Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 267

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5293 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym
2019 5292 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym
2019 5291 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok
2019 5294 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/87/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 5297 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 5296 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/89/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brodnica
2019 5295 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/88/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, stanowiących własność Gminy Brodnica
2019 4409 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3957 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/73/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brodnica oraz określenia granic ich obwodów
2019 3956 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3959 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/77/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brodnica
2019 3958 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/74/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brodnica publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 3271 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok
2019 3272 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brodnica.
2019 3273 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie Gminy Brodnica
2019 3175 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, pobierającej naukę na terenie Gminy Brodnica bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach
2019 2607 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2558 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2019 2559 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2560 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego brodnickiego bonu żłobkowego
2019 2544 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Karbowo 2
2019 2543 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Karbowo 1
2019 2546 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 2545 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Karbowo 3
2019 2072 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok
2019 2073 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału sołectwa Karbowo i utworzenia trzech odrębnych sołectw
2019 2074 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej
2019 1189 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2019 1188 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brodnica
2019 1187 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 1190 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/38/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo
2019 1193 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/42/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
2019 1192 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/41/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Brodnica
2019 1191 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
2019 214 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Brodnica z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2019 215 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Brodnica z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 212 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 213 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Brodnica z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie należności pieniężnych Gminy Brodnica do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru
2019 220 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Brodnica z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok.
2019 216 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6240 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Brodnica z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku
2018 6239 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2019 roku
2018 5557 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLV/261/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2018 5558 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLV/266/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal sportowych i siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Brodnica
2018 5506 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/259/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brodnica
2018 5507 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/260/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4140 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 3587 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2018 3285 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLII/247/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2018 3153 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/242/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brodnica
2018 3154 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/243/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brodnica
2018 2997 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/239/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2018 2764 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2018 2281 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza z budżetu Gminy Brodnicy
2018 2280 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2282 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Brodnica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 2284 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 2283 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Brodnica
2018 2081 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2018 2082 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
2018 1372 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2018 1373 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 803 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2018 802 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2018 804 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2018 806 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
2018 805 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brodnica
2017 5534 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 5533 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2017 5536 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Brodnica jest organem rejestrującym
2017 5535 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Brodnica jest organem rejestrującym
2017 5141 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 4538 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2018 roku
2017 4537 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 4540 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 4539 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku
2017 4074 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody na terenie Gminy Brodnica
2017 4073 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 4076 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2017 4075 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2017 3573 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXX/181/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 3574 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXX/185/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3575 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXX/186/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2017 2973 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 2974 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2017 2752 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 2753 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia nazwy ulicy
2017 2415 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 2424 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 2425 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Brodnica dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2017 1260 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/150/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1259 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/152/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1258 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/147/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 1263 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/155/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie aktualizacji „Gminnego Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Brodnica”
2017 1262 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/153/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brodnicy na lata 2016-2020
2017 1261 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/151/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Brodnica, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 586 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Brodnica
2017 313 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 314 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych jakie winny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia
2017 315 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2016 4375 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/123/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2017 roku
2016 4374 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/124/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku
2016 4377 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/132/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2016 4376 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/125/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2016 3494 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/121/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 6 października 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie gminy Brodnica
2016 3495 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/116/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 6 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok.
2016 2670 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XX/107/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Szabda.
2016 2652 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/111/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica
2016 2651 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/114/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brodnica
2016 2654 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/113/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2653 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/112/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2016 2089 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/102/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2016 2090 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/100/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Karbowo
2016 1871 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/89/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brodnica na lata 2016 – 2020.
2016 1872 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/88/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok.
2016 1873 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/90/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 658 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/83/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 657 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/79/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok.
2016 660 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/85/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brodnica
2016 659 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/84/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych jakie winny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia
2016 169 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/68/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok.
2016 170 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/74/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Karbowo
2015 4304 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/62/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 4303 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/67/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Brodnica na lata 2015 - 2018
2015 4302 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/59/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2015 rok.
2015 4305 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/66/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicom zlokalizowanym na drogach wewnętrznyvh w miejscowości Kruszynki
2015 4308 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/65/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal sportowych i siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Brodnica.
2015 4307 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/61/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku
2015 4306 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/60/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2016 roku
2015 3128 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/54/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Kominy
2015 3127 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/56/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015r. w sprawie przyjęcia nazwy ulicy
2015 3130 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/55/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Kominy
2015 3129 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/53/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miesjcowości Kominy
2015 3061 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/51/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Karbowo, gmina Brodnica
2015 3060 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/50/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2015 rok.
2015 2211 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/37/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze zlokalizowanej w miejscowości Kominy
2015 2210 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/39/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze zlokalizowanej w miejscowości Szabda
2015 2212 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/38/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Szabda
2015 2214 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/41/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu korzystania z budynku świetlicy wiejskiej będącej własnością Gminy Brodnica.
2015 2213 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/40/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1695 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Moczadła.
2015 1696 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/28/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 maja 2015r. w sprawie przyjęcia nazwy ulicy
2015 421 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 284 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2015 rok.
2015 285 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brodnica, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 286 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Karbowo
2014 3899 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
2014 3476 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku
2014 3475 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brodnica
2014 3478 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2015 roku
2014 3477 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2015 roku
2014 3183 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Gorczenica, Moczadła i Kominy.
2014 3184 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal sportowych i siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Brodnica
2014 2782 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 2 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2014 2310 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Brodnica
2014 2311 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2014 2312 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Brodnica
2014 1895 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2014 1896 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2014 1698 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze zlokalizowanej w miejscowości Karbowo
2014 865 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/192/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2014 843 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXX/196/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 844 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXX/197/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 845 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXX/200/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 142 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2014 rok
2013 3660 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brodnica
2013 3661 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 listopada 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Brodnica
2013 3310 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku
2013 3214 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2014 roku
2013 3215 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2014 roku
2013 3048 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 września 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2925 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2844 2013-09-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2012 r.
2013 2273 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2013 2274 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brodnica.
2013 1192 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1134 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2013 1135 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 1136 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 543 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/131/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2013 rok.
2013 463 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/136/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody na terenie Gminy Brodnica
2013 462 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/133/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2013 465 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/138/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 464 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/137/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3652 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/126/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3653 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/127/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brodnica w latach 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brodnica
2012 3654 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/128/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica
2012 3225 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/121/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brodnica
2012 3224 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/120/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2013 roku
2012 3223 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/118/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2013 roku
2012 3228 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr Nr XX/123/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 3227 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/122/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2012 3226 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/119/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku
2012 2585 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/114/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2586 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/116/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2556 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/117/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brodnica.
2012 2074 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych będących własnością Gminy Brodnica
2012 1844 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XIV/90/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica w pasach terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie, obejmujących części wsi: Wybudowanie Michałowo, Cielęta i Nowy Dwór.
2012 1742 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/96/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kominy
2012 1743 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/97/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo
2012 865 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Brodnica
2012 842 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/89/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
2012 363 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/85/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 89 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2012 rok
2011 3316 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2010 r.
2011 3040 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brodnica
2011 3039 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku
2011 3042 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brodnica
2011 3041 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2012 roku
2011 1078 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szabdzie
2011 1079 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad udzielania, obniżania i zwalniania nauczycieli z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2011 580 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Brodnica na lata 2011-2014”
2011 296 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2011 r.
2011 297 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 111 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2011 rok
2010 2478 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku
2010 2126 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLII/249/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2011 roku
2010 2125 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLII/248/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2010r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2011 r.
2010 2127 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 2129 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2010r. w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na lipie drobnolistnej, będącej pomnikiem przyrody
2010 2128 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica
2010 1755 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr xli/239/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nuaczycieli
2010 1754 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty nalezności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brodnica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 1760 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/245/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie okreslania szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania nagrody dla uzdolnionych uczniów
2010 1756 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/240/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin
2010 1759 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/243/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu okreslającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2010 1758 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 1757 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/241/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad udzielania, obniżania i zwalniania nauczycieli z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2010 1322 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XL/234/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2010 1321 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XL/233/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 469 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 468 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie statutu gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce
2010 320 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 319 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 grudnia 2009r. sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica
2010 318 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określania zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Brodnica
2010 317 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 grudnia 2009r.
2009 2406 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2009 2405 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2010 r.
2009 2404 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2010 r.
2009 2403 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.
2009 1515 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 1010 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/128/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych szkołom i przedszkolom oraz innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego.
2009 703 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 396 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.
2009 395 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brodnica.
2009 285 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brodnica na 2009 r
2009 74 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest gmina Brodnica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2009 7 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/136/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Kominy
2009 6 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/135/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Karbowo
2009 8 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/137/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Kozi Róg
2009 10 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/139/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Mszano
2009 9 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/138/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Kruszynki
2009 2 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/131/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Dzierżno
2009 1 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/130/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Cielęta
2009 3 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/132/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Gorczenica
2009 5 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/134/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Gortatowo
2009 4 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/133/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Gorczeniczka
2009 17 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/146/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Szabda
2009 16 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/145/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Sobiesierzno
2009 18 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/147/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Szczuka
2009 20 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/149/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Wybudowanie Michałowo
2009 19 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/148/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Szymkowo
2009 12 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/141/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Niewierz
2009 11 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/140/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Moczadła
2009 13 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/142/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Nowy Dwór
2009 15 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/144/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Podgórz
2009 14 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/143/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia statutu sołectwa Opalenica