Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 167

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5220 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5221 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Śliwice.
2019 5222 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/75/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Śliwicach
2019 3882 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3883 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2649 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie gminy Śliwice oraz ustalenia sezonu kąpielowego
2019 2648 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 2651 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/42/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego przy ul. Szkolnej w Śliwicach
2019 2650 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/41/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Śliwice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1423 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/28/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Śliwice w 2019 roku
2019 1422 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Śliwice
2019 1421 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/34/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2019 1457 2019-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śliwice
2019 1425 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/31/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Śliwice, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja
2019 1424 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/29/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 1419 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/32/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2019 1420 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/33/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 6830 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Śliwice z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
2018 6828 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Śliwice z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2019
2018 6829 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Śliwice z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Śliwice
2018 5681 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/361/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w 2019 roku
2018 5680 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/360/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5683 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/365/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śliwice
2018 5682 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLiv/362/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4975 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śliwice
2018 4923 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 93/3, 93/5, 93/4 i część działki nr 103/2 i 301 w miejscowości Brzozowe Błota
2018 4793 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/337/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3351 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLI/339/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Śliwice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3352 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLI/340/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Śliwice
2018 2329 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Śliwice na stałe obwody głosowania
2018 2328 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie gminy Śliwice oraz ustalenia sezonu kąpielowego
2018 2331 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2018 2330 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śliwice
2018 2123 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Śliwice służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji
2018 1522 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/311/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śliwice w 2018 roku.
2018 1521 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Śliwice na okręgi wyborcze
2018 1524 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/2018 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śliwice.
2018 1523 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Śliwice służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji
2018 254 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 253 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych
2018 252 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Śliwice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2018 257 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 256 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Dworcowej w miejscowości Śliwice
2018 255 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Śliwicach
2018 251 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2017 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2018
2017 5221 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4722 2017-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śliwice
2017 4598 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4563 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4562 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4561 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w 2018 roku
2017 4566 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Śliwice
2017 4565 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 630/2 w miejscowości Śliwice.
2017 4564 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/268/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Śliwice
2017 3578 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 13 września 2017 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Śliwiczkach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Śliwicach
2017 3579 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śliwice
2017 2542 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 2541 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dwóch drzew uznanych za pomniki przyrody
2017 2544 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 85/13 i 85/16 w miejscowości Śliwice.
2017 2543 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2220 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1525 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1524 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Śliwice na okręgi wyborcze
2017 1523 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Śliwice na stałe obwody głosowania
2017 1528 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trawałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowtnej w Śliwicach.
2017 1527 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Śliwice i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 1526 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śliwice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 701 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2017 620 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 83 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/186/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śliwice na lata 2017-2021
2017 84 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/180/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2017
2017 96 2017-01-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw
2016 4260 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4204 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4205 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4206 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 2017 roku
2016 3381 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/163/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2016 3382 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/167/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Śliwice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2297 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/147/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2296 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/145/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Śliwicach
2016 2298 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/148/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2300 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Śliwice obejmującego miejscowości: Lińsk, Lisiny, Okoniny, Okoniny Nadjeziorne oraz Śliwice.
2016 2299 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/149/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2295 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/144/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Śliwicach
2016 1539 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/129/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Śliwice
2016 1540 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/130/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2016r. sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śliwice
2016 784 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XV/121/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Śliwice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 59 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/95/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2016
2016 60 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/102/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2015 3916 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/83/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 2016 roku
2015 3915 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/82/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3917 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/84/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3919 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/86/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2015 3918 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/85/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2348 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin dla nauczyciela przedszkola lub szkoły podstawowej, prowadzącego zajęcia wychowania przedszkolnego w oddziale łączonym
2015 1974 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestry żłobków i klubów dziecięcych
2015 1975 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze gminy Śliwice
2015 1564 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości związanych z inwestycjami realizowanymi przez przedsiębiorstwa na terenie Gminy Śliwice
2015 1565 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Śliwice
2015 989 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 525 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Śliwice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 27 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2015
2014 3590 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3589 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Śliwice z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych
2014 3592 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Śliwice z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3591 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Śliwice z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w 2015 roku.
2014 2708 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/270/2014 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 września 2014r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
2014 2709 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2014 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Śliwice
2014 1954 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLI/265/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Śliwice na okręgi wyborcze
2014 1547 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XL/250/2014 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 772 w Śliwicach
2014 987 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Śliwice na stałe obwody głosowania
2014 731 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Śliwice
2014 730 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w Śliwicach
2014 733 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 732 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 267 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2013 4218 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2014
2013 4219 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 3480 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2013 3479 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
2013 3481 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2013 3483 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2013 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 3482 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śliwice
2013 2147 2013-06-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Śliwice
2013 1903 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2013 655 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/146/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2013
2013 235 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/151/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Śliwicach
2013 234 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/155/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Śliwice
2013 236 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/152/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 238 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/154/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 237 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2986 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2987 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śliwice
2012 2984 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Śliwicach
2012 2985 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2988 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2013 roku
2012 2991 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2012 2992 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Śliwice na stałe obwody głosowania
2012 2989 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2012 2990 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Śliwice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2134 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/122/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Śliwicach
2012 2133 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/121/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Śliwicach
2012 2135 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/124/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Śliwice na okręgi wyborcze
2012 2137 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/128/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Śliwicach
2012 2136 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/126/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2012r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru w Brzozowych Błotach, Kręgu, Lińsku, Łobodzie, Okoninach Nadjeziornych i Śliwicach, gmina Śliwice
2012 1446 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/110/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 772 w Śliwicach.
2012 1445 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/109/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lińsk i sołectwa Zwierzyniec dotyczącej zmiany granic sołectwa Lińsk i Zwierzyniec.
2012 1448 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/113/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Śliwice.
2012 1447 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Lińsku, gmina Śliwice.
2012 1104 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śliwice.
2012 1105 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śliwicach.
2012 1106 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Śliwice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2012 64 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/77/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2012
2012 66 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę Śliwice.
2012 65 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 2647 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Śliwice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
2011 2648 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Śliwice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku.
2011 2649 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Śliwice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2012 roku.
2011 2345 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
2011 2240 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 września 2011r. w sprawie zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
2011 2241 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
2011 1667 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 9 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 997 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Śliwice
2011 763 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania działalności sportowej prowadzonej w formie klubu sportowego na terenie gminy Śliwice
2011 764 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlic
2011 264 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 265 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2011