Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wrzesień 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4588 2019-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 76/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr X/67/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Gostycyn 12 wyrazów „z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.”
2019 4589 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 95/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 4590 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/105/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia ulg
2019 4591 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/108/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Pruszcz i Luszkowo do kategorii dróg gminnych
2019 4592 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/112/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4593 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/115/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 4594 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału sołectwa Kołaczkowo gmina Szubin.
2019 4595 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kołaczkowo.
2019 4596 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stanisławka.
2019 4597 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/97/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szkocja, gm. Szubin.
2019 4598 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/98/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Szubina do określania wysokości opłat za korzystanie z szaletów publicznych i urządzeń użyteczności publicznej.
2019 4599 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/99/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szubin.
2019 4600 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/101/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
2019 4601 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 4602 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2019 4603 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 4604 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia niektórym nauczycielom zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2019 4605 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 302/4 w  miejscowości Gniewkówiec, gmina Złotniki Kujawskie
2019 4606 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 4607 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/105/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kruszwica za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2019 4608 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grodztwo przy ulicy Kwiatowej.
2019 4609 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2019 4610 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/111/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2019 4611 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kruszwica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 4612 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/68/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 4613 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/70/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego
2019 4614 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/72/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 4615 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/73/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4616 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/71/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad i rozmiaru obniżek w wymiarze zajęć oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
2019 4617 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4618 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4619 2019-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 4620 2019-09-02 Informacja Informacja Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. INFORMACJA ZARZĄDU O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK
2019 4621 2019-09-02 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 sierpnia 2019 r. O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
2019 4622 2019-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 4623 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr 66/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 4624 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/101/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
2019 4625 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski
2019 4626 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie.
2019 4627 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
2019 4628 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo
2019 4629 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gniewkowo
2019 4630 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/74/19 Burmistrza Tucholi z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchola w 2019 r.
2019 4631 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/75/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4632 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sicienko
2019 4633 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sicienko do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019
2019 4634 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
2019 4635 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/89/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 4636 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za bilety miesięczne, 10-dniowe, 15-dniowe i 20-dniowe i sposobu ustalania opłat dodatkowych oraz manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Sicienko
2019 4637 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/92/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 4638 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński
2019 4639 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 4640 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4641 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniejąca uchwałę w spawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kcynia.
2019 4642 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kcynia na lata 2019 – 2024”
2019 4643 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr x/80/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski
2019 4644 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 4645 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2019 4646 2019-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 4647 2019-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 4648 2019-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 4649 2019-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2019 r.
2019 4650 2019-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.
2019 4651 2019-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.75.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2019 roku
2019 4652 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/109/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w Pruszczu
2019 4653 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2019 4654 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wynagradzania nauczycieli
2019 4655 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 4656 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/127/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Lipowej
2019 4657 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/130/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich przy drzewach-pomnikach przyrody na terenie gminy-miasto Grudziądz
2019 4658 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/132/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 4659 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/133/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 4660 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Osie z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 4661 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019
2019 4662 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
2019 4663 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego
2019 4664 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4665 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/33/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 4666 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/36/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sadki
2019 4667 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/37/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu Honorowego Obywatelstwa Gminy Sadki
2019 4668 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4669 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym.
2019 4670 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/98/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu.
2019 4671 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin
2019 4672 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1041/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 31/1082/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
2019 4673 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 880/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia zastępczego Nr 193/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 4674 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1351/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXVI/258/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 9 marca 2018 r
2019 4675 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1193/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/150/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 4676 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1298/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały XXXIX/770/2017 Rady Miejskiej w Nakle n/Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 4677 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. nr LI/1379/10 w przedmiocie podziału województwa na obwody łowieckie
2019 4678 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1309/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2017 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 4679 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 117/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015 r. nr IV-21/2015 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sygn. akt II SA/Bd 117/19
2019 4680 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1447/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r.
2019 4681 2019-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 4682 2019-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Kikół z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2019 rok
2019 4683 2019-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 4684 2019-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 4685 2019-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/19 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za I półrocze 2019 r.
2019 4686 2019-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 2 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 4687 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4688 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok
2019 4689 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/47/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach wyznaczonych przez ul. Papieżka, działkę nr 42 KM 102, działkę nr 51/5 KM 102, działkę nr 3/45 KM 114, działkę nr 3/63 KM 114, działkę nr 3/52 KM 114, działkę nr 3/50 KM 114, działkę numer 55/6 KM 102, działkę nr 46/14 KM 102, działkę nr 44/16 KM 102 i działkę nr 4/3 KM 102
2019 4690 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4691 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.123.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2019 4692 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.124.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2019 4693 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.129.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota
2019 4694 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.130.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ciele Południe” w miejscowości Ciele.
2019 4695 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/76/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 4696 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/117/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 4697 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/119/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo
2019 4698 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/122/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2019 4699 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/62/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2019 rok
2019 4700 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/63/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Gruta
2019 4701 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/249/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019
2019 4702 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/280/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli
2019 4703 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/284/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Polichno, gmina Nakło nad Notecią
2019 4704 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/285/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Leśnej i Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią
2019 4705 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/286/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Szubińskiej w Paterku
2019 4706 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/278/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany do regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
2019 4707 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok.
2019 4708 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2019 4709 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4710 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym oraz ustalenia planu dofinansowania form i sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z określeniem maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2019 roku.
2019 4711 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Rogowie
2019 4712 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4713 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 4714 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X.70.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
2019 4715 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X.73.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2019 4716 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury w Gminie Barcin
2019 4717 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/70/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie.
2019 4718 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok.
2019 4719 2019-09-05 Informacja Informacja nr 52/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2019 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechocin za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku I INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2019 rok
2019 4720 2019-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019r.
2019 4721 2019-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.76.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 4722 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Bydgoszcz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4723 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Koronowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4724 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 74/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Pruszcz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4725 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 75/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Sicienko w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4726 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 76/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Świecie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4727 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 77/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Tuchola w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4728 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 78/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na czas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4729 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 207/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Chełmno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4730 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 208/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Lisewo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4731 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 209/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Golub-Dobrzyń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4732 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 210/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Chełmża w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4733 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 211/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Chełmża w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4734 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 212/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Wielka Nieszawka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4735 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 213/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Toruń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4736 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 106/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Brodnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4737 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 107/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bobrowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4738 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 108/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Łasin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4739 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 109/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Wąbrzeźno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4740 2019-09-05 Postanowienie Postanowienie nr 110/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Grudziądz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4741 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/47/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Papowo Biskupie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4742 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/48/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Papowo Biskupie
2019 4743 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/50/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Papowo Biskupie
2019 4744 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/77/19 Rady Gminy Topólka z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 4745 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/82/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 4746 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Włocławskiego
2019 4747 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 4748 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród
2019 4749 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/90/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
2019 4750 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 4751 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2019 4752 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2019 4753 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2019 4754 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektorów Zespołów Szkół z terenu gminy Zbiczno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 4755 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno
2019 4756 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/181/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - część wschodnia i zachodnia
2019 4757 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/182/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego
2019 4758 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn"
2019 4759 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/293/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIV/1348/14 Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy
2019 4760 2019-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 4761 2019-09-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Powiatu Nakielskiego
2019 4762 2019-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 83.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 4763 2019-09-06 Postanowienie Postanowienie nr 128/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Dąbrowa Biskupia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4764 2019-09-06 Postanowienie Postanowienie nr 129/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Gniewkowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4765 2019-09-06 Postanowienie Postanowienie nr 130/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Inowrocław w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4766 2019-09-06 Postanowienie Postanowienie nr 131/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Janikowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4767 2019-09-06 Postanowienie Postanowienie nr 132/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Janowiec Wielkopolski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4768 2019-09-06 Postanowienie Postanowienie nr 133/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jeziora Wielkie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4769 2019-09-06 Postanowienie Postanowienie nr 134/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kamień Krajeński w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4770 2019-09-06 Postanowienie Postanowienie nr 135/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Mogilno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4771 2019-09-06 Postanowienie Postanowienie nr 136/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4772 2019-09-06 Postanowienie Postanowienie nr 137/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Strzelno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4773 2019-09-06 Postanowienie Postanowienie nr 138/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Szubin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4774 2019-09-06 Postanowienie Postanowienie nr 139/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Więcbork w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4775 2019-09-06 Postanowienie Postanowienie nr 140/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4776 2019-09-06 Postanowienie Postanowienie nr 141/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na czas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4777 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/92/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raciążek na rok 2019
2019 4778 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 4779 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Gminy Koneck z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koneck
2019 4780 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. zmianiajaca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4781 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4782 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 4783 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janowiec Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
2019 4784 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Janowca Wielkopolskiego
2019 4785 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin.
2019 4786 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku na obszarze Powiatu Brodnickiego
2019 4787 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 4788 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 3 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brodnickiego
2019 4789 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/88/19 Rady Gminy Unisław z dnia 3 września 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4790 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr 34/1539/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 4791 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 5 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4792 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 rok
2019 4793 2019-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2019r.
2019 4794 2019-09-09 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2125 C w miejscowości Macikowo
2019 4795 2019-09-09 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2125 C w związku z planowaną przebudową skrzyżowania
2019 4796 2019-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2019 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019r oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
2019 4797 2019-09-09 Informacja Informacja nr 134 Burmistrza Gniewkowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2019 roku
2019 4798 2019-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 4799 2019-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.86.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 4800 2019-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 4801 2019-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 4802 2019-09-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Włocławskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku
2019 4803 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/143/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubicz
2019 4804 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/146/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania Nagrody Wójta Gminy Lubicz w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz”
2019 4805 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/148/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania Nagrody Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz”
2019 4806 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/149/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznawania i pozbawiania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2019 4807 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/150/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu, dzierżawy i korzystania z  pomieszczeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz
2019 4808 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/152/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4809 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/157/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Przytulna” w miejscowości Krobia
2019 4810 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 4811 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie
2019 4812 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Mroczy
2019 4813 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 4814 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2019 4815 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub placówki, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
2019 4816 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 4817 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XIV/289/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4818 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XIV/291/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok (7)
2019 4819 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 4 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie geodezyjnym Jeżewo poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2019 4820 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiewo.
2019 4821 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4822 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 4 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 55/11 położonej w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław, gm. Lubiewo
2019 4823 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 212/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
2019 4824 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 4825 2019-09-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 156/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2016 r. nr XXII/159/16 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 4826 2019-09-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 157/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015 r. nr XI/77/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 4827 2019-09-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 255/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Szubin z dnia 26 listopada 2015 r. nr XVI/142/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 4828 2019-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 4829 2019-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.111.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2019 r.
2019 4830 2019-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Radomin z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Radomin za I półrocze 2019 roku
2019 4831 2019-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 3 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 4832 2019-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 45.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok
2019 4833 2019-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 6 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 4834 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII.70.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych świetlic wiejskich w Gminie Wąpielsk
2019 4835 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 4836 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4837 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/158/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 4838 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr 119/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 4839 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 4840 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmża oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4841 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/72/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża.
2019 4842 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/125/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok
2019 4843 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin
2019 4844 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/129/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Żnin
2019 4845 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/130/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4846 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/131/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 września 2019 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2019 4847 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/134/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin
2019 4848 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/63/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2019.
2019 4849 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/68/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
2019 4850 2019-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.42.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 4851 2019-09-12 Informacja Informacja nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
2019 4852 2019-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 29 sierpnia 2019 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019
2019 4853 2019-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 4854 2019-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 3 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2019 rok.
2019 4855 2019-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2019r.
2019 4856 2019-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 65.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok
2019 4857 2019-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 6 września 2019 r. w sprawie mian budzetu gminy na rok 2019
2019 4858 2019-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 9 września 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 4859 2019-09-12 Postanowienie Postanowienie nr 79/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 10 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4860 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 4861 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryńsk oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2019 4862 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 9 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w jednostce strukturalnej Czystochleb.
2019 4863 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2019 4864 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 4865 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/54/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2019 rok.
2019 4866 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII/137/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z parku dla psów położonego na terenie Gminy Miasto Inowrocław
2019 4867 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2019 4868 2019-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 225/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 4869 2019-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 4870 2019-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 4 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019
2019 4871 2019-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 4872 2019-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 4873 2019-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.59.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 4874 2019-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 4875 2019-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 10 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 4876 2019-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 4877 2019-09-13 Postanowienie Postanowienie nr 142/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 11 września 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kruszwica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4878 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 4879 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubianka.
2019 4880 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2019 4881 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/110/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4882 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubianka.
2019 4883 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI /108/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
2019 4884 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 4885 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4886 2019-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.79.2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 4887 2019-09-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 10/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2019 4888 2019-09-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 12 września 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Grudziądzkiego
2019 4889 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/96/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu ewidencyjnego Zamek Bierzgłowski, gmina Łubianka
2019 4890 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/97/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu ewidencyjnego Zamek Bierzgłowski, gmina Łubianka
2019 4891 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zbiczno na lata 2019 - 2022
2019 4892 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 4893 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole.
2019 4894 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4895 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XII/75/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 4896 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 4897 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska
2019 4898 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Książki.
2019 4899 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 4900 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr 135/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019
2019 4901 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dworcowej oraz ul. Koronowskiej w miejscowości Świekatowo, gmina Świekatowo
2019 4902 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Małe Łąkie przy jez. Piaseczno, gmina Świekatowo
2019 4903 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2019 4904 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/69/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4905 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/47/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipno
2019 4906 2019-09-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
2019 4907 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Gminy Koneck z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok
2019 4908 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VII/80/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2019 4909 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/88/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4910 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/90/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2019 4911 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/91/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie rozwoju sportu
2019 4912 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/92/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
2019 4913 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/83/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowo
2019 4914 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/84/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4915 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/85/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Zgniłobłotach i nadania statutu
2019 4916 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/87/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Zgniłobłotach
2019 4917 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/88/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bobrowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 4918 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/91/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 4919 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/92/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do dodatku energetycznego
2019 4920 2019-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2019 rok.
2019 4921 2019-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 4922 2019-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr V/148/19 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 4923 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 103/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 4924 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 105/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 4925 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 109/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 4926 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 110/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 4927 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
2019 4928 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 69/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 4929 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 4930 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2019 4931 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Piotra Tylickiego w Kowalu
2019 4932 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miasto Kowal
2019 4933 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 4934 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4935 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 4936 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 września 2019 r. w sprawie odwołania przepisów porządkowych, wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Izbicy Kujawskiej.
2019 4937 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 186/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Fantazyjnej, Międzyrzecze i rzeki Drwęcy w Toruniu.
2019 4938 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 187/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz od ceny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń.
2019 4939 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 194/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.
2019 4940 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 195/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń.
2019 4941 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 216/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.
2019 4942 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych.
2019 4943 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 września 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 4944 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 4945 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, a także nauczycielowi który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów logopedów i doradców zawodowych zatrudnianych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2019 4946 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2019 4947 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4948 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 4949 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019
2019 4950 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
2019 4951 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 67/36/2019 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 4952 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 4953 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 4954 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 17 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 4955 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 46.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok
2019 4956 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2019 4957 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2019 4958 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 49a/2019 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2019 4959 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.89.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 4960 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 11 września 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 4961 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019r.
2019 4962 2019-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 336/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Dobre.
2019 4963 2019-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 340/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Płużnica.
2019 4964 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/98/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu ewidencyjnego Pigża, gmina Łubianka
2019 4965 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019
2019 4966 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Chodecz
2019 4967 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i  Gminy Chodecz
2019 4968 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku miejskim w Chodczu
2019 4969 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 4970 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grudziądz
2019 4971 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 141/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 16 września 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 4972 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr X/85/ 2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
2019 4973 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 4974 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg, przy których zlokalizowane są przejazdy drogowo – kolejowe do kategorii dróg gminnych
2019 4975 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 4976 2019-09-20 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. Powiatem Lipnowskim, z siedzibą przy ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
2019 4977 2019-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 259/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 4978 2019-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 255/19 Burmistrza Świecia z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2019.
2019 4979 2019-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 4980 2019-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 4981 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/90/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 4982 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XIII.77.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4983 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/32/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok
2019 4984 2019-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 16 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 4985 2019-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 87.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 4986 2019-09-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żninie z dnia 19 września 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu żnińskiego
2019 4987 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/48/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 13 września 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu.
2019 4988 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/51/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019 r.
2019 4989 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok
2019 4990 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2019 r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4991 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4992 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2019r.
2019 4993 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok.
2019 4994 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo
2019 4995 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo
2019 4996 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/99/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 4997 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 69/VII/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2019 4998 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 72/VII/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2019 (8)
2019 4999 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XII/61/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2019 rok.
2019 5000 2019-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.
2019 5001 2019-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.
2019 5002 2019-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.
2019 5003 2019-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 5004 2019-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.117.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2019 r.
2019 5005 2019-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Wielgie z dnia 16 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Wielgie na rok 2019
2019 5006 2019-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 17 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 5007 2019-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 5008 2019-09-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nakielskiego
2019 5009 2019-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Radomin z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/27/18 Rady Gminy Radomin z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 5010 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/ 55/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok.
2019 5011 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/56/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 5012 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2019 5013 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2019 5014 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bądkowo.
2019 5015 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok
2019 5016 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/68/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2019 r.
2019 5017 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/69/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca „Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo.”
2019 5018 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów przedszkola, szkół i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
2019 5019 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków
2019 5020 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII.78.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5021 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr V/17/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5022 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI.71.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 5023 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI.73.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum
2019 5024 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI.74.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5025 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI.77.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wrocki
2019 5026 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok
2019 5027 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5028 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/149/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5029 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania
2019 5030 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/106/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/74/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski
2019 5031 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/107/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/418/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski
2019 5032 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/104/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/294/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Aleksandrowskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu jej noszenia
2019 5033 2019-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.38.2019 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 11 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 5034 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2019 5035 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Rypin z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok.
2019 5036 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Gminy Rypin z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5037 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
2019 5038 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019
2019 5039 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/196/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2019 5040 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gąsawa na lata 2019-2022.
2019 5041 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gąsawa.
2019 5042 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XII/73/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2019.
2019 5043 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok nr III/13/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 grudnia 2018 r.
2019 5044 2019-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.44.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5045 2019-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 18 września 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 5046 2019-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 18 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 5047 2019-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.48.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5048 2019-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 47.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok
2019 5049 2019-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2019 5050 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowal oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5051 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 17 września 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5052 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 5053 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr X/106/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mogilno na lata 2019-2022”
2019 5054 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rojewo na lata 2019-2022.
2019 5055 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/91/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 5056 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/95/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Cekcyn spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Cekcyn
2019 5057 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/96/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cekcyn w 2019 r.
2019 5058 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/99/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5059 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/100/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie i nadania jej statutu
2019 5060 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/101/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5061 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/103/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Cekcyn dotyczącego trybu i sposobu powoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5062 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/81/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Cegielnianej w Tucholi
2019 5063 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/83/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 5064 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/146/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Adama Poszwińskiego i Józefa Ulatowskiego
2019 5065 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 5066 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 września 2019 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych, wobec których Gmina Rogowo nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2019 5067 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5068 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2019 5069 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 5070 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2019 5071 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/69/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
2019 5072 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/72/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/63/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych
2019 5073 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/73/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno
2019 5074 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/71/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja
2019 5075 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 5076 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 5077 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/140/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 5078 2019-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 268/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 5079 2019-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 5080 2019-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cekcyn
2019 5081 2019-09-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 5082 2019-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok związanych ze  zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz polegających na przeniesieniach między grupami
2019 5083 2019-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Książkach ul. Szkolna 36.
2019 5084 2019-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 24 września 2019 r. dotyczy zmian Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019