Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 262

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5401 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.93.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w  placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska
2019 5402 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.94.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ.
2019 5403 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.95.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wałdowo Królewskie
2019 3855 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII.75.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3854 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII.74.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3857 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII.84.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VI.66.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 3856 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII.76.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska
2019 2662 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.65.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Chełmińska
2019 2661 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.64.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko
2019 2660 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.59.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowy Dwór
2019 2665 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.68.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2019 2664 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.67.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 2663 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.66.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2027 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V.54.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dabrowa Chełmińska
2019 2028 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V.55.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 2029 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V.56.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w  placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska
2019 1222 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.42.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1221 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.34.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1223 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.43.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1225 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.45.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie Chełmińskiej
2019 1224 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.44.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok.
2019 365 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III.29.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019
2018 6556 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.17.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6558 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.19.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 6557 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.18.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6099 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr I.13.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 5469 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI.413.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do wprowadzania danych do rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 5468 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI.412.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5470 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI.414.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5472 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI.417.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska
2018 5471 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI.416.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek.
2018 4910 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV.397.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Dąbrowa Chełmińska
2018 4871 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV.396.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2018 4870 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV.395.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały nr XL.354.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na obwody głosowania
2018 4873 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV.407.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 4872 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV.402.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII.336.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok”
2018 3994 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.391.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.214.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
2018 3993 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.390.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2018 3996 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.393.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 3995 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.392.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3889 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIII.383.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody – drzewa gatunku dębu szypułkowego zlokalizowanego przy ulicy Bydgoskiej w miejscowości Ostromecko
2018 3758 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.374.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie
2018 3757 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.371.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2018 3756 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.370.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2018 3759 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.376.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Czarżu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie
2018 3762 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.378.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 3761 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.377.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 3760 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.375.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie
2018 2749 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XL.354.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania
2018 2679 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL.356.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w  placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
2018 2678 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL.355.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Gzin
2018 2680 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL.357.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
2018 2682 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL.363.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie możliwości zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska instrumentem płatniczym
2018 2681 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL.360.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2135 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.343.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej
2018 2136 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.347.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 2137 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.348.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Gzin
2018 2121 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX.344.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podzialu gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze
2018 906 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.336.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok
2018 907 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.337.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
2018 229 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII.333.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018
2017 5434 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.313.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV.214.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
2017 5435 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.314.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5436 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.324.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.
2017 4506 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.302.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa Chełmińska
2017 4507 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.303.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wałdowo Królewskie
2017 4505 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.300.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publiczno - Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz zmieniająca uchwałę Nr XXVI.185.05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej
2017 4503 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.294.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 4504 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.296.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
2017 4511 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.307.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 4512 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.308.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 4510 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.306.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 4
2017 4508 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.304.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII.285.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bolumin
2017 4509 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.305.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII.284.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Boluminek
2017 4228 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV.292.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 3955 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.283.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowy Dwór
2017 3954 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.280.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany granic wsi Boluminek i Wałdowo Królewskie oraz granic sołectw Bolumin i Wałdowo Królewskie
2017 3953 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.275.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – użytku ekologicznego
2017 3958 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.287.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.370.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Dąbrowa Chełmińska
2017 3957 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.285.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bolumin
2017 3956 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.284.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Boluminek
2017 2853 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.261.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2017 r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 3
2017 2852 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.260.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy, socjoterapeuty, nauczyciela wspomagającego i doradcy zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska
2017 2855 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.263.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2854 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.262.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2195 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.245.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany granic sołectw Dąbrowa Chełmińska i Otowice oraz ustalenia granicy sołectwa Otowice
2017 2143 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX.244.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie Chełmińskiej
2017 1820 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.237.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2017 1534 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.233.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1533 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.238.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2017 1536 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.235.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1535 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.234.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przeszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1050 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.226.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy i socjoterapeuty i nauczyciela wspomagającego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska
2017 575 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI.219.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
2017 252 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV.209.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017
2017 189 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV.212.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin
2017 190 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV.213.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2017 191 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV.214.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
2016 4400 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII.197.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowosci Gzin
2016 4318 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.200.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4319 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.201.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 4320 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.202.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3604 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXII.192.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od śordków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2016 3605 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXII.193.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2927 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXI.180.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie uchwaleniu Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Chełmińska
2016 2285 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX.166.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy, socjoterapeuty i nauczyciela wspomagającego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
2016 2286 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1504 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVIII.155.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Dąbrowa Chełmińska, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w formie schronienia, posiłku oraz ubrania
2016 1505 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVIII.156.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parków wiejskich, miejsc rekreacji, skwerów i zieleńców położonych w Gminie Dąbrowa Chełmińska
2016 812 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII.131.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2016 813 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII.143.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr V.31.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 175 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI.117.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska – NR 2.
2016 174 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI.114.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2016
2016 177 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI.125.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/03 z dnia 24 września 2003 r.
2016 176 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI.122.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2015 4189 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV.103.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.353.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2015 4188 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV.102.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2015 4190 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV.106.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 4192 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV.109.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2015 4191 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV.108.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 3376 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV.95.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę nr XI/72/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.
2015 3375 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV.98.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 3377 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV.96.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 3379 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr NR XIV.99.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 3378 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV.97.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2015 3173 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII.89.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.31.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3042 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII.85.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.228.2013 z dnia 21 marca 2013 r.
2015 2948 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII.84.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2015 2167 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX.71.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska.
2015 1133 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.39.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania.
2015 1134 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnetrznych stanowiących własnosć Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2015 1132 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.38.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze.
2015 868 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V.30.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2015 674 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V.31.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 675 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V.32.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 676 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V.34.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przeszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
2015 319 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.27.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2015 200 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III.21.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2015
2014 3878 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II.12.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg.
2014 3006 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII.370.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
2014 3005 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII.369.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2014 3007 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII.372.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2014 3009 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII.375.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 3008 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII.374.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 2592 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLII.363.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 września 2014r. w sprawie podziału sołectwa Nowy Dwór na dwa oddzielne sołectwa.
2014 2264 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLI.353.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2014 2265 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLI.354.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń.
2014 2266 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLI.355.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/41/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2016.
2014 1936 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XL.343.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze.
2014 1935 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XL.342.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
2014 1938 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XL.348.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2014 1937 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XL.346.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2014 1140 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII.329.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany granic wsi i sołectw Ostromecko i Mozgowina.
2014 1141 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII.330.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania.
2014 374 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.308.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 375 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.309.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej pomoc rzeczową w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 181 2014-01-17 ANEKS Aneks nr 1/2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 grudnia 2013r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Dąbrowa Chełmińska
2014 146 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.300.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2014
2014 147 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.304.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże.
2013 4137 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII.293.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie ,,Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej”.
2013 3697 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.282.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 3696 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.281.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum 1” gm. Dąbrowa Chełmińska.
2013 3699 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.285.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wałdowo Królewskie.
2013 3698 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.283.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 3258 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.276.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie zmiany granic wsi i sołectw Nowy Dwór i Wałdowo Królewskie.
2013 3259 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.277.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowy Dwór.
2013 3135 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.273.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
2013 3134 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.271.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 3136 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.274.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
2013 3138 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.278.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie ,,Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej”.
2013 3137 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.275.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie Chełmińskiej.
2013 2476 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX.252.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
2013 2477 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX.253.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy i socjoterapeuty zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
2013 2092 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.247.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2093 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.248.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 1420 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV.222.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, jak również tryb ich pobierania.
2013 1421 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV.228.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2013r. w sprawien adania nazwy ulicy w miejscowości Czarże.
2013 729 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.211.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na obwody głosowania.
2013 730 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.215.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2013 663 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII.201.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2013
2013 488 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII.203.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3823 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.195.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
2012 3822 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.194.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2012 3824 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.196.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3826 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.198.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3825 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.197.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3168 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI.188.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3169 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI.189.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2012 2479 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX.177.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
2012 2480 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX.180.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze.
2012 2481 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX.182.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 1976 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX.169.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska – „Przy Lesie Mariańskim”.
2012 1977 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX.171.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 września 2012r. w sprawie górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
2012 1978 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX.172.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
2012 1511 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII.156.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
2012 1510 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII.155.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla socjoterapeuty zatrudnionego w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska
2012 1513 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII.165.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie inkasa od osób fizycznych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1512 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII.161.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2012 807 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI.139.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wałdowo Królewskie 1” gm. Dąbrowa Chełmińska.
2012 738 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI.128.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2012 419 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XV/113/12 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 279 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/117/12 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
2012 204 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIV/106/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2012
2011 3367 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w gminie Dąbrowa Chełmińska
2011 3361 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/101/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
2011 3240 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/88/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2011 2873 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/85/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2872 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2011 2874 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2876 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2011 2875 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2275 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2274 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.
2011 2273 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r. Akt o utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.
2011 2278 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2277 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Strażacka i Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej.
2011 2276 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 2076 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność gminy Dąbrowa Chełmińska”.
2011 1669 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska
2011 1668 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w gminie Dąbrowa Chełmińska
2011 1671 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w gminie Dąbrowa Chełmińska.
2011 1670 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 1510 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 290/2, 290/3, 290/4, 290/5 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór, gm. Dąbrowa Chełmińska
2011 1126 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2011 636 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2011.
2011 563 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 marca 2011r. w sprawie inkasa od osób fizycznych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 92 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Dąbrowie Chełmińskiej.
2010 2533 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/322/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
2010 2413 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/310/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów
2010 2412 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/309/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2010 2414 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/311/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2416 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/317/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 2415 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/312/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2010 1918 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XXXVII/305/140 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1858 2010-09-27 uchwala Uchwala nr XXXVII/297/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
2010 1859 2010-09-27 uchwala Uchwala nr XXXVII/299/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Dąbrowie Chełmińskiej.
2010 1860 2010-09-27 uchwala Uchwala nr XXXVII/302/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2010 1720 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 1721 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2010 1073 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.
2010 1074 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
2010 474 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie określenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2010 198 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXX/247/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2010 183 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2010.
2009 2630 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu programu stypendialnego "Cogito".
2009 2631 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
2009 2211 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2009 2102 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/225/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów
2009 2101 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2009 2104 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
2009 2103 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 2100 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
2009 1684 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 1410 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2009 1128 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w gminie Dąbrowa Chełmińska
2009 1127 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr Nr XXIII/195/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska
2009 1126 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2009 618 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/180/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 466 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/171/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 434 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII/179/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w Ostromecku.
2009 340 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/165/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2009.
2009 171 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXI/166/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań