Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 194

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4391 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 -letnie i młodsze.
2019 4390 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 4393 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/68/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4392 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/67/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka.
2019 3605 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Radoszki Iły i określenia jej przebiegu.
2019 3606 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/58/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 3603 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bartniczka.
2019 3604 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania stypendium dla uczniów za wyniki w nauce.
2019 3609 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/61/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2019 3610 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/62/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3607 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bartniczka na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2019 3608 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bartniczka służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorców.
2019 1614 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2019 1615 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną w miejscowości Bartniczka w Gminie Bartniczka.
2019 1616 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartniczka
2019 1113 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 778 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2019 369 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 126 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 124 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2019 125 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 6331 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości.
2018 6332 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bartniczka.
2018 5804 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2019 roku
2018 4986 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bartniczka.
2018 4985 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 4988 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z jednego drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2018 4987 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bartniczka.
2018 4046 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bartniczka
2018 4045 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4047 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 4049 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Bartniczka na okręgi wyborcze.
2018 4048 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartniczka .
2018 3679 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2018 3680 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartniczka.
2018 3681 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bartniczka
2018 2320 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 1606 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 1544 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartniczka
2018 1543 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1546 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce.
2018 1545 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza z budżetu Gminy Bartniczka
2018 661 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bartniczka przez osoby prawne inne niż Gmina Bartniczka lub przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 662 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bartniczka dla uzdolnionych sportowców
2018 112 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
2018 113 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bartniczka w latach 2018 – 2022.
2018 114 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Grążawach.
2017 4910 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2018 roku
2017 4909 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 4911 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2017 4913 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 4912 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 4343 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obwodów głosowania.
2017 4344 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Nowych Świerczynach
2017 4345 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Radoszkach
2017 3695 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka.
2017 3696 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3697 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bartniczka
2017 3174 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/163/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.
2017 3175 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/164/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/166/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy na terenie Gminy Bartniczka.
2017 1233 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/145/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 1234 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/146/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1235 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI/147/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych którym ustalono obwód prowadzonych przez Gminę Bartniczka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 732 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXI/138/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bartniczka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 733 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXI/139/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 186 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/131/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 187 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/133/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bartniczka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 4434 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/120/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku.
2016 4433 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/119/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2017 roku
2016 4435 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2017 roku.
2016 4437 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/127/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bartniczka”
2016 4436 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/126/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce.
2016 3667 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania statutu ośrodkowi wsparcia pn. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Grążawach.
2016 3668 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 26 października 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Grążawach.
2016 3669 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób przebywających na terenie Gminy Bartniczka.
2016 3662 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 3257 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XVII/106/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bartniczka.
2016 3258 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XVII/107/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Bartniczka na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 2183 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI/101/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Bartniczka.
2016 2184 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI/102/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Bartniczka na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2016 1857 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/94/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka.
2016 1856 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/89/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bartniczka
2016 1858 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/95/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1860 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/97/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Bartniczka.
2016 1859 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/96/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 683 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/84/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 627 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/78/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bartniczka.
2016 628 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIII/80/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Bartniczka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 613 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/81/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bartniczka
2015 4771 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/67/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2015 4772 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/68/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów za wyniki w nauce.
2015 4592 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/63/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku oraz zwolnień od tego podatku.
2015 4593 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2016 roku.
2015 3849 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/54/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2016 roku
2015 3848 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/53/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku oraz zwolnień od tego podatku.
2015 3851 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/56/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 3850 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/55/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2016 roku.
2015 3170 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/48/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 października 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z dwóch drzew uznanych za pomniki przyrody.
2015 2699 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VIII/43/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 2 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bartniczce.
2015 2700 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VIII/44/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 2 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 1909 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie Statutu Gminy Bartniczka.
2015 1910 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 1911 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 35 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2014 3405 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/228/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku oraz zwolnień od tego podatku.
2014 3404 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/227/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2015 roku
2014 3406 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/229/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2015 roku.
2014 3408 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/231/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3407 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/230/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2015 r.
2014 3039 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/223/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 października 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bartniczka.
2014 3040 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/224/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 października 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka
2014 2351 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/216/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 8 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bartniczka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w której ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 1020 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych
2014 567 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren we wsi Jastrzębie, gmina Bartniczka.
2014 476 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/184/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obwodów głosowania.
2014 442 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 443 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 61 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 34 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2013 3571 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2014 roku.
2013 3572 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2014 r.
2013 3569 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2014 roku
2013 3570 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku oraz zwolnień od tego podatku.
2013 3573 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2013 3576 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy na terenie Gminy Bartniczka.
2013 3577 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2013 3574 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartniczka.
2013 3575 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Bartniczka.
2013 2738 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXX/153/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bartniczka.
2013 2184 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu gminy.
2013 1936 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1937 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1938 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem jest Gmina Bartniczka oraz zasad i warunków korzystania z tych obiektów.
2013 1292 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/129/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1279 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/127/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka
2013 1280 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/128/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1007 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2013 1008 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych.
2013 214 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/105/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka
2013 213 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/104/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 215 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/106/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 217 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/108/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 216 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/107/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2901 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/97/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2013 roku.
2012 2900 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/96/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku oraz zwolnień od tego podatku.
2012 2899 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/95/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2013 roku
2012 2902 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/98/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży.
2012 2905 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/101/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2013r.
2012 2904 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/100/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 listopada 2012r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2903 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/99/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy na terenie Gminy Bartniczka.
2012 2588 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/89/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 2587 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/88/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 października 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów za wyniki w nauce.
2012 2589 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/90/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2591 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/92/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 października 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 2590 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/91/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 1966 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/83/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem jest Gmina Bartniczka, oraz zasad i warunków korzystania z tych obiektów.
2012 1967 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/84/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 1342 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/76/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu gminy
2012 1269 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XVI/70/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 17 maja 2012r. w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bartniczka”
2012 79 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.
2011 2838 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/52/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2837 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/51/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2012 roku
2011 2840 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/54/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2012 roku.
2011 2839 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/53/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku oraz zwolnień od tego podatku.
2011 1842 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/40/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bartniczka
2011 849 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 850 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 11 lutego 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2011 r.
2011 99 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
2011 100 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bartniczka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2512 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2181 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/169/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2011 roku.
2010 2182 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2011 r.
2010 2183 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2011 r.
2010 2002 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XXXV/167/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 września 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka
2010 1667 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/160/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Bartniczka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Bartniczka
2010 1654 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2010 1653 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy na terenie gminy Bartniczka
2010 1277 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 26 maja 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych.
2010 831 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/145/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Bartniczka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów.
2010 832 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/146/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
2010 204 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bartniczka na 2010 rok.
2010 205 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/134/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 206 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 2043 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2010 r.
2009 2042 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2010 r.
2009 2041 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/124/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2010 r.
2009 2045 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 2044 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/127/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1710 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 września 2009r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody
2009 1344 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 20 czerwca 2009r. w sprawie zasad i okoliczności używania herbu, flagi i pieczęci gminy Bartniczka
2009 1343 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 20 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Bartniczka
2009 1028 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XX/101/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 233 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XIX/94/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartniczka na 2009 r.
2009 71 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/97/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania