Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 181

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5780 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Gminy Koneck z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok
2019 5678 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/84/19 Rady Gminy Koneck z dnia 18 października 2019 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koneck"
2019 5419 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Koneck z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok
2019 5155 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Koneck z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4907 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Gminy Koneck z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok
2019 4779 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Gminy Koneck z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koneck
2019 4188 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Gminy Koneck z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok
2019 4076 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Gminy Koneck z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli
2019 4077 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Gminy Koneck z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 3358 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Gminy Koneck z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok
2019 3076 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Gminy Koneck z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Koneck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3077 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Gminy Koneck z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 2470 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Koneck z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok
2019 2374 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Koneck z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2019 2375 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy Koneck z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koneck
2019 2376 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Koneck z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 1638 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Koneck z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koneck na rok 2019"
2019 1639 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Gminy Koneck z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Koneck
2019 1640 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Koneck z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1401 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok
2019 1153 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/38/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/21/18 Rady Gminy Koneck z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck
2019 1152 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Koneck
2019 1155 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Koneck lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upoważnionych
2019 1154 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/24/18 Rady Gminy Koneck z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 265 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koneck na rok 2019
2019 135 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III /32/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 136 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/33/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6716 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/21/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck
2018 6715 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/24/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną pzez właściciela nieruchomości opłatę za gospdoarowanie odapdami komunalnymi
2018 6688 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 6664 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr I/14/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 6612 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koneck
2018 6613 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 6005 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/12/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 5540 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/18 Rady Gminy Koneck z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 5541 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/18 Rady Gminy Koneck z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 5279 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/18 Rady Gminy Koneck z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 5278 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/18 Rady Gminy Koneck z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koneck
2018 5149 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Koneck z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 5093 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/18 Rady Gminy Koneck z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck
2018 5094 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/18 Rady Gminy Koneck z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4936 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/18 Rady Gminy Koneck z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Koneck
2018 4937 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/18 Rady Gminy Koneck z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Koneck
2018 4130 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/18 Rady Gminy Koneck z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia limitu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Koneck
2018 3809 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/18 Rady Gminy Koneck z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 3210 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/18 Rady Gminy Koneck z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Koneck) dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych
2018 3186 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/18 Rady Gminy Koneck z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i rozmiaru zniżek udzielonych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Gminy Koneck od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koneck
2018 2722 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 2434 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koneck na rok 2018"
2018 2435 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2436 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/229/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Koneck
2018 2302 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 1901 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Koneck
2018 1811 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koneck na rok 2018"
2018 1812 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 864 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/17 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2018 866 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/18 Rady Gminy Koneck z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 792 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/17 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Budżetu Gminy Koneck na rok 2018
2018 648 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/18 Rady Gminy Koneck z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/217/17 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koneck
2018 649 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/18 Rady Gminy Koneck z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Koneck
2018 130 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/17 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koneck
2017 5327 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXX/206/17 Rady Gminy Koneck z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok.
2017 5198 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/207/17 Rady Gminy Koneck z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 4442 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/17 Rady Gminy Koneck z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 4435 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/17 Rady Gminy Koneck z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 4443 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/17 Rady Gminy Koneck z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 4445 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Koneck z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 4444 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Koneck z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3265 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/17 Rady Gminy Koneck z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 3261 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXV/181/17 Rady Gminy Koneck z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 3008 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXV/183/17 Rady Gminy Koneck z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Koneck innym instrumentem płatniczym
2017 2984 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/17 Rady Gminy Koneck z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 2863 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/17 Rady Gminy Koneck z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłąty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2864 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/17 Rady Gminy Koneck z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Koneck
2017 2312 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/17 Rady Gminy Koneck z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 2313 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/17 Rady Gminy Koneck z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/23/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2304 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/17 Rady Gminy Koneck z dnia 19 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/158/17 Rady Gminy Koneck z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Koneck
2017 2016 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/154/17 Rady Gminy Koneck z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 2015 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/149/17 Rady Gminy Koneck z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 2019 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXII/159/17 Rady Gminy Koneck z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 2017 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/155/17 Rady Gminy Koneck z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Koneck
2017 1156 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI/153/17 Rady Gminy Koneck z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Koneck
2017 681 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XX/136/17 Rady Gminy Koneck z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 685 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XX/140/17 Rady Gminy Koneck z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Koneck
2017 440 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/16 Rady Gminy Koneck z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 86 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XIX/133/16 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koneck
2017 87 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XIX/134/16 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/127/16 Rady Gminy Koneck w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 4775 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/16 Rady Gminy Koneck z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/118/16 Rady Gminy Koneck z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4778 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/16 Rady Gminy Koneck z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 4718 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/16 Rady Gminy Koneck z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Koneck
2016 3881 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVII/118/16 Rady Gminy Koneck z dnia 25 października 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 3760 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XVII/115/16 Rady Gminy Koneck z dnia 25 października 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 3655 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XVII/113/16 Rady Gminy Koneck z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3656 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XVII/112/16 Rady Gminy Koneck z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3317 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/102/16 Rady Gminy Koneck z dnia 13 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IV/32/07 Rady Gminy Koneck z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Konecku i utworzeniu samorządowej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Konecku
2016 2424 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/93/16 Rady Gminy Koneck z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2232 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XV/92/16 Rady Gminy Koneck z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkole dla którego organem prowadzącym jest Gmina Koneck
2016 910 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Gminy Koneck z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koneck na 2016 rok
2016 786 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIII/78/16 Rady Gminy Koneck z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Koneck dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
2015 4073 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX/53/15 Rady Gminy Koneck z dnia 12 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidlowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i innym formom wychowania przedszkolnego działajacym na terenie Gminy Koneck
2015 4074 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/58/15 Rady Gminy Koneck z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Koneck
2015 3776 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Gminy Koneck z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 3775 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Koneck z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/15 Rady Gminy Koneck z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2015 3852 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy Koneck z dnia 12 października 2015r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koneck"
2015 3777 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy Koneck z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3651 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Gminy Koneck z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/23/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1673 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Gminy Koneck z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez własciciela nieruchomości
2015 1650 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Koneck z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koneck na 2015 rok
2015 1642 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy Koneck z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2015 1482 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Gminy Koneck z dnia 30 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2015 856 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr III/19/15 Rady Gminy Koneck z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koneck
2015 857 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr III/23/15 Rady Gminy Koneck z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komuanlnymi
2014 3733 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/14 Rady Gminy Koneck z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3625 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/14 Rady Gminy Koneck z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia podstawy do obliczania podatku rolnego na 2015 r.
2014 3626 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/14 Rady Gminy Koneck z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2832 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/14 Rady Gminy Koneck z dnia 12 września 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck
2014 2809 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/14 Rady Gminy Koneck z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koneck nr XXIV/133/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2368 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/14 Rady Gminy Koneck z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koneck na lata 2014 - 2018
2014 2369 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/14 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/134/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklarcji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koneck
2014 2334 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/14 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/104/12 Rady Gminy Koneck z dnia 12 października 2012 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2014 1816 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/13 Rady Gminy Koneck z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 1671 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/14 Rady Gminy Koneck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koneck w 2014 roku
2014 1381 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/14 Rady Gminy Koneck z dnia 31 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 170 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/13 Rady Gminy Koneck z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2013 3529 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/167/13 Rady Gminy Koneck z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3488 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/166/13 Rady Gminy Koneck z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia podstawy do obliczania podatku rolnego na 2014 r.
2013 3487 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/165/13 Rady Gminy Koneck z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3490 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/171/13 Rady Gminy Koneck z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Koneck
2013 3489 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/170/13 Rady Gminy Koneck z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/131/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3397 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/121/12 Rady Gminy Koneck z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok.
2013 2521 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/13 Rady Gminy Koneck z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/135/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2522 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/13 Rady Gminy Koneck z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/131/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2532 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/13 Rady Gminy Koneck z dnia 10 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr V/19/11 Rady Gminy Koneck z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2013 1692 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koneck
2013 1693 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1689 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1691 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1698 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/141/13 Rady Gminy Koneck z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/134/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomosci położonych na terenie Gminy Koneck
2013 1699 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/142/13 Rady Gminy Koneck z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/136/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Koneck
2013 1694 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Koneck
2013 1697 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/140/13 Rady Gminy Koneck z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/133/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 589 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/115/12 Rady Gminy Koneck z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3555 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/111/12 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 2931 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/109/12 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 2932 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/110/12 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia podstawy do obliczania podatku rolnego na 2013 r.
2012 2769 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XX/107/12 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/2006 Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck.
2012 2658 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/104/12 Rady Gminy Koneck z dnia 12 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1733 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XVII/95/12 Rady Gminy Koneck z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/163/2001 RADY GMINY KONECK z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Konecku.
2012 1031 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XI/57/11 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok.
2012 1008 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/63/12 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych " Moje Boisko - Orlik 2012" położonego w miejscowości Koneck.
2011 3251 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Koneck z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia podstawy do obliczania podatku leśnego na 2012 r.
2011 3252 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Koneck z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 3255 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy Koneck z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/47/11 Rady Gminy Koneck z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 2222 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Koneck z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 1846 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Koneck z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/200/10 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomosci na 2011 rok
2011 1845 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy Koneck z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zasad stosowanych przy nadawaniu i zmianie nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w gminie Koneck
2011 1848 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VII/32/11 Rady Gminy Koneck z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Konecku
2011 1847 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Koneck z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sparwie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
2011 852 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Koneck z dnia 21 marca 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 310 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011
2011 312 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2841 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/10 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia podstawy do obliczania podatku rolnego na 2011 r.
2010 2840 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/10 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia podstawy do obliczania podatku leśnego na 2011 r.
2010 2842 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/10 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
2010 2844 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/10 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2843 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/10 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 2079 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2010 Rady Gminy Koneck z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych (pensum) dla dyrektorów szkół na terenie gminy Koneck.
2010 1232 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/10 Rady Gminy Koneck z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 83/98 Zarządu Gminy Koneck z dnia 19 sierpnia 1998 r. o dokonaniu podziału Gminy Koneck na okręgi wyborcze.
2010 493 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/09 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 370 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/09 Rady Gminy Koneck z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie gminy Koneck.
2009 2068 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej na 2010 r.
2009 2067 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 r.
2009 2066 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2072 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny i podatek leśny.
2009 2071 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Koneck.
2009 2070 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 2069 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/09 Rady Gminy Koneck z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koneck.
2009 1150 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXII/125/09 Rady Gminy Koneck z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 538 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/112/09 Rady Gminy Koneck z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/169/06 Rady Gminy Koneck z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
2009 140 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/08 Rady Gminy Koneck z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koneck
2009 139 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/08 Rady Gminy Koneck z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009