Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 215

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5759 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Lniano.
2019 5708 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie poboru podatków w dodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5707 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano
2019 5706 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 5709 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano.
2019 5712 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/92/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Lniano za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2019 5711 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych waunków jego funcjonowania.
2019 5710 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 5340 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4442 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 12 sierpnia 2019 r. zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydroznej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powioatowej Nr 1211 C Tleń - Lniano.
2019 4443 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2019 4444 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnej beącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń - Lniano
2019 3672 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3673 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli gminy Lniano.
2019 3674 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 2786 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lniano.
2019 2736 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lniano.
2019 2737 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2019 2184 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siemkowie.
2019 2090 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2091 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 1207 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2019 993 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2019 994 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2018 6800 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Lniano z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2019 roku”.
2018 6799 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Lniano z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lniano instrumentem płatniczym
2018 6798 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Lniano z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2019 rok
2018 6803 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Lniano z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 — 2023.
2018 6802 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Lniano z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6801 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Lniano z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2018 5613 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/367/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2018 5595 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/366/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano
2018 5594 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/365/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 5596 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/374/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lniano
2018 5598 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/377/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lniano
2018 5597 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/376/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Regulaminu odprowadzania ścieków
2018 5024 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/361/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 24 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Lniano..
2018 4607 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/359/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lniano
2018 4608 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/360/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Lniano..
2018 3250 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/346/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 3249 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/348/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Błądzimiu do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 3251 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/347/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemkowie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 3253 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/344/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy oraz załączników do formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym
2018 3252 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/350/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lniano na lata 2016 - 2020
2018 2829 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/336/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz załączników do formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym
2018 2470 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2469 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/322/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Lniano na stałe obwody głosowania
2018 2472 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/334/3018 Rady Gminy Lniano z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 2471 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/333/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 1634 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lniano na okręgi wyborcze
2018 1635 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/319/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lniano
2018 1034 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/308/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 5454 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/291/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2018 rok
2017 5455 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2018 roku”.
2017 5456 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/296/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 4279 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/274/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
2017 4280 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 4277 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 4278 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano
2017 4281 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/276/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 4284 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/279/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Lniano na stałe obwody głosowania
2017 4285 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/289/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2017 roku”.
2017 4282 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4283 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Lniano na okręgi wyborcze
2017 3614 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano
2017 3615 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 września 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3145 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/259/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład grupy drzew będącej pomnikiem przyrody, rosnącego w parku dworskim w miejscowości Brzemiona w gminie Lniano.
2017 2620 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/250/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie
2017 2338 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2017 2078 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Lniano
2017 1416 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/232/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Lniano oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2017 1417 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/224/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 974 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/216/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lniano.
2017 975 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/217/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lniano
2017 976 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/218/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lniano
2016 4896 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XX/208/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lniano
2016 4897 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XX/198/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2017 rok
2016 4898 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XX/206/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lniano
2016 4122 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/188/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano.
2016 4121 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 4123 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/194/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 193/1 i 193/2 położonych w miejscowości Mszano, gmina Lniano.
2016 4125 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/192/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej.
2016 4124 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/193/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2016 3686 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 24 października 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Lniano na stałe obwody głosowania
2016 3687 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 24 października 2016r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Lniano na okręgi wyborcze
2016 3688 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Lniano” i przyjęcia regulaminu jego nadawania.
2016 3328 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVII/174/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 26 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Słonecznej w miejscowości Lniano.
2016 3329 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVII/175/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 26 września 2016r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2016 3330 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVII/177/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 26 września 2016r. w sprawie sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Błądzim
2016 2980 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/169/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lniano".
2016 2981 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/171/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lniano
2016 2170 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XV/151/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano
2016 2171 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XV152/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 2172 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XV/153/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1521 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lniano.
2016 684 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XI/126/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmiany stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Siemkowie
2016 685 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XI/127/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Lniano oraz okreslenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryetriów.
2016 96 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr X/110/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2016 rok.
2016 20 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr X/118/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lniano na lata 2016-2020.
2015 3783 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr IX/102/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 3696 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/103/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podfatku rolnego na obszarze Gminy Lniano.
2015 3697 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/104/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej stawek podatku od środkow transportowych.
2015 3698 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/105/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz załączników do formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym.
2015 3253 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/98/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 26 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 3254 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 26 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2808 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VII/93/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 14 września 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1997 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/82/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie „Regulaminu korzystania z gminnych boisk sportowych piłkarskich zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano”
2015 1996 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/81/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie „Regulaminów korzystania z gminnych boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano”.
2015 1993 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/78/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2015 1992 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/77/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład skupiska drzew będącego pomnikiem przyrody rosnącego w parku dworskim w miejscowości Brzemiona w gminie Lniano.
2015 1995 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/80/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z komunalnych placów zabawna terenie Gminy Lniano.
2015 1994 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/79/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia znajdujących się w sołectwach na terenie Gminy Lniano.
2015 1398 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/61/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lniano
2015 1399 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/69/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1400 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/68/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład skupiska drzew będącego pomnikiem przyrody rosnącego w parku dworskim w miejscowości Brzemiona w gminie Lniano.
2015 526 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/43/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano.
2015 527 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/44/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2014 3862 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/25/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lniano
2014 3863 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/28/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2015 rok.
2014 2990 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 2991 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano.
2014 2992 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2014r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru.
2014 2481 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 września 2014r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2014 2482 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej.
2014 2483 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lniano.
2014 1879 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2014 1878 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2014 1880 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa będącego pomnikiem przyrody rosnącego w parku dworskim w miejscowości Ostrowite w gminie Lniano.
2014 1882 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2014 1881 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów związanych z pogrzebem
2014 1392 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Lniano.
2014 1366 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lniano.
2014 1365 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lniano oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2014 1367 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie.
2014 1369 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1368 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 447 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 448 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojow.
2013 4181 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2014 rok.
2013 3761 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano.
2013 3760 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3763 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie.
2013 3762 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3545 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2013r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siemkowie.
2013 2324 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2323 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano.
2013 2326 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie.
2013 2325 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1477 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 28 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano.
2013 1478 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 987 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2012 3693 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2013 rok.
2012 3694 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr Nr XXIV/178/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano
2012 3695 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr NR XXIV/181/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lniano.
2012 2996 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru.
2012 2997 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2012 2995 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2993 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 2994 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Lniano na stałe obwody głosowania.
2012 3001 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3002 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano.
2012 3000 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2998 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa będącego pomnikiem przyrody wchodzącego w skład grupy drzew rosnących w parku wiejskim w miejscowości Lnianek w gminie Lniano
2012 2999 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 2229 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 27 września 2012r. w sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi, flagi stolikowej, bannera i pieczęci Gminy Lniano
2012 2230 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Lniano na okręgi wyborcze.
2012 2195 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia herbu, flagi, flagi stolikowej i bannera oraz wzoru pieczęci Gminy Lniano
2012 1450 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Lniano.
2012 1281 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Lniano za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2012 932 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca wzory formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości
2012 933 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr Nr XVI/117/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany granic sołectw Ostrowite i Jędrzejewo.
2012 524 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr 411, 412, 413, 414, 415/14 i 415/12 w miejscowości Błądzim, gmina Lniano.
2012 543 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 428 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lniano na rok 2012
2012 429 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk ,,Moje boisko ORLIK 2012” w Lnianie.
2012 430 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/101/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Lniano .
2012 26 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2011 2782 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2783 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
2011 2784 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano.
2011 2443 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie.
2011 2444 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Lniano oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2159 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 7 września 2011r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2011 1700 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 29 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 193/1 i 193/2 w miejscowości Mszano, gmina Lniano.
2011 993 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lniano
2011 583 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr Nr V/31/11 Rady Gminy Lniano z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczania dodatku mieszkaniowego.
2011 584 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr Nr V/32/11 Rady Gminy Lniano z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lniano oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 240 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Lniano z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na rok 2011.
2010 2727 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2278 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/10 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2279 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/10 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Lniano w 2011 r
2010 2280 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/10 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2010r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano
2010 2130 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLII/303/10 Rady Gminy Lniano z dnia 27 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań
2010 1993 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/297/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1992 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/295/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 030411C Lniano - Plewno w miejscowości Lniano, gmina Lniano.
2010 1995 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/299/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań.
2010 1994 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XLI/298/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Lniano w ramach inicjatywy lokalnej.
2010 1458 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/286/10 Rady Gminy Lniano z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Lniano” i przyjęcia regulaminu jego nadawania.
2010 1129 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/10 Rady Gminy Lniano z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica w zasięgu administracyjnym Gminy Lniano
2010 777 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVII/254/10 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lniano.
2010 776 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVII/253/10 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Lniano
2010 775 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/10 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie.
2010 413 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/09 Rady Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 414 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/09 Rady Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Lniano
2010 412 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/09 Rady Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lniano na rok 2010.
2010 6 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/09 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2009r. wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lniano.
2010 7 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/09 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie
2010 5 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/09 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie
2009 2270 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/09 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 2269 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/09 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 2267 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/09 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie.
2009 2268 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/09 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 870 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/09 Rady Gminy Lniano z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli gminy Lniano”
2009 223 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/08 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lniano na rok 2009
2009 224 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/08 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych