Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 176

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5733 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Stolnie
2019 5732 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok
2019 5735 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania tytułu honorowego "Zasłużony dla Gminy Stolno "
2019 5734 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Robakowie
2019 5345 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok
2019 5346 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 1 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4687 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4303 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stolno lub jej jednostkom organizacyjnym
2019 3421 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3422 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stolno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 2521 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1714 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stolno
2019 1715 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stolno w 2019 roku”
2019 1713 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stolno
2019 777 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych w Gminie Stolno
2019 776 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i jej wysokości od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Stolno, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 775 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 6817 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2018 6816 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2018 6818 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6820 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok
2018 6819 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stolno w latach 2019 – 2024
2018 6185 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6184 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6187 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 6186 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 4799 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLII/306/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno
2018 4800 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Stolno
2018 4801 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLII/309/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4391 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLI/303/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/257/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 4087 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/300/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stolno
2018 4073 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XL/299/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 3421 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stolno
2018 3422 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stolno
2018 3423 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu świetlicy wiejskiej w  Robakowie
2018 2781 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 8 maja 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2018 2782 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stolno
2018 2144 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1323 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie
2018 1322 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stolno w 2018 roku”
2018 1321 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 257 /2018 Rady Gminy Stolno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczch
2018 1326 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stolno
2018 1325 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie
2018 1324 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stolno instrumentem płatniczym
2018 600 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stolno na lata 2018 - 2021
2018 536 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 537 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Stolno oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 209 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok
2018 211 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
2018 212 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stolno w latach 2013-2018
2017 4578 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie
2017 4579 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4580 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4081 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2017 4082 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno
2017 3193 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno
2017 2885 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 206 /2017 Rady Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
2017 2886 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stolno
2017 2887 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejetru żłobków i klubów dziecięcych
2017 2050 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stolno
2017 2030 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stolno
2017 2032 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr 122 i działkę nr 123, obręb geodezyjny Grubno 0003, gmina Stolno
2017 1141 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 790 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 603 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Stolno
2017 579 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Stolno
2017 211 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok
2016 4270 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4271 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3127 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 6 września 2016r. w sprawie regulaminu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Stolno
2016 3097 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XiX/145/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 6 września 2016r. w sprawie regulaminu konsultacji z mieszkańcami Gminy Stolno
2016 2803 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stolno
2016 2187 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr xvii/127/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1990 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 3 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 1626 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/115/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno
2016 1627 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/116/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 1628 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/113/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stolno lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2016 1008 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 18 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stolno
2016 1009 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 18 marca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomników przyrody
2016 708 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/259/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
2016 350 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2016 141 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok
2015 4048 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/84/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4049 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 4050 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3466 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno
2015 3426 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno
2015 2756 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 4 września 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Stolno
2015 2743 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr X/73 /2015 Rady Gminy Stolno z dnia 4 września 2015r. w/s zasad usytuowania na terenie Gminy Stolno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 2350 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1885 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stolno oraz określenia granic ich obwodów
2015 1886 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stolno oraz określenia granic ich obwodów
2015 1463 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie
2015 1464 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z gminnych siłowni zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Stolno
2015 435 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 października 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 57 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok
2014 3648 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Stolno
2014 3649 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3650 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2669 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr xxxVI/316/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 29 września 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stolno
2014 2670 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 29 września 2014r. w sprawie w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Stolno oraz nabywania i obciążania nieruchomości na rzecz Gminy Stolno
2014 2254 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283//2014 Rady Gminy Stolno z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie okręgów wyborczych
2014 2255 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/291/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów związanych z pogrzebem
2014 585 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stolno na lata 2014 - 2017
2014 586 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Stolno, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2014 177 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Stolno przez inne niż Gmina Stolno osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Gmina Stolno osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 106 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok
2013 4257 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 3952 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3953 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/259/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
2013 3892 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3891 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2014
2013 3894 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 227/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 26 listopada 2013r. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stolno w latach 2013 – 2018
2013 3893 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Stolno
2013 3054 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 8 października 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Stolno
2013 2605 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/213 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stolno
2013 2604 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Stolno
2013 2607 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 2606 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stolno
2013 2499 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 października 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 2223 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zał Nr 2 i w zał Nr 3 Uchwały XXV/197/2013 z dnia 10 maja2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Stolno I" dlterenów w gminie Stolno
2013 1993 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 10 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Stolno I" dla terenów w gminie Stolno
2013 1986 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 10 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno
2013 1117 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 4 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsiach: Robakowo, Sarnowo, Pilewice i Gorzuchowo w gminie Stolno
2013 1116 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 4 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego w części obręb Stolno i Cepno w gminie Stolno
2013 1119 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 października 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 1118 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/255/10 Rady Gminy Stolno z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 358 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 243 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok
2013 244 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stolno
2012 3425 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obiżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2013
2012 3426 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2012 3347 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3348 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 2460 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 26 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1709 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno
2012 1586 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie
2012 1587 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny we wsiach Sarnowo, Klęczkowo, Trzebiełuch i Robakowo w gminie Stolno
2012 1588 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren we wsi Trzebiełuch w gminie Stolno
2012 1375 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 26 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 295 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/ 97 /2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 060207C relacji Grubno - Osnowo
2012 296 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stolter" we wsi Grubno, gmina Stolno
2012 221 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012
2011 3184 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/88/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 3183 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2012
2011 3185 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/89/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2011r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 3187 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/259/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzieleniu dotacji w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 206, poz.2858 ).
2011 3186 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 2666 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 104/3 w obrębie Grubno gm. Stolno.
2011 1874 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Pilewice i Gorzuchowo gm. Stolno.
2011 1491 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Stolno miejsc sprzedaży i podawania napojow alkoholowych
2011 1297 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Stolno z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 października 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 1298 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Gminy Stolno z dnia 6 maja 2011r. w sprawie regulaminu konsultacji społecznych
2011 590 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmianyuchwały Rady Gminy Stolno z dnia 05 listopada 2010 r. nr XXXIX/247/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 591 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 212 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2011
2011 173 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Gminy Stolno z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 2920 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2010 Rady Gminy Stolno z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 2856 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/10 Rady Gminy Stolno z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2857 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/10 Rady Gminy Stolno z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2010 2858 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/10 Rady Gminy Stolno z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzieleniu dotacji w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
2010 2108 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/10 Rady Gminy Stolno z dnia 21 września 2010r. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 2109 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/10 Rady Gminy Stolno z dnia 21 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stolno oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1594 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Stolno z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla gminy Stolno na lata 2010-2013.
2010 541 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 525 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno
2010 524 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/09 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie
2009 2475 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/09 Rady Gminy Stolno z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2009 2474 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/09 Rady Gminy Stolno z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2514 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/183/09 Rady Gminy Stolno z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 1292 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/160/09 Rady Gminy Stolno z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno.
2009 1080 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/09 Rady Gminy Stolno z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno
2009 818 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXII/142/09 Rady Gminy Stolno z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
2009 704 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/09 Rady Gminy Stolno z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Stolno
2009 440 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/131/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na rok 2009.
2009 70 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/135/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy Stolno