Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 274

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5367 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/97/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Włocławek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5329 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/89/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.
2019 5300 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/96/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4438 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/86/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.
2019 3823 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/80/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.
2019 3164 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/73/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.
2019 3165 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
2019 3166 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włocławek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2833 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/71/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 2757 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.
2019 2758 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Włocławek oraz określenie sezonu kąpielowego.
2019 2759 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2019 rok.
2019 2102 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Włocławek.
2019 2101 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2019 rok.
2019 2100 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.
2019 2103 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
2019 2106 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2105 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Włocławek dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 2104 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
2019 1213 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2019 1214 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek.
2019 1039 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.
2019 995 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2019 996 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.
2018 6923 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr V/26/18 Rady Gminy Włocławek z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 6924 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr V/27/18 Rady Gminy Włocławek z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2019.
2018 6579 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Gminy Włocławek z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
2018 6578 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Gminy Włocławek z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 6580 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy Włocławek z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2018 6582 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Gminy Włocławek z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2018 6581 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy Włocławek z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2018 6422 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Włocławek z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 5630 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/300/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek.
2018 5631 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/299/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Włocławek.
2018 5632 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/296/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 4888 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Włocławek na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2018 4885 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 4890 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 4889 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Włocławek na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
2018 4660 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 4659 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 września 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Włocławek.
2018 4662 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Włocławek.
2018 4661 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Włocławek.
2018 4082 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 4066 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 3784 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowości Potok i Smólsk.
2018 3783 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 3786 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2018 3785 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek.
2018 2870 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Włocławek oraz określenie sezonu kąpielowego.
2018 2248 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Włocławek na stałe obwody głosowania.
2018 2249 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 2165 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 1858 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2018 rok.
2018 1857 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 1860 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze.
2018 1859 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Włocławek.
2018 1006 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowości Dąb Wielki.
2018 1005 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 1004 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Włocławek.
2018 1009 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 1008 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Włocławek dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1007 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w Gminie Włocławek.
2017 5431 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/232/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2018.
2017 5432 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/231/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.
2017 4876 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.
2017 4877 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2017 4878 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4875 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2017 4872 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
2017 4873 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2017 4874 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2017 4883 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4884 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.
2017 4885 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 4882 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
2017 4879 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2017 4880 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2017 4881 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek.
2017 4241 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 4240 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.
2017 4243 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 4242 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
2017 3670 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.
2017 3061 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek”
2017 3043 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2017 3044 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.
2017 2589 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXV/187/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.
2017 2590 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXV/191/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2017 1944 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.
2017 1321 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1320 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.
2017 1322 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włocławek, liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów.
2017 1324 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek.
2017 1323 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włocławek, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów.
2017 940 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/172/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/289/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Włocławek.
2017 798 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/173/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 4871 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXI/159/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017.
2016 4870 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXI/158/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 4873 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXI/162/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2016 4872 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXI/169/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 4566 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/152/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2016 4567 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/153/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
2016 4564 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/151/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2016 4565 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/150/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 4568 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/155/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 4571 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/156/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2016 4572 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/147/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 4569 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/154/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.
2016 4570 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/157/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2016 3701 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XIX/141/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek”.
2016 3700 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XIX/140/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 3703 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XIX/145/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Włocławek.
2016 3702 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XIX/142/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.
2016 3262 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Włocławek za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
2016 3261 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 3264 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2016r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włocławek”.
2016 3263 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/208/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2016 2813 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XVII/131/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 2542 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/127/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2541 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/124/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 2540 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/129/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2016 2545 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/128/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek.
2016 2544 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/126/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.
2016 2543 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/130/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1954 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XV/123/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Włocławek za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 1955 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XV/121/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
2016 1956 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XV/116/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 1235 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/111/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 1236 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/114/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
2016 721 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/98/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 4 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016.
2015 4703 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/95/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.
2015 4545 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/84/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4544 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/83/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek.
2015 4547 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/91/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 4546 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/90/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4540 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/79/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 4539 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/78/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.
2015 4541 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/80/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2015 4543 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/82/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2015 4542 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/81/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych.
2015 3147 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 6 października 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.
2015 3148 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr VIII/64/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 6 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Włocławek.
2015 2717 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.
2015 1922 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/47/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.
2015 1585 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr V/38/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.
2015 1586 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Włocławek.
2015 1587 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
2015 1086 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.
2015 1087 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/32/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
2015 330 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/24/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.
2015 331 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/27/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2014 3881 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/16/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2014 3880 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 3879 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/14/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 3882 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/17/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2014 3885 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/20/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2015.
2014 3884 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/19/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 3883 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/18/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek.
2014 3761 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 3734 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 2953 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 2550 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 2263 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr 296/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze.
2014 2203 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/295/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 1894 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/291/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 1653 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXX/289/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Włocławek.
2014 1654 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXX/280/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 1111 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 613 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Włocławek na lata 2014-2017”.
2014 612 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/264/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 615 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek.
2014 614 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej.
2014 207 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2013 4136 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014.
2013 3497 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/250/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2013 3496 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/249/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 3498 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/251/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2013 3500 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/253/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2013 3499 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/252/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
2013 3140 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2013 3141 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 3142 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/238/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 2682 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Włocławek
2013 2683 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 2684 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek
2013 2096 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/217/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych będących własnością Gminy Włocławek
2013 2095 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/216/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2013 2094 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/211/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Włocławek spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2013 2097 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/218/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dąb Mały na terenie Gminy Włocławek
2013 2100 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/222/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 2099 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/221/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2098 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/220/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek
2013 2005 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXI/198/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.
2013 2006 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXI/199/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1946 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/200/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 1318 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XX/188/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek.
2013 1257 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XX/187/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1256 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XX/189/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 1255 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XX/193/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Włocławek o trybie udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu gminy Włocławek.
2013 1260 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XX/184/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.
2013 1259 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XX/185/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 1258 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XX/186/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 202 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2013.
2013 203 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek.
2013 204 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włocławek w latach 2013-2020.
2012 3536 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/155/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 3477 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/157/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
2012 3476 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/156/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2012 3479 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/162/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
2012 3478 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/158/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 2293 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVI/146/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012r. w sprawie: uchylenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek.
2012 2292 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVI/145/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012r. w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włocławek.
2012 2295 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVI/150/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Włocławek na stałe obwody głosowania.
2012 2294 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVI/149/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włocławek w latach 2013-2020.
2012 2010 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/136/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 1854 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XV/138/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze.
2012 1224 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XIII/114/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012r. w sprawie:zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek.
2012 1225 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XIII/116/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania , wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2012 922 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/105/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Włocławek
2012 923 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/109/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/100/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Włocławek, na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 685 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XI/100/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Włocławek, na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2012 105 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012 r.
2011 3257 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/82/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego
2011 3256 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/81/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 3258 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/83/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek
2011 3260 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/85/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2011 3259 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/84/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 2289 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Włocławek, udostępnianych dla Operatora i Przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2011 2290 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez Operatora i Przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włocławek.
2011 2291 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VII/66/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Włocławek
2011 1687 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/55/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek
2011 1344 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Włocławek
2011 1345 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V/42/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2011r. zmieniająca uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Włocławek
2011 972 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Włocławek lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa , wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 973 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/34/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Włocławek
2011 974 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2011 211 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Skoki Duże, działki o nr ewidencyjnym 43 i 44/1
2011 96 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2011
2010 2934 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 335 /10 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Włocławek
2010 2935 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Włocławek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010 2826 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr I/14/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włocławek.
2010 2335 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2010 2336 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/312/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
2010 2333 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/309/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Włocławek lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa , oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2334 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/310/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 2339 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/316/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2340 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/320/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek
2010 2337 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/313/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych.
2010 2338 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/314/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 1570 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2010 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 1571 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLII/291/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/282/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2010 r.
2010 1146 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia Regulaninu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włocławek
2010 584 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie: uchylenia uchwał w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku
2010 457 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu na 2010 rok.
2009 2443 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek na 2010 r.
2009 2442 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2010 r.
2009 2440 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. i zwolnień w tym podatku.
2009 2441 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 1979 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”
2009 1978 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek”
2009 1980 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2009 1882 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Włocławek
2009 1881 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Włocławek
2009 1653 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek
2009 1655 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/208/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1654 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
2009 1533 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, zwanymi dalej Funduszem Zdrowotnym.
2009 1532 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 632 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXV/186/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznania pomocy w formie sprawienia pogrzebu
2009 631 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr Nr XXV/185/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/258/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku
2009 116 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 85 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXII/163/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008r. nr XXII/163/08 Rada Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Gminnego Zespołu Kultury z siedzibą w Kruszynie i utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku