Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 218

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5878 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/144/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobre oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5877 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/143/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5876 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/142/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2019 5881 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/147/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5880 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/146/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre
2019 5879 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/145/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2019 5087 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4466 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 4467 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3268 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/105/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre
2019 3267 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/104/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 3270 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/107/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli
2019 3269 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/106/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre
2019 2643 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/96/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 2644 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/95/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2052 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobre
2019 1360 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Byczyna – Kolonia
2019 1359 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Byczyna
2019 1361 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czołpin
2019 1363 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobre
2019 1362 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dęby
2019 1358 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bronisław
2019 1354 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobre
2019 1353 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1355 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bodzanowo
2019 1357 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowo
2019 1356 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bodzanowo Drugie
2019 1364 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobre - Kolonia
2019 1372 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczeblotowo
2019 1371 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smarglin
2019 1373 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ułomie
2019 1375 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/84/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre w 2019 roku
2019 1374 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/83/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1370 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przysiek
2019 1366 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kłonowo
2019 1365 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobre -Wieś
2019 1367 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koszczały
2019 1369 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Narkowo
2019 1368 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywosądz
2019 110 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 109 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 111 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Dobre
2018 6906 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2019 rok
2018 6905 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Dobre
2018 6153 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobre”
2018 6105 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobre
2018 6104 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2019-2023”
2018 6103 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Dobre na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 6102 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre
2018 6101 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie okeślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2018 5446 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/261/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 19 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobre
2018 5447 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Dobre
2018 4502 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLV/259/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobre
2018 4112 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre dla obszaru położonego w miejscowości Morawy
2018 4063 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobre
2018 3735 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLII/241/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre
2018 2851 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/225/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre
2018 2852 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/229/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 2853 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/228/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1640 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1366 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre w 2018 roku
2018 1367 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1368 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 852 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli
2018 853 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2017 5429 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2018 rok
2017 4999 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4323 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre
2017 4322 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4321 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2017 4326 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Dobre
2017 4325 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 4324 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobre
2017 3246 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie nazwy ulicy położonej w miejscowości Dobre
2017 3024 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „22 Lipca” położonej w miejscowości Dobre
2017 3025 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Dobre, za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 1664 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej
2017 1663 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej do nowego ustroju szkolnego
2017 1665 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre
2017 1667 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1666 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Dobre za wybitne osiągnięcia w nauce w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2017 166 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre
2016 4774 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2017 rok
2016 3945 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3944 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2016 3947 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego
2016 3946 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre
2016 2750 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XX/106/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobre oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2749 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XX/105/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2751 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XX/107/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2753 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XX/110/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2752 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XX/108/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2016 2162 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 814 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas pierwszych publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego gimnazjum
2016 74 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 4700 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego
2015 4699 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2015 4702 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2016 rok
2015 4701 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku leśnego
2015 3509 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3508 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2015 3510 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre
2015 3512 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej, przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobre
2015 3511 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2759 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 8 września 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 2760 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2223 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2015 2224 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2015 1487 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2015 1484 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1485 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Dobre na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 739 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobre
2015 671 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobre
2015 670 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre
2015 673 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Dobre
2015 672 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobre
2014 3910 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2015 rok
2014 3068 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/284/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3067 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2014 3070 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2014 3069 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/285/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre
2014 2370 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1282 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/241/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobre
2014 1283 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/244/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2014 1284 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/249/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu
2014 784 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 785 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Dobre
2014 129 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem” oraz uchwalenia jej statutu
2014 130 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre
2013 4120 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059; z 2013 r. poz.984, poz. 1238 )
2013 4121 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej, przez właścicieli nieruchomości, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobre
2013 4122 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2014 rok
2013 3309 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3217 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre na rok podatkowy 2014
2013 3216 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na rok 2014
2013 3219 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli
2013 3218 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej, przez właścicieli nieruchomości, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobre
2013 2879 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 19 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2630 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 2631 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobre
2013 2632 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobre oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2341 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2013 2342 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1935 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2013 1906 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2013 1907 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1908 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobre w zakresie obszaru położonego w miejscowości Dobre
2013 1209 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Dobrem
2013 1210 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2013 566 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 565 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 568 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 567 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobre.
2012 3433 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2012 3434 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Dobre
2012 3359 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na rok 2013
2012 3360 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre na rok podatkowy 2013
2012 3357 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3358 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3363 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3364 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie prowadzącym działalności gospodarczej w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Dobre oraz sposobu jej rozliczania
2012 3361 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu gminnego targowiska dla zwierząt w miejscowości Krzywosądz
2012 3362 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 2835 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2836 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2227 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu
2012 1340 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie prowadzącym działalności gospodarczej w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Dobre oraz sposobu jej rozliczania
2012 1187 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Byczynie
2012 832 2012-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr I/100/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 22 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2011 rok.
2012 711 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/96/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Dobre na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 285 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2012 286 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy do podatku rolnego
2012 287 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy do podatku leśnego
2012 166 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok.
2012 149 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Dobrem
2011 3175 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku na rok 2012
2011 3174 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dobre na rok podatkowy 2012
2011 3173 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Dobre
2011 3176 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 16 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2011 3179 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dobre oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi
2011 3178 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 3177 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2011 2327 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2011r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Dobre" i przyjęcia regulaminu jego nadawania
2011 2328 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2011 2329 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwa „ Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem „oraz uchwalenia jej statutu.
2011 2127 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 1360 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, dotacji ze środków budżetu Gminy Dobre.
2011 1361 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 30 maja 2011r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrem
2011 559 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 560 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Dobrem
2011 384 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2011 383 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Dobrem
2011 385 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobre na lata 2011 - 2014"
2011 387 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 386 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu.
2011 330 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011 rok.
2010 2811 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/239/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre na rok podatkowy 2011
2010 2812 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/240/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2813 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2011
2010 2615 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 16 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi Dęby - Dobre do kategorii dróg gminnych
2010 2536 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/224/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 16 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobre i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2211 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLV/236/10 Rady Gminy Dobre z dnia 16 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnosci statutowej tych organizacji
2010 1801 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2010 491 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/09 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2010 492 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/09 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2009 2365 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2364 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dobre na rok podatkowy 2010
2009 2366 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2010
2009 2125 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 2124 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 2126 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2009 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 892 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXV/145/09 Rady Gminy Dobre z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Targowisku (Jarmarku) w Krzywosądzy
2009 891 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXV/144/09 Rady Gminy Dobre z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia i innych dodatków
2009 587 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/09 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Dobre.
2009 117 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXI/126/08 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 93 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXI/124/08 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 94 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXI/125/08 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli
2009 92 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXI/121/08 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobre