Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 176

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5247 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/67/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.
2019 5237 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/69/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2019 5248 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/73/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR V/62/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 czerwca 2019 roku dotyczącej przyjęcia regulaminu, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5250 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/68/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku i Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 roku w Starogrodzie.
2019 5249 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/65/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok
2019 3585 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/58/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3497 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr V/62/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3498 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr V/55/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok
2019 3499 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr V/57/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1703 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/48/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2019 1704 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/45/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok
2019 1705 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/49/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia progaramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Chełmno na 2019 rok
2019 255 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/42/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 256 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/41/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności.
2019 257 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/43/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/180/18 z dnia 8 marca 2018 r. Rady Gminy Chełmno w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2019 242 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/40/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Chełmno
2019 253 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2019 254 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/33/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok
2019 258 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/44/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023.
2018 6430 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/28/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2018 6431 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/24/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 6429 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/25/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 6426 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/26/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 6421 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 5834 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/213/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2018 5835 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/217/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Chełmno na 2018 rok
2018 5046 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z miaszkańcami Gminy Chełmno
2018 5041 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2018 5048 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5047 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Chełmno
2018 4257 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2018 3721 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2018 3720 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2018 3733 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2018 3732 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2018 2168 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2018 2169 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/200/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie siedziba Dolne Wymiary do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.
2018 2170 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1397 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/178/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Chełmno na 2018 rok.
2018 1364 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/171/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2018 1350 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXV/180/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1351 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXV/176/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1352 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXV/174/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 234 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenie miesięcznej diety dla sołtysa.
2018 232 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2018 237 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2018 236 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2017 5194 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 5177 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 5176 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5197 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obwodów głosowania
2017 5196 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Chełmno w latach 2018-2022
2017 5195 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2017 3849 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/144/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2017 3117 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXI/142/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2017 2682 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/137/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
2017 2683 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/132/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2017 2053 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/126/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2017 1398 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2017 756 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XVII/116/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2017 757 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XVII/120/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmno
2017 361 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/106/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2016 rok
2017 305 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/109/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2017 307 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/114/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na terenie Gminy Chełmno
2016 4339 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/98/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4338 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/99/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 4340 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/97/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 4342 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/100/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2016 4341 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/95/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2016 rok
2016 3153 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIII/88/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2016 rok
2016 2292 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/75/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2016 rok
2016 2185 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XI/78/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1006 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr X/72/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Chełmno.
2016 1007 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr X/67/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2016 rok
2016 139 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr IX/65/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 140 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr Nr IX/62/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2016 rok
2016 144 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok
2015 4201 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok
2015 3897 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2015 3896 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/54/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3942 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3944 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/55/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3943 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/58/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie z siedzibą w Dolnych Wymiarach.
2015 2949 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok
2015 2913 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr VII/46/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 2406 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok
2015 2087 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok
2015 997 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok
2015 201 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok
2015 202 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/22/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
2015 162 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2014 rok
2015 163 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenie miesięcznej diety dla sołtysa
2015 164 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/20/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmian uchwały X/66/11 z dnia 28 października 2011 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy
2014 3586 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 7 listopada 2014r. sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2014 rok
2014 3267 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 7 listopada 2014r. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3268 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3269 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2014 Rady Gminy Chełmno z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2547 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 11 września 2014r. sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2014 rok
2014 1908 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2014 rok
2014 1495 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 kwietnia 2014r. sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2014 rok
2014 1484 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1485 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie z siedzibą w Dolnych Wymiarach
2014 1486 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie siedziba Dolne Wymiary do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.
2014 859 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2014 r.
2014 860 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego –zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych Programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętym uchwałą Nr 221 RM z dnia 10 grudnia 2013r.
2014 98 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/178/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2014 rok
2013 3605 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3604 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 3606 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3608 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmno
2013 3607 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Chełmno
2013 3037 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 3 października 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 870 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2013 rok
2012 3561 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/125/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Chełmno w latach 2013-2017
2012 3096 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3095 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/121/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3103 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/124/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3097 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/122/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chełmno w 2013 roku
2012 2154 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVI/111/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2155 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVI/114/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełmno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1472 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIV/105/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nr XVII/114/08 z dnia 16 października z 2008 roku
2012 177 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2012 rok
2011 2760 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2759 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/70/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 2761 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chełmno w 2012 roku
2011 2763 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2011 2762 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2011 2491 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 października 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy
2011 2109 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Chełmno
2011 2110 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Chełmno podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 1371 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Chełmno
2011 1372 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze środków budżetu Gminy Chełmno
2011 695 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 marca 2011r. w sprawie udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Chełmno
2011 696 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 marca 2011r. w sprawie udzielenia dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze środków budżetu Gminy Chełmno
2011 697 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie
2011 193 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełmno na 2011 r
2011 78 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenie miesięcznej diety dla sołtysa
2011 6 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczyciel
2010 2979 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Chełmno
2010 2518 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r
2010 2519 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 2520 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chełmno w 2011 r
2010 1317 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Chełmno
2010 1052 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Górne Wymiary.
2010 1051 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Osnowo.
2010 1054 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Starogród Górny
2010 1053 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Starogród Dolny.
2010 1050 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Ostrów Świecki.
2010 1047 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Nowawieś Chełmińska.
2010 1046 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Chełmno
2010 1049 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Podwiesk.
2010 1048 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Łęg.
2010 1055 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Borówno.
2010 1062 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectwa Wielkie Łunawy
2010 1061 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Bieńkówka.
2010 1064 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Chełmno na stałe obwody głosowania.
2010 1063 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Dobra.
2010 1060 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Klamry.
2010 1057 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Dorposz Chełmiński.
2010 1056 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Dolne Wymiary.
2010 1059 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Kolno.
2010 1058 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Kałdus.
2010 193 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełmno na 2010 r.
2010 194 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 195 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2009 2218 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/175/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2010
2009 2219 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/176/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2220 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/177/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chełmno w 2010 r.
2009 1341 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXII/160/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2009 1291 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/165/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2009 1115 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXI/156/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełmno.
2009 746 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/146/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 12 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2009 551 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/140/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych warunków ich sprzedaży, ustalenie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.
2009 550 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/135/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełmno na rok 2009.
2009 427 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klamry (dz. nr 195/4 i 197) gmina Chełmno.
2009 310 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII/114/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 16 października 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Chełmno