Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 180

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5761 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bądkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
2019 5731 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 5422 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok.
2019 5011 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/56/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 5010 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/ 55/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok.
2019 5012 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2019 5014 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bądkowo.
2019 5013 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2019 4482 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X/51/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
2019 4483 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bądkowo oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4484 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok.
2019 4471 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 4219 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok.
2019 4220 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 3977 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok.
2019 3851 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
2019 3852 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2019 3853 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2019 2859 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok
2019 2050 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI /27/ 2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok.
2019 2093 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bądkowo w 2019 roku”
2019 514 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2019
2019 515 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Bądkowo
2019 516 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bądkowo na lata 2019-2023.
2019 463 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/14/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 464 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6515 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 6516 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2018 6517 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/ 13/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2018 6291 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok.
2018 5420 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Bądkowo
2018 5345 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bądkowo
2018 5344 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok.
2018 5346 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/186//2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo
2018 5348 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 5347 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2018 4408 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok.
2018 4409 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalety publicznej na terenie m. Bądkowo przy ulicy Włocławskiej.
2018 3798 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 3799 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Bądkowo innym instrumentem płatniczym
2018 3283 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Bądkowo
2018 3284 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok.
2018 3296 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bądkowo
2018 3069 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok.
2018 3070 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bądkowo
2018 2693 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok.
2018 2694 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Bądkowo w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018
2018 2462 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2463 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bądkowo w 2018 roku”
2018 1656 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok.
2018 1465 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 813 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok.
2018 318 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2017 rok.
2018 319 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2018
2018 320 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
2017 5282 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupy żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 5281 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2017 rok.
2017 5284 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały.
2017 5283 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017 3983 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2017 rok.
2017 3945 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
2017 3946 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3947 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/110/2017 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 2798 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2017 rok.
2017 2591 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy Bądkowo
2017 2026 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/116/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uwzględnienia dodatkowych liczników wodomierzowych przy naliczaniu opłat za ścieki.
2017 2027 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/115/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 942 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2017 rok.
2017 943 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 358 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2016 rok.
2017 359 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 360 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2017
2016 4420 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
2016 4421 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2016 rok.
2016 4422 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo
2016 3970 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2016 rok.
2016 3921 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 3920 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3919 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo
2016 3924 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 3923 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bądkowo i zwolnień w tym podatku.
2016 3922 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3882 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016r. w sprawie zapewnienia dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola i szkół na terenie gminy Bądkowo
2016 2939 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XV/76/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2016 rok.
2016 2899 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/77/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 12 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2696 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bądkowo
2016 2697 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bądkowo
2016 1763 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2016 rok.
2016 1438 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XII/64/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2016 rok.
2016 715 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XI/63/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 341 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2015 rok.
2016 342 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2016.
2015 4521 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 4298 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bądkowo na rok 2016 i zwolnień w tym podatku.
2015 4297 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 4296 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 4301 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2015 rok.
2015 4300 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI-56/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Bądkowo
2015 4299 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2015 3462 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bądkowo.
2015 2683 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2015 rok.
2015 2416 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2015 rok.
2015 1924 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2015 rok.
2015 1925 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 2 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 473 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2015
2015 474 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2014 3872 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/124/2013 w sprawie budżetu gminy Bądkowo na 2014rok.
2014 3566 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok i zwolnień w tym podatku.
2014 3565 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015.
2014 3568 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2014 3567 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/124/2013 w sprawie budżetu gminy Bądkowo na 2014rok.
2014 3156 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/124/2013 w sprawie budżetu gminy Bądkowo na 2014rok.
2014 2491 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/124/2013 w sprawie budżetu gminy Bądkowo na 2014rok.
2014 2100 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/124/2013 w sprawie budżetu gminy Bądkowo na 2014rok.
2014 2101 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bądkowo na lata 2014 – 2018
2014 2102 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bądkowie
2014 1593 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/124/2013 w sprawie budżetu Gminy Bądkowo na 2014rok
2014 1415 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bądkowo
2014 1414 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/124/2013 w sprawie budżetu gminy Bądkowo na 2014rok.
2014 1417 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1416 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 9 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2014 rok.
2013 4190 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 4191 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4078 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bądkowo.
2013 4079 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2013 4042 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok i zwolnień w tym podatku.
2013 3947 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 r.
2013 3018 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2013 3017 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bądkowo.
2013 3020 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora i wicedyrektora, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 3019 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2013 1827 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Bądkowo oraz granic ich obwodów.
2013 1604 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo
2013 1545 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1544 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bądkowo
2013 1546 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bądkowo.
2013 1548 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1547 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 269 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV-78/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 268 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV-73/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2013 rok
2013 271 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV-80/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 270 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV-79/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo.
2012 3235 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV-64/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok i zwolnień w tym podatku.
2012 3236 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV-65/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3237 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV-66/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2114 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII – 63/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 10 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1082 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr X-47/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 marca 2012r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
2012 1013 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr X-48/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bądkowo.
2012 234 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr VIII-37/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2012
2012 146 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr VIII-43/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Bądkowo
2011 3216 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VII-31/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok i zwolnień w tym podatku.
2011 3215 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VII-30/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3218 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VII-33/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3217 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VII-32/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 2662 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 września 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1677 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr V-23/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Bądkowo
2011 819 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV-10/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2011
2011 820 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV- 13/2011 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bądkowo
2010 2647 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV-196/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 2646 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV-195/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. i zwolnień w tym podatku
2010 2645 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV-194/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 2650 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV-202/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2010 2649 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV-198/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bądkowo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2648 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV-197/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 1303 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXX-178/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1304 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXX-180/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Bądkowo i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
2010 1305 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXX-181/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad ustalania zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom placówek oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego i logopedy
2010 1160 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 169/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1159 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX-167/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI-36/03 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie i uchwały Nr XVII-89/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30.03.2005r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie oraz uchwały nr XXVII-150/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie
2010 1162 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX-174/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 1161 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX-172/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 378 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII-160/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na rok 2010
2009 2304 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII-153/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 2305 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII-154/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. i zwolnień w tym podatku.
2009 1037 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII-133/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 1038 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII-134/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany opisu obwodów głosowania.
2009 1039 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII-135/2009 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy oraz zasad ich używania.
2009 319 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XX-113/2008 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bądkowo
2009 257 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XX-109/2008 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na rok 2009