Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 242

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5866 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lubiewie
2019 5738 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2019 5739 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5105 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubiewo
2019 5106 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubiewo
2019 4820 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiewo.
2019 4821 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4822 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 4 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 55/11 położonej w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław, gm. Lubiewo
2019 3890 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Lubiewo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Lubiewice, w gminie Lubiewo, stanowiącej działkę ewid. nr 287.
2019 3891 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 402/1 położonej w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław, gm. Lubiewo.
2019 3892 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3207 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubiewo
2019 2716 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubiewo na lata 2019-2024
2019 2717 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lubiewo w 2019 roku
2019 2718 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2124 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiewo dla gminnych spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 2125 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 402/1 położonej w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław, gm. Lubiewo.
2019 2126 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 586/3 położonej w m. Lubiewo, obręb ewidencyjny Lubiewo, gm. Lubiewo.
2019 1327 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubiewo na lata 2019-2024
2019 1328 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubiewo na 2019 rok"
2019 240 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 241 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2019
2019 239 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 229 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo
2018 6448 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 6447 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego w roku 2019 na terenie Gminy Lubiewo
2018 6446 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 4806 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubiewo
2018 3914 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 3565 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/314/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiewo
2018 3473 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/313/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/228/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiewo
2018 3474 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/315/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubiewo na rok 2018
2018 3024 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej 010604C Iwiec- Bysław
2018 3025 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej 010610C Zamrzenica- Klonowo
2018 3026 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/305/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej 010614C Klonowo- Sucha
2018 2943 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Lubiewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2942 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubiewo
2018 2945 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/308/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Lubiewo w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 2944 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo
2018 2732 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Lubiewo na stałe obwody głosowania
2018 2733 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubiewo
2018 1930 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/288/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lubiewo na okręgi wyborcze
2018 1929 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych
2018 1932 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubiewo na 2018 rok"
2018 1931 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lubiewo
2018 1339 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 555 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej
2018 556 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubiewo
2018 557 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 102 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo
2018 103 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lubiewo
2018 104 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2018
2017 5252 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubiewo
2017 5253 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4628 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego w 2018 r. na terenie Gminy Lubiewo
2017 4627 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 4626 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4625 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubiewo
2017 4624 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Lubiewo na okręgi wyborcze
2017 4623 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lubiewo na stałe obwody głosowania
2017 4622 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubiewo
2017 4028 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym
2017 3723 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym
2017 3724 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2017 3227 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 13 Lutego w Bysławiu na ulicę Wiatrakową
2017 3218 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiewo
2017 2826 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Lubiewo.
2017 2825 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Lubiewo Nr XXXIX/198/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. oraz Uchwały Nr V/26/2015 dnia 25 marca 2015r.
2017 2358 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym
2017 2357 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Lubiewo uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Lubiewo
2017 2356 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2135 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia ul. Modrakowej w Bysławiu do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 2134 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/232/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zaliczenia ulic w miejscowościach- Bysław, Lubiewo i Sucha do kategorii dróg gminnych.
2017 2136 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lubiewo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 2138 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Lubiewo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2137 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubiewo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1615 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Lubiewo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1616 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 356 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2017
2017 23 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo w czasie przekraczającym wymiar zajęć niezbędnych do realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
2016 4468 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiewo.
2016 4330 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4329 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Lubiewo
2016 4328 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Lubiewo.
2016 4333 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4332 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego w 2017 r. na terenie Gminy Lubiewo
2016 4331 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lubiewo na stałe obwody głosowania poprzez wyznaczenie dodatkowej siedziby obwodu dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2016 3661 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Lubiewo
2016 3413 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 września 2016r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Lubiewo.
2016 2531 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubiewo.
2016 2530 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiewo
2016 2529 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewidencyjnych 21/4 i 21/12 położonych w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław, gm. Lubiewo.
2016 2532 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubiewo
2016 2535 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/142/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2016 2534 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubiewo
2016 2533 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1699 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubiewo
2016 1656 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania tytułu " Zasłużony dla Gminy Lubiewo"
2016 1657 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/232/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zaliczenia ulic w miejscowościach- Bysław, Lubiewo i Sucha do kategorii dróg gminnych.
2016 1372 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.
2016 1373 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 123/2, obręb ewidencyjny Płazowo, gm. Lubiewo.
2016 487 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/115/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 488 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/116/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.
2016 10 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy LUBIEWO na rok 2016
2015 4792 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 4171 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego w 2016 r. na terenie Gminy Lubiewo.
2015 4172 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 3994 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie gminy Lubiewo.
2015 3993 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3995 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubiewo.
2015 3997 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/93/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/152/2012 r. z dnia 10 grudnia 2012 r. Rady Gminy Lubiewo w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3996 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3145 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 września 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla ucznów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiewo.
2015 3146 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/27/2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2015 1722 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Minikowo
2015 1721 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trutnowo
2015 1720 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sucha
2015 1723 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wełpin
2015 1726 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewice
2015 1725 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cierplewo
2015 1724 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysławek
2015 1717 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysław
2015 1716 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Bysław, gm. Lubiewo
2015 1719 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Płazowo
2015 1718 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Klonowo
2015 1366 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy LUBIEWO na rok 2015
2015 1377 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 1021 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/2011 z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich oraz sprzętu stanowiącego ich wyposażenie
2015 1020 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Lubiewo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1022 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/198/2013r. z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z Domu Kultury w Lubiewie oraz sprzętu stanowiącego jego wyposażenie
2015 1024 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w podziale gminy Lubiewo na stałe obwody głosowania
2015 1023 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Bysław, gm. Lubiewo
2014 3238 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr L/270/2014 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 października 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2014 3160 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr L/267/2014 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 r. na terenie Gminy Lubiewo.
2014 786 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/2014 Rady Gminy Lubiewo z dnia 4 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych Programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyjętym uchwałą Nr 221 Rady Ministrów dnia 10 grudnia 2013 r.
2014 787 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/2014 Rady Gminy Lubiewo z dnia 4 marca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zwrotu przyznanej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych Programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyjętym uchwałą Nr 221 Rady Ministrów dnia 10 grudnia 2013 r.
2014 788 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/2014 Rady Gminy Lubiewo z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w podziale gminy Lubiewo na stałe obwody głosowania poprzez wyznaczenie dodatkowej siedziby obwodu dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2014 135 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/226/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 13 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
2013 4011 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego w 2014 r. na terenie Gminy Lubiewo
2013 4010 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/217/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 4009 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/214/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Lubiewo
2013 4014 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubiewo
2013 4013 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi sportu działki nr 406 we wsi Klonowo gm. Lubiewo
2013 4012 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/219/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 3107 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XLI/209/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 września 2013r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 3108 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XLI/210/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3109 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XLI/213/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 września 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubiewo na lata 2013-2018
2013 2823 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/206/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 2824 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/207/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2802 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/205/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2520 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/198/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z Domu Kultury w Lubiewie oraz sprzętu stanowiącego jego wyposażenie
2013 2046 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 22 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały o utworzeniu Straży Gminnej w Lubiewie z/s w Bysławiu
2013 2047 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 22 maja 2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań
2013 2048 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 22 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewo
2013 1634 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiewo
2013 1531 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 marca 2013r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Lubiewie z/s w Bysławiu
2013 837 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/156/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubiewo na rok 2013
2013 676 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/144/2012 Rady Gminy Lubiewo w sprawie podziału Gminy Lubiewo na stałe obwody głosowania
2013 422 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/116/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sucha
2013 423 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/164/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/117/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Płazowo
2013 421 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/115/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trutnowo
2013 419 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/160/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/113/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysław
2013 420 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/161/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/114/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wełpin
2013 427 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/121/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cierplewo
2013 428 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/122/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysławek
2013 426 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/120/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Klonowo
2013 424 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/118/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Minikowo
2013 425 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/119/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewice
2012 3726 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/148/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3725 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/147/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2012 3724 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/146/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiewo
2012 3727 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/149/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3730 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 3729 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/152/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 3728 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3710 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju Gminy Lubiewo.
2012 3366 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/143/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 3233 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie gminy Lubiewo.
2012 3125 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/139/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2013 r. na terenie gminy Lubiewo
2012 3108 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/138/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 3126 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/140/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3128 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Lubiewo na stałe obwody głosowania
2012 3127 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 2522 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/126/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewo
2012 2283 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/127/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15 października 2012r. w sprawie podziału gminy Lubiewo na okręgi wyborcze
2012 1936 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sucha
2012 1937 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Płazowo
2012 1935 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/115/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trutnowo
2012 1933 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/113/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysław
2012 1934 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/114/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wełpin
2012 1941 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/121/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cierplewo
2012 1942 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/122/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysławek
2012 1940 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Klonowo
2012 1938 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/118/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Minikowo
2012 1939 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/119/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewice
2012 1827 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/173/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskich dodatków i innych składników wynagrodzenia obowiązujących od stycznia 2009 roku.
2012 1362 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/103/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/54/2011 r. z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo w czasie przekraczającym wymiar zajęć niezbędnych do realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
2012 1207 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/ 96/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2012 432 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/72/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
2012 277 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubiewo na rok 2012
2012 212 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/69/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie gminy Lubiewo.
2012 211 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/68/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubiewo oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 214 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/75/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz innych form dożywiania w placówkach oświatowych
2012 213 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/70/ 2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania.
2011 2579 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII /61/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubiewo.
2011 2578 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII /60 /2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 2581 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2011 2580 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego.
2011 2014 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo w czasie przekraczającym wymiar zajęć niezbędnych do realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
2011 1885 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich oraz sprzętu stanowiącego ich wyposażenie.
2011 1101 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiewo
2011 1071 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 478 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy LUBIEWO na rok 2011
2011 477 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 480 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 479 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2010 2715 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/276/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy Lubiewo
2010 2714 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/275/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2717 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/278/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 2716 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego
2010 1955 2010-10-15 uchwala Uchwala nr XLI/265/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 września 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1865 2010-09-27 uchwala Uchwala nr XLI/267/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 września 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubiewo
2010 1813 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/263/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1296 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia drogi Bysław-Teolog do kategorii dróg gminnych
2010 499 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Lubiewo
2010 500 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych z terenu gminy Lubiewo
2010 408 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubiewo na rok 2010
2010 409 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy Lubiewo
2009 2538 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego.
2009 2537 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy Lubiewo.
2009 2536 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 2541 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia drogi Sucha – Cierplewo do kategorii dróg gminnych.
2009 2540 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXV/173/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskich dodatków i innych składników wynagrodzenia obowiązujących od stycznia 2009 r.
2009 2539 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2009 1779 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 7 października 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Gminy Lubiewo.
2009 1572 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie opłat za przyjmowanie odpadów stałych na gminnym składowisku odpadów komunalnych w m. Bysławek.
2009 1496 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Lubiewo.
2009 810 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest gmina Lubiewo
2009 811 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli – pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubiewo
2009 458 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskich dodatków i innych składników wynagrodzenia obowiązujący od stycznia 2009 r.
2009 314 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2008 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubiewo na rok 2009