Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 195

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5863 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
2019 5862 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/96/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Sicienku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5865 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/106/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 r. o zmianie Statutów Sołectw Gminy Sicienko
2019 5864 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/105/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2019 4634 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
2019 4633 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sicienko do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019
2019 4632 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sicienko
2019 4637 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/92/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 4636 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za bilety miesięczne, 10-dniowe, 15-dniowe i 20-dniowe i sposobu ustalania opłat dodatkowych oraz manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Sicienko
2019 4635 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/89/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 4362 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Sicienko
2019 4363 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/82/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Sicienko, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3714 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku
2019 3713 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3715 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 3717 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów
2019 3716 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz dostarczenie decyzji podatkowych
2019 2604 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i w sporcie.
2019 2605 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2606 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sicienko
2019 1395 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/44/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2019 1396 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sicienko.
2019 180 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Sicienko z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Sicienko
2019 181 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Sicienko z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2019 178 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Sicienko z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 179 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6072 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Sicienko z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z  pomnika przyrody lipy szerokolistnej znajdującej się na działce numer 147 w Zielonczynie gmina Sicienko
2018 6071 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/3/18 Rady Gminy Sicienko z dnia dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko
2018 6070 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Sicienko z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
2018 5360 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko
2018 4636 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/358/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 4635 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/353/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko oraz udzielania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
2018 4638 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/359/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko
2018 4637 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/354/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
2018 4213 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/350/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 3623 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/341/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3622 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/339/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2018 3624 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/342/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sicienko za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2018 3626 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/345/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Sicienko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3625 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/344/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sicienko
2018 2723 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/329/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sicienko na lata 2018 - 2021
2018 2561 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
2018 2562 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/324/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2018 2563 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/327/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sicienko na stałe obwody głosowania
2018 1851 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/315/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 1850 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Sicienko
2018 1852 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/316/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sicienko na okręgi wyborcze
2018 1854 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zniesienia użytku ekologicznego
2018 1853 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych
2018 1164 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sicienko
2018 1163 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko
2018 1166 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 1165 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód Gminy Sicienko instrumentem płatniczym
2018 82 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 83 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/292/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
2017 5038 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/277/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2017 5037 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/282/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 5036 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/283/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kruszyniec
2017 5041 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/279/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 5040 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/276/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.
2017 5039 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/278/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2017 4111 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/269/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 października 2017 r. w sprawie użytków ekologicznych
2017 3347 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/260/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3344 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko
2017 3345 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3346 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 2821 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko.
2017 2822 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
2017 2823 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sicienko
2017 2112 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2017 2113 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2114 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sicienko
2017 1485 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1486 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1487 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 892 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/194/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Teresin, Zawada-Ugoda, Strzelewo i Zielonczyn.
2017 893 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/206/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko.
2017 328 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/183/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 39 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/185/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych
2016 4593 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/177/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 4592 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/179/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Osówcu.
2016 4595 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/173/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parków wiejskich, miejsc rekreacji, skwerów i zieleńców położonych w Gminie Sicienko
2016 4594 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/176/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.
2016 3679 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XIX/169/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 34/7, 102/1, 102/5, 102/6, 102/8, 102/9, 102/10 i 89 w miejscowości Sicienko
2016 3057 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej
2016 2400 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2016 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dąbrówka Nowa
2016 2399 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVI/135/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sicienko
2016 2402 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVI/130/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 2401 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVI/139/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 729 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/114/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku
2016 730 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/115/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sicienku
2016 265 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/92/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 116 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/97/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 115 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/93/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Sicienko
2016 117 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/98/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sicienko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 119 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/103/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 118 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/102/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko
2015 4530 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/88/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4242 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/84/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 4241 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/83/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych
2015 4243 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/85/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
2015 4245 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/87/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Sicienko
2015 4244 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/86/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 3286 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Sicienko.
2015 3287 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/77/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 2618 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2619 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/58/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn.
2015 2620 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2073 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/49/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 2074 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
2015 984 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 985 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 605 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 46 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2014 3685 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.
2014 2829 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLII/331/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 8 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 2432 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/329/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sicienko na stałe obwody głosowania
2014 1961 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/311/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu.
2014 1960 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/310/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Sicienko
2014 1963 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/315/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonczyn.
2014 1962 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/314/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 1501 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i w sporcie
2014 1083 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 1084 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sicienko na stałe obwody głosowania
2014 306 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 307 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2014 212 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/2013 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sicienko na lata 2014 - 2017.
2014 86 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko.
2014 87 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 88 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2014 rok
2013 3897 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko.
2013 3896 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Osówiec
2013 3895 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.
2013 3900 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m² pasa drogowego
2013 3899 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 3898 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXi/251/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3247 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/233/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko
2013 3248 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/239/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Sicienko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 3249 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/243/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i w sporcie
2013 2763 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko
2013 2764 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2765 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 2407 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 1814 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Sicienko
2013 1815 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 1391 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2013 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 997 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXV/196/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 998 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXV/197/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2013r. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 517 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/176/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2013 rok
2013 242 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/177/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Sicienko na stałe obwody głosowania
2012 3550 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/171/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 5 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych
2012 2973 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/160/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 2972 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/159/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
2012 2971 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/164/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 2974 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/161/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych
2012 2977 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/163/2012 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2976 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/165/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 2975 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/162/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko
2012 2674 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/158/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sicienko
2012 2618 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/157/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Sicienko na okręgi wyborcze
2012 2619 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/151/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2620 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2012 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełaniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1828 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku
2012 1829 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sicienku
2012 1830 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1466 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XVII/134/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 1073 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/119/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pawłówek
2012 1074 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 806 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/105/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków
2012 684 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/111/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Rozlewisko Goncarzewy"
2012 624 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIII/104/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 598 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIII/108/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Samsieczno
2012 599 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIII/109/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sicienko
2012 600 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIII/110/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teresin
2012 83 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 października 2011r. w sprawie utworzenia Sołectwa Teresin
2012 84 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 61 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2012 rok
2012 62 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/90/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli
2011 3283 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu północnej części miejscowości Pawłówek, który został objęty uchwałą nr XIX/106/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2008r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 maja 2008 roku Nr 77, poz. 1268.
2011 2752 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2753 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/82/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.
2011 2754 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych.
2011 2034 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/64/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury gminy pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku” oraz uchwalenia jej statutu.
2011 2002 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia dodatkowego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 1429 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko.
2011 1428 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
2011 1431 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2011 1430 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
2011 1169 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sicienko
2011 1168 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko
2011 1171 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko
2011 1170 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych
2011 515 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2011 rok
2011 516 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 517 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Sicienko