Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 259

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5409 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2019 5410 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 października 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 4781 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4780 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. zmianiajaca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4782 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 4784 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Janowca Wielkopolskiego
2019 4783 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janowiec Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
2019 3733 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 130802C położonej w Janowcu Wielkopolskim kategorii drogi gminnej
2019 3732 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3735 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2019 3734 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2020
2019 3731 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomosci oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3220 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz określenia granic obwodów tych szkół mających siedzibę na obszarze Gminy Janowiec Wielkopolski
2019 3221 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami mieszanymi wiekowo, jak również określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Janowiec Wielkopolski jest organem prowadzącym
2019 2713 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz wymogów formalnych składanych projektów
2019 2714 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania
2019 2715 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania
2019 2067 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Janowiec Wielkopolski lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 2068 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku
2019 2069 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie włączenia dróg lokalnych w Bielawach do kategorii dróg gminnych
2019 1123 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski
2019 209 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w  ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 210 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 211 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski
2019 206 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok
2019 207 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 208 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik
2018 6473 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej na 2019 rok
2018 6474 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2018 6475 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 6470 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 6471 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2019 r.
2018 6472 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 5261 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/287/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 4649 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 4650 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach burmistrza
2018 4124 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 4123 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów i psychologów, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu i zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski
2018 4122 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr xxxv/273/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia drogi lokalnej w Żernikach do kategorii dróg gminnych
2018 4127 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 4126 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Janowiec Wielkopolski dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych
2018 4125 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 3502 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w  działaniach ratowniczych i  szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Janowiec Wielkopolski
2018 1768 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Janowiec Wielkopolski do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 1769 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 1770 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Janowiec Wielkopolski na stałe obwody głosowania.
2018 1219 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2018-2021
2018 1094 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2018 1095 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1096 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Janowiec Wielkopolski na okręgi wyborcze
2018 291 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/238/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 239 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 192 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim oraz uchwalenia jej statutu
2018 191 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok
2018 194 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2018 193 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowych inwestycji realizowanych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2017 4319 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Janowiec Wielkopolski na stałe obwody głosowania
2017 4197 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej na 2018 rok
2017 4196 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 4195 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 4198 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 4201 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 4200 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski w ramach pomocy de minimis
2017 4199 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Janowiec Wielkopolski na okręgi wyborcze.
2017 3356 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Janowcu Wielkopolskim
2017 2985 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
2017 2986 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Janowcu Wielkopolskim
2017 1450 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski
2017 1451 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 749 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
2017 750 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie włączenia drogi lokalnej w Bielawach, Gączu i Flantrowie do kategorii dróg gminnych.
2017 340 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Janowiec Wielkopolski na okręgi wyborcze.
2017 194 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 193 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2017 rok.
2017 196 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Janowiec Wielkopolski na stałe obwody głosowania.
2017 195 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2016 3747 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/147/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2016r. w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
2016 3746 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/149/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 3745 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/150/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
2016 3750 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/146/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 3749 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/151/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazw ulic w Janowcu Wielkopolskim.
2016 3748 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/148/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2017 r.
2016 3135 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
2016 3136 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Janowiec Wielkopolski.
2016 1952 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski instrumentem płatniczym.
2016 1911 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2016r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 1910 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1913 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Janowiec Wielkopolski.
2016 1912 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 1558 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 1557 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016r. sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2016 1556 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski instrumentem płatniczym.
2016 1561 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Janowiec Wielkopolski niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Janowiec Wielkopolski.
2016 1560 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2016 1559 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2016 1269 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Janowiec Wielkopolski niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Janowiec Wielkopolski
2016 1270 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/106/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 1271 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/107/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 532 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie włączenia drogi lokalnej do drogi gminnej nr 130423C w Zrazimiu.
2016 208 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2016 rok.
2016 209 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Janowca Wielkopolskiego.
2015 4202 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2015 3962 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2015 3961 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 3964 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.
2015 3963 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny.
2015 3257 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 3258 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2015r. w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
2015 3259 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 2605 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2606 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2015 2234 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Janowiec Wielkopolski.
2015 2235 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
2015 1554 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 1555 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1067 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Janowiec Wielkopolski na stałe obwody głosowania.
2015 1068 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 986 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 745 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik.
2015 746 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Janowiec Wielkopolski” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Janowiec Wielkopolski”.
2015 747 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody.
2015 106 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2015 rok.
2014 3593 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3051 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie opłaty targowej na 2015 rok.
2014 3050 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2015 r.
2014 3049 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Janowiec Wielkopolski” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Janowiec Wielkopolski”.
2014 3054 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2014 3053 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 3052 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/309/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 2657 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach burmistrza, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2656 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 września 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty nalezności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Janowiec Wielkopolski lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 1890 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/282/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
2014 1891 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie pomocy rzeczowej w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
2014 1499 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014-2018.
2014 1500 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Janowiec Wielkopolski.
2014 1109 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/270/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Janowiec Wielkopolski na stałe obwody głosowania.
2014 1110 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/271/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 410 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2014 411 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 412 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2014 138 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2014 137 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2014 rok.
2014 139 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2014 141 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie opłaty targowej na 2014 rok.
2014 140 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3472 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 3473 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie sprostowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Janowiec Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2013 3444 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2014 r.
2013 3443 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3442 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2013 3445 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na 2014 rok.
2013 3448 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.
2013 3447 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2013-2016.
2013 3446 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2013 2943 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 września 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2608 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/222/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2609 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2418 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janowiec Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów.
2013 2417 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2013 2416 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski.
2013 2419 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2422 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/214/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik.
2013 2421 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2420 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1901 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz określenia granic ich obwodów.
2013 817 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/175/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2013 818 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/176/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2013 580 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2013 rok.
2013 394 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Janowiec Wielkopolski na stałe obwody głosowania.
2013 417 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą: ”Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim„ oraz uchwalenia jego statutu.
2012 3685 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 3686 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik.
2012 3684 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2012 3682 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Drugim.
2012 3683 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2012 3690 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3691 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 3689 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 3687 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3688 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 2942 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2012 2943 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/149/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 2865 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny.
2012 2864 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny.
2012 2863 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 2868 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/152/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na 2013 rok.
2012 2867 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2013 r.
2012 2866 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 2280 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Janowiec Wielkopolski na okręgi wyborcze.
2012 2197 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Janowiec Wielkopolski oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2012 2198 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni w Janowcu Wielkopolskim.
2012 1620 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/131/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 1619 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/128/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski.
2012 1622 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 11 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Janowcu Wielkopolskim.
2012 1621 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/132/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Janowcu Wielkopolskim.
2012 1330 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Janowcu Wielkopolskim.
2012 1331 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na zadanie związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2012 1332 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 maja 2012r. w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Janowiec Wielkopolski.
2012 1153 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janowiec Wielkopolski.
2012 1154 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na zadanie związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2012 1155 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski.
2012 789 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XII/96/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 790 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XII/98/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na zadanie związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2012 402 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2012 rok.
2012 338 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w podziale Gminy Janowiec Wielkopolski na stałe obwody głosowania.
2012 339 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Janowiec Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2011 2712 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2012 rok.
2011 2711 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
2011 2713 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2012 r.
2011 2715 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarbinowo Drugie.
2011 2714 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miniszewo.
2011 2369 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłaty targowej na 2012 rok.
2011 2368 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
2011 2370 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2372 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2011r. w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego.
2011 2371 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/71/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 2028 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VII/64/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie podziału Sołectwa Miniszewo na dwa odrębne sołectwa.
2011 2029 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od posiadania psów i czynszów za dzierżawę ziemi gminnej oraz określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów tytułu poboru podatków stanowiących dochód Gminy Janowiec Wielkopolski.
2011 1990 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 1704 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Janowiec Wielkopolski.
2011 1705 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, wyrażania zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalania wysokości oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na raty
2011 1146 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu
2011 1147 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności oraz trybu ich pobierania
2011 511 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu
2011 399 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIV/281/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim w sprawie ustalenia stawek zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 400 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
2011 123 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2011 rok.
2011 124 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2434 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 2433 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 2436 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2010 2435 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty targowej.
2010 2044 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Janowiec Wielkopolski lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2010 2045 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Janowcu Wielkopolskim.
2010 2046 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, do Rady Powiatu w Żninie, Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wyborów Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 1234 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/258/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1092 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenia jego statutu.
2010 1091 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Janowiec Wlkp. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Janowiec Wlkp.
2010 243 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Janowiec Wlkp. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Janowiec Wlkp.
2010 242 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2010 rok
2010 244 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2009r. sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 246 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Janowiec Wielkopolski
2010 245 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2009r. sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 186 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 187 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1892 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 1893 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.
2009 1890 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2010r.
2009 1891 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 1894 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2009 1571 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXV/195/09 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Janowiec Wielkopolski.
2009 1124 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/172/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 1123 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/171/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jej statutu
2009 1122 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/169/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu
2009 1085 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXI/159/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Janowiec Wielkopolski.
2009 431 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/137/2008 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.
2009 260 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XX144/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janowiec Wielkopolskim na lata 2009-2013
2009 258 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/136/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2009 r.
2009 259 2009-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/139/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach samorządowych i odpłatności rodziców z tego tytułu