Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 293

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5901 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/132/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 5573 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/130/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 5324 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/119/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Pruszcz do kategorii dróg gminnych
2019 5323 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/118/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 031528C w Pruszczu ul. Wesoła
2019 5325 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/120/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5327 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/124/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 5326 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/122/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu
2019 4652 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/109/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w Pruszczu
2019 4591 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/108/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Pruszcz i Luszkowo do kategorii dróg gminnych
2019 4590 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/105/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia ulg
2019 4593 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/115/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 4592 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/112/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3952 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruszcz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 3951 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/89/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pruszcz
2019 3950 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/87/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszczu
2019 3955 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/98/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz warunków i trybu ich udzielania
2019 3954 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/96/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 3953 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruszcz
2019 3288 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 2659 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 2327 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 2064 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu
2019 2065 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 1312 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, punkcie przedszkolnym i szkołach prowadzonych przez Gminę Pruszcz na 2019 rok
2019 1313 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/64/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 916 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Pruszcz do kategorii dróg gminnych
2019 861 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 860 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 859 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2019 858 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu
2018 6918 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/42/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6917 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/37/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2019 roku
2018 6916 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/34/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2018 6919 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/43/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Pruszcz
2018 6922 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/46/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 6921 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/45/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pruszcz Nr I/12/18 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Pruszcz
2018 6920 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/44/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pruszcz Nr II/14/18 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 6165 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/17/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.
2018 6166 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
2018 6164 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku
2018 6162 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 6163 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2019 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji
2018 6170 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/26/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w Pruszczu
2018 6171 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/28/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 6169 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/24/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2019-2023”
2018 6167 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 6168 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/21/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 7 drzew - pomników przyrody w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2018 6065 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr I/12/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Pruszcz
2018 5237 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LII/416/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5238 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LII/420/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 5078 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/412/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 5079 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/413/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruszcz
2018 5080 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/415/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 4299 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr L/409/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 4260 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/403/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pruszcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4259 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/402/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu
2018 4258 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/401/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Pruszcz w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4263 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/407/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2018 4262 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/405/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pruszcz
2018 4261 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/404/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pruszcz
2018 3930 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/398/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pruszcz dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy Pruszcz z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2018 3931 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/400/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 3365 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/395/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pruszcz dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy Pruszcz z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2018 3364 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/393/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz
2018 3367 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/396/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 3366 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/397/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 3039 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/387/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 239 położonej w miejscowości Serock
2018 3040 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/385/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3041 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/384/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 2416 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/378/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pruszcz w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018”
2018 2415 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/381/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 2418 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/372/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Pruszcz na stałe obwody głosowania
2018 2417 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/375/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruszcz
2018 1630 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/367/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2018 roku
2018 1629 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/368/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, punkcie przedszkolnym i szkołach prowadzonych przez gminę Pruszcz na 2018 rok
2018 1631 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/366/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
2018 1633 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/370/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 1632 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/365/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Pruszcz na okręgi wyborcze
2018 882 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/361/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/350/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy
2018 883 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruszcz, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 580 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic w Pruszczu i Łowinku do kategorii dróg gminnych
2018 579 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat i prowadzonym przez gminę punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 582 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 581 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Serock i Pruszcz do kategorii dróg gminnych
2018 24 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLII/349/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2018 roku
2018 23 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLII/353/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2018 26 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLII/350/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują rodziny wielodzietne
2018 25 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLII/351/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 5537 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2017 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2017 4702 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLI/329/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 4703 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLI/341/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 4704 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLI/334/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
2017 4659 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/335/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 4655 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/328/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku
2017 4654 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/327/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2018 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji
2017 4656 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/330/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r.
2017 4658 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/336/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 4657 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/342/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych
2017 4262 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/324/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia ulg
2017 4263 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/323/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 3678 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/317/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 3207 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pruszcz dla Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2017 3206 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 3205 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/305/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 3210 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pruszcz kartą płatniczą
2017 3209 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Serock i Pruszcz do kategorii dróg gminnych
2017 3208 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2014-2018”
2017 3187 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
2017 3188 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2017 3189 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/315/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2017 2848 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 2847 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 2850 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczającym do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Pruszcz
2017 2849 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 2206 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 7/2 położonej w miejscowości Niewieścin
2017 1937 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 1925 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 1816 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Pruszcz
2017 1593 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1594 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pruszcz, a zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1595 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Pruszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 970 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2017 600 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pruszcz
2017 385 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2016 4355 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2017 roku
2016 4354 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.
2016 4353 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Łowin, Nieciszewo, Łowinek, Brzeźno, Mirowice, Gołuszyce, Łaszewo, Pruszcz do kategorii dróg gminnych
2016 4358 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 4357 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2017 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji
2016 4356 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku
2016 3908 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 października 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z alei jarzębów szwedzkich, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2016 3909 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 października 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 6 drzew- pomników przyrody z alei dębów szypułkowych, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2016 2995 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
2016 2996 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 sierpnia 2016r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 2690 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXV/193/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 13 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 1847 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zaliczenia ulic w Pruszczu i Łowinku do kategorii dróg gminnych
2016 1848 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 maja 2016r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1783 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/166/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie
2016 1784 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/167/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie
2016 1265 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XX/157/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszczu
2016 1048 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVI/135/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2016 rok
2015 4736 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/140/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4532 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/123/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4122 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/118/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku
2015 4123 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/117/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2016 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji
2015 4124 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/121/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.
2015 4121 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/119/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2015 4118 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/126/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Pruszcz
2015 4119 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/125/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Pruszcz
2015 4120 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/120/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2016 roku
2015 3047 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/97/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 3048 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/104/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2014-2018"
2015 3049 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/107/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 września 2015r. w sprawie zaliczenia ulic Różana, Ogrodowa i Okrężna w Pruszczu do kategorii dróg gminnych
2015 2774 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XII/96/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Pruszcz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2737 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 2736 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/78/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr VIII/56/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz
2015 2738 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia ulg
2015 2740 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2015 2739 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 2306 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/73/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pruszcz w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
2015 2243 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Pruszcz w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2244 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2015 2245 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/74/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 1823 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 1824 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/65/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej w 2015 roku
2015 1825 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/67/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 1 drzewa z gatunku jarząb szwedzki z alei jarzębów szwedzkich, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2015 1623 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2015 rok
2015 1572 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz
2015 1211 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/45/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2015 1139 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Pruszcz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 618 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pruszcz
2015 500 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 1 drzewa z gatunku dąb szypułkowy wchodzącego w skład skupiska drzew będącego pomnikiem przyrody w parku dworskim w Luszkówku w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2015 501 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 49/3 przy ul. Wyzwolenia w Pruszczu
2014 3825 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2015 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji
2014 3824 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.
2014 3827 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2015 roku
2014 3826 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Gminy Pruszcz z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku
2014 3512 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LV/338/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, Małociechowo i Luszkówko
2014 3060 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LV/339/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 7 drzew gatunku jarząb szwedzki z alei jarzębów szwedzkich, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2014 2706 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LIV/325/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Pruszcz w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2707 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LIV/326/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 września 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu
2014 2498 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr LIII/323/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 49/3 przy ul. Wyzwolenia w Pruszczu
2014 2252 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr 305/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pruszcz w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
2014 2231 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 311/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Pruszcz
2014 2199 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 306/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2200 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 312/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
2014 1154 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/284/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Pruszcz w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 757 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/274/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruszcz
2014 532 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Niewieścinie przy drodze do Cieleszyna
2014 481 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2014 rok
2014 489 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/270/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 4233 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 4234 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/263/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2013 4235 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku
2013 3516 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2014-2018"
2013 3517 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2013 3477 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2014 roku
2013 3478 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/247/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.
2013 3461 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2014 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji.
2013 3462 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku
2013 3186 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pruszcz
2013 3100 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XLI/234/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 września 2013r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pruszcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 3110 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 września 2013r. w sprawie punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2013 3073 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XLI/233/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 września 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 2385 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruszcz, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2386 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 1 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2209 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 2210 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruszcz, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2211 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1831 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
2013 1571 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 marca 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1481 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pruszcz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 677 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pruszcz.
2013 616 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2013 rok
2012 3807 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2012 2773 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXX/161/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pruszcz
2012 2774 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 2772 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku
2012 2770 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
2012 2771 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pruszcz
2012 2775 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2779 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku
2012 2780 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2013 roku
2012 2778 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2013 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji
2012 2776 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruszcz, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 2777 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2422 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pruszcz
2012 2421 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 2424 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 5 drzew-pomników przyrody z alei dębów szypułkowych, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2012 2423 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Pruszcz na stałe obwody głosowania
2012 2084 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 września 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 2 drzew-pomników przyrody z alei jarząbów szwedzkich, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2012 2085 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 1871 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/ 2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Pruszcz na okręgi wyborcze
2012 1503 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Gminnej Rady Narodowej w Pruszczu z dnia 17 lutego 1984 roku w sprawie zmiany ulicy w wsi Pruszcz
2012 1504 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Pruszczu z dnia 31 stycznia 1991 roku w sprawie zmiany nazewnictwa ulic w Pruszczu
2012 1282 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Pruszcz.
2012 1283 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
2012 1274 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2012 1134 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2012 1135 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1 drzewa - pomnika przyrody z alei jarząbów szwedzkich, zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 1266C w miejscowości Łowin
2012 881 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruszcz w 2012 roku
2012 352 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pruszcz
2012 353 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Pruszcz
2012 313 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/ 107 /2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 grudnia 2011r. uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2012 rok
2011 3284 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia na 2012 rok programu współpracy gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2011 3285 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 3286 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2011 3198 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/103/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2012 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji
2011 2998 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w 2012 r.
2011 2997 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2012 r.
2011 2996 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2012 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji
2011 3001 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.
2011 3000 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2011 2999 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2012 r.
2011 2565 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pruszcz w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego
2011 2566 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w gminie Pruszcz
2011 2500 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Pruszczu.
2011 2326 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1872 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego.
2011 1471 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pruszcz
2011 1472 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu
2011 1319 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr X/40/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 2 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów kolejowych w miejscowości Pruszcz
2011 661 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2011 r
2011 624 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2011 rok
2011 434 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część sołectw Serock, Łowinek, Łowin, Łaszewo, Gołuszyce, Bagniewo, Brzeźno, Nieciszewo, Mirowice i Pruszcz z przeznaczeniem na park wiatrowy.
2011 335 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/ 22 / 11 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 stycznia 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pruszcz Nr LIX/379/2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
2011 336 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/ 23 / 11 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Pruszcz Nr LIX/391/2010 i uchwały Nr LVII/372/2010
2010 2896 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr LXIII/411/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Pruszcz
2010 2726 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LXIII/400/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2011 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji.
2010 2321 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXII/393/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 października 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 15 drzew alei jarząbów szwedzkich w ciągu drogi powiatowej nr 1266C w miejscowościach Łowin-Łowinek
2010 2322 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXII/396/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 października 2010r. w sprawie w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.
2010 2217 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXI/392/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/379/2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2011r.
2010 1956 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LIX/379/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 września 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2011 r.
2010 1957 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LIX/380/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 września 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2011 r.
2010 1850 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LVII/372/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
2010 1722 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr LVI/362/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2010 1390 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr LIII/351/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pruszcz w sprawie założenia Gimnazjum w Zbrachlinie.
2010 1347 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LIV/355/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniajaca uchwałę Rady Gminy w sprawie opłaty targowej
2010 272 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/323/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2009r. W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.
2010 273 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/324/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2010 r.
2010 122 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/317/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 123 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/318/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 55 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 2341 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/313/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2010.
2009 2340 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2010 r.
2009 2342 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/314/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji.
2009 1754 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 września 2009r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 1438 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2009 1374 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Pruszcz.
2009 1225 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Pruszcz kartą płatniczą.
2009 1059 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody
2009 869 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 588 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.