Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 140

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5586 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/87/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 5228 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernikowo
2019 4021 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo
2019 4022 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 2679 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo
2019 2678 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/193/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czernikowo dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 2681 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Czernikowie
2019 2680 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmieniająca statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie.
2019 1594 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu na 2019 rok
2019 1580 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo w 2019 roku
2019 1581 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czernikowo
2019 1416 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1418 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernikowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2018 6835 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023.
2018 6836 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 6837 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6348 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 5998 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych oraz określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 5919 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej
2018 5920 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czernikowo
2018 3927 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Czernikowo
2018 3255 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czernikowo
2018 2768 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo
2018 2522 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1694 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1695 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Czernikowo
2018 1696 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo w 2018 roku
2018 726 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 660 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czernikowo dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 71 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej działającej na terenie gminy Czernikowo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Czernikowo
2017 4651 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2017 4652 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 4653 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3560 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3504 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3503 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3506 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3505 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3018 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 2716 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2715 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2718 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2717 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Czernikowo
2017 2252 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIV/127/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2255 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1642 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Czernikowo
2017 1641 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Czernikowo
2017 1640 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych
2017 1645 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1644 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernikowo
2017 1643 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1541 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo
2017 1542 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 644 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 35 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2016 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 4716 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/108/2016 Rady Gminy Czernikowo z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2016 3900 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo
2016 2375 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2016 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1145 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XV/78/2016 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 marca 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1146 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XV/79/2016 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 marca 2016r. w sprawie : nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo
2016 371 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2016 Rady Gminy Czernikowo z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Czernikowo przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia
2016 372 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2016 Rady Gminy Czernikowo z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2015 4472 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 4471 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 4470 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4475 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czernikowo
2015 4474 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4473 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4147 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 21 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo
2015 1832 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Czernikowo
2015 1221 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy.
2015 814 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czernikowo
2015 815 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XIX/125/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2015 597 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 598 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo
2015 212 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska stałego „Mój Rynek” w Czernikowie
2015 153 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty na Targowisku stałym „Mój Rynek” w Czernikowie
2015 154 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 3651 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3120 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo
2014 3083 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół. przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 3084 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2345 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania2014-2020” w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.
2014 584 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 475 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”.
2013 3888 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3889 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 roku
2013 3063 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3021 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2013-2017
2013 3022 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Czernikowo
2013 1973 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1972 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1971 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 8 maja 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czernikowo niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
2013 1976 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1975 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo
2013 1974 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1594 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1480 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1360 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1361 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1362 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Czernikowo
2013 900 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 890 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XX/149/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 346 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 347 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/147/12 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czernikowo niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
2013 348 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/148/12 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernikowo
2013 290 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda.
2012 3530 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Czernikowo
2012 3256 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII / 139 / 2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3257 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3258 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII / 137 / 2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku.
2012 2732 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernikowo.
2012 2646 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1746 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo
2012 1433 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/108/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2012-1016
2012 1434 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czernikowo na lata 2012-2016
2012 1113 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Czernikowo
2012 755 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo
2012 505 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo
2012 504 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czernikowo
2012 507 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Czernikowo
2012 506 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie określenia górnej stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 205 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok
2012 121 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo
2011 2869 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2870 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 2871 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.
2011 2249 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunku przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2011 1985 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania korekty w opisie granicy obwodu głosowania w podziale Gminy Czernikowo na stałe obwody.
2011 1094 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr IV/9/2010 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących sie na terenie gminy
2011 989 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr Vi/20/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie budżetu na 2011 r.
2010 2091 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2010 Rady Gminy Czernikowo z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za Świadczenia Przedszkolne w Czernikowie
2010 545 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/09 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2009 2505 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 1304 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2009 1239 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością gminy Czernikowo oraz pobierania z tego tytułu opłat
2009 1240 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2009 1238 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Czernikowo i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 964 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 863 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/133/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2009r. w sprawie w podziału gminy Czernikowo na stałe obwody głosowania