Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 340

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5913 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
2019 5914 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr xi/101/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Inowrocław.
2019 5911 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Góra, gmina Inowrocław.
2019 5912 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław.
2019 5917 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/104/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020r.
2019 5918 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/110/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Inowrocław oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5915 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 5916 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/103/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 4973 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 4972 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr X/85/ 2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
2019 4975 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 4974 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg, przy których zlokalizowane są przejazdy drogowo – kolejowe do kategorii dróg gminnych
2019 4011 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
2019 3347 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Jacewo w rejonie drogi powiatowej relacji Jacewo-Ośniszczewko i drogi gminnej relacji Latkowo-Dalkowo.
2019 3346 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3345 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/64/ 2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
2019 3350 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 3349 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 3348 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz stawki takiej opłaty
2019 2522 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/51/ 2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
2019 2523 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Inowrocław oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2019 1645 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
2019 1315 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław na 2019 rok”
2019 1314 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
2019 1316 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowrocław
2019 1318 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2019 1317 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Inowrocław oraz określenia granic ich obwodów
2019 261 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2019 260 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Inowrocław.
2019 259 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
2019 262 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
2018 6264 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania przez gminę Inowrocław dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji
2018 6263 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 5854 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr L/414/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Inowrocław
2018 5855 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr L/406/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Inowrocław na lata 2018 - 2021
2018 5637 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/402/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 5638 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/403/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019r.
2018 5639 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/408/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania przez gminę Inowrocław dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji
2018 5634 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/398/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 5635 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/400/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Inowrocław.
2018 5636 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/401/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 5640 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/410/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2018 5644 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/417/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy  Inowrocław.
2018 5645 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/418/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Inowrocław.
2018 5646 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/419/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania wniosku o odwołanie radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Inowrocław
2018 5641 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/421/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Inowrocław”
2018 5642 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/415/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław
2018 5643 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/416/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław.
2018 5131 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/393/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 5132 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/395/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.
2018 4818 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r. sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Inowrocław.
2018 4817 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/380/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 4819 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Latkowo, gmina Inowrocław.
2018 4821 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/391/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Inowrocław.
2018 4820 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/386/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław
2018 4230 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 4220 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/379/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Inowrocław
2018 3858 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 3765 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/362/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2018 3764 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/361/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2018 3763 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/359/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 3766 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/363/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowrocław
2018 3769 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/371/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/320/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław”
2018 3768 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/367/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Inowrocław
2018 3767 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/366/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Inowrocław
2018 3266 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 2986 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 2987 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/352/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąkocin.
2018 2399 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/340/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 2398 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/339/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody głosowania.
2018 2401 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/343/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Inowrocław oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 2400 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/342/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Inowrocław oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 1596 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 1595 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/323/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Inowrocław na okręgi wyborcze.
2018 1597 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/330/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Inowrocław oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
2018 1599 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/335/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie i nadania Statutu.
2018 1598 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/333/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Orłowo.
2018 1073 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/320/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław na 2018r.”
2018 772 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XL/316/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 346 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/313/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 149 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 5215 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/305/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 4591 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/301/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4590 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz stawki takiej opłaty
2017 4589 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.
2017 4588 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018r.
2017 4587 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/287/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018r.
2017 4586 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018r.
2017 4585 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na obszarze Gminy Inowrocław.
2017 4584 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 4261 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław”
2017 4232 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/215/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław”
2017 4276 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 4275 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Inowrocław instrumentem płatniczym.
2017 3620 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2017 3621 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 3622 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 53/4 w miejscowości Kłopot, gmina Inowrocław
2017 3298 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 3052 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 2955 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Inowrocław na stałe obwody głosowania.
2017 2956 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 2957 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jacewo
2017 2578 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Słońsko, Olszewice, Marcinkowo, Turzany, Komaszyce, Dziennice, Trzaski, Jaronty, Dulsk, Góra i Łąkocin w gminie Inowrocław.
2017 2579 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 2064 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 2065 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2017 1330 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1155 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 1109 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXV/219/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 896 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Pławin, Turlejewo i Jaksiczki.
2017 625 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 493 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 100 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu ,,Senior WIGOR’’ w Żalinowie.
2017 101 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/199/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 102 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/195/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.
2016 4279 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na obszarze Gminy Inowrocław.
2016 4278 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 4277 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.
2016 4280 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017r.
2016 4283 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/193/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jacewo
2016 4282 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/186/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 4281 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2017r.
2016 3621 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XX/169/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.
2016 3214 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2016 3215 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.
2016 2167 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.
2016 2168 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2016 2169 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1706 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2016 1705 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.
2016 1704 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1709 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.
2016 1708 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVI/144/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Inowrocław
2016 1707 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVI/136/ 2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.
2016 1325 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/125/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Inowrocław
2016 1326 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/126/ 2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.
2016 699 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo
2015 4745 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Inowrocław oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 4744 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 4747 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.
2015 4746 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Inowrocław na lata 2016 - 2021
2015 4574 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 4205 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 4206 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 4203 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na obszarze Gminy Inowrocław.
2015 4204 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 4209 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/84/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Wiejskich Boisk Sportowych i Wiejskich Placów Zabaw dla Dzieci stanowiących własność Gminy, usytuowanych na terenie gminy Inowrocław.
2015 4210 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 4207 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2015 4208 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.
2015 3206 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Inowrocław
2015 3207 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 2880 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 2881 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Sikorowo.
2015 2363 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 13 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 2052 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 2053 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Balczewo.
2015 1794 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław
2015 1793 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 1796 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław
2015 1795 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowrocław
2015 1140 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2015 1141 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 1142 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Łojewo
2015 659 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 480 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 481 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Inowrocław oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2014 3919 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.
2014 3920 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.
2014 3921 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2014 3432 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/405/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Sławęcinek i Gnojno
2014 3332 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/408/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czyste.
2014 3331 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/403/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 3334 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/410/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Góra.
2014 3333 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/409/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gnojno.
2014 3328 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/400/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2015r. na obszarze Gminy Inowrocław.
2014 3327 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/395/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.
2014 3330 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/402/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2015r.
2014 3329 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/401/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015r.
2014 3335 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/411/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kłopot.
2014 3341 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/417/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radłówek.
2014 3340 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/416/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pławin.
2014 3343 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/419/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzaski.
2014 3342 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/418/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sikorowo.
2014 3337 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/413/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Latkowo.
2014 3336 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/412/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Komaszyce.
2014 3339 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/415/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piotrkowice.
2014 3338 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/414/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąkocin.
2014 2560 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/387/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cieślin.
2014 2561 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/388/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Marcinkowo.
2014 2558 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/373/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.
2014 2559 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/374/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Inowrocław
2014 2562 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/389/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Olszewice.
2014 2565 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/392/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słońsko.
2014 2566 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/393/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tupadły.
2014 2563 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/390/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Orłowo.
2014 2564 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/391/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sławęcinek.
2014 2023 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/353/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krusza Duchowna Krusza Zamkowa.
2014 2022 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/352/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piotrkowice.
2014 2021 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/351/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miechowice.
2014 2024 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/368/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Inowrocław i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 2027 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/366/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.
2014 2026 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/362/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Inowrocław” oraz „Zasłużony dla Gminy Inowrocław”.
2014 2025 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/360/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Inowrocław.
2014 1611 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/338/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jaksice.
2014 1610 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/337/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jacewo.
2014 1613 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/340/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Komaszyce.
2014 1612 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/339/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kłopot.
2014 1607 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/329/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2014 1606 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/328/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Inowrocław” lub „Zasłużony dla Gminy Inowrocław”.
2014 1609 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/334/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.
2014 1608 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/331/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.
2014 1619 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/346/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sławęcinek.
2014 1618 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/345/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sikorowo.
2014 1621 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/348/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzaski.
2014 1620 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/347/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słońsko.
2014 1615 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąkocin.
2014 1614 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/341/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa.
2014 1617 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/344/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pławin.
2014 1616 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Orłowo.
2014 1205 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowrocław
2014 1206 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 1207 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Inowrocław na lata 2010 – 2015”
2014 1204 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2014 1201 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.
2014 1202 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Inowrocław oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2014 1203 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2014 1212 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/318/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gnojno.
2014 1213 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/319/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Góra.
2014 1214 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/320/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Latkowo.
2014 1211 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/317/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czyste.
2014 1208 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko
2014 1209 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/315/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Batkowo.
2014 1210 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/316/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cieślin.
2014 1163 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/322/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Olszewice.
2014 1162 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/321/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Marcinkowo.
2014 1164 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/323/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radłówek.
2014 1166 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/325/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żalinowo.
2014 1165 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/324/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tupadły.
2014 642 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.
2014 641 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
2014 640 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.
2014 643 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
2014 646 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.
2014 645 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 644 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz stawki takiej opłaty.
2013 4250 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.
2013 3688 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łojewo.
2013 3530 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław
2013 3531 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.
2013 3532 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 3270 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3271 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2014r. na obszarze Gminy Inowrocław.
2013 3272 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 3201 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 2926 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 2927 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/256/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach.
2013 2928 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław
2013 2349 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Gnojno
2013 2348 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Inowrocław
2013 2351 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Sikorowo i Miechowice
2013 2350 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Łojewo
2013 2033 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Gnojno
2013 2034 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Dziennice
2013 2008 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXIV/199/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody do głosowania.
2013 2009 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2013 1294 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1295 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.
2013 875 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę NR XXIII/184/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody do głosowania.
2013 620 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013.
2013 157 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody głosowania
2013 156 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 159 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2013 158 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.
2012 3377 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 2400 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2012 2401 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Inowrocław działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 2402 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2013 roku.
2012 2397 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Inowrocław
2012 2398 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.
2012 2399 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.
2012 2406 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 2407 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław.
2012 2408 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału gminy Inowrocław na okręgi wyborcze
2012 2403 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2404 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2405 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 1931 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 września 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Inowrocław.
2012 902 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/114/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Inowrocław
2012 903 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/115/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 756 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012.
2012 605 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Inowrocław
2012 512 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
2012 513 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2012 444 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia opłat związanych z korzystaniem ze środków komunikacji gminnej
2012 400 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników:podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
2011 2524 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2523 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2012 r.
2011 2525 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2527 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 2526 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 czerwca 2010 r. nr XLVI/260/2010 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2011 1977 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą nr XXIII/147/96 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego z dnia 19 lutego 1997 r. Nr 3, poz. 13) dla części obszaru położonego w miejscowości Słońsko, oznaczonego symbolem 16.18 RLz
2011 1978 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą nr XXIII/147/96 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego z dnia 19 lutego 1997 r. Nr 3, poz. 13) dla części obszaru położonego w miejscowości Balczewo, oznaczonego symbolem 11.48 RLz
2011 1979 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą nr XXIII/147/96 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego z dnia 19 lutego 1997 r. Nr 3, poz. 13) dla części obszaru położonego w miejscowości Karczyn Wieś, oznaczonego symbolem 9.12 RLz
2011 1695 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Inowrocław w miejscowości Jacewo
2011 1694 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 1697 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1696 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2011 1231 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2011 889 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2011 890 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2011 343 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Inowrocław
2011 344 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2011
2011 102 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Inowrocław i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 46 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r. Nr XLIX/291/2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 47 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 czerwca 2010r. Nr XLVI/260/2010 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
2011 48 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław.
2010 2574 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/273/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław
2010 2575 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/277/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Inowrocław na lata 2010 - 2015"
2010 2576 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr L/295/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław
2010 2263 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/290/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2011 roku.
2010 2262 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 2265 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/292/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r. w sprawie wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2264 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/291/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 1781 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/268/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1398 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/260/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników:podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
2010 828 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowrocław
2010 827 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/247/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2010r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 830 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Inowrocław
2010 829 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2010 795 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą nr XVII/209/2000 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny we wsiach: Jacewo, Jaksice, Kłopot, Balczewo, Olszewice, Marulewy, Gnojno, Krusza Zamkowa, Komaszyce jako zmiany dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z dnia 8 listopada 2000 r. Nr 88, poz. 728) dla obszaru położonego w miejscowości Komaszyce, oznaczonego symbolami 20.24 MN i 20.24a KDXY
2010 171 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010
2010 172 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach zlokalizowanych w Gimnazjum w Sławęcinku i w Gimnazjum w Żalinowie oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii
2009 2152 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XL/228/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2151 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XL/227/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2154 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XL/230/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2010 r.
2009 2153 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XL/229/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 1648 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 2 września 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Inowrocław oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 828 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 255 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2008 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2009