Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 194

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5080 2019-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cekcyn
2019 5057 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/96/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cekcyn w 2019 r.
2019 5056 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/95/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Cekcyn spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Cekcyn
2019 5055 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/91/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 5058 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/99/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5061 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/103/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Cekcyn dotyczącego trybu i sposobu powoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5060 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/101/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5059 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/100/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie i nadania jej statutu
2019 3500 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/78/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3501 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/80/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3502 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/82/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2019 3137 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/71/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Cekcyn
2019 3136 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/70/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Huta
2019 3139 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/73/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cekcyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3138 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/72/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stypendiów sportowych Gminy Cekcyn
2019 2538 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/59/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Cekcyn w 2019 roku
2019 2085 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/49/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 2084 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/48/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 2087 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/53/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody
2019 2086 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/52/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cekcyn w 2019 roku
2019 1265 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr III/31/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Cekcyn
2019 1266 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr III/36/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Cekcyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2019 1275 2019-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie
2019 53 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/21/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn
2019 52 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 51 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2019
2019 56 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/27/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Cekcyn
2019 55 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/26/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 54 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2018 5955 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr I/13/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 5925 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr I/12/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 5694 2018-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2018 5673 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/342/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cekcyn
2018 5674 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/349/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Cekcyn
2018 5590 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/340/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa przez sołtysów
2018 5589 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/339/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa przez sołtysów
2018 5591 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/341/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2018 5593 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/348/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2018-2020
2018 5592 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/343/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Cekcyn
2018 4568 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/333/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 4569 2018-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Cekcyn z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie
2018 4570 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/337/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie
2018 3211 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/315/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn
2018 2654 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cekcyn w latach 2018-2022
2018 2655 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Cekcyn
2018 2652 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/299/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania
2018 2653 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Cekcyn w 2018 roku
2018 2656 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/305/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cekcyn
2018 2659 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/308/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Cekcyn
2018 2660 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/310/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze szkół i przedszkoli oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 2657 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Cekcyn
2018 2658 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/307/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stypendiów sportowych Gminy Cekcyn
2018 1863 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1864 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/288/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2018 1861 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cekcyn w 2018 roku
2018 1862 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/285/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Cekcyn na okręgi wyborcze
2018 1867 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/291/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Iwcu do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1868 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/292/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielonce do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1865 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/289/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i  oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cekcyn
2018 1866 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/290/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Gminnego w Cekcynie do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 951 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/274/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Cekcyn
2018 952 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/276/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Cekcyn w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 953 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/281/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/266/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Cekcyn na okręgi wyborcze
2018 272 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/271/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2018
2018 156 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/265/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym członków ochotniczej straży pożarnej
2018 157 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/266/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Cekcyn na okręgi wyborcze
2018 158 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/267/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2017 4479 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2017 4478 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa przez sołtysów
2017 4477 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa przez sołtysów
2017 4482 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/260/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cekcynek
2017 4481 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/259/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cekcyn
2017 4480 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cekcyn
2017 3767 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie
2017 3766 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie
2017 3768 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Cekcyn dotyczącego trybu i sposobu powoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 3770 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cekcyn, obręb geodezyjny Cekcyn.
2017 3769 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Cekcyn
2017 2659 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze szkół i przedszkoli oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2017 2107 2017-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Cekcyn z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej o charakterze de minimis
2017 2108 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Cekcyn i liczby punktów przyznanych każdemu z kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1237 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cekcyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej placówki i liczby punktów przyznanych każdemu z kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1236 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Cekcyn i liczby punktów przyznanych każdemu z kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1239 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Cekcyn
2017 1238 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 794 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/194/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Cekcyn na lata 2017-2021
2017 724 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/195/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cekcyn w latach 2017-2021
2017 725 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/196/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cekcyn
2017 726 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/201/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cekcyn”
2017 79 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/188/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany "Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cekcyn"
2017 78 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/185/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2017 81 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/191/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2017
2017 80 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/189/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cekcynek, obręb geodezyjny Cekcyn
2016 4086 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/177/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa przez sołtysów
2016 4085 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/176/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa przez sołtysów
2016 4088 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/182/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmian statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Cekcynie
2016 4087 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/178/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2016 3154 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVII/166/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 9 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cekcyn
2016 3155 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVII/169/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 9 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Cekcyn na okręgi wyborcze
2016 3156 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVII/170/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 9 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania
2016 2441 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/149/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2016 2442 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/154/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cekcynek
2016 2440 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/148/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2016 2438 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/146/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn
2016 2439 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/147/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cekcyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2443 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/155/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cekcynek
2016 2447 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/159/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cekcyn
2016 2448 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/150/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/09 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2016 2446 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/158/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Cekcynek
2016 2444 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/156/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cekcynek
2016 2445 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVI/157/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cekcynek
2016 1590 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV/137/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej o charakterze de minimis
2016 802 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/112/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Cekcyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2016 801 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/110/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2016 804 2016-03-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Cekcyn na okręgi wyborcze
2016 803 2016-03-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania
2016 185 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/99/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej oraz w sprawie zwolnień z opłaty targowej
2016 186 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/103/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2016
2015 3670 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/75/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa przez sołtysów
2015 3671 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/76/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2015 3672 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/77/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa przez sołtysów
2015 2980 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/68/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Cekcyn"
2015 2924 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/66/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 września 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej o charakterze de minimis.
2015 2925 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/69/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej Cekcyn-ul. Dębowa
2015 2480 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VII/62/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2015 2181 2015-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2015 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn
2015 2154 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/50/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Cekcyn"
2015 2155 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/51/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu targowiska gminnego w Cekcynie
2015 1002 2015-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2015 653 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/18/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2015 654 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/22/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cekcyn w latach 2015-2019
2015 655 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/23/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Cekcyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 82 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2015
2014 3295 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/354/14 Rady Gminy Cekcyn z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cekcyn
2013 1942 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/13 Rady Gminy Cekcyn z dnia 30 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn
2012 917 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/125/12 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Cekcyn.
2012 680 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/117/12 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Cekcynie
2012 679 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/116/12 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie
2012 678 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/115/12 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Cekcynie
2012 683 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/121/12 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany aktualizującej opis granic okręgów wyborczych ustalonych uchwałą Nr XXXVI/330/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Cekcyn na okręgi wyborcze i ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu zmienionej uchwałą Nr XXVII/218/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 08 marca 2006 r.
2012 682 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/120/12 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany aktualizującej opis granic obwodów głosowania ustalonych uchwałą Nr 29/13/98 Zarządu Gminy Cekcyn z dnia 02 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania zmienionej uchwałą Nr XXXVI/331/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 02 lipca 2002 r. oraz uchwałą Nr XXVII/217/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 08 marca 2006 r.
2012 681 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/118/12 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Cekcynie
2012 209 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2012
2012 186 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/97/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Krzywogoniec
2012 187 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/98/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ludwichowo
2012 188 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Małe Gacno
2012 185 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/96/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Iwiec
2012 182 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały, w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2012 183 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Brzozie
2012 184 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cekcyn
2012 189 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/100/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowy Sumin
2012 194 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/105/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zalesie
2012 195 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/106/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zdroje
2012 196 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/107/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zielonka
2012 193 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/104/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wysoka
2012 190 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/101/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ostrowo
2012 191 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/102/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzebciny
2012 192 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wielkie Budziska
2011 3084 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 3083 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 3085 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/77/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
2011 3087 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 3086 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Cekcyn oraz sposobu jej poboru
2011 2161 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 14 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2011 1479 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Cekcyn"
2011 1478 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Cekcyn dotyczącego trybu i sposobu powoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1481 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2011 1480 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cekcyn, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2011 1365 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osada Borowiacka” w m. Cekcyn gm. Cekcyn
2011 1211 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 31 maja 2011r. określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie gminy Cekcyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 861 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie
2011 447 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie
2011 90 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2011.
2010 2368 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 3 listopada 2010r. wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 2367 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 3 listopada 2010r. stawek podatku od nieruchomości
2010 2370 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2010 2369 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 3 listopada 2010r. obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
2010 1703 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Cekcyn i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1480 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Cekcyn, wykraczające poza podstawę programową.
2010 1479 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2010 643 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn.
2010 253 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cekcyn, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2010 250 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXX/222/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 252 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/09 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 251 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2010
2009 2597 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 września 2009r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013.
2009 2478 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/220/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cekcyn.
2009 2479 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/221/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/214/09, w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013.
2009 2476 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/218/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2009 2477 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/219/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2009 1714 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/185/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów płatności i sposobu jej poboru.
2009 1354 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 279 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/156/08 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cekcyn
2009 278 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/152/08 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2009