Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 163

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5603 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/75/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z boisk sportowych
2019 5602 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5604 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno
2019 5606 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Sośno
2019 5605 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4903 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2019 4904 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/69/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3579 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Sośno
2019 3580 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1956 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2019 1957 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Sośno wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 1341 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z sal wiejskich
2019 1345 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Sośno wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 1309 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 1310 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośno w 2019 r.
2019 768 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 767 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 766 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno
2019 312 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Sośno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 182 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Sośno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 183 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Sośno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6555 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Sośno z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6554 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Sośno z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek" w Sośnie
2018 5281 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/272/18 Rady Gminy Sośno z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sośno
2018 5282 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 16 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3321 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/18 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sośno
2018 3322 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/18 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sośno
2018 3323 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/18 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla bezdomnych
2018 2535 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/18 Rady Gminy Sośno z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Sośno
2018 1607 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1608 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośno w 2018 r.
2018 962 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Sośno na okręgi wyborcze
2018 558 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/18 Rady Gminy Sośno z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad podłączania się do komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2018 341 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok.
2017 5189 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2017 Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4180 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXX/196/17 Rady Gminy Sośno z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4181 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXX/195/17 Rady Gminy Sośno z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno
2017 2406 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/17 Rady Gminy Sośno z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz sposobu ustalania pensum nauczyciela
2017 1709 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/165/17 Rady Gminy Sośno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 895 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/17 Rady Gminy Sośno z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2017 897 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI157/17 Rady Gminy Sośno z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola
2017 898 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV158/17 Rady Gminy Sośno z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych
2017 510 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/17 Rady Gminy Sośno z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola
2017 511 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/17 Rady Gminy Sośno z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2017 351 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/142/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 rok.
2016 4327 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/135/16 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sośnie
2016 3736 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/128/16 Rady Gminy Sośno z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3737 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/129/16 Rady Gminy Sośno z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 3443 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/119/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3442 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/118/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno
2016 3445 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Sośno
2016 3444 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/120/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2275 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu konsultacji z mieszkańcami gminy Sośno.
2016 2274 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/16 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno IX” dla terenów położonych w gminie Sośno.
2016 2277 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/16 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno II” dla terenów położonych w Gminie Sośno.
2016 2276 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/16 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno I” dla terenów położonych w Gminie Sośno.
2016 1287 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/92/16 Rady Gminy Sośno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
2016 824 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/87/16 Rady Gminy Sośno z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 825 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/88/16 Rady Gminy Sośno z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2016 540 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/84/16 Rady Gminy Sośno z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie inkasa niektórych podatków i opłat
2016 296 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/77/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 273 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/81/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4635 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno V” dla terenów położonych w Gminie Sośno.
2015 4620 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno VI” dla terenów położonych w Gminie Sośno.
2015 4619 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno IV” dla terenów położonych w Gminie Sośno.
2015 4622 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno VIII” dla terenów położonych w gminie Sośno.
2015 4621 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/64/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno VII” dla terenów położonych w gminie Sośno.
2015 4618 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno III” dla terenów położonych w Gminie Sośno.
2015 4037 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4036 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Sośno wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4038 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4040 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4039 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zasad i terminu jej poboru
2015 2769 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/53/15 Rady Gminy Sośno z dnia 10 września 2015r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych
2015 1370 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 marca 2015r. w sprawie usług opiekuńczych
2015 1371 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1372 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Sośno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 266 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 234 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Sośno z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3747 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Sośno z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3748 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Gminy Sośno z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2014 3746 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Sośno z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2015
2014 2555 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XL/285/14 Rady Gminy Sośno z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie
2014 2248 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/14 Rady Gminy Sośno z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2014 1727 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/14 Rady Gminy Sośno z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020
2014 1233 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/14 Rady Gminy Sośno z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Sośno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1234 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/14 Rady Gminy Sośno z dnia 27 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 367 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/13 Rady Gminy Sośno z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych Programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
2014 368 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/14 Rady Gminy Sośno z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego
2014 227 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/13 Rady Gminy Sośno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2013 3932 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/13 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2014
2013 3933 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/13 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3164 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/13 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3163 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/13 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno
2013 3166 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/13 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zasad i terminu jej poboru
2013 3165 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/13 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 1758 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/13 Rady Gminy Sośno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1759 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/13 Rady Gminy Sośno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sośno
2013 1760 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/13 Rady Gminy Sośno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sośno na lata 2013 – 2018
2013 1562 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/13 Rady Gminy Sośno z dnia 28 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1064 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/167/13 Rady Gminy Sośno z dnia 1 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1065 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/168/13 Rady Gminy Sośno z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno
2013 1066 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/170/13 Rady Gminy Sośno z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sośno
2013 761 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/13 Rady Gminy Sośno z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku śmieci w Skoraczewie
2013 762 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/13 Rady Gminy Sośno z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 763 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/13 Rady Gminy Sośno z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sośno
2013 335 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/12 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie
2013 334 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/12 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok.
2013 336 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno
2013 345 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/12 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 344 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/12 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3470 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/131/12 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3469 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/129/12 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku śmieci w Skoraczewie
2012 3468 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/127/12 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2013
2012 3473 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/134/12 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3472 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/133/12 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
2012 3471 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/132/12 Rady Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sośno.
2012 2326 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/121/12 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2327 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/123/12 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 2328 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/122/12 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zasad i terminu jej poboru.
2012 1996 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XX/118/12 Rady Gminy Sośno z dnia 13 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Sośno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1554 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Sośno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Sośno na stałe okręgi wyborcze
2012 956 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVI/91/12 Rady Gminy Sośno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Domowi Kultury w Sośnie.
2012 957 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVI/93/12 Rady Gminy Sośno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Sośno
2012 433 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok.
2012 375 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIV/83/12 Rady Gminy Sośno z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2012 376 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIV/84/12 Rady Gminy Sośno z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 3277 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Sośno z dnia 27 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Sośno oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2011 3243 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 3244 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku śmieci w Skoraczewie
2011 3241 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 3242 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/64/11 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zasad i terminu jej poboru
2011 3247 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Sośno wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3248 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego
2011 3245 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/68/11 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2012
2011 3246 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/69/11 Rady Gminy Sośno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 914 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Sośno z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010 2925 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/10 Rady Gminy Sośno z dnia 16 września 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego
2010 2827 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Sośno z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku śmieci w Skoraczewie.
2010 2560 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/10 Rady Gminy Sośno z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 2561 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/243/10 Rady Gminy Sośno z dnia 21 października 2010r. w sprawie opłaty targowej.
2010 2562 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/10 Rady Gminy Sośno z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2502 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/253/10 Rady Gminy Sośno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2503 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/254/10 Rady Gminy Sośno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 1577 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLI/228/10 Rady Gminy Sośno z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wąwelnie
2010 1454 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/223/10 Rady Gminy Sośno z dnia 27 maja 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Sośnie
2010 1455 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/224/10 Rady Gminy Sośno z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2010 1136 2010-05-20 Informacja Informacja nr XL/217/10 Rady Gminy Sośno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2010 1107 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/10 Rady Gminy Sośno z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Sośno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach w wyborach do rad gmin.
2010 1108 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/10 Rady Gminy Sośno z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Sośno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2010 773 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/10 Rady Gminy Sośno z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 774 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/10 Rady Gminy Sośno z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nagród dla nauczycieli
2010 184 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/09 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2009 2623 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/09 Rady Gminy Sośno z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
2009 2468 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/09 Rady Gminy Sośno z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Sośno.
2009 2467 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/09 Rady Gminy Sośno z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2026 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/09 Rady Gminy Sośno z dnia 22 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2009 2025 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/09 Rady Gminy Sośno z dnia 22 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 1118 2009-05-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Gminy Sośno z dnia 30 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu gminy Sośno za 2008 r.
2009 983 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/09 Rady Gminy Sośno z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sośno.
2009 820 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/09 Rady Gminy Sośno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu użytkowania sal szkolnych i przedszkolnych
2009 819 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/09 Rady Gminy Sośno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Sośno
2009 324 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/08 Rady Gminy Sośno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sośno na rok 2009