Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 211

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5786 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2019 5787 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.
2019 5784 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
2019 5785 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
2019 5790 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
2019 5791 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019
2019 5788 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2019 5789 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Drzycim
2019 5420 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 8 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019
2019 5256 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/222/2010 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5255 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019
2019 5258 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art.17 ust.3 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2019 5257 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2019 4428 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim na lata 2016-2023
2019 4388 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2019 3938 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Drzycim
2019 3939 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3940 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019
2019 3206 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019
2019 3208 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drzycim
2019 2874 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2019 rok.
2019 2179 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Drzycim
2019 2178 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drzycim oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2180 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 2182 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019
2019 2181 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/63/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej i opłaty od posiadania psów
2019 21 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6941 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art.19 ust.3 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 6943 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
2018 6942 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019
2018 6106 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
2018 6108 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
2018 6107 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2019 roku na terenie Gminy Drzycim
2018 5383 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2018 5384 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
2018 4663 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
2018 3916 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia herbu, flagi oraz wzoru pieczęci Gminy Drzycim.
2018 3915 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Drzycim maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3918 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
2018 3917 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Drzycim.
2018 3282 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2018 3259 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Drzycim.
2018 3258 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Drzycim
2018 3261 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
2018 3260 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2018 3023 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim na lata 2016 - 2020.
2018 2708 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2018 2604 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Drzycim na stałe obwody głosowania.
2018 2605 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 2198 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2018 rok.
2018 2199 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim na lata 2016 - 2020.
2018 2078 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drzycim.
2018 2077 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę NR XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
2018 2080 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Drzycim na okręgi wyborcze.
2018 2079 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Drzycim.
2018 204 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 5/22 w miejscowości Lubocheń, gmina Drzycim.
2018 203 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2018 206 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
2018 205 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2017 4438 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2017 4437 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2017 rok.
2017 4436 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu.
2017 4441 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2017 4440 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
2017 4439 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2018 roku na terenie Gminy Drzycim.
2017 3959 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr xxv/190/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 9 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2017 3476 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.
2017 3477 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2017 3173 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2017 2913 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania.
2017 2914 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2017 2459 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
2017 2458 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.
2017 2461 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2017 2460 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/155/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim.
2017 1953 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XX/160/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drzycim
2017 1780 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/149//2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Drzycim jest organem prowadzącym.
2017 1781 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/150/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których Gmina Drzycim jest organem prowadzącym.
2017 1778 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/162/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2017 1779 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/148/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1784 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/156/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Drzycim
2017 1785 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/159/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 382 drzew wchodzących w skład alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa - Drzycim.
2017 1782 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/151/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drzycim.
2017 1783 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/155/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim
2017 335 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2017 334 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016
2017 333 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar.
2017 338 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą Świetlica Gminna w Drzycimiu.
2017 337 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Drzycim na stałe obwody głosowania.
2017 336 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Drzycim na okręgi wyborcze.
2016 4061 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
2016 4018 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2016 4017 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 10 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016
2016 4019 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drzycim, w latach 2017-2021.
2016 4021 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2017 roku na terenie Gminy Drzycim.
2016 4020 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2016 3300 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 23 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gródek
2016 3301 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 23 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016
2016 2516 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/107/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Drzycim w ramach pomocy de minimis.
2016 2515 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016
2016 2517 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/106/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2519 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/104/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.
2016 2518 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2016 1972 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016
2016 1290 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XII/83/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Drzycim w ramach pomocy de minimis.
2016 1289 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XII/79/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – użytku ekologicznego tj. łąka o powierzchni 1,82 ha zlokalizowanego na działce nr 3315/1 obręb Bedlenki, gmina Drzycim, powiat Świecki, ustanowionego rozporządzeniem nr 1/2004 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne.
2016 1288 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XII/87/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016
2016 303 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr NR XI/75/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015
2016 133 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 134 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr NR XI/73/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016
2015 4262 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Drzycim
2015 4218 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2015 4217 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości.
2015 4216 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.
2015 4221 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015
2015 4220 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
2015 4219 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2016 roku na terenie Gminy Drzycim.
2015 3212 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2015 3208 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 października 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Drzycim na lata 2016-2019”
2015 3209 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015
2015 2270 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zasad wydzierżawienia i wynajmowania, nieruchomości stanowiących własność Gminy Drzycim.
2015 2269 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2271 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Drzycim i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2015 2273 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania nr 5.
2015 2272 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015
2015 1848 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drzycim.
2015 1849 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015
2015 974 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Drzycim na stałe obwody głosowania.
2015 973 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - jednego drzewa z gatunku buk zwyczajny zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 31/7 w miejscowości Wery, gmina Drzycim.
2015 976 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015
2015 975 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 24 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 95 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015
2015 96 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014
2014 3869 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 5 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014
2014 3894 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowych w Drzycimiu
2014 3895 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2014 3354 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, z alei przydrożnej 279 dębów szypułkowych i 264 lip drobnolistnych, klon pospolity i jesion wyniosły zlokalizowanej przy drodze Drzycim - Wery.
2014 3355 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku na terenie Gminy Drzycim
2014 3352 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
2014 3353 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
2014 3358 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2014 3359 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014
2014 3356 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2014 3357 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2014 2446 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gródek.
2014 2447 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 2 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014
2014 1987 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014
2014 1733 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar.
2014 1734 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
2014 1735 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, z alei przydrożnej 279 dębów szypułkowych i 264 lip drobnolistnych, klon pospolity i jesion wyniosły zlokalizowanej przy drodze Drzycim - Wery.
2014 1721 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014
2014 1044 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1043 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej i podziału nieruchomości.
2014 1046 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014
2014 1045 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Drzycim na stałe obwody głosowania.
2014 959 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim
2014 335 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 336 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 188 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów
2014 1 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim
2014 2 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014
2013 3884 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany wysokości stawki podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 3368 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2014 roku na terenie Gminy Drzycim
2013 3311 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 3312 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 2873 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 17 września 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2874 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 17 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Drzycim.
2013 2019 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 14 maja 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 2020 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 14 maja 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.
2013 1596 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 592 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2013.
2013 311 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Drzycim na stałe obwody głosowania.
2013 4 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.
2013 5 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2012 3462 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3463 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2012 3464 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.
2012 2712 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku na terenie Gminy Drzycim.
2012 2713 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2714 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 2431 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2012 2430 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2433 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału gminy Drzycim na okręgi wyborcze.
2012 2432 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 23 października 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Drzycim, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli zleconego zadania
2011 648 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/13/2011 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
2011 649 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/14/2011 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim na lata 2011-2021
2010 2788 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2789 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2790 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Drzycim i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2207 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 2206 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
2010 2208 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 2210 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010r. w sprawie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2010 2209 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2010 1461 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/186/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Drzycim na stałe okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2010 1459 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez Gminę Drzycim przedszkola publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
2010 1460 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
2010 523 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok.
2010 522 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu
2010 498 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej oraz na rozszerzeniu rodzajów działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.
2010 53 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalania zasad i opłat za umieszczanie reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie gminy Drzycim.
2010 54 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2009 2415 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/209 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2416 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1589 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drzycim.
2009 1499 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez gminę Drzycim przedszkola publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
2009 1001 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 marca 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zleconych zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Drzycim, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2009 944 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmiany w podziale gminy Drzycim na stałe obwody głosowania
2009 943 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 444 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.