Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 116

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5373 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/56/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym lub osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi
2019 5380 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/54/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4742 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/48/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Papowo Biskupie
2019 4743 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/50/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Papowo Biskupie
2019 4741 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/47/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Papowo Biskupie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3625 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/41/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2019 3626 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 2173 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Papowo Biskupie w 2019 roku
2019 716 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 717 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Papowo Biskupie
2018 6777 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 6778 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2019
2018 6779 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6436 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5421 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminie Papowo Biskupie
2018 5422 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4405 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Papowo Biskupie
2018 4406 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w  placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Papowo Biskupie.
2018 4407 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Papowo Biskupie
2018 2243 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2244 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Papowo Biskupie w 2018 roku
2018 1380 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1381 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Papowo Biskupie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 1382 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Papowo Biskupie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 101 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2018
2017 4397 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4398 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3987 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/83/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 2 sierpnia 2012  r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Papowo Biskupie
2017 3623 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXV/149/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2017 2808 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Papowo Biskupie
2017 2809 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Papowo Biskupie
2017 1935 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/117/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego części wsi Zegartowice, Papowo Biskupie, Folgowo, Nowy Dwór Królewski, Niemczyk, gmina Papowo Biskupie.
2017 1705 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/119/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 758 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/113/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Papowie Biskupim.
2017 412 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/102/16 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 272 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/105/16 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2017
2017 273 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/107/16 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Papowo Biskupie na lata 2017-2021
2016 4407 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/94/16 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4408 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/95/16 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 625 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XII/63/16 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Papowo Biskupie
2016 25 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/59/15 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2016
2016 26 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2015 4293 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/48/15 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4294 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/49/15 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4295 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/50/15 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 183 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2015
2014 3642 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Papowo Biskupie w 2015 roku
2014 3643 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3644 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 1912 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Papowo Biskupie”
2014 1913 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Papowo Biskupie.
2014 867 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 866 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także upoważnienia Wójta do podejmowania decyzji w tym zakresie
2014 868 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 870 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2014r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2014 869 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 119 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2014
2013 3987 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 3984 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Papowo Biskupie w 2014 roku
2013 3985 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3986 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2384 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim
2013 1729 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2013 rok
2013 1730 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 18 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
2013 881 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim
2013 628 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2013
2013 629 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim
2012 3399 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Papowo Biskupie w 2013 roku
2012 3398 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3400 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/103/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3402 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu
2012 3401 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/104/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 2167 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XX/90/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1878 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/86/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 4 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Papowo Biskupie
2012 1661 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Papowo Biskupie
2012 1395 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 844 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2012 rok
2012 843 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Papowo Biskupie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 846 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Papowo Biskupie na lata 2012-2016
2012 845 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2012 131 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/50/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2012
2012 132 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/53/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim w samorządową instytucję kultury o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim"
2012 133 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Papowo Biskupie
2011 2689 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/43/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 2690 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/44/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 2687 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/41/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Papowo Biskupie w 2012 roku
2011 2688 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/42/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2693 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu
2011 2694 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Papowie Biskupim oraz nadania statutu tej jednostce
2011 2691 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/45/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 2692 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół
2011 879 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 880 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 marca 2011r. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 881 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2011 rok
2011 216 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/06/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2011
2011 103 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/09/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Papowo Biskupie
2010 2466 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/195/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 2467 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/193/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Papowo Biskupie
2010 2468 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 764 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/170/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Papowo Biskupie na stałe obwody głosowania
2010 765 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/172/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2010 rok
2010 766 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/173/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Papowo Biskupie
2010 181 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/162/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2010
2009 2179 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/155/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 2180 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/156/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 2181 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/157/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 listopada 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 1812 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/149/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 października 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1811 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok
2009 1814 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 października 2009r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Papowo Biskupie
2009 1813 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/150/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 października 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2009 1448 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/133/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu.
2009 852 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/117/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także upoważnienia Wójta do podejmowania decyzji w tym zakresie
2009 851 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/114/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Papowo Biskupie
2009 850 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/113/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 r.
2009 817 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Papowo Biskupie
2009 323 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2009