Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 197

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5537 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/90/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo
2019 5538 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2015Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody, wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Obrowo
2019 4458 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Obrowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 4459 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 4460 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi lokalnej znajdującej się na terenie gminy Obrowo do kategorii dróg gminnych
2019 3553 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo
2019 3552 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzejewice gmina Obrowo
2019 3555 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi lokalnej znajdującej się na terenie gminy Obrowo do kategorii dróg gminnych
2019 3554 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1962 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Obory gmina Obrowo
2019 1961 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo
2019 1960 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Obrowo
2019 1965 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Obrowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Obrowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1964 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo
2019 1963 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo
2019 980 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 917 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa
2019 759 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2019
2019 644 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2019 186 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 187 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 188 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 88 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo
2019 85 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 86 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy – dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 87 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 89 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie gminy Obrowo do kategorii dróg gminnych.
2019 84 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schroniskami z usługami opiekuńczymi
2018 6309 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
2018 6311 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2019 roku
2018 6310 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości
2018 6160 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo
2018 6161 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo
2018 6158 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo
2018 6159 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo
2018 5253 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/319/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 5254 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Obrowo
2018 5255 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 11 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2018 4736 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 września 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 4737 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2018 4583 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia limitu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Obrowo
2018 4584 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII/312/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Obrowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4212 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/310/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2018 3935 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XL/309/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Obrowo gmina Obrowo
2018 3341 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Obrowo  publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 3308 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Obrowo gmina Obrowo
2018 3307 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo
2018 3309 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo
2018 3311 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Obrowo gmina Obrowo
2018 3310 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Obrowo
2018 2750 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”.
2018 2620 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie gminy do kategorii dróg gminnych.
2018 2619 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo
2018 2640 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2624 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/287/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2018 2304 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo dz. nr 17/3, 17/40, 17/41, 17/45 i 17/46.
2018 2102 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obrowo do nowego ustroju szkolnego
2018 2101 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2104 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie Gminy Obrowo do kategorii dróg gminnych.
2018 2103 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo
2018 1894 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Obrowo” w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 716 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach
2018 499 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2018
2018 500 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/263/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Obrowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Obrowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 501 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętychwychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,w prowadzonych przez Gminę Obrowo w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnychw publicznych szkołach podstawowych
2017 4929 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości
2017 4930 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2018 roku.
2017 3810 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2017 3809 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2017 3812 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obrowo w latach 2018-2022
2017 3811 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2018-2022
2017 1489 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obrowo do nowego ustroju szkolnego.
2017 1437 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2017 1438 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/141/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy
2017 783 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2017 784 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Obrowo i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 472 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/100/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 września 2012r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obrowo w latach 2013 - 2017
2017 454 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2017
2017 455 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Obrowo
2017 456 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Obrowo przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 178 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Obrowo przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 4918 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Obrowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 3896 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/144/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3826 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/143/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości
2016 3825 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Obrowo
2016 3828 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Łęk-Osiek w sprawie zmiany urzędowej nazwy tej miejscowości na Łęg-Osiek
2016 3827 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/145/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
2016 1961 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie gminy do kategorii dróg gminnych
2016 1233 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/97/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”.
2016 1234 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 539 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 432 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 431 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 434 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 433 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzytywanych jedynie przez część roku.
2016 188 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Obrowo przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 4044 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2015 4045 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
2015 4043 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 4042 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3256 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Obrowo publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
2015 1713 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 maja 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo
2015 1697 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Obrowo za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2015 1030 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie okręgów wyborczych
2015 1029 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1032 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody, wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Obrowo
2015 1031 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie obwodów głosowania
2015 364 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
2015 365 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2014 3852 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Obrowo
2014 3263 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3264 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/272/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3265 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/273/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
2014 2880 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 13 października 2014r. w sprawie okręgów wyborczych
2014 2881 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 13 października 2014r. w sprawie obwodów głosowania
2014 2711 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 września 2014r. w sprawie obwodów głosowania
2014 2356 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/250/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie okręgów wyborczych
2014 2357 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 2358 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/253/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1108 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Obrowo
2014 340 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 341 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 4253 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 grudnia 2013r.
2013 4109 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 4104 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Obrowo
2013 4105 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie okręgów wyborczych
2013 3466 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3467 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3468 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2787 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Obrowo
2013 2788 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach
2013 2154 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1757 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Obrowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1483 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 1484 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo
2013 1319 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Obrowo
2013 1320 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Obrowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2013 780 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 678 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Obrowo
2013 500 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 499 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2013 498 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo
2013 501 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 504 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Obrowo
2013 503 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 502 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3234 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3118 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3117 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3120 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach
2012 3119 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 2359 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2013 - 2017
2012 2360 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Obrowo
2012 2361 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 25 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2158 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2159 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2132 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Przedszkolach Samorządowych Gminy Obrowo
2012 1963 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Obrowo.
2012 1962 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 września 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Obrowo
2012 1965 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 września 2012r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2013 - 2017
2012 1964 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 września 2012r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obrowo w latach 2013 - 2017.
2012 946 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 947 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2012 558 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie: zmieniajaca uchwałę Nr XI/60/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2012 559 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo.
2012 77 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetu na rok 2012
2012 78 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Obrowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 3235 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3236 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2790 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2789 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2792 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2791 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2011 1091 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Obrowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 856 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr III/18/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
2011 672 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr III/12/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrowo na 2011 r.
2011 159 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Obrowo.
2010 2952 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami.
2010 2641 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2640 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 2642 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej
2010 2644 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
2010 2643 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2011
2010 1973 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Przedszkolach Samorządowych Gminy Obrowo.
2010 1972 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIII/202/2010 Rady Gminy Obrowo z dn. 26.03.2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2010 1975 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Obrowo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2010 1974 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II
2010 1444 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie ogólnodostępnego korzystania z kompleksu boisk sportowych w miejscowości Obrowo.
2010 1070 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2010 1071 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Obrowo.
2010 428 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie budżetu gminy Obrowo na 2010 r.
2010 8 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania
2009 2402 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 1162 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy
2009 1002 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrowo na rok 2009.
2009 929 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 928 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania