Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 171

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5452 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/65/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 5453 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/186/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2019 5435 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6–letnie i dzieci młodsze
2019 5436 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejów
2019 5437 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejów
2019 3913 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/57/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 3914 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Radziejów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 3915 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2216 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejów w roku 2019.
2019 2217 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2019 652 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2019 rok
2019 522 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2019 445 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 446 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 447 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającej w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6574 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
2018 6573 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6576 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2018 6575 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 6502 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radziejów.
2018 6503 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radziejów.
2018 6388 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radziejów
2018 6389 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radziejów
2018 5074 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/248/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziejów.
2018 5073 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/217/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 5076 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Radziejów
2018 5075 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejów
2018 2867 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/231/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą jest Gmina Radziejów.
2018 2802 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI/232/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2218 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/226/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Radziejów za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 2217 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/217/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2219 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/218/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejów w roku 2018.
2018 2221 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/221/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/186/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2018 2220 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/220/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat, za warunki pracy, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 411 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/210/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami Gminy Radziejów na lata 2018 -2021
2018 343 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/204/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2018 rok.
2017 5325 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/193/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia stref ochronnych wokół ujęć wody
2017 4970 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/196/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radziejów.
2017 4969 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/198/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radziejów
2017 4971 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII /195/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radziejów
2017 4973 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/199/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4972 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/197/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radziejów
2017 3942 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/186/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2017 3943 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/183/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 września 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z siedzibą w Płowcach” oraz uchwalenia jej statutu
2017 3032 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/170/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Czołowo do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 3033 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/171/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 września 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z siedzibą w Płowcach” oraz uchwalenia jej statutu
2017 3034 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/172/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2017 1813 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/154/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Radziejów do nowego ustroju szkolnego
2017 1812 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/151/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziejów.
2017 1815 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/156/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1814 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/155/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejów
2017 1032 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/144/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Skibinie prowadzonego przez Gminę Radziejów
2017 343 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2017 rok
2017 344 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/140/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radziejów
2016 4500 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/129/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radziejów.
2016 4499 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/128/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radziejów
2016 4498 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/123/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2016r. uchylająca Uchwałę Nr X/45/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
2016 4503 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/130/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radziejów
2016 4502 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/131/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radziejów
2016 4501 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/132/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3563 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/107/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Radziejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
2016 3562 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/106/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3561 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/105/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3566 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/110/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie gminy Radziejów.
2016 3565 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/109/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
2016 3564 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/108/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
2016 2634 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/88/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2635 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/89/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2633 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/87/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
2016 2631 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/83/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 2632 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/86/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2639 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/85/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2016 2640 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/95/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów
2016 2638 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/98/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi Biskupice - Biskupice do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 2636 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/90/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2637 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr X/94/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie do prowadzenia postępowań z zakresu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 1375 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr IX/73/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 343 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2016 rok.
2015 4247 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radziejów.
2015 4246 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radziejów
2015 4248 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radziejów.
2015 4250 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 4249 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radziejów.
2015 2414 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bieganowie
2015 2415 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Radziejów
2015 1384 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radziejów na lata 2015-2019.
2015 444 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2015 rok
2015 376 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej Nr 180410C Kolonia Broniewo-Bieganowo w miejscowości Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
2015 377 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowości Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
2015 209 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowości Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
2015 210 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowości Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
2014 3425 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów
2014 3424 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów
2014 3426 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów w roku 2015
2014 3428 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3427 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radziejów
2014 3148 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowanej w przedszkolu w Skibinie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Radziejów
2014 2750 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowości Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
2014 2751 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV/263/ 2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowości Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
2014 2217 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową udzielaną w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 2216 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania pomocy w dożywianiu dzieci w przedszkolu oraz uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach
2014 2219 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2218 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2122 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów.
2014 1427 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 345 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2014 rok
2014 346 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat, za warunki pracy, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw
2013 3965 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów
2013 3964 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów
2013 3963 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów w roku 2014
2013 3968 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 3967 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radziejów
2013 3966 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Radziejów
2013 3412 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1977 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2013 1978 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
2013 1979 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1715 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Czołowie
2013 1674 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat, za warunki pracy, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2013 1675 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
2013 1676 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 869 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2013 rok
2013 576 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 575 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 577 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 579 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radziejów
2013 578 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3390 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Radziejów
2012 3387 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3382 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radziejów
2012 3395 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów
2012 3394 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów w roku 2013
2012 3391 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/142 /2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów
2012 2495 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2335 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat, za warunki pracy, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2012 2336 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2012 2337 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 1693 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziejów
2012 496 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2012 rok
2011 3194 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3193 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/88/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów
2011 3192 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów
2011 3197 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3196 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Radziejów
2011 3195 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2456 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 1785 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1329 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/148/2002 Rady Gminy Radziejów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału gminy Radziejów na obwody głosowania
2011 1019 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów
2011 1007 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na 2011 rok
2010 2748 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów.
2010 2747 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów
2010 2749 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2751 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Radziejów
2010 2750 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 2205 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Radziejów lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 921 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów
2010 304 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na rok 2010
2009 2262 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów
2009 2261 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 2260 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów
2009 2263 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 2265 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 2264 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Radziejów
2009 1699 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 1698 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat, za warunki pracy, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 1465 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2009 535 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 536 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Radziejów na lata 2009-2013.
2009 534 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przeznaczania.
2009 206 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziejów na rok 2009