Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 210

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5783 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/52/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2019 5779 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IX/44/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2019 5705 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 5085 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 4480 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 4457 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2019 3780 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/143/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2019 3781 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/145/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2019 3782 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 2995 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2996 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechocin w 2019 roku
2019 2997 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 1637 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 1611 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 1610 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 1613 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 1612 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 1231 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1232 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 565 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ciechocin za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 566 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok
2018 6876 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 6875 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechocin
2018 6878 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6877 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie posiłku dla osób objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6135 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2018 6134 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2018 6136 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2018 6138 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 6137 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ciechocin
2018 5166 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/206/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciechocin
2018 5134 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/208/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 4345 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/202/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Ciechocin w 2018 r. w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 4346 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/203/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne
2018 4347 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/205/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 3267 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/197/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Ciechocin
2018 3268 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/198/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 2642 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/194/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechocin w 2018 roku
2018 2643 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/195/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 1763 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/191/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1764 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/192/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 1278 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XLII/184/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/157/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
2018 1277 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XLII/182/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1280 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XLII/187/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 1279 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XLII/185/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 632 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/178/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Ciechocin) dla osób pozbawionych schronienia, w tym osób bezdomnych
2018 633 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/180/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 634 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/181/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 186 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/171/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 187 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/173/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2018 188 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/175/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2017 5172 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/168/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2017 5171 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/167/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2017 5174 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/170/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 5173 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/169/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2017 4339 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/164/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 3961 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/159/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 3793 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/155/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 3794 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/157/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
2017 3515 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 3160 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/148/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 3161 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu wokół świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo Kujawy)
2017 2667 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne
2017 2668 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 1797 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/138/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1798 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2017 1799 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/140/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 816 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/133/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 817 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/135/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 442 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/128/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 163 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/119/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechocin
2017 164 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/121/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechocin
2017 165 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2016 4363 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 4360 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/114/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2016 4361 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/115/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2016 4362 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2016 3910 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/112/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 3312 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/109/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 3005 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/107/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 2722 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 2672 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/97/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2671 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/96/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechocin
2016 2673 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/98/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2675 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 2674 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2016 2219 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/89/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 1810 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/85/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 1232 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/80/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 917 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/75/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne
2016 918 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/74/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 644 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVII/72/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 69 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/65/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2016 70 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/67/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2015 4385 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 4386 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2015 3778 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2015 3682 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2015 3681 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2015 3684 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3683 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 3293 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/55/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 3071 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/52/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 października 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 2885 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 września 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, boisk sportowych oraz kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik - 2012" zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechocin
2015 2886 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr x/50/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 2454 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
2015 2453 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu Gminy Ciechocin
2015 2456 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Ciechocin
2015 2455 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 1901 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 1518 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 1519 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2015 842 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 marca 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 843 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 563 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 564 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 36 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 37 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/16/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 3698 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2014 3697 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2014 3699 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2014 3701 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2014 3700 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 5 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 3390 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/237/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin obejmującego obszar części wsi Elgiszewo - teren Ośrodka Wypoczynkowego położonego nad jeziorem Okonin
2014 3391 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/239/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 2653 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/233/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 2014r. zmieniajaca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 2350 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/226/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 2046 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/220/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 2047 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/222/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 1726 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 1464 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XLII/211/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin obejmującego obszar części wsi Elgiszewo - teren Ośrodka Wypoczynkowego położonego nad jeziorem Okonin
2014 1465 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XLII/212/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 985 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLI/208/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2014r. zmieniajaca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 515 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/199/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020
2014 514 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/198/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do bezzwrotnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 513 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/196/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 516 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/200/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 519 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/203/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 518 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/202/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Golubsko – Dobrzyńskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Świętosław”
2014 517 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/201/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m² pasa drogowego
2014 97 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2013 4135 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 3587 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/170/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3586 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 3585 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechocin
2013 3588 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2013 3591 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 3590 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2013 3589 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2013 3143 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/180/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 października 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 3144 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ciechocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2913 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/174/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechocin
2013 2914 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/175/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 2640 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2641 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 2376 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 2028 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2029 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 2030 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 maja 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ciechocin
2013 1875 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechocin
2013 1876 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 1331 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 1332 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 859 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ciechocin
2013 431 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2012 3185 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2012 3186 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2012 3187 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2012 2727 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/111/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2726 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/110/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechocin
2012 2725 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/109/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2728 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/112/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2012 2731 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/115/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2012 2730 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/114/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 2729 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/113/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2145 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/104/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2125 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie i nadania jej statutu
2012 1772 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXII/98/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciechocin.
2012 1253 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/89/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Ciechocin oraz zasad ich używania.
2012 1140 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII/74/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin obejmującego obszar części wsi Ciechocin, Kujawy i Nowa Wieś
2012 82 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok
2011 2473 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/58/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 2472 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2011 2475 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ciechocin i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
2011 2474 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2011 1775 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XI/41/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ciechocin.
2011 821 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 346 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr 22/V/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2011 rok.
2011 76 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie i nadania jej statutu
2010 2862 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2010 2043 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/245/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych
2010 1418 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr LII/230/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę na terenie gminy Ciechocin
2010 1417 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr LII/229/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany granic sołectw Ciechocin i Kujawy oraz w sprawie zmiany statutów tych sołectw
2010 583 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XLV/213/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 410 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/212/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinie
2009 2504 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/206/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2009 2503 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/205/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2009 2502 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/204/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla ustalenia podatku rolnego
2009 1650 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1649 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 września 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1568 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Ciechocin.
2009 1471 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ciechocin
2009 1430 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr IV/19/06 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie oraz nadania jej statutu
2009 1432 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechocin
2009 1431 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/127/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ciechocin
2009 1095 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kujawy.
2009 1046 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 882 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 883 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009r. w sprawie określenia kosztów oraz szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze
2009 447 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechocin na rok 2009.