Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 222

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5582 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strzelno
2019 5581 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Strzelno
2019 5583 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie i nadania jednostce nowego statutu
2019 5585 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 roku
2019 5584 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Strzelno
2019 4718 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok.
2019 4402 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelno.
2019 4401 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2019 4405 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelno udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 4403 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelno
2019 3769 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym i schronienia osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi.
2019 3770 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3771 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Strzelno.
2019 3730 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 2818 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2185 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 1876 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 1831 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 1832 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Przyjezierzu i nadania jemu Statutu
2019 1833 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelno w 2019 roku.
2019 955 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Strzelno
2019 954 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
2019 953 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
2019 956 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2019 959 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 958 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny oraz wysokości stawek procentowych tej bonifikaty
2019 957 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelno w latach 2019-2023
2019 177 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody.
2019 185 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 184 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2019 174 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 175 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno
2019 176 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie trybu powołania członków, organizacji pracy i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w  Strzelnie
2018 6046 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 6044 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 6045 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019
2018 6018 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 23 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 5478 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno.
2018 5479 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2018 5480 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 4355 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/299/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały Nr XXXVII/281/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Strzelno na stałe obwody głosowania
2018 4354 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/298/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4357 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/297/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 4356 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/300/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzelno
2018 3272 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 2994 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 2962 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Strzelno.
2018 2700 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Strzelno na stałe obwody głosowania
2018 2022 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Strzelno na okręgi wyborcze
2018 2023 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelno w 2018 roku.
2018 2029 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 811 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 783 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Łąkie i Jeziorki, gmina Strzelno.
2018 784 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 100 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2018 81 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 70 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 4552 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2018
2017 4551 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego
2017 4550 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 4555 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno
2017 4554 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 4553 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 4058 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 4046 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 3762 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 217/1 w miejscowości Sławsko Dolne, gmina Strzelno
2017 3692 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Strzelno dla części obrębów geodezyjnych: Markowice, Bożejewice, Żegotki, Sławsko Dolne, Stodoły, Strzelno Klasztorne, Młynice, Młyny, Kijewice, Wronowy
2017 3693 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 3390 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 2595 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 2428 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2429 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2017 2405 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 2055 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 2057 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny oraz wysokości stawek procentowych tej bonifikaty.
2017 2058 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1518 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 1465 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 1044 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 1052 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 6 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 27 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2016 4062 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 4063 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/154/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2017
2016 4064 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 3592 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 18 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno
2016 3593 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 18 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3272 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 20 września 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Strzelno na stałe obwody głosowania
2016 3273 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 20 września 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Strzelno na okręgi wyborcze
2016 3274 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 20 września 2016r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelno
2016 1726 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 10 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Strzelno – działki nr 221/1 w miejscowości Łąkie
2016 1423 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu osiedla Nr 1.
2016 722 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Strzelno.
2016 723 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Strzelno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 71 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 72 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw oraz siłowni terenowej w parku im. T. Kościuszki w Strzelnie
2016 73 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2016 rok
2015 3892 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2016
2015 3891 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego
2015 3894 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 3893 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 3428 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 3369 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno
2015 3370 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 października 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2015 2786 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 10 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2120 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 226/2 w miejscowości Łąkie, gmina Strzelno
2015 2121 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 192 w miejscowości Stodoły, gmina Strzelno
2015 2122 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1778 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1777 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 maja 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno
2015 1780 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 1779 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 1057 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1058 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzelno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 109 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2015 rok
2014 3671 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przymowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2015
2014 3672 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 3673 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2596 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr LI/363/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 18 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1875 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/354/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 214 w Sławsku Dolnym, gmina Strzelno.
2014 1876 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/357/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Strzelno na okręgi wyborcze
2014 1877 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/359/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Strzelno.
2014 1627 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/340/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 maja 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Strzelno.
2014 1279 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/331/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1187 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Strzelno na stałe obwody głosowania
2014 1188 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/332/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Strzelno
2014 717 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/323/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 107 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 108 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2014 rok
2013 3629 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie metody wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 3628 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/295/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 3627 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/294/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/309/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu osiedla nr 2.
2013 3632 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/299/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3631 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/298/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 3630 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 3319 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 października 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno
2013 3318 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Strzelno jak również jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2013 3320 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 3322 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych położonych w Strzelnie
2013 3321 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelno
2013 3010 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 września 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelno w latach 2013-2017
2013 3011 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 września 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelno
2013 3008 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Strzelno jak również jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2013 3009 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie miasta Strzelno.
2013 2669 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Miłosza w Strzelnie
2013 2279 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelno
2013 2280 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 184/1 i 183/10 w Ostrowie, gmina Strzelno
2013 1932 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1933 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno.
2013 1028 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 735 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno
2013 632 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 468 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi
2013 467 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 466 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strzelno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 469 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 472 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 471 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 470 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XXXI/221/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strzelno Klasztorne.
2012 2907 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 2906 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Strzelno na stałe obwody głosowania
2012 2909 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 2908 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 2306 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 18 października 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XLIII/308/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu osiedla nr 1 .
2012 2307 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 18 października 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2012 1957 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 13 września 2012r. w sprawie podziału gminy Strzelno na okręgi wyborcze
2012 1946 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 13 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 42/1 w Ostrowie, gmina Strzelno
2012 1652 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej we wsi Wymysłowice, gmina Strzelno.
2012 1521 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany regulaminu ustalania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelno
2012 1522 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/161/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2012 1261 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2012 1132 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1133 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/154/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia sposobów dokumentowania wykonania obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości
2012 880 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelno w 2012 roku
2012 731 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 marca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Strzelno
2012 732 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 marca 2012r. w sprawie  warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny oraz wysokości stawek procentowych tej bonifikaty
2012 733 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 443 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2012 rok
2012 136 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 137 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ,,Orlik 2012” przy Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie
2012 138 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz wzorów formularzy podatkowych
2011 2902 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 2901 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 2903 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 2905 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2904 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 2129 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 15 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1996 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1818 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 788/2 w Strzelnie
2011 1465 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzelno
2011 1206 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
2011 350 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2011 rok
2011 197 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Strzelnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 5 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2010 2832 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 2831 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr Nr II/5/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 2833 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 2836 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 2834 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 2105 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/362/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 12 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 2000 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XLVI/355/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzelno
2010 2001 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XLVI/357/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1968 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/321/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno -usługowych we wsi Jeziorki
2010 1569 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2009 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony we wsiach: Markowice, Górki, Rzadkwin, Ciechrz, Wymysłowice i Niemojewko, teren przeznaczony na park elektrowni wiatrowych „Markowice”
2010 1513 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/335/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XII/73/2003 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ustalania pierwszeństwa w nabywaniu tych nieruchomości oraz bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie gminy Strzelno
2010 1453 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 maja 2010r. w sprawie regulaminu ustalania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzelno
2010 1241 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLI/323/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania
2010 1128 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/319/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Strzelno na obwody głosowania.
2010 1127 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/318/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Strzelno na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych w każdym okręgu.
2010 314 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/2009 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2010 rok.
2009 2325 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2010
2009 2326 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2009 2323 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 2324 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 2328 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 2327 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 1823 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2009 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 10 września 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelno
2009 1824 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/2009 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelno
2009 1466 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2009 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Strzelno
2009 1209 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Strzelno.
2009 692 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2008 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 530 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2008 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzelno na 2009 r.
2009 529 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2008 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.