Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 311

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6115 2019-11-21 Uchwała Uchwała nr VIII/88/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 6093 2019-11-20 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 6094 2019-11-20 Uchwała Uchwała nr VIII/100/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2019 4929 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 4908 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VII/80/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2019 4867 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2019 4126 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 4127 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/71/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.
2019 3698 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia granic ich obwodów
2019 3697 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3696 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2019 3699 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko
2019 3702 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/64/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko w 2019 r.
2019 3701 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/62/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Bocianiej w Jarużynie, gmina Osielsko
2019 3700 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/61/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osielsko.
2019 3196 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2990 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr III/23/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 1869 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr II/14/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 1690 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr II/18/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1689 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr II/17/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2019 rok
2019 1692 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr II/21/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Gminy Osielsko
2019 1691 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr II/19/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody - drzew uznanych za pomniki przyrody
2019 1399 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr I/1/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 982 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/4/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 981 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/3/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko
2019 983 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/5/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Osielsko
2019 985 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/8/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2019 984 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/6/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2019 160 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 159 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2019 158 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 6292 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6295 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2018 6293 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6294 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6029 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/87/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko w latach 2019 – 2025
2018 5738 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr IX/80/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 5258 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 5259 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko
2018 5260 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
2018 4748 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr VII/61/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 4121 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/49/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 4069 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/55/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Osielsko.
2018 4068 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/54/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Osielsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4067 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/53/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Osielsko.
2018 4072 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/60/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko
2018 4071 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/59/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 4070 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Osielsko za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 3176 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr V/38/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 3118 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/44/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Osielsko
2018 3117 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/43/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Osielsko.
2018 3120 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/47/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Księdza Henryka Mrossa w Niemczu, gmina Osielsko.
2018 3119 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/45/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Osielsko
2018 3104 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr V/34/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
2018 3105 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr V/33/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze
2018 2661 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki w Niemczu, gmina Osielsko.
2018 2662 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Niwach.
2018 2362 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 2291 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
2018 2292 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2018 1737 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 1518 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie, powstałej z przekształcenia gimnazjum
2018 1519 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2018 rok
2018 1520 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1502 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze
2018 1195 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 1062 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2018 483 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 424 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2018 425 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Osielsko jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 426 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2017 5433 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr X/120/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2017 5406 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr X/117/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 5407 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr X/123/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2017 5408 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr X/124/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2017 4638 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/103/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 4639 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/105/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4640 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/112/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2017 4365 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr VIII/98/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 3918 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr VII/93/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 3855 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr VII/95/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko.
2017 3334 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr VI/79/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 3320 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr VI/87/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w rzedszkolu oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
2017 3071 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr V/75/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 2856 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/57/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 2759 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/61/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
2017 2758 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/60/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2761 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/71/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 2760 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/62/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko.
2017 2309 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr III/38/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 2297 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr III/40/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr II/22/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy
2017 2298 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr III/48/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2017 2299 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr III/49/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1231 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr II/19/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 1232 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr II/22/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/69/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy
2017 1163 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr II/27/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1162 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr II/25/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1164 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr II/28/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1166 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr II/34/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów położonych w pasach drogowych dróg publicznych.
2017 1165 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr II/29/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko
2017 810 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr I/1/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 778 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr I/11/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających
2017 777 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr I/6/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 779 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr I/12/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar.
2017 781 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr I/17/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Osielsko
2017 780 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr I/16/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 99 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/98/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Smukalskiej i Tadeusza Kościuszki w Niemczu, gmina Osielsko
2016 4945 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Osielsko dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4944 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 4946 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2017 rok.
2016 4948 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/100/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk
2016 4947 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego części działek nr 22329, 22328, 22327, 22323, 22322, 22321 położonych w Osielsku oraz działek nr 22320, 22319, 22318, 22303, 22317, 22302, 22301/1, 22300/1, 41/1, 109/6, 109/5, 80, 81 położonych w Jarużynie.
2016 4224 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr VII/75/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 4225 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr VII/83/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2016 4132 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr VII/78/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3756 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr VI/64/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 3591 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr VI/69/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku
2016 3239 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr V/53/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 3240 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr V/57/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 13 września 2016r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2016 2961 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr II/3/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 2962 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr III/24/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 2963 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr IV/37/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 2057 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/42/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 2056 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/41/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2055 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/40/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
2016 2060 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/46/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
2016 2059 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/44/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2058 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/43/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1741 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr III/28/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 maja 2016r. zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2016 1742 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr III/33/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osielsko
2016 1063 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr II/16/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2016 1064 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr II/18/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały
2016 1065 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr II/23/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku
2016 363 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/121/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
2016 154 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/125/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2016 155 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/126/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2016 156 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/130/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 4778 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2015 rok.
2015 4531 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/109/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Osielsko dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4237 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/105/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4236 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/104/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4235 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/103/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4240 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/110/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własność gminy
2015 4239 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/107/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4238 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/106/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3015 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3020 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2015 2603 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VII/72/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko
2015 2604 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VII/74/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale Nr IV/26/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawietrybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 2133 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr V/63/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko – Niemcz
2015 2009 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.
2015 2010 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
2015 1956 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2015 1957 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr V/45/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1468 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 1079 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr III/23/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko.
2015 1054 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr III/19/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy na stałe obwody głosowania
2015 1055 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr III/20/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Osielsko służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców
2015 858 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr II/10/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko
2015 755 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 marca 2015r. zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic
2015 322 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr I/6/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2014 3900 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 28 września 2012 r. o określeniu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osielsko
2014 3728 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko
2014 3012 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr X/87/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/86/10 Rady Gminy Osielsko w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko z dnia 5 listopada 2010 r.
2014 3013 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr X/91/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.
2014 2393 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/56/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze
2014 2394 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/57/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
2014 2395 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/64/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1831 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/52/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2014 1830 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/51/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2014 1833 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/54/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2014 1832 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/53/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2014 1566 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr V/36/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 8 maja 2014r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1323 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/29/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 1324 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/32/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko
2014 1281 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
2014 1186 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr III/26/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2014 347 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr I/3/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko w latach 2014 – 2018
2014 348 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr I/6/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 293 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 294 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020
2014 265 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr Nr Nr I/11/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 105 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XI/93/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko  na 2014 rok.
2013 4246 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/101/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
2013 4247 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/102/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4202 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XI/100/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3916 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/79/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3915 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/78/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3914 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/77/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2013 3917 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/80/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 3920 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/83/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3919 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/82/201 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3918 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr X/81/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko
2013 3276 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/67/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
2013 3275 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/66/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian obwodu Zespołu Szkół w Osielsku, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie oraz Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie
2013 3278 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/72/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały o określeniu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osielsko
2013 3277 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/71/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
2013 1925 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr III/25/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2013 1926 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr III/26/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Osielsko
2013 1947 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr IV/28/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 8 maja 2013r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Osielsku
2013 1071 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/85/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 734 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr I/4/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Osielsko
2013 451 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr VII/87/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko.
2013 452 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr VII/92/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Przychodni w Osielsku
2013 96 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr VII/91/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.
2013 95 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr VII/81/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
2013 98 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr VII/88/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 97 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr VII/89/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2012 2947 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/65/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2948 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/67/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko
2012 2946 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/75/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 2944 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/73/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2945 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/74/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2952 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/76/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmiany trybu udzielenia i rozliczenia przez Gminę Osielsko dotacji do przedszkoli niepublicznych
2012 2953 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/80/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/66/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Osielsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2012 2951 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/66/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2949 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/68/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 2950 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/69/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 2705 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr V/56/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2012 2409 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr V/62/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/101/09 Rady Gminy Osielsko w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2012 2325 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr V/57/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze
2012 2200 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr IV/54/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osielsko
2012 2212 2012-10-16 Komunikat Komunikat nr 1/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 października 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Osielsko
2012 2050 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr IV/55/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1839 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr III/43/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
2012 1838 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr III/42/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wiązu szypułkowego rosnącego przy ul. Kwiatowej w Osielsku
2012 1841 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr III/49/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/60/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 lipca 2010 r. zmienionej uchwałą Nr VI/62/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu dzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 1840 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr III/44/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2012 1393 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr II/29/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2012 1355 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr II/28/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 1011 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr I/9/12 Rady Gminy Osielsko w sprawie ustalenia nazw ulic
2012 248 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr IX/105/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2011 3098 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3099 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3100 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/93/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3095 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VII/79/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 października 2011r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych w obszarze gminy Osielsko w obrębie leśnym Żołędowo
2011 3096 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VII/87/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 października 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Osielsko
2011 3097 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 3104 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 3105 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/100/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 3106 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/101/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3101 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/94/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko
2011 3102 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/97/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 3103 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/98/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 2179 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr VI/75/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/83/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 grudnia 2003 r.
2011 2178 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr VI/74/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 2181 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr VI/77/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 2180 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr VI/76/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 września 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2011 1226 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr III/34/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/83/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 grudnia 2003 r.
2011 1227 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr III/35/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 1228 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr III/37/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 779 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr II/10/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum nr 2 w Osielsku
2011 778 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr II/9/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 781 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr II/15/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 780 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr II/14/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 401 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr I/1/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Osielsko
2011 402 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr I/5/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 289 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 3 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr IX/87/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu
2010 2591 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/86/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawien szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Osielsko
2010 2590 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/82/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2593 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/89/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2010 2592 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr Nr IX/88/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2010 2293 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VIII/70/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. wsprawie ustalenia nazw ulic
2010 2294 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VII/71/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2010 2291 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VII/68/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego
2010 2292 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VII/69/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników , trenerów i działaczy
2010 2295 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VII/72/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2010 2299 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VII/78/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku
2010 2300 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VII/79/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany statutu Zespołu ds. Oświaty w Osielsku
2010 2296 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VII/74/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 2297 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VII/75/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 1806 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr VI/62/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr V/60/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1732 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr V/60/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1462 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr IV/51/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Stadionowi Gminnemu w Żołędowie
2010 1463 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr IV/52/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu
2010 1300 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr III/33/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Osielsko na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1301 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr III/39/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 1302 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr III/41/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
2010 983 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr II/28/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko
2010 982 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr II/17/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi świadczone przez ośrodki wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Osielsko
2010 997 2010-05-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE Rady Gminy Osielsko z dnia 8 kwietnia 2010r. porozumienie międzygminne pomiędzy gminą miasto Bydgoszcz a gminą Osielsko, w przedmiocie przekazania zadań własnych z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2010 984 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr II/29/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 marca 2010r. w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 822 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr I/4/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
2010 36 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/102/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia przez gminę Osielsko dotacji do przedszkoli niepublicznych.
2010 35 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/101/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2010 33 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/95/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 34 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/100/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własność gminy.
2009 2633 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr 2/Dp/2009 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Osielsko na 2010 r. oraz o załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozie kwoty długu.
2009 2586 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr VIII/99/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2009 2511 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr VIII/94/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2510 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr VIII/93/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr IX/81/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko
2009 2509 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr VIII/92/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej
2009 1974 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr VII/85/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2009r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i ładunków taksówkami na terenie gminy Osielsko oraz wprowadzenia dodatkowego oznakowania, w które winny być zaopatrzone taksówki
2009 1973 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr VII/84/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w 2010 r.
2009 1975 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr VII/86/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia strefy cen (stawki taryfowe) obowiązującej przy przewozie osób taksówkami na terenie gminy Osielsko
2009 1553 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr VI/67/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2009 1555 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr VI/77/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2009 1554 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr VI/68/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 1444 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr IV/45/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr X/88/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2008 r.
2009 1446 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr IV/47/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w uchwale nr V/37/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu i użyczenia nieruchomości gruntowych oraz najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, na okres nie dłuższy niż 3 lata, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2009 1445 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr IV/46/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia nazw ulic.
2009 1447 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr IV/50/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność gminy Osielsko”.
2009 1359 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr III/40/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Niemcz III” w Niemczu, gmina Osielsko
2009 1353 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr I/15/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Osielsku; „Osielsko III”
2009 621 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr I/7/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2008 r
2009 162 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr 15/Dp/2008 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO Nr 2 REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY Rady Gminy Osielsko z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Osielsko na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu
2009 96 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr X/83/2008 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2009
2009 66 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr X/92/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 65 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr X/88/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osielsko w latach 2009-2013
2009 67 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr X/93/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia nazw ulic