Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 175

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3749 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół
2019 3750 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kikół oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3097 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 3096 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3095 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/31/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2019 3100 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kikół”
2019 3099 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2019 3098 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1712 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kikół na rok 2019
2019 456 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019
2019 357 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Kikół z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół.
2018 6713 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Kikół z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 6712 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Kikół z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kikół
2018 5941 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/254/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 5940 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/259/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kikół
2018 5943 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/256/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 5942 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/255/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5543 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 19 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kikół
2018 5544 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kikół miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3852 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół”
2018 3853 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kikół
2018 3182 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół”
2018 3143 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/225/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kikół
2018 1879 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/216/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1880 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/217/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu priorytetowego „EKOpiec 2018” na terenie Gminy Kikół.
2018 1881 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/219/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2018 1301 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/211/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1302 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr Xl/213/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kikół
2018 1303 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/214/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zarządzenia w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 728 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Kikół jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 5266 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury Gminy Kikół i nadania jej statutu.
2017 4674 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Kikół oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4673 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół
2017 4672 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4677 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 4676 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
2017 4675 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 4301 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów
2017 2077 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1412 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kikół dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 1411 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kikół
2017 1413 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów
2017 1415 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kikole oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1414 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 797 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kikole oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 224 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2016
2017 225 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół”.
2017 226 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017.
2017 42 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/107/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2016 4826 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Gmina Kikół osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 4727 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Gmina Kikół osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 3978 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3979 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3980 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/100/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017
2016 3252 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2853 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2854 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1721 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 6 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1720 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/72/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 6 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1722 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 6 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół.
2016 1724 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 6 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół
2016 1723 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 6 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Kikół oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1293 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/69/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół
2016 260 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2016.
2015 4564 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej
2015 3598 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3597 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/48/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3600 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/51/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 3599 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/50/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016
2015 3513 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół
2015 1285 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów
2015 560 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 16 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2015 561 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Kikół z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kikół
2015 119 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2015.
2014 3674 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r.
2014 3675 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie i nadania Statutu
2014 3362 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/252/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3361 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/251/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015
2014 3364 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/254/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r.
2014 3363 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3038 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/248/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 27 października 2014r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka ” w Suminie i nadania Statutu
2014 2795 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2014 2292 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kikół publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych punktów przedszkolnych
2014 2293 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 23 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Kikół
2014 1864 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XLII/228/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Kikół publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2014 1106 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/216/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wskazanych w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1107 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/217/2014 Rady Gminy Kikół z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kikół
2014 120 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2014.
2013 3934 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3935 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014
2013 3936 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2690 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Kikół oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2691 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół
2013 2559 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 18 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2013 2483 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kikół
2013 2484 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 18 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół
2013 1749 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół
2013 1750 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1751 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kikół
2013 776 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2013.
2013 751 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 29 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół
2013 750 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 742 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Kikół
2013 754 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 29 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Kikół
2013 753 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 752 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 198 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 197 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 196 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół
2013 201 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 200 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół
2013 199 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3090 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku stanowiącej podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3089 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3092 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Kikół
2012 3091 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 2622 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2012 2623 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2012 2624 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Kikół
2012 2263 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 25 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 1948 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1949 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie określania zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Kikół
2012 1887 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 1731 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 19 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2012 1424 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kikół oraz określenia granic ich obwodów
2012 1264 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 30 marca 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2012 1010 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kikół.
2012 803 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2012 804 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XV/81/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 271 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2012.
2011 3265 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 9 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę nr II/12/02 Rady Gminy Kikół z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 2670 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 2669 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 2672 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku stanowiącej podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 2671 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 1923 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej.
2011 1331 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Kikół publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 1332 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 873 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 7 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów
2011 874 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kikół oraz określenia granic ich obwodów
2011 875 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/30//2011 Rady Gminy Kikół z dnia 28 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów
2011 854 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2011
2011 690 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 691 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kikół
2010 2978 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2740 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/276/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
2010 2547 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/273/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 2548 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 1210 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały o okręgach wyborczych
2010 1211 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 958 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2010 959 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole i nadania jej statutu
2010 826 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół
2010 604 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010
2009 2564 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 2565 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kikół, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego
2009 2566 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zasad korzystania z Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kikole
2009 2466 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2009 2232 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 2233 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 1967 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kikół
2009 1969 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 9 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół
2009 1968 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
2009 1804 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół
2009 1803 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Kikół
2009 1805 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 9 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Kikół
2009 1625 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kikół, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego
2009 1534 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2009 1393 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2009 1345 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2009 1347 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Kikół, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego
2009 1346 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 940 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 16 marca 2009r. zmieniająca Statut Gminy Kikół
2009 138 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2008 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kikół na rok 2009
2009 137 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2008 Rady Gminy Kikół z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej