Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 155

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5907 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/102/19 Rady Gminy Unisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg gminnych
2019 5908 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/103/19 Rady Gminy Unisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 5909 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Gminy Unisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Kokocko, gmina Unisław
2019 4789 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/88/19 Rady Gminy Unisław z dnia 3 września 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3967 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/82/19 Rady Gminy Unisław z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy Błękitna
2019 3109 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/72/19 Rady Gminy Unisław z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Unisław oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Unisław od dnia 1 września 2019 roku
2019 3110 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/73/19 Rady Gminy Unisław z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkola pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1693 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Unisław dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Unisław.
2019 1694 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 1695 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Unisław na rok 2019
2019 542 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Głażewo
2019 543 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/35/18 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Grzybno
2019 544 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kokocko
2019 539 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Błoto
2019 540 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Bruki Kokocka
2019 541 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Bruki Unisławskie
2019 548 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Unisław.
2019 549 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/41/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego, dla których Gmina Unisław jest organem prowadzącym
2019 550 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/45/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Unisław.
2019 545 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Raciniewo
2019 546 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/38/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stablewice
2019 547 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Gołoty
2018 6773 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Unisław z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023.
2018 6774 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Unisław z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych dla młodzieży szkolnej w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Unisław
2018 6775 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Gminy Unisław z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2019 r.
2018 6247 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Unisław z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia procentowej stawki opłaty adiacenckiej
2018 6248 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Gminy Unisław z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6000 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/4/18 Rady Gminy Unisław z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Unisław
2018 6001 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/3/18 Rady Gminy Unisław z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Unisław na rok 2018”
2018 5389 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/18 Rady Gminy Unisław z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Unisław
2018 5390 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/18 Rady Gminy Unisław z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Unisław.
2018 3078 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/18 Rady Gminy Unisław z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg gminnych
2018 3038 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/18 Rady Gminy Unisław z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Unisław” w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 2608 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/18 Rady Gminy Unisław z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 2607 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/18 Rady Gminy Unisław z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych
2018 2610 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/18 Rady Gminy Unisław z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Unisław
2018 2609 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/18 Rady Gminy Unisław z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze
2018 1837 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/18 Rady Gminy Unisław z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1290 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/234/18 Rady Gminy Unisław z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław
2018 1289 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/233/18 Rady Gminy Unisław z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Unisław dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Unisław oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 1292 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/246/18 Rady Gminy Unisław z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1291 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/236/18 Rady Gminy Unisław z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Unisław na rok 2018
2018 336 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/17 Rady Gminy Unisław z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2018 r.
2018 16 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/17 Rady Gminy Unisław z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru
2018 17 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/17 Rady Gminy Unisław z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 5012 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/17 Rady Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 5013 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/17 Rady Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 1215 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/17 Rady Gminy Unisław z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 477 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/163/17 Rady Gminy Unisław z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Unisław
2017 478 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/164/17 Rady Gminy Unisław z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 4915 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XX/157/16 Rady Gminy Unisław z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2017 r.
2016 4916 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XX/159/16 Rady Gminy Unisław z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław
2016 4454 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/140/16 Rady Gminy Unisław z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej oraz aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2016 4453 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/139/16 Rady Gminy Unisław z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2016 4455 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/141/16 Rady Gminy Unisław z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Unisław dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Unisław
2016 4457 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/143/16 Rady Gminy Unisław z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4456 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/142/16 Rady Gminy Unisław z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3137 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/16 Rady Gminy Unisław z dnia 12 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1237 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/113/16 Rady Gminy Unisław z dnia 31 marca 2016r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2016 1238 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/114/16 Rady Gminy Unisław z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy obywatel Gminy Unisław”
2016 410 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/101/16 Rady Gminy Unisław z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Unisław
2016 411 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/102/16 Rady Gminy Unisław z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 4698 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/96/15 Rady Gminy Unisław z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2016 r.
2015 4477 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/87/15 Rady Gminy Unisław z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4476 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/86/15 Rady Gminy Unisław z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4479 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/89/15 Rady Gminy Unisław z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4478 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/88/15 Rady Gminy Unisław z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2015 1976 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/51/15 Rady Gminy Unisław z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Gołoty
2015 1977 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Unisław z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Stablewice
2015 1709 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Unisław z dnia 25 maja 2015r. w sprawie podziału sołectwa Gołoty i utworzenia dwóch odrębnych jednostek pomocniczych – sołectwa Gołoty i sołectwa Stablewice
2015 861 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr III/33/15 Rady Gminy Unisław z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Unisław
2015 801 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr II/22/14 Rady Gminy Unisław z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2015 r.
2015 4 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr II/20/14 Rady Gminy Unisław z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław
2014 3633 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr I/10/14 Rady Gminy Unisław z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Unisław w 2015 r.
2014 3634 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr I/11/14 Rady Gminy Unisław z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2567 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/365/14 Rady Gminy Unisław z dnia 17 września 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2014 1990 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/346/14 Rady Gminy Unisław z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 1413 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLI/317/13 Rady Gminy Unisław z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2014 r.
2014 986 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/337/14 Rady Gminy Unisław z dnia 25 marca 2014r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław
2014 794 2014-03-11 ANEKS Aneks nr 1/2013 Rady Gminy Unisław z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz, zawartego w dniu 3 marca 2010, pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Unisław
2014 553 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLII/319/14 Rady Gminy Unisław z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2014 552 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLII/318/14 Rady Gminy Unisław z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2014 555 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLII/325/14 Rady Gminy Unisław z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie regulaminu targowiska Gminy Unisław
2014 554 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLII/324/14 Rady Gminy Unisław z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2014 49 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLI/314/13 Rady Gminy Unisław z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 3865 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/13 Rady Gminy Unisław z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 3864 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/13 Rady Gminy Unisław z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Unisław w 2014 r.
2013 3867 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/13 Rady Gminy Unisław z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Unisławiu
2013 3866 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/13 Rady Gminy Unisław z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3093 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/13 Rady Gminy Unisław z dnia 16 października 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Unisławiu
2013 3094 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Unisław z dnia 16 października 2013r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Unisławiu
2013 2329 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/13 Rady Gminy Unisław z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Unisław
2013 1475 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/244/13 Rady Gminy Unisław z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Unisław
2013 981 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/13 Rady Gminy Unisław z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Unisławiu
2013 653 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/12 Rady Gminy Unisław z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2013 r.
2013 266 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/12 Rady Gminy Unisław z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Unisław oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 267 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/12 Rady Gminy Unisław z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2881 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/12 Rady Gminy Unisław z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków jednostek ochotniczej straży pożarnej
2012 2880 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/12 Rady Gminy Unisław z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Unisław
2012 2883 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/12 Rady Gminy Unisław z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 2882 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/12 Rady Gminy Unisław z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Unisław w 2013 r.
2012 2511 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/12 Rady Gminy Unisław z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2512 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/12 Rady Gminy Unisław z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia nauczania, wychowania i opieki realizowane w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Unisław
2012 2093 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXV/199/12 Rady Gminy Unisław z dnia 25 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2070 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/196/12 Rady Gminy Unisław z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Unisław
2012 1899 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/12 Rady Gminy Unisław z dnia 10 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków jednostek ochotniczej straży pożarnej
2012 1900 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/12 Rady Gminy Unisław z dnia 10 września 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Unisław miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 1713 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/12 Rady Gminy Unisław z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 1714 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/12 Rady Gminy Unisław z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Unisław
2012 1438 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/178/12 Rady Gminy Unisław z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Unisław
2012 1439 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/179/12 Rady Gminy Unisław z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 1440 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/180/12 Rady Gminy Unisław z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2012 1271 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/161/12 Rady Gminy Unisław z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, logopedom oraz nauczycielom zajęć rewalidacyjnych
2012 1270 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/160/12 Rady Gminy Unisław z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2012 1273 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/163/12 Rady Gminy Unisław z dnia 24 maja 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Wiejskiego w Unisławiu
2012 1272 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/162/12 Rady Gminy Unisław z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze
2012 104 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XVI/133/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2012 r.
2011 3189 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/118/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 3188 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/117/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Unisław w roku 2012
2011 3191 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/120/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia nauczania, wychowania i opieki realizowane w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Unisław
2011 3190 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/119/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2016 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/97/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora, wicedyrektora szkoły, kierownika szkoły, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć
2011 1876 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/79/11 Rady Gminy Unisław z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Unisław
2011 1877 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/96/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Unisław
2011 1727 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Gminy Unisław z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
2011 1728 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/87/11 Rady Gminy Unisław z dnia 12 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Unisław z dnia 5 kwietnia 2011 roku Nr VI/45/11 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1729 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/88/11 Rady Gminy Unisław z dnia 12 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1498 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/81/11 Rady Gminy Unisław z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2011 1497 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy Unisław z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Unisław
2011 1496 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy Unisław z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Unisław
2011 1501 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/90/11 Rady Gminy Unisław z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Unisław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 1500 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/89/11 Rady Gminy Unisław z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Unisław
2011 1499 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/82/11 Rady Gminy Unisław z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 864 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Unisław z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Unisław z dnia 10 listopada 2010 roku Nr IX/43/10 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 865 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/11 Rady Gminy Unisław z dnia 5 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 144 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Unisław z dnia 14 grudnia 2010r. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Unisław na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2010 2691 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/43/10 Rady Gminy Unisław z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 2690 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/42/10 Rady Gminy Unisław z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Unisław w roku 2011
2010 2739 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/ 39 /10 Rady Gminy Unisław z dnia 29 października 2010r. sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 2692 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/44/10 Rady Gminy Unisław z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2010 1885 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr V/30/10 Rady Gminy Unisław z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w gminie Unisław
2010 739 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr I/5/2010 Rady Gminy Unisław z dnia 1 marca 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania.
2010 738 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr I/4/2010 Rady Gminy Unisław z dnia 1 marca 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych.
2010 379 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr VII/55/2009 Rady Gminy Unisław z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Unisław na rok 2010
2010 164 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/39/2009 Rady Gminy Unisław z dnia 28 września 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań
2009 2115 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr V/44/09 Rady Gminy Unisław z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 2116 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr V/45/09 Rady Gminy Unisław z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1820 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr I/4/09 Rady Gminy Unisław z dnia 27 marca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2009 1746 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr IV/33/09 Rady Gminy Unisław z dnia 28 września 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1745 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr IV/32/09 Rady Gminy Unisław z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z Parku Wiejskiego w Unisławiu”
2009 1747 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr IV/34/09 Rady Gminy Unisław z dnia 28 września 2009r. w sprawie regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród
2009 1748 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr IV/35/09 Rady Gminy Unisław z dnia 28 września 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 316 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr X/60/2008 Rady Gminy Unisław z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Unisław na rok 2009
2009 82 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr III/22/08 Rady Gminy Unisław z dnia 1 lipca 2008r. nr III/22/08 Rady Gminy Unisław z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Unisław
2009 69 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr X/57/2008 Rady Gminy Unisław z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania