Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 262

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5720 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV.85.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 5721 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV.86.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5722 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV.83.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna gmina Wąpielsk
2019 5020 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII.78.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 4982 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XIII.77.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4834 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII.70.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych świetlic wiejskich w Gminie Wąpielsk
2019 4523 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XII.73.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 3589 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI.65.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąpielsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3590 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI.66.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2019 3591 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI.67.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 3111 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X.59.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku
2019 3112 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X.61.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych świetlic wiejskich w Gminie Wąpielsk
2019 2475 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr NR. IX.53.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wąpielsk uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Wąpielsk
2019 2476 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IX.54.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wąpielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2477 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IX.55.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 1949 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wąpielsk uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Wąpielsk
2019 1950 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąpielsk na 2019 rok.
2019 1951 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Wąpielsk
2019 1601 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VII.47.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 1263 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VI.45.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 834 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V.35.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 832 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V.34.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.
2019 75 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.26.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2019 76 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.28.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 74 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.25.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 72 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wąpielsk
2019 73 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie posiłku dla osób objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6228 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk na 2019 rok
2018 6229 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 6230 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2028
2018 6227 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 6225 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk
2018 6224 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wąpielsk
2018 6226 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 5419 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXI/331/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 5417 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXI/329/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/127/16 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5418 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXI/330/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wąpielsk
2018 4840 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LX/327/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 4371 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/315/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, warunków częściowego zwolnienia z opłat, a także czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wąpielsk
2018 4370 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/314/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wąpielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4369 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/313/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wąpielsk
2018 4374 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/324/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 4373 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/317/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wąpielsk.
2018 4372 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/316/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk
2018 4013 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/310/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 3868 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LVII/306/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2018 3869 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LVII/307/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach
2018 3854 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LVII/308/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 3442 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LVI/301/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym na terenie Gminy Wąpielsk stypendium Wójta Gminy Wąpielsk za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.
2018 3441 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LVI/300/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2018 3444 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LVI/304/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 3443 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LVI/302/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wąpielsk
2018 3084 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV/288/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Wąpielsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3085 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV/290/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Wąpielsk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018
2018 3086 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV/295/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 2842 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr LIII/280/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 2843 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr LIII/279/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LI/274/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 2805 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr LIV/284/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 2520 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LIII/281/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 2050 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LI/277/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r..
2018 2051 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LI/274/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 1255 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/271/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 1256 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/270/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na terenie gminy Wąpielsk
2018 1257 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/268/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąpielsk na 2018 rok.
2018 420 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/264/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/261/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 377 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/261/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 310 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/259/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 5430 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 5227 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/255/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 4838 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i  informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na terenie gminy Wąpielsk
2017 4837 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/251/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2017 4836 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określania zasad nabycia, zbycia, i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
2017 4839 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 4842 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 4841 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk na 2018 rok
2017 4840 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2017 4729 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/239/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2017 4730 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/244/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 października 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 4311 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 października 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 4246 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 3438 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 3164 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XLI/219/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk
2017 3165 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XLI/221/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2017 3166 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XLII/224/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Wąpielsk oraz zasad ich używania
2017 2965 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/217/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2966 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/216/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Wąpielsk
2017 2471 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2332 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk
2017 2247 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2248 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 2162 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/197/17 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Wąpielsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2017 1896 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Wąpielsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2017 1895 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk
2017 1894 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 1897 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały.
2017 1900 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1899 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych.
2017 1898 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z Hali Sportowej w Radzikach Dużych oraz Zespołu Boisk Orlik w Wąpielsku
2017 1046 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 1047 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z Hali Sportowej w Radzikach Dużych oraz Zespołu Boisk Orlik w Wąpielsku
2017 682 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/174/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 683 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 684 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wąpielsk oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
2017 409 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2017 394 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 5 stycznia 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 332 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.
2017 43 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.
2017 44 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2017 rok na terenie Gminy Wąpielsk.
2016 4659 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok na terenie gminy Wąpielsk.
2016 4658 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na terenie gminy Wąpielsk w 2017 roku.
2016 4657 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2017 roku.
2016 4662 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie gminy Wąpielsk w 2017 r.
2016 4661 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wąpielsk w 2017 roku
2016 4660 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 4114 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 8 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 3577 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXX/143/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 13 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 3578 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXX/145/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 13 października 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk.
2016 3360 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 2891 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały.
2016 2873 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 2874 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2016 2703 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.
2016 2702 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąpielsk”.
2016 2704 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2706 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2705 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2611 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXV/118/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 2609 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr Nr XXV/122/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazw miejscowości
2016 2610 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr Nr XXV/121/2016 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/62/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy Wąpielsk nieprowadzących działalności gospodarczej.
2016 2047 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 8 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 1371 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/103/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz określenia granic ich obwodów.
2016 1369 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/92/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami.
2016 1370 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/102/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Wąpielsk jest organem prowadzącym.
2016 892 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/90/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami.
2016 690 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/84/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami.
2016 691 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/83/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia w Gminie Wąpielsk stawek dziennych opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów dla poboru opłaty targowej i wynagrodzenia za pobór inkasa.
2016 623 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/52/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/133/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 04 lipca 2013 r. określającej przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy Wąpielsk oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 276 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/75/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2016 277 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/76/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2016 - 2026
2016 278 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/77/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r.
2015 4077 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/67/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz ustalenia zasad zwalniania z podatku od nieruchomości w 2016 roku.
2015 4076 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/66/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2016 rok.
2015 4075 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/65/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2016 roku.
2015 4078 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/68/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku.
2015 4081 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/73/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 4080 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/70/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 4079 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/69/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 3458 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/60/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 3459 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/62/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy Wąpielsk nieprowadzących działalności gospodarczej.
2015 3162 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XV/53/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 3163 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XV/58/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2015 2800 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV/49/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 2521 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr XIII/48/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 2418 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/45/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 2262 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/44/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 2047 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr X/35/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 2069 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/40/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 1286 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VIII/28/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 752 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/23/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 459 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 242 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie modernizacji przydomowych studni kopanych.
2015 241 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/12/2014 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2015 229 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2015 232 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2015 233 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na 2015 rok.
2014 3471 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/195/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2015 rok.
2014 3470 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/194/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obnizenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2015 roku.
2014 3472 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/196/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3474 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/200/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 3473 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/197/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku.
2014 3234 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLI/192/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 3128 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/191/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku.
2014 3058 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/188/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 3059 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/190/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 2537 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XL/184/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 2470 2014-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 2179 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/179/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 1865 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/178/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2014 1855 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/173/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże.
2014 1793 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/175/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 1567 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/172/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 1235 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2014 1142 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 711 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/156/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 712 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/158/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".
2014 713 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/159/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2014 308 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/151/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 27 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/148/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 4220 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/149/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2013 4221 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011–2026
2013 3778 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/143/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2014 rok.
2013 3777 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2014 roku.
2013 3776 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 3781 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 3780 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2014.
2013 3779 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3257 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 2888 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXX/135/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 2504 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/133/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąpielsk, których właścicielem jest Gmina Wąpielsk oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2505 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/134/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 2183 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 1862 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/124/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąpielsk.
2013 1863 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 1505 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1454 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 800 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXV/112/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 799 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXV/111/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 802 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXV/117/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 801 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXV/113/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 606 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/107/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąpielsk
2013 581 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/104/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok.
2013 582 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2012 rok Nr XIV/61/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 stycznia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 583 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wąpielsk na stałe obwody głosowania.
2012 3747 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/99/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 3746 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/98/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3745 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/97/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2012 3748 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/100/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
2012 3751 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2012 rok Nr XIV/61/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 stycznia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2012 3750 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3749 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3372 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/93/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3371 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/92/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2013 roku.
2012 3386 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/95/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2013.
2012 3385 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/94/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2013 rok.
2012 2488 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/90/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wąpielsk na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.
2012 1237 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XVII/78/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia inkasentów dla poszczególnych sołectw i wynagradzania za pobór inkasa
2012 1198 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVII/77/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Wąpielsk
2012 1014 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVI/70/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Wąpielsk i zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich z obowiązku realizacji tych zajęć.
2012 453 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIV/61/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie budżetu na 2012 rok
2012 147 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIII/58/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały.
2011 3120 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/54/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2012 roku.
2011 3119 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/53/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 3122 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/56/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2012.
2011 3121 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/55/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2012 rok.
2011 2309 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/44/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1095 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/198/06 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 września 2006 r dotyczącą uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku
2011 1096 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąpielsk na rok 2011
2011 725 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek dziennych opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów dla poboru opłaty targowej i wynagrodzenia za pobór inkasa.
2010 2972 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/10 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 października 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 2973 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/10 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 października 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 2823 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/202/10 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 2822 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/10 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2011 r.
2010 2825 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/10 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2011 r.
2010 2824 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/10 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2011.
2010 734 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia inkasentów dla poszczególnych sołectw i wynagradzania za pobór inkasa
2010 527 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5 % alkoholu (z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży .
2010 526 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5 % alkoholu (z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2010 417 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia inkasentów dla poszczególnych sołectw i wynagradzania za pobór inkasa.
2010 339 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 316 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/163/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania.
2009 2433 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/158/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2010 r.
2009 2432 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/157/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2010 r.
2009 2435 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/160/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2434 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/159/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2010.
2009 2057 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2056 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2009 1495 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli publicznych szkół prowadzonych przez gminę Wąpielsk i zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich z obowiązku realizacji tych zajęć.
2009 1494 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXV/131/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli publicznych szkół prowadzonych przez gminę Wąpielsk i zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich z obowiązku realizacji tych zajęć.
2009 1330 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXV/130/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2009 1089 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 366 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXI/104/08 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009.
2009 262 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/112/08 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wąpielsk