Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 164

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5572 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2019
2019 5499 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 15 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Świekatowo
2019 4901 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dworcowej oraz ul. Koronowskiej w miejscowości Świekatowo, gmina Świekatowo
2019 4902 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Małe Łąkie przy jez. Piaseczno, gmina Świekatowo
2019 3648 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świekatowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2038 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w  miejscowości Świekatowo
2019 2037 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świekatowo w 2019 roku
2019 2040 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świekatowo na lata 2019-2023
2019 2039 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Świekatowo
2019 676 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/17/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 675 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/14/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świekatowo
2019 678 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/19/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 677 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/18/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 364 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2019
2019 196 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo
2019 197 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świekatowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 198 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 5847 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XL/243/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2018 5848 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XL/244/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 5158 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku
2018 5159 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jania Góra I, gmina Świekatowo
2018 5160 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2018 5116 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świekatowo
2018 4400 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo
2018 4311 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świekatowo, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 3845 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Świekatowo w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018”
2018 3846 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zarządzenia sposobu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa i wyznaczenie inkasenta
2018 3562 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Świekatowo
2018 3563 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Świekatowo
2018 3564 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Świekatowo w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018”
2018 2570 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Świekatowo na stałe obwody głosowania
2018 1935 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świekatowo w 2018 roku
2018 1942 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Świekatowo na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania przy ich udzielaniu oraz sposobu rozliczania tych dotacji.
2018 1778 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Świekatowo na okręgi wyborcze
2018 635 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Świekatowo
2018 210 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pominika przyrody
2018 228 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2018
2017 4923 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2017 4922 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku
2017 4925 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Świekatowo
2017 4924 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Świekatowo
2017 3887 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 4 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Świekatowo
2017 3888 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2017 3393 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świekatowo
2017 2778 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świekatowo na lata 2014-2018
2017 2779 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2366 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1654 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Świekatowo
2017 1655 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Świekatowo
2017 1652 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1653 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Świekatowo do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 1658 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Małe Łąkie
2017 1659 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Świekatowo
2017 1656 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1657 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Małe Łąkie
2017 659 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2017
2017 397 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo
2017 398 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świekatowo
2017 28 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 29 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/122/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2016 4975 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo
2016 4976 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/126/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określania wysokości jej dziennej stawki i sposobu jej poboru
2016 4386 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2016 4385 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku
2016 4387 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określania wysokości jej dziennej stawki
2016 4389 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4388 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalania zasad poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3132 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 września 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Świekatowo na okręgi wyborcze
2016 3133 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 września 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Świekatowo na stałe obwody głosowania
2016 3134 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Małe Łąkie
2016 2251 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2016 1744 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/90/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 maja 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 1033 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świekatowo
2016 18 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2016
2016 19 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świekatowo
2015 4632 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4633 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 4063 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa i określenie inkasentów
2015 4062 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień od podatku oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2015 4065 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo
2015 4064 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2766 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Świekatowo na stałe obwody głosowania
2015 2659 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 1665 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo dla działki nr 116 położonej w miejscowości Jania Góra, gmina Świekatowo
2015 85 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo
2015 86 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości
2015 87 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2015
2014 3438 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień od podatku oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2014 3439 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa i określenie inkasentów
2014 3440 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2540 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 11 września 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świekatowo
2014 1794 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań
2014 1795 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świekatowo na lata 2014-2018
2014 1562 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań
2014 1182 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2014 1183 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020
2014 486 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 485 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świekatowo na lata 2014-2018
2014 488 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2014
2014 487 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 161 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2014
2014 162 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Lipienica w gminie Świekatowo
2013 3474 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo
2013 3451 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2013 3450 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3453 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 3452 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości
2013 2586 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1923 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świekatowo
2013 1156 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świekatowo
2013 764 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Świekatowo na stałe obwody głosowania
2013 350 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2013
2013 351 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świekatowo
2012 3313 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3314 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Świekatowo
2012 3311 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świekatowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3312 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2012 3317 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości
2012 3318 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3315 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3316 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2012 2690 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Świekatowo w gminie Świekatowo.
2012 2692 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Świekatowo na okregi wyborcze
2012 2693 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świekatowo
2012 808 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania budżetu Gminy Świekatowo na 2012 rok
2012 583 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2012
2012 404 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych przyznawanych przez Gminę Świekatowo
2011 3153 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2011 3152 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3154 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości
2011 3156 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3155 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny
2011 2430 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Świekatowo
2011 2431 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 20 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2011 1904 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Świekatowo dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2011 1804 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubania-Lipiny w gminie Świekatowo
2011 1805 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Małe Łąkie w gminie Świekatowo
2011 1806 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Świekatowo w gminie Świekatowo
2011 1362 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świekatowo
2011 1363 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest
2011 463 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 464 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 213 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2011
2010 2628 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/204/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2629 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr Xl/205/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2630 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/206/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2010 2138 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2139 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 15 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości
2010 1872 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiebiorców zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 w zakresie zwolnień podatku od nieruchomości
2010 1873 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Świekatowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1776 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Świekatowo, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu uzyskania zysku na realizację zleconych zadań publicznych do których nie stosuje się przepisów ustawy o działaności pożytku publicznego i wolontariacie
2010 1637 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2010 476 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świekatowo
2010 397 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
2009 2338 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości
2009 2337 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 2336 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2339 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru
2009 1790 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 23 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Świekatowie
2009 1789 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/152/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 18 września 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Świekatowie
2009 1311 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 391 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXII/113/08 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2009 338 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/111/08 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.
2009 86 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 1/Dp/2008 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 grudnia 2008r. nr 1/Dp/2008 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Świekatowo na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu