Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 112

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6072 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr 57/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2020 rok
2019 6073 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr 56/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 6074 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr 55/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Dębowa Łąka
2019 5288 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 50/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka
2019 4494 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 38/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 4493 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 37/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 4495 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 39/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2019 4497 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 42/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4496 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 41/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 4338 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 35 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie podwyższonej dotacji publicznemu przedszkolu, prowadzonemu przez inne osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Dębowa Łąka.
2019 3584 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr 26/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Dębowa Łąka na lata 2019 – 2021
2019 3546 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 27/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka
2019 3547 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 28/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 3548 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 32/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 17/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 kwietnia 2019 r.
2019 2702 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr 17/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębowa Łąka w roku 2019.
2019 1451 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 10/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Dębowa Łąka
2019 1452 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 11/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
2019 1099 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 6/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie sprawie wysokości wypłacanego ekwiwalentu pieniężnego członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2019 247 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr 18/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest gmina Dębowa Łąka oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym
2019 246 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr 17/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 245 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr 15/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część terenu w miejscowości Wielkie Radowiska, gmina Dębowa Łąka
2018 6825 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr 10/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6826 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr 11/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 5999 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 7/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 5709 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr 38/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 5710 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr 36/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dębowa Łąka
2018 5711 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr 39/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2019 rok
2018 5692 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 40/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w Dębowej Łące
2018 5030 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 29/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest gmina Dębowa Łąka oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym
2018 5031 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 32/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka
2018 3969 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr 23/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dębowa Łąka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3970 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr 24/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębowa Łąka
2018 2481 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 15/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2482 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 16/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Dębowa Łąka
2018 2019 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 5/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Dębowa Łąka dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 2018 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 4/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębowa Łąka”
2018 2021 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 14/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2020 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 6/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębowa Łąka w roku 2018
2018 437 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr 1/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dębowa Łąka dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 438 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr 2/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji publicznemu przedszkolu, prowadzonemu przez inne osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Dębowa Łąka
2018 116 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 51/17 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok
2017 4461 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr 40/17 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 4366 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 39/17 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2056 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr 12/17 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące
2017 1139 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr 8/17 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji publicznemu przedszkolu, prowadzonemu przez Stowarzyszenie Kreatywni Dębowa Łąka
2017 1140 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr 10/17 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 729 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 3/17 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji publicznemu przedszkolu, prowadzonemu przez Stowarzyszenie Kreatywni Dębowa Łąka
2016 4943 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 44/16 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dębowa Łąka
2016 4949 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 49/16 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2016 3897 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr 40/16 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 października 2016r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości
2016 3898 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr 39/16 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3899 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr 38/16 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4735 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 42/15 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok.
2015 4583 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 38/15 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany określenie wysokości stawki podatku od nieruchomości
2015 3269 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr 33/15 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3270 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr 34/15 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
2015 1746 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 12/15 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia wymagań dla lokalizacji pasiek stacjonarnych i wędrownych na terenie Gminy Dębowa Łąka
2015 482 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr 1/15 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 77 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 12/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r.
2015 78 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 14/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody na terenie Gminy Dębowa Łąka
2015 79 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 15/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Dębowa Łąka
2014 3373 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 50/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 r.
2014 3374 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 51/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3217 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr 55/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 2520 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 36/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka i Łobdowo
2014 2344 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 35/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Niedźwiedź oraz Wielkie Pułkowo
2014 932 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 9/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 931 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 8/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 24 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 934 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 11/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 24 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 933 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 10/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Dębowa Łąka za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania
2014 28 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 48/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2013 3327 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 35/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 r.
2013 3328 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 36/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3329 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 37/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 października 2013r. w sprawiew określenia stawek w podatku od środków transportowych
2013 2389 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 25/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Niedźwiedź oraz Wielkie Pułkowo
2013 1211 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 2/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego
2013 1212 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 6/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 marca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich.
2013 77 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 46/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 76 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 45/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 75 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 44/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowa Łąka
2013 78 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 47/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 81 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 53/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 80 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 49/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 79 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 48/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2629 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 38/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2564 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 40/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2563 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 39/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 r.
2012 2296 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr 33/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 17 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2172 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr 32/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu miejscowości Niedźwiedź
2012 1712 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr 27/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka
2012 1701 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr 23/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka
2012 1702 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr 24/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Kurkocin i Wielkie Pułkowo
2012 1645 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr 21/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka
2012 1646 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr 22/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka i Łobdowo
2012 1151 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr 10/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka
2012 100 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 56/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok.
2011 2481 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr 41/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 r.
2011 2482 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr 42/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2483 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr 44/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 października 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Dębowa Łąka
2011 2363 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 20/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 16 września 2011r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębowa Łąka
2011 2226 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr 21/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 16 września 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody na terenie Gminy Dębowa Łąka
2011 2227 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr 22/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 16 września 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Dębowa Łąka
2011 153 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr 12/10 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011 r.
2010 190 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr 50/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok
2010 189 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr 47/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2009 2577 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr 40/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dębowa Łąka.
2009 2578 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr 41/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowa Łąka oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2009 2030 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 43/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2031 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr 44/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
2009 1685 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr 33/2009 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 18 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich.
2009 1052 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr 13/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dębowa Łąka
2009 349 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr 49/08 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009.