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2019” .
2019 373 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 334 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 333 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2019 332 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.
2018 6465 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr I/10/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.
2018 6484 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Waganiec za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
2018 6478 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2019 roku.
2018 6482 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Waganiec, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Waganiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 6483 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Waganiec, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Waganiec.
2018 6481 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty dla gminy Waganiec.
2018 6479 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 6480 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 5108 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku.
2018 5109 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 2 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/226/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 września 2010 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w gminie Waganiec.
2018 4959 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec.
2018 4958 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.
2018 4960 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statut Gminy Waganiec.
2018 4962 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Waganiec.
2018 4961 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec.
2018 4064 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.
2018 4065 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Waganiec.
2018 3288 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok
2018 3289 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec.
2018 3290 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2018 2791 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 2792 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec.
2018 2032 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2018” .
2018 2033 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXI/187/06 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2018 2030 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok
2018 2031 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Waganiec.
2018 2034 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 2037 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.
2018 2038 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Waganiec.
2018 2035 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III-31/98 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 1998 roku o podziale sołectwa Waganiec.
2018 2036 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec.
2018 183 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2018 rok.
2018 184 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Waganiec za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
2018 185 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Waganiec.
2017 5260 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Waganiec.
2017 5259 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 5262 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad nadawania honorowego tytułu „Zasłużona/y dla Gminy Waganiec.
2017 5261 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty dla gminy Waganiec.
2017 4464 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 4465 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 4462 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 4463 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2018 r.
2017 4468 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI-135/01 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 2001 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Zbrachlinie.
2017 4469 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI-136/01 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 2001 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Brudnowie.
2017 4466 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2017 4467 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2017 3917 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok
2017 3380 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 3391 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w Wagańcu, ul. Dworcowa 9 oraz nadania jej statutu.
2017 2925 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 2926 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Waganiec innym instrumentem płatniczym.
2017 2927 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/182/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Waganiec.
2017 2450 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zasad przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali i budynków.
2017 2274 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/171/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zasad przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali i budynków.
2017 1828 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Waganiec.
2017 1827 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 1830 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/43/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2017 1829 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 884 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XX/171/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zasad przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali i budynków.
2017 719 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/168/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 720 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/169/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne.
2017 721 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/173/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Waganiec oraz nadania im statutów.
2017 387 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Waganiec.
2017 341 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.
2017 339 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 350 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok.
2017 342 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Waganiec oraz nadania im statutów.
2016 4184 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok
2016 4185 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 4182 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Waganiec za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
2016 4183 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Waganiec, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom pozbawionym schronienia, w tym osobom bezdomnym, dla których Gmina Waganiec jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, świadczenia w formie schronienia, posiłku oraz ubrania.
2016 4186 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2017 r.
2016 4189 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV/43/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2016 4190 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2016 4187 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4188 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 3366 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok.
2016 3367 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 3368 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania.
2016 3114 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec.
2016 3092 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok.
2016 3093 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Waganiec.
2016 2367 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok
2016 2272 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 Gmina Waganiec”.
2016 1675 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XII/105/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok
2016 1382 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XI/94/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok.
2016 1355 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XI/90/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
2016 891 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr X/89/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 marca 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2016 865 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr X/87/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.
2016 866 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr X/88/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.
2016 338 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr IX/76/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2016 rok
2016 339 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Waganiec, nie stanowiącym jej wyłącznej własności
2016 347 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 50 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
2016 51 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających status zawodnika uprawnionego do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
2016 65 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok
2015 4453 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 4452 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 4451 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2016 r.
2015 4456 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok
2015 4455 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 4454 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec.
2015 3574 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok
2015 2689 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok.
2015 2690 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania.
2015 2509 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr V/49/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/43/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2015 2508 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr IV/43/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2015 2196 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IV/40/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok
2015 1284 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr III/36/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania.
2015 1201 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok
2015 83 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2015 rok
2015 84 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/158/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 23 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr II/14/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014.
2014 3435 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/245/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2015 r.
2014 3434 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/244/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014
2014 3437 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/247/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3436 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/246/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz w sprawie poboru tego podatku.
2014 2697 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014.
2014 2698 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.
2014 2171 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014
2014 1757 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 maja 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014.
2014 853 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014
2014 854 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 855 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 marca 2014r. w sprawie określenia wysokości stawki opłat za korzystanie z przystanku komunikacyjnego autobusowego Waganiec I zlokalizowanego przy ul. Widok w Wagańcu.
2014 172 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014.
2013 4149 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 listopada 2013r. w sprawie: ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Waganiec.
2013 4118 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/141/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2013
2013 3773 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2014 r.
2013 3774 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz w sprawie poboru tego podatku.
2013 3775 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3121 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 3122 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 2872 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXX/172/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/34/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2013 2546 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec.
2013 1931 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 1865 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1864 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1867 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1866 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1247 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 6 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec
2013 880 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXV/150/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/115/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec.
2013 541 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2013 rok.
2013 44 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Waganiec, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Waganiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3614 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 3496 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3174 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz w sprawie poboru tego podatku.
2012 3173 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2013 r.
2012 3175 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3178 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2012 3176 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec.
2012 2691 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII/125/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2566 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/109/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwał : Uchwały Nr XXXV/202/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 kwietnia 2010 rok w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec; Uchwały Nr XXXVI/211/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 rok zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec oraz Uchwały Nr XIX/102/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec
2012 2225 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/ 115 /12 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 września 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec.
2012 2226 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/ 119 /12 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/34/2011 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2012 1197 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno–kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec.
2012 108 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/76/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/34/2011 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2012 107 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/73/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 110 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr Nr XV/79/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.
2012 109 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/77/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
2012 88 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2012
2011 3359 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/68/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2936 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/65/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz w sprawie poboru tego podatku.
2011 2935 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2012 r.
2011 2938 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/67/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 2937 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/66/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny.
2011 2156 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządów, dla których organem prowadzącym jest gmina Waganiec
2011 1962 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Waganiec ich najemcom
2011 1831 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2011 1832 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/233/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2011 r.
2011 1833 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/234/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz w sprawie poboru tego podatku.
2011 1674 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Waganiec
2011 181 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Waganiec i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania ulg
2011 182 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w gminie Waganiec
2011 147 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2011
2010 2937 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/232/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Waganiec i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania ulg
2010 2487 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/233/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2011 r.
2010 2488 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/234/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz w sprawie poboru tego podatku.
2010 2489 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/235/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na 2011 rok.
2010 2226 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w gminie Waganiec
2010 2225 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Waganiec
2010 2228 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 października 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 2227 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 września 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1426 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec”.
2010 1425 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr xxxv/202/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawiew określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec.
2010 1428 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec.
2010 1427 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010r. w sprawiekryteriów i trybu przyznawania Nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli gminy Waganiec.
2010 1421 2010-06-28 Porozumienie Porozumienie Rady Gminy Waganiec z dnia 28 kwietnia 2010r. zawarte w dniu 28 kwietnia 2010 roku we Włocławku pomiędzy:
2010 632 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Waganiec na rok 2010.
2010 400 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu.
2010 166 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXI/178/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym oraz drogom publicznym gminnym.
2009 2332 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny.
2009 2333 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz w sprawie poboru tego podatku.
2009 2331 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2010 r.
2009 2334 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 1108 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Waganiec”.
2009 196 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 197 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2009