Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 197

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5661 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/104/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2019 5660 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/103/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie  planu dofinansowania  form  doskonalenia zawodowego  nauczycieli  szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę  Dragacz
2019 5659 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dragacz
2019 5662 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/105/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2020
2019 5665 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/112/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dragacz w 2019 roku
2019 5664 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/111/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5663 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/106/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków
2019 5267 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/92/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5266 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz
2019 5268 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr x/93/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dragacz w 2019 roku
2019 5270 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/97/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół uczniów dla których Gmina Dragacz nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 5269 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/95/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dragaczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 4654 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wynagradzania nauczycieli
2019 4572 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/90/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/160/13 Rady Gminy Dragacz w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dragacz
2019 3905 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 3906 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Nowe Marzy i Stare Marzy – 2, gm. Dragacz
2019 2483 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Dragacz
2019 2482 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Michale, Gmina Dragacz
2019 2485 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dragacz
2019 2484 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dragacz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dragacz
2019 1386 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz
2019 1335 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla osób fizycznych na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dragacz
2019 1334 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dragacz w 2019 roku
2019 1337 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/160/13 Rady Gminy Dragacz w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków izasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dragacz
2019 1336 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dragacz
2018 6994 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Dragacz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego
2018 6993 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Dragacz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dolna Grupa - II, Gmina Dragacz
2018 6992 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy Dragacz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok
2018 6997 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Dragacz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
2018 6996 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Dragacz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"
2018 6995 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Dragacz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dragacz
2018 5602 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/296/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych
2018 5603 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/299/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 5604 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/301/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2019
2018 4300 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/287/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dragacz
2018 4284 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/288/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dragaczu
2018 4285 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/295/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia opieki dzieciom w czasie przejazdu autobusem komunikacji publicznej do szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dragacz
2018 3664 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Dragacz na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 3663 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dragacz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3662 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dragacz
2018 3665 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/278/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania dla mieszkańców Gminy Dragacz w ramach programu priorytetowego EKOpiec przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 3668 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/281/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dragacz
2018 3667 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/280/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dragacz
2018 3666 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dragacz
2018 2352 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/261/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Dragacz na stałe obwody głosowania
2018 2353 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/263/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na zakup instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Dragacz zamieszkałych poza działkami ujętymi w projekcie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dragacz i części miejscowości Michale
2018 2354 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/264/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania dla mieszkańców Gminy Dragacz w ramach programu priorytetowego EKOpiec przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1500 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/256/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Dragacz na okręgi wyborcze
2018 1030 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dragaczu
2018 1029 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dragacz w 2018 roku
2018 1032 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/251/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dragacz
2018 1031 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 173 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok
2018 174 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Nowe Marzy, Mniszek, gm. Dragacz
2017 4541 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXII/217/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4514 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/218/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2018
2017 4513 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/216/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody jednego drzewa z alei jednostronnej przydrożnej prawem chronionej w ciągu drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice uznanej za pomnik przyrody w miejscowości Wielkie Stwolno, numer rejestru wojewódzkiego 805, działka ewidencyjna nr 411, rejestr ewidencji gruntów 131
2017 4516 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/224/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Dragacz
2017 4515 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/223/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2017 3321 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXI/209/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Dragacz instrumentem płatniczym
2017 2121 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/192/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 233/1, 233/2 w obrębie ewidencyjnym Dragacz, gm. Dragacz
2017 2122 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/193/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2123 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/194/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających
2017 1404 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dragacz, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 1405 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 1402 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na zakup instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Dragacz zamieszkałych poza działkami ujętymi w projekcie budowy sieci kanalizacyjnej gminy Dragacz
2017 1403 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Dragacz, do nowego ustroju szkolnego oraz określenia granic obwodów tych szkół
2017 1406 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Dragacz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 1409 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dragacz na lata 2017-2020
2017 1410 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz
2017 1407 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Fletnowo – 1, gm. Dragacz
2017 1408 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Stare Marzy – 2, gm. Dragacz
2017 606 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XVII/165/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Górna Grupa gmina Dragacz
2017 605 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XVII/157/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok
2017 608 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XVII/168/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dragacz oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2017 607 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XVII/166/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dragacz gmina Dragacz
2016 4811 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/154/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 4506 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/152/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie Gminy Dragacz
2016 4505 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/143/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2016 4507 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/139/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 4509 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/141/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2017
2016 4508 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/140/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3011 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/132/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2016 2341 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XII/124/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr XI/117/16 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2342 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XII/125/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr XI/118/16 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2343 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XII/126/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 2000 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/117/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2001 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/118/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1998 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/115/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz
2016 1999 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/116/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2016 2004 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/110/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 9 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 2005 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/111/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 9 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 2002 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/119/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 2003 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/106/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawek ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dragacz
2016 483 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr IX/91/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których Gmina Dragacz jest organem prowadzącym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
2016 484 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr IX/77/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok
2016 485 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr IX/81/2016 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 4234 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/74/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Dragacz spółkom wodnym i związkowi wałowemu, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2015 4233 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/72/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dragacz
2015 4229 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4228 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 4227 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4232 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 4231 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2016
2015 4230 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2016 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 2017 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych drzew w alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1257 C Michale – Sartowice uznanej za pomnik przyrody w miejscowości Wielkie Stwolno, numer rejestru wojewódzkiego 805, działka ewidencyjna nr 411, rejestr ewidencji gruntów 131 oraz 1 drzewa gatunek dąb szypułkowy usytuowany na działce nr 103/1, rejestr ewidencji gruntów 235 w miejscowości Michale, uznanego za pomnik przyrody zarejestrowany pod numerem rejestru wojewódzkiego 1352
2015 2018 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/50/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 1170 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których Gmina Dragacz jest organem prowadzącym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
2015 1169 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dragacz
2015 1171 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2015 1173 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 1172 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 345 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr III/9/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
2015 255 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/19/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 256 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/20/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2015 257 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/21/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 3208 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2014 3209 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3210 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2015
2014 2747 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania.
2014 2748 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 września 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Dragacz
2014 1475 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2014 323 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 324 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 76 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/179/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok
2014 29 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/187/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dragacz oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2013 3880 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/173/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2014
2013 3881 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/176/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dragacz na lata 2012-2015
2013 2754 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XX/169/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2755 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XX/170/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Fletnowo gmina Dragacz
2013 2224 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XIX/163/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dragacz oraz opłat za świadczenia przedszkola przekraczające ten czas
2013 2225 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XIX/165/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1839 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/153/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 1838 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/152/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz
2013 1840 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/154/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1842 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/160/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dragacz
2013 1841 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/155/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 412 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/122/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok
2013 366 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/127/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla osób fizycznych na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dragacz
2013 367 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/134/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dragacz
2013 368 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/135/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dragacz w latach 2012-2016
2013 186 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 185 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/129/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dragacz
2013 184 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/128/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 189 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/133/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 188 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/132/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 187 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/131/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3254 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz
2012 3153 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/113/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2013
2012 3149 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/116/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie
2012 3156 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/112/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2012 3154 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/110/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Dragacz na stałe obwody głosowania
2012 1873 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XIII/101/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Dragacz na okręgi wyborcze
2012 1874 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XIII/102/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Wielkie Stwolno
2012 1875 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XIII/107/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dragacz
2012 1550 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/88/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dragacz oraz opłat za świadczenia przedszkola przekraczające ten czas
2012 1551 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/89/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 1552 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/100/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie
2012 1215 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XI/79/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Nowe Marzy - 1, gm. Dragacz
2012 1123 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dragacz.
2012 1124 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XI/82/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 200 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok
2011 3162 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2012
2011 3161 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dragacz oraz określenia granic obwodów tych szkół
2011 3163 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2011 3164 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 3232 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1914 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Górna Grupa - 1 gm. Dragacz
2011 1405 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie
2011 1132 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 1133 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Dragacz
2011 493 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r.
2011 461 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustanowienia symboli gminy Dragacz: herbu, flagi, pieczęci, łańcucha Wójta Gminy oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy
2010 2792 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2791 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 5 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 2793 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2795 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2794 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 1752 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX/202/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie
2010 1753 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX/205/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1175 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie
2010 1176 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dragacz na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 1122 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie
2010 322 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r.
2010 29 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/173/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2009 2560 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2316 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXV/171/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2317 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXV/172/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 1716 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Dragacz
2009 1623 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1621 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 1622 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 573 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX/135/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 572 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/118/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Dragacz.
2009 225 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.
2009 226 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów