Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 216

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5287 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5179 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli
2019 5180 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Osiek instrumentem płatniczym.
2019 5178 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 4435 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Osiek
2019 4436 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 4437 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 4071 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Osiek uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Osiek
2019 4072 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 4039 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek.
2019 4040 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4041 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 3156 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 3157 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Osiek.
2019 3154 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 3155 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku.
2019 3160 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zamieszkania posiadały na terenie Gminy Osiek
2019 3161 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3158 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/179/2018 RADY GMINY OSIEK z dnia 25 września 2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3159 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Osieku.
2019 2539 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 1930 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2019 1929 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 868 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Osiek.
2018 6934 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6935 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar B.
2018 6932 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6933 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6936 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Osiek.
2018 6939 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2019 roku
2018 6940 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6937 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2018 6938 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 6278 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 6277 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek
2018 6290 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6289 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 5852 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 190/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 5314 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 5315 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 4892 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2018 4893 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4894 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 4028 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Osieku.
2018 4029 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 3722 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 3723 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli oraz określenia zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2018 3724 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, na podatek od nieruchomości i podatek leśny.
2018 2877 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 21 maja 2018 r. W sprawie ustalenia na terenie Gminy Osiek maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
2018 2878 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 2290 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2018 roku.
2018 2287 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2288 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 2289 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Osiek, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 1399 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1400 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 421 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli
2018 422 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Osiek w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.
2018 423 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.
2018 86 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 87 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 2 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 4493 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek
2017 4492 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Osiek.
2017 4494 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4496 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 4495 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3444 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Osiek.
2017 3443 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli
2017 3446 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 3445 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
2017 2932 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2884 2017-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2340 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 1433 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół.
2017 1432 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 1434 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli oraz określenia zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2017 1436 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 1435 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale NR VII / 38/ 2015 z dnia 24 czerwca 2015r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018
2017 707 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/102/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Osieku.
2017 708 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/104/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Osiek.
2017 709 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/106/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 98 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Obórki działka nr 115/7 oraz cz. działki nr 115/8.
2016 4843 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2016 4844 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 3972 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek
2016 3949 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3948 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zamieszkania posiadały na terenie Gminy Osiek
2016 3950 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3952 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 3951 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osiek
2016 3065 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 2613 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 6 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 1849 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 1850 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/80/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
2016 1100 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 675 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 17 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 665 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum
2016 666 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2016 29 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 4682 2015-12-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 4553 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 4552 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4554 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, na podatek od nieruchomości i podatek leśny.
2015 4556 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2015 4555 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 3392 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3359 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 3356 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek
2015 3357 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3358 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 2964 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 2965 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 2543 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 2544 2015-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 2191 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018
2015 2192 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
2015 2193 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 1774 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 910 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Osiek, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 911 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Osieku.
2015 912 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 317 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 318 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 131 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 130 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek
2015 129 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2015 132 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 143 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 142 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2015 133 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 5 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 3266 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2699 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2439 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osiek, rejon pomiędzy kompleksem szkół a budynkiem chłodni.
2014 2421 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 22 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2234 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 11 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2170 2014-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 172/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lipca 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 1707 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
2014 1708 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 1138 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 1139 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 300 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 299 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 301 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 303 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywianie „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 302 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr xxx/198/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 30 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 27 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2014 31 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2013 3885 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 3886 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 3887 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2014r .
2013 3811 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 2806 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 4 września 2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek".
2013 2807 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 4 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów
2013 2808 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 4 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 2553 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Osiek
2013 2554 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 18 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 2492 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osiek, rejon pomiędzy kompleksem szkół a budynkiem chłodni.
2013 2090 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2081 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. uchylające uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 2082 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2079 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 2080 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 2083 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2013 2086 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie likwidacji filii w Strzygach Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
2013 2087 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli oraz określenia zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2013 2084 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2085 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Osiek
2013 854 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 630 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2013 371 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 370 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 373 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 372 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Osiek
2013 8 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 7 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr NR XXI/116/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek.
2013 10 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 9 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/119/12 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2699 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 2698 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości
2012 2697 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok 2013.
2012 2702 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/110/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2701 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/109/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2700 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2131 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/98/12 Rady Gminy Osiek z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1075 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiek.
2012 727 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/83/12 Rady Gminy Osiek z dnia 7 marca 2012r. w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli
2012 269 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.
2011 3180 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/57/11 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012
2011 3181 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr Xii/58/11 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości
2011 3182 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/59/11 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 2575 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1663 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 1 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osiek oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w któych ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 1664 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy Osiek z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku, Filia w Tomaszewie.
2011 1121 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osiek oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 739 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r.
2011 740 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości
2010 2819 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2010 2820 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości
2010 2599 2010-12-08 uchwala Uchwala nr XL/264/10 Rady Gminy Osiek z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/124/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. oraz zmiany uchwały nr VI/30/07 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiek
2010 1348 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/10 Rady Gminy Osiek z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Osiek
2010 1075 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/10 Rady Gminy Osiek z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów
2010 1076 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/10 Rady Gminy Osiek z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy Osiek na stałe obwody głosowania
2010 502 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.
2010 23 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/09 Rady Gminy Osiek z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę Osiek i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2009 2038 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/09 Rady Gminy Osiek z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.
2009 2039 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/09 Rady Gminy Osiek z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku.
2009 2040 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2009 2003 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2009 1563 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXV/157/09 Rady Gminy Osiek z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2009 1272 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/176/09 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osiek
2009 1174 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXV/156/09 Rady Gminy Osiek z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
2009 726 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2009 Rady Gminy Osiek z dnia 13 marca 2009r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2009 287 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/08 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osiek na rok 2009
2009 286 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/08 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
2009 174 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/08 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów