Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 274

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5837 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5836 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5839 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej
2019 5838 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5133 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5134 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.
2019 4298 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 4297 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków i budowli położonych na terenie gminy Płużnica poza obszarem Płużnickiego Parku Inwestycyjnego
2019 4300 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrówka, gmina Płużnica
2019 4299 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.
2019 3168 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 3167 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącymi właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 3169 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Płużnica
2019 3171 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.
2019 3170 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płużnica
2019 2520 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.
2019 2472 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Wiewiórkach
2019 2473 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2474 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica
2019 2175 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płużnica w 2019 roku
2019 2174 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2177 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2176 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.
2019 751 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/35/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy i prowadzonym przez Gminę Płużnica
2019 750 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/34/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 749 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica
2019 748 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.
2019 747 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 746 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/28/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków i budowli położonych na terenie gminy Płużnica poza obszarem Płużnickiego Parku Inwestycyjnego
2019 745 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych w obrębie terenów koncentracji funkcji komercyjnych na terenie gminy Płużnica
2019 744 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 743 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc Gminy Płużnica w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 742 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/23/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 161 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2019 r.
2018 6989 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
2018 6991 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6990 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 5907 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LVII/373/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5908 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LVII/375/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 5302 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LVI/368/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 5303 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LVI/370/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płużnica
2018 5043 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LV/364/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica
2018 5044 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LV/365/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 5045 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LV/366/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 4750 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LIV/361/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr L/335/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r.
2018 4751 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LIV/362/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 4534 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LIII/357/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Płużnica
2018 4535 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LIII/358/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 września 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 4197 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LII/352/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę Płużnica
2018 4089 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LI/343/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalania na terenie Gminy Płużnica odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 4088 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LI/342/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Płużnica
2018 4091 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LI/349/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 4090 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LI/344/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Płużnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3298 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr L/337/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, droga w Ostrowie stanowiąca dojazd do terenów inwestycyjnych i rekreacyjnych
2018 3297 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr L/335/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
2018 3300 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr L/339/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 3299 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr L/338/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Płużnica w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 3080 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/327/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Płużnica w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 3079 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/326/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2018 3081 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/329/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2018 3083 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Płużnica”
2018 3082 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 2270 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/319/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 2271 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/321/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej na terenie Gminy Płużnica przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 1934 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/314/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1592 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/312/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 1250 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/305/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1249 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płużnica w 2018 roku
2018 1248 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalającego wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego
2018 1251 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 1254 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2018 1253 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkola gminnego prowadzonego przez Gminę Płużnica i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1252 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę Płużnica
2018 680 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 679 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 681 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica
2018 683 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Płużnica w latach 2018-2022
2018 682 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 220 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/285/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Płużnica
2018 219 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/282/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 221 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Płużnica instrumentem płatniczym
2018 223 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Płużnica oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 222 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 5238 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/278/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 5237 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/277/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5236 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/276/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica
2017 5241 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/281/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2017 5240 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płużnica
2017 5239 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/279/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
2017 4362 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/269/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4363 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/270/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4364 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/271/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 3986 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 3500 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 września 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 3266 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 3267 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 3125 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
2017 2950 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
2017 2949 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Płużnica oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkole podstawowej
2017 2951 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple gmina Płużnica
2017 2953 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 2952 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Płużnica dla uczniów i studentów
2017 2497 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2498 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 2287 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 maja 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 2173 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy Płużnica
2017 2174 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 1847 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 1103 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Płużnica i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1104 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1105 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 616 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/148/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Płużnica
2017 241 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
2017 240 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 243 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2017 242 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 3905 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3906 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 3456 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
2016 3457 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych w obrębie terenów koncentracji funkcji komercyjnych na terenie gminy Płużnica
2016 3458 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 3253 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 września 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 2650 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 8 lipca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 2537 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 2536 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
2016 2539 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXI/156/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie pomników przyrody
2016 2538 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części wsi Dąbrówka, Płąchawy, Błędowo, Goryń, Wiewiórki w Gminie Płużnica
2016 1973 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XX/142/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 1974 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XX/146/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
2016 1651 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 1383 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1384 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 1385 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 533 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Płużnicy
2016 534 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 189 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/107/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 190 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/112/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 4370 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca budżetu Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 4371 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4372 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3572 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3414 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica
2015 3415 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 3307 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3306 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3050 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Płużnica
2015 3051 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 2510 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 sierpnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 2394 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2015 2309 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/73/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 1765 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 1766 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1557 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca Statut Gminy Płużnica
2015 1558 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/58/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 1129 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1130 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 1126 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czaple
2015 1125 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015r. w sprawie podziału sołectwa Czaple i utworzenia sołectwa Bartoszewice i nadania statutu sołectwa Bartoszewice
2015 1128 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie płużnica oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 1127 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 708 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica
2015 687 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 686 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 685 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica
2015 690 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 689 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Płużnicy, dla których Gmina Płużnica jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 688 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 343 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 344 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie reorganizacji jednostek pomocniczych na terenie Gminy Płużnica
2015 75 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 76 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2014 r.
2014 3709 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3710 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3711 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica
2014 2760 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XL/322/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 września 2014r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2014 r.
2014 2685 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XL/320/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica
2014 2686 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XL/324/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 070119C w m. Ostrowo
2014 2361 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli
2014 2360 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/307/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy
2014 2359 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płużnica
2014 2362 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica
2014 2365 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/312/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica
2014 2364 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2363 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 2214 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2014 r.
2014 2140 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Płużnica oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 1548 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2014 r.
2014 426 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 425 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 428 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Płużnica w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 427 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 199 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2014 r.
2014 145 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2013 3860 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3859 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3858 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica
2013 3863 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Płużnica w latach 2013-2017
2013 3862 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 3861 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2776 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli oraz najemców nieruchomości w Gminie Płużnica
2013 2463 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli oraz najemców/właścicieli lokali w Gminie Płużnica
2013 2464 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli oraz najemców/właścicieli nieruchomości w Gminie Płużnica
2013 2465 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Płużnica
2013 2142 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom
2013 2143 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 2144 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Płużnica
2013 656 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2013 r.
2013 352 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Płużnicy
2012 3617 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3381 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica
2012 3380 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 3379 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3383 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3393 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Płużnickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2012 3389 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 3384 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica
2012 3192 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2012 3193 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica
2012 3194 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2628 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2144 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2042 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Płużnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1649 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów i psychologów prowadzących zajęcia w szkołach prowadzonych przez Gminę Płużnica
2012 1648 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Płużnica dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
2012 1651 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płużnica oraz ich obwodów.
2012 1650 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia Procedury Konsultacji Społecznych.
2012 974 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy
2012 641 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 395 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Płąchawach
2012 396 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2012r. o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy
2012 397 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 272 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2012 r.
2011 2540 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2539 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2542 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2541 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Płużnica
2011 2504 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011r. o zamiarze likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Płąchawach.
2011 2503 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie podziału sołectwa Dąbrówka i utworzenia sołectwa Działowo i nadania statutu sołectwa Działowo
2011 2505 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2507 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Płużnica.
2011 2506 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie utworzenia straży gminnej
2011 2223 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie podziału sołectwa Błędowo i utworzenia sołectwa Goryń i nadania statutu sołectwu Goryń.
2011 2134 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dąbrówka.
2011 2135 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie podziału sołectwa Bągart i utworzenia sołectwa Mgowo i nadania statutu sołectwa Mgowo.
2011 2132 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płużnica.
2011 2133 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Błędowo.
2011 2138 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ostrowo.
2011 2139 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Płużnica.
2011 2136 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Bągart.
2011 2137 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie podziału sołectwa Ostrowo i utworzenia sołectwa Orłowo i nadania statutu sołectwa Orłowo.
2011 1900 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie gminy Płużnica
2011 1150 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 maja 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie reorganizacji jednostek pomocniczych na terenie gminy Płużnica
2011 882 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie reorganizacji jednostek pomocniczych na terenie gminy Płużnica
2011 438 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2011 r.
2011 439 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Płużnica w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 440 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica.
2010 2821 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2159 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1909 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Płużnica, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1910 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Płużnica oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1593 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple
2010 1532 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych gminy Płużnica
2010 162 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 września 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Płużnica.
2010 163 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Płużnica
2009 2392 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2391 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2393 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2009 2395 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli oraz najemców/właścicieli lokali w gminie Płużnica
2009 2394 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
2009 1686 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2009 1112 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Płużnica.
2009 478 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Płużnica oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2009 479 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi.
2009 229 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2008 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płużnica na 2009 r.