Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 221

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5847 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr X/102/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej
2019 5848 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr X/103/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2019 4910 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/90/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2019 4909 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/88/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4912 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/92/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
2019 4911 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/91/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie rozwoju sportu
2019 4344 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019
2019 3843 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/80/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2019 3844 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/79/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3131 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/65/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzoza - część ul. Bydgoskiej
2019 3130 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądocin 4”
2019 3132 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3134 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3133 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 1987 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 1988 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka
2019 1986 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2019 r.
2019 1984 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia VII”
2019 1985 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chmielniki 1”
2019 2056 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/44//19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 2060 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka oraz określenia granic ich obwodów
2019 2061 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2059 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2019 2057 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
2019 2058 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie jednorazowych stypendiów, nagród i wyróżnień Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka przyznawanych zawodnikom i trenerom za osiągnięcia w dziedzinie sportu
2019 41 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej
2018 6500 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 6507 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6501 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5995 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/349/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka
2018 5495 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy
2018 4729 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy
2018 4730 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej” i utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej”
2018 3522 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/329/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
2018 3486 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/330/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3485 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/328/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy
2018 3484 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/320/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
2018 2974 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/312/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy
2018 2973 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/307/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej
2018 2975 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/313/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2018 2977 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/315/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6 - letnie jak i dzieci innych grup wiekowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2018 2976 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/314/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2018 2548 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania
2018 1774 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na okręgi wyborcze
2018 1775 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2018 r.
2018 1776 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 849 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
2018 848 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2018 851 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2018 850 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 373 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2018.
2018 22 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2017-2021.
2017 5401 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2017 - 2020
2017 5339 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z wyłączeniem Mieszkania Chronionego w Nowej Wsi Wielkiej
2017 4446 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 4115 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
2017 4116 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3531 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXX/239/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej
2017 2614 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania
2017 2615 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Nowa Wieś Wielka”
2017 2292 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.
2017 1513 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka do nowego ustroju szkolnego
2017 1514 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
2017 1061 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/198/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2017 1060 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/192/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Dąbrowa Wielka i Leszyce
2017 1063 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/201/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2017 1062 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/200/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
2016 4966 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017.
2016 4309 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4310 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 4238 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3628 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXII/168/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie w nadania nazw ulic we wsi Kobylarnia
2016 3613 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXI/161/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2016r. w sprawie jednorazowych stypendiów, nagród i wyróżnień Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka przyznawanych w dziedzinie sportu zawodnikom i trenerom za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym
2016 3630 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXII/171/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2016r. w sprawie uchylenia uchwały sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej
2016 3629 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXII/169/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w Kobylarni
2016 3485 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/157/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpin”
2016 3486 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/162/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki dla uczniów szkół na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
2016 2792 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/147/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
2016 2793 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/148/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1747 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIV/108/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 050703C Nowa Wioska-Leszyce
2016 1692 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XV/115/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej
2016 1693 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XV/116/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, o przyjęcie do której się ubiegają
2016 1694 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XV/119/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 1635 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/121/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6 letnie jak i dzieci innych grup wiekowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2016 1637 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/132/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2016 3 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/77/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dotacji.
2015 4148 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/86/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej
2015 4173 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/90/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4174 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/91/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 4143 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4144 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 maja 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w Januszkowie i Prądocinie.
2015 4145 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/72/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2015 4175 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/92/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4179 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/96/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 4180 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/97/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4181 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/98/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4176 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/93/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2015 4177 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/94/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny
2015 4178 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/95/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny
2015 2342 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/60/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka Północ I”
2015 1360 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2015 1361 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 050706C w Olimpinie.
2015 1362 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
2014 3807 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 3806 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 3809 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 3808 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 3479 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/377/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dobromierz Górny”
2014 2710 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/365/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania.
2014 960 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/345/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Olimpinie.
2014 927 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/333/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dobromierz Dolny”
2014 926 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/332/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielnikach i Nowej Wsi Wielkiej
2014 630 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014.
2014 631 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/327/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia VI”, obejmującego obszar części wsi Kobylarnia, gmina Nowa Wieś Wielka.
2013 4108 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/307/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 4101 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/298/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 4100 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/297/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 4103 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/308/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2013 4102 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/306/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 3334 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/287/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących niepubliczne punkty przedszkolne, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nowa Wieś Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 3333 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/284/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
2013 3335 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/290/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3337 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/292/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 października 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3336 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/291/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3045 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka.
2013 3044 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2013 3047 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/281/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
2013 3046 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/280/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 1878 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/241/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2013 1877 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia V”.
2013 1879 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/242/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.
2013 1881 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/244/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6 letnie jak i dzieci innych grup wiekowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2013 1880 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2013 1340 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/230/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1249 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/226/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 1250 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/227/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 1245 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
2013 1248 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/225/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
2013 1253 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/231/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tarkowo Dolne - ul.Bydgoska”.
2013 1254 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/232/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzoza Centrum”.
2013 1251 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/228/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 1252 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/229/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 556 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013.
2013 263 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 262 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
2013 265 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania.
2013 264 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
2012 3591 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/186/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3592 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/185/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2012 3593 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/190/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia - Osiedle Leśne”.
2012 2417 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/177/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2392 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2012 2418 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/178/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 2420 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/180/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na okręgi wyborcze.
2012 2419 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/179/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 1730 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XV/128/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011 – 2015.
2012 1656 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XVII/148/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
2012 1655 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIV/120/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012.
2012 1658 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/165/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie jednorazowych stypendiów, nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie sportu zawodnikom i trenerom za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.
2012 1657 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/164/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.
2012 1372 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/138/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2012r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2012 – 2016”
2012 1201 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 1202 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
2012 1203 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 264 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Tarkowie Dolnym i Olimpinie.
2011 3358 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Tarkowo Dolne – część przemysłowa”.
2011 2860 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/103/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2859 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/102/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2858 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic w Brzozie, Nowej Wsi Wielkiej i Olimpinie
2011 2863 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/106/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych
2011 2862 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/105/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2861 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/104/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2101 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Prądocin X”.
2011 2100 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2103 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 29/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie udostępnienia boisk szkolnych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie oraz wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk szkolnych.
2011 2102 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dziemionna.
2011 1796 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Januszkowo I”.
2011 419 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 420 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2011 98 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/433/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących niepubliczne punkty przedszkolne, wpisane do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nowa Wieś Wielka, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 39 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki
2011 40 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie jednorazowych stypendiów, nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie sportu zawodnikom i trenerom za osiągnięcia wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2011 10 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/379/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 2981 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2887 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/374/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Stryszek”
2010 2481 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/427/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 2480 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/426/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 2479 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/417/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka.
2010 2483 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/434/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu, określającego rodzaje oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne, placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka.
2010 2482 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/431/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
2010 1706 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XL/393/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1707 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XL/406/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 1622 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/375/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka Wschód”
2010 1499 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/370/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.
2010 1484 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XL/403/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Kobylarni.
2010 1485 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XL/405/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania.
2010 1486 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XL/407/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.
2010 1368 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych.
2010 1367 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1366 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/356/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1225 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/359/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brzozie.
2010 1145 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/372/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka.
2010 372 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010.
2010 338 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/350/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
2009 2301 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2302 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
2009 2303 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/337/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2009 2096 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/321/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
2009 2097 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/322/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.
2009 2032 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
2009 1413 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/315/2009 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowa Wieś Wielka.
2009 1412 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Nowa Wieś Wielka.
2009 1130 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/288/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2009 732 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/283/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2009 731 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/282/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 490 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/275/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulic.
2009 489 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/269/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2009 488 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/268/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2009 232 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej” i utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej”
2009 231 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr Nr XXVI/252/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2009 230 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009