Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 172

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5966 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/86/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 5965 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/85/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 5964 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/84/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5963 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/83/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec
2019 5962 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/82/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2019 5961 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/81/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Bukowiec
2019 5960 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/80/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 5959 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/79/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 5464 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 5465 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/78/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych
2019 5118 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/71/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 4612 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/68/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 4573 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2019 4185 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Tuszynki, gmina Bukowiec
2019 3688 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 3163 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 2572 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2019 2571 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 2573 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowiec
2019 2575 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bukowiec publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 2574 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Bukowiec, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku
2019 1817 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowiec w 2019 roku”
2019 1816 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 1819 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane przekazywane są do rejestru
2019 1818 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 572 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 571 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 574 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Bukowiec
2019 573 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bukowiec
2019 31 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bukowiec
2018 6871 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6870 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2018 6874 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowiec
2018 6873 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6872 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6062 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 5774 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/306/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 5775 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/307/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 4350 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 4349 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bukowiec dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 4348 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec
2018 4353 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bukowiec
2018 4352 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/295/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bukowiec
2018 4351 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym z budżetu Gminy Bukowiec
2018 3467 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
2018 3466 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/277/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
2018 3465 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2018 3470 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bukowiec dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3469 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 3468 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 2780 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLII/267/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania
2018 1954 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/259/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bukowiec na okręgi wyborcze
2018 1955 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/260/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowiec w 2018 roku”
2018 513 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2018 514 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bukowiec publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2017 5554 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018
2017 5555 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bukowiec w latach 2018 – 2022
2017 4632 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2017 4631 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Bukowiec, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych
2017 4630 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania
2017 4629 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bukowiec
2017 4086 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej – budowie studni na terenie gminy Bukowiec oraz sposobu jej rozliczania
2017 4087 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Bukowiec, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych
2017 4080 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2017 4085 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bukowiec
2017 4090 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
2017 4091 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
2017 4088 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 4089 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Bukowiec
2017 3702 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec
2017 3703 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3045 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2017 3046 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2017 2582 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2017 1537 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bukowiec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1538 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1539 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 791 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Bukowiec przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia
2017 582 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/163/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Bukowiec przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia
2016 4934 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowiec
2016 4935 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017
2016 4212 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 4213 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2016 3710 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/145/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2016 3711 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/146/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec
2016 3709 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/142/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2017 roku na terenie gminy Bukowiec
2016 3707 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/140/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 3708 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/141/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 2880 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/130/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Bukowiec przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia
2016 2881 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/131/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2016 2338 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2337 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/120/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec
2016 2340 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/123/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2339 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/122/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1801 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2016 1424 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/111/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2016 8 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/94/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016 – 2019 dla Gminy Bukowiec”
2015 4687 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016
2015 3635 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
2015 3634 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2015 3633 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/85/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
2015 3636 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2015 3639 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/81/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2016 roku na terenie gminy Bukowiec
2015 3638 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/80/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 3637 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 3222 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/77/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 2787 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr X/70/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec
2015 1690 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/51/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno, gmina Bukowiec
2015 1403 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 1404 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Branickim w miejscowości Branica
2015 754 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 6 marca 2015r. w sprawie kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Bukowiec
2015 332 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 3943 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015
2014 3793 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2014 2994 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 2993 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 2996 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Bukowiec
2014 2995 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2015 roku na terenie gminy Bukowiec
2014 2604 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLII/270/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bukowiec i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2434 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/265/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec
2014 2435 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/266/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2436 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/267/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bukowiec w ramach pomocy de minimis
2014 2204 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XL/255/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Bukowiec na okręgi wyborcze
2014 2205 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XL/258/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowiec
2014 886 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania
2014 657 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 258 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 259 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 260 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 4203 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014
2013 3176 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 3175 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 3177 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2014 roku na terenie gminy Bukowiec
2013 3179 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3178 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 2757 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXX/203/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka
2013 2427 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Przysiersk
2013 2428 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1442 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec
2013 1443 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 803 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2015 dla Gminy Bukowiec”
2013 193 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013
2012 3718 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2012 3717 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec
2012 3716 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bukowiec w latach 2013 – 2017
2012 3719 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2012 3722 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3721 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3720 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2923 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania
2012 2491 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/136/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 2490 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/137/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2012r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2012 2493 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/139/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2013 roku na terenie gminy Bukowiec
2012 2492 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/138/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 2003 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/130/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 września 2012r. w sprawie podziału gminy Bukowiec na okręgi wyborcze
2012 2004 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/131/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec
2012 2005 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/133/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bukowiec
2012 32 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012
2011 2295 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 października 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 2294 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 2297 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2011 2296 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2012 r. na terenie gminy Bukowiec
2011 2261 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Bukowiec
2011 2262 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Bukowiec z dnia 4 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Bukowiec
2011 1320 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Bukowiec
2011 1264 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1262 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr V/38/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1263 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy Bukowiec, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2011 349 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Bukowiec na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2011 348 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Bukowiec
2011 145 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011
2011 146 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowiec