Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czerwiec 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3094 2019-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.72.2019 Rady Gminy Białe Błota z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” na terenie Gminy Białe Błota i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
2019 3095 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/31/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2019 3096 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3097 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 3098 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 3099 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2019 3100 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kikół”
2019 3101 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Chrostkowo
2019 3102 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały numer VII/39/07 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw gminy Chrostkowo
2019 3103 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dnia 30 marca 2017 roku
2019 3104 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Tuchola
2019 3105 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 3106 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Tuchola na 2019 rok
2019 3107 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Tuchola w 2019 r.
2019 3108 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok
2019 3109 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/72/19 Rady Gminy Unisław z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Unisław oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Unisław od dnia 1 września 2019 roku
2019 3110 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/73/19 Rady Gminy Unisław z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkola pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3111 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X.59.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku
2019 3112 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X.61.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych świetlic wiejskich w Gminie Wąpielsk
2019 3113 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XII/85/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
2019 3114 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodec na rok 2019
2019 3115 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Chodczu oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 3116 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora w Chodczu na terenie Miasta i Gminy Chodecz i połączenia go z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodczu
2019 3117 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2019.
2019 3118 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 3119 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/67/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 3120 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/69/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 3121 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/83/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3122 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/85/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
2019 3123 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy – miasto Grudziądz
2019 3124 2019-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Nieszawa za rok 2018 i informacji dotyczących budżetu oraz udzielonej pomocy.
2019 3125 2019-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 3126 2019-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.29.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3127 2019-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie korekty błędu w rodziałach IV i V Zarządzenia Nr 8/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Nieszawa za rok 2018 i informacji dotyczących budżetu oraz udzielonej pomocy.
2019 3128 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr XV/42/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza przy udziale funduszy uzyskanych z Powiatu Nakielskiego w ramach programu Ochrona Powietrza 2019.
2019 3129 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 66/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 3130 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądocin 4”
2019 3131 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/65/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzoza - część ul. Bydgoskiej
2019 3132 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3133 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 3134 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3135 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 71/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 3136 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/70/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Huta
2019 3137 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/71/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Cekcyn
2019 3138 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/72/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stypendiów sportowych Gminy Cekcyn
2019 3139 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/73/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cekcyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3140 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rogowo.
2019 3141 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania.
2019 3142 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania
2019 3143 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2019 3144 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Rogowo.
2019 3145 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok
2019 3146 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3147 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/77/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 3148 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/81/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mogilnie
2019 3149 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/83/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno
2019 3150 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/84/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno
2019 3151 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/65/19 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok
2019 3152 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa
2019 3153 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na 2019 r.
2019 3154 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 3155 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku.
2019 3156 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 3157 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Osiek.
2019 3158 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/179/2018 RADY GMINY OSIEK z dnia 25 września 2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3159 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Osieku.
2019 3160 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zamieszkania posiadały na terenie Gminy Osiek
2019 3161 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3162 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z pola namiotowego na plaży miejskiej w Więcborku
2019 3163 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 3164 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/73/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.
2019 3165 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
2019 3166 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włocławek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 3167 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącymi właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 3168 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 3169 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Płużnica
2019 3170 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płużnica
2019 3171 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.
2019 3172 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 21/859/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 3173 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 3174 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3175 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, pobierającej naukę na terenie Gminy Brodnica bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach
2019 3176 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/342/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Solec Kujawski na lata 2014-2020”
2019 3177 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3178 2019-06-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 20 marca 2019 r. Informacja ogólna o budżecie gminy za 2018 rok
2019 3179 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.57.2019 Burmistrza Szubina z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2018 rok.
2019 3180 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2019r.
2019 3181 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 3182 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 3183 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 3184 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 3185 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 48.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 3186 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 3187 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 3188 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książki na rok 2019
2019 3189 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 27.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok
2019 3190 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2019r.
2019 3191 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 27 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 3192 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 28 maja 2019 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 3193 2019-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019r.
2019 3194 2019-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy miejsko-wiejskiej Radzyń Chełmiński.
2019 3195 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XI/53/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 3196 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3197 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody rosnących w alei dębowej w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz
2019 3198 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie gminy Dobrcz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 3199 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3200 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 3201 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/43/ 2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów
2019 3202 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 3203 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu świeckiego.
2019 3204 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 3205 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30 maja 2019 r. zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Gruta dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
2019 3206 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019
2019 3207 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubiewo
2019 3208 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drzycim
2019 3209 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznych szkołach podstawowych
2019 3210 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 3211 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII.55.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2019
2019 3212 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII.58.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Baruchowo oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3213 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII.59.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baruchowo na lata 2019-2023”
2019 3214 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu chełmińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
2019 3215 2019-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 3216 2019-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 3217 2019-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.
2019 3218 2019-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 3219 2019-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Toruń.
2019 3220 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz określenia granic obwodów tych szkół mających siedzibę na obszarze Gminy Janowiec Wielkopolski
2019 3221 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami mieszanymi wiekowo, jak również określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Janowiec Wielkopolski jest organem prowadzącym
2019 3222 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Lubanie
2019 3223 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok
2019 3224 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/49/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Lubanie
2019 3225 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/50/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 3226 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dąbrówce Królewskiej podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Grucie
2019 3227 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Gruta z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.
2019 3228 2019-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 3229 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.85.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
2019 3230 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.89.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 3231 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.90.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak i również trybu ich powołania
2019 3232 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3233 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3234 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/122/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 3235 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/23/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 3236 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/24/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadki
2019 3237 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/25/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 682 położonej w Sadkach
2019 3238 2019-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 55.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 3239 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 3240 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Topólka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3241 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Bielki
2019 3242 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Borek
2019 3243 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Chalno
2019 3244 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Czamanin
2019 3245 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Czamanin-Kolonia
2019 3246 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Czamaninek
2019 3247 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Galonki
2019 3248 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Głuszynek
2019 3249 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kamieniec
2019 3250 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kamieńczyk
2019 3251 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kozjaty
2019 3252 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Miłachówek
2019 3253 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Orle
2019 3254 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Paniewek
2019 3255 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Paniewo
2019 3256 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sadłóg
2019 3257 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sadłużek
2019 3258 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Świerczyn
2019 3259 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Świerczynek
2019 3260 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/61/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sierakowy
2019 3261 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Topólka
2019 3262 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Torzewo
2019 3263 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/64/19 Rady Gminy Topólka z dnia 24 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Wola Jurkowa
2019 3264 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/65/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Znaniewo
2019 3265 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/67/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 3266 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 3267 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/104/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 3268 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/105/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre
2019 3269 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/106/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre
2019 3270 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/107/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli
2019 3271 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok
2019 3272 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brodnica.
2019 3273 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie Gminy Brodnica
2019 3274 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 3275 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3276 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019
2019 3277 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzozie.
2019 3278 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
2019 3279 2019-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2019r.
2019 3280 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/103/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 3281 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/105/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
2019 3282 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/109/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Mokre oraz w środkowej części obrębu Węgrowo, gmina Grudziądz
2019 3283 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/111/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej
2019 3284 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/112/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej
2019 3285 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/113/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze
2019 3286 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/83/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3287 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 3288 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 3289 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/183/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019
2019 3290 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/186/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3291 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/211/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/570/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017-2021"
2019 3292 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/189/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bielawy
2019 3293 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/190/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chrząstowo
2019 3294 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/191/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gorzeń
2019 3295 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/192/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gumnowice
2019 3296 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/193/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Karnowo
2019 3297 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/194/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Karnówko
2019 3298 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/195/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kazin
2019 3299 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/196/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lubaszcz
2019 3300 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/197/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Małocin
2019 3301 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/198/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Michalin
2019 3302 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/199/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Minikowo
2019 3303 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/200/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Olszewka
2019 3304 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/201/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Paterek
2019 3305 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/202/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Polichno
2019 3306 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/203/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Potulice
2019 3307 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/204/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rozwarzyn
2019 3308 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/205/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suchary
2019 3309 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/206/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ślesin
2019 3310 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/207/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzeciewnica
2019 3311 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/208/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wieszki
2019 3312 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/209/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Występ
2019 3313 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 3314 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 51/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 3315 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3316 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gniewkowo na 2019r.
2019 3317 2019-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 167/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 3318 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w obrębie miejscowości Wieniec - Zalesie
2019 3319 2019-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.66.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2019 r.
2019 3320 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Radziejów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2020 r.”
2019 3321 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr III/19/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2019 roku
2019 3322 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 3323 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie aktualizacji „Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Brzozie”
2019 3324 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr III/21/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
2019 3325 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 3326 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2019 3327 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/77/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2019 3328 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3329 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2019 rok
2019 3330 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/19/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grudziądzki
2019 3331 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/21/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Grudziądzkiego
2019 3332 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
2019 3333 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Miasto Radziejów
2019 3334 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 3335 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Radziejów.
2019 3336 2019-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.51.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 3337 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/120/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubicz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3338 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na finansowanie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
2019 3339 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2019 3340 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie.
2019 3341 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie
2019 3342 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy na okres od dnia 1 września 2019 r.
2019 3343 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3344 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 3345 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/64/ 2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
2019 3346 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3347 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Jacewo w rejonie drogi powiatowej relacji Jacewo-Ośniszczewko i drogi gminnej relacji Latkowo-Dalkowo.
2019 3348 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz stawki takiej opłaty
2019 3349 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 3350 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 3351 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/212/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Bydgoszczy
2019 3352 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/213/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat.
2019 3353 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/214/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2019 3354 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/219/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3355 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/227/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Bydgoszczy
2019 3356 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/232/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy
2019 3357 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/234/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok (5)
2019 3358 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Gminy Koneck z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok
2019 3359 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Gminy Choceń z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2019 3360 2019-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 3361 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 3362 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019.
2019 3363 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr 73/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Świecie w 2019 roku.
2019 3364 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego
2019 3365 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego
2019 3366 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019
2019 3367 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 3368 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska oraz określenia granic ich obwodów
2019 3369 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 3370 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr 106/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
2019 3371 2019-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr V/92/19 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 3372 2019-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Radomin z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/27/18 Rady Gminy Radomin z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3373 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie formy, zakresu i trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” zamieszkujących na terenie Powiatu Radziejowskiego.
2019 3374 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 3375 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 3376 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 3377 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska w Wąsoszu nad Jeziorem Wąsoskim.
2019 3378 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2019 r.
2019 3379 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Jeziora Wielkie instrumentem płatniczym
2019 3380 2019-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 3381 2019-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 3382 2019-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 3383 2019-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.30.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3384 2019-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 3385 2019-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.24.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 3386 2019-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 4 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 3387 2019-06-11 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.19.2019.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu Veolia Industry Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu
2019 3388 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX-49/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Miejska Nieszawa jest organem prowadzącym.
2019 3389 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr XII/233/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 3390 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ze 190  drzew alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1046C relacji Błądzim - Drzycim - Laskowice w miejscowości Krąplewice i Laskowice
2019 3391 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego przy ul. Generała Stanisława Maczka w Brodnicy
2019 3392 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 3393 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2019 3394 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno
2019 3395 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2019 3396 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 3397 2019-06-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2019 r. z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018 roku
2019 3398 2019-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.56.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 3399 2019-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 3400 2019-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 31 maja 2019 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019
2019 3401 2019-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.23.2019 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 3402 2019-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 3403 2019-06-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki
2019 3404 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2019 3405 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osieciny na 2019 rok
2019 3406 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3407 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 3408 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 3409 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/84/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otłoczyn
2019 3410 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/86/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 3411 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 41/2019 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.
2019 3412 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
2019 3413 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
2019 3414 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3415 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 22/954/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budzetu województwa na rok 2019
2019 3416 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2019 3417 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2019 3418 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Rynarzewo, gm. Szubin.
2019 3419 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w miejscowości Zamość, gm. Szubin.
2019 3420 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
2019 3421 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3422 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stolno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 3423 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 23/180/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2019 3424 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża północna
2019 3425 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża wschodnia
2019 3426 2019-06-14 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 448/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr X/83/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 2 grudnia 2015 r.
2019 3427 2019-06-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia.
2019 3428 2019-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 3429 2019-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.68.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2019 r.
2019 3430 2019-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 3431 2019-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych
2019 3432 2019-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 50.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych, pól uprawnych oraz napełniania basenów, oczek wodnych, stawów w okresie letnim tj. od dnia 11.06.2019 r do odwołania na terenie gminy Waganiec.
2019 3433 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/85/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
2019 3434 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3435 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrocza
2019 3436 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Mrocza
2019 3437 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2019 3438 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrocza oraz określenia granic ich obwodów
2019 3439 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3440 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mrocza w 2019 roku
2019 3441 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza przy udziale funduszy uzyskanych z Powiatu Nakielskiego w ramach programu Ochrona Powietrza 2019
2019 3442 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3443 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 czerwca 2019 r. sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz
2019 3444 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobrcz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2019 3445 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 3446 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2019 rok
2019 3447 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 110/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
2019 3448 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wielgie w 2019 roku.
2019 3449 2019-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2018.
2019 3450 2019-06-17 ANEKS Aneks nr 1/2019 Prezydenta Grudziądza z dnia 14 maja 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Metodycznego Nauczycieli w Grudziądzu
2019 3451 2019-06-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.2.2019 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu na terenie miasta Chełmno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2019 3452 2019-06-17 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 maja 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Metodycznego Nauczycieli w Grudziądzu
2019 3453 2019-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Radomin z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/27/18 Rady Gminy Radomin z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3454 2019-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.53.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 3455 2019-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.27.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 3456 2019-06-17 Zarządzenie porządkowe Zarządzenie porządkowe nr 54/19 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Brześć Kujawski
2019 3457 2019-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Raciążek z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie: ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Raciążek
2019 3458 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/20/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Grudziądzkiego
2019 3459 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 3460 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3461 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 3462 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok
2019 3463 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3464 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin
2019 3465 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości płynnych na terenie Miasta i Gminy Łasin.
2019 3466 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin
2019 3467 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3468 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 3469 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 3470 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Łasin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2019 3471 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3472 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogóźno
2019 3473 2019-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 3474 2019-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 175/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 3475 2019-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/19 Burmistrza Mogilna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Mogilno
2019 3476 2019-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych, terenów rekreacyjnych
2019 3477 2019-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Białe Błota
2019 3478 2019-06-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2019 3479 2019-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy miasta Rypin.
2019 3480 2019-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy miejskiej Wąbrzeźno.
2019 3481 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX-50/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V-33/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2019 r.
2019 3482 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3483 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 3484 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały numer VII/39/07 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw gminy Chrostkowo
2019 3485 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrostkowo.
2019 3486 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 3487 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrwilno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3488 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrwilno.
2019 3489 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.
2019 3490 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok.
2019 3491 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Klubu Senior+
2019 3492 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo
2019 3493 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3494 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Jeżewie
2019 3495 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Ciemniki, obręb Ciemniki, gmina Jeżewo
2019 3496 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Osłowo, obręb Osłowo, gmina Jeżewo
2019 3497 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr V/62/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3498 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr V/55/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok
2019 3499 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr V/57/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 3500 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/78/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3501 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/80/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3502 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/82/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2019 3503 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019
2019 3504 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2022
2019 3505 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 3506 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 3507 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 3508 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3509 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomaracji Barcin
2019 3510 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn oraz Sadłogoszcz, gm. Barcin
2019 3511 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr X/93/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 3512 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 3513 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat
2019 3514 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2019 3515 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Lipna
2019 3516 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu.
2019 3517 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3518 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 3519 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
2019 3520 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Piotrkowie Kujawskim i wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 3521 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 3522 2019-06-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Powiatu w Brodnicy z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2018 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich
2019 3523 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 200/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części zarządzenia nr 283/10 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 maja 2010 r.
2019 3524 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1382/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2011 r.
2019 3525 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1246/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/203/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r.
2019 3526 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1342/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie stwieerdzenia nieważności w części uchwały nr XXXII/263/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2017 r.
2019 3527 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1321/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/195/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 r.
2019 3528 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1293/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważnośści uchwały nr XXVIII/364/2017 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 listopada 2017 r.
2019 3529 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1350/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXII/143/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2013 r.
2019 3530 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1044/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXVI/355/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 września 2000 r.
2019 3531 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1308/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/265/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 maja 2018 r.
2019 3532 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1349/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie stwerdzenia nieważności w części uchwały nr XXX/239/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2013 r.
2019 3533 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 9/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIII/315/18 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 13 czerwca 2018 r.
2019 3534 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1269/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/190/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r.
2019 3535 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1435/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/110/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 września 2017 r.
2019 3536 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1434/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/33/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 listopada 2017 r.
2019 3537 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1281/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXII/68/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.
2019 3538 2019-06-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Radziejowskiego
2019 3539 2019-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 3540 2019-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2019r.
2019 3541 2019-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka
2019 3542 2019-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 3543 2019-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 3544 2019-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.33.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3545 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019 – 2022 dla Miasta Lipna
2019 3546 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 27/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka
2019 3547 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 28/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 3548 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 32/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 17/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 kwietnia 2019 r.
2019 3549 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3550 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skrwilno
2019 3551 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019
2019 3552 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzejewice gmina Obrowo
2019 3553 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo
2019 3554 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 3555 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi lokalnej znajdującej się na terenie gminy Obrowo do kategorii dróg gminnych
2019 3556 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 3557 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej
2019 3558 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 3559 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2019 3560 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zbiczno
2019 3561 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 3562 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 79/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 22 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 3563 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie stypendium przyznawanego studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim
2019 3564 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 3565 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2019 r.
2019 3566 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 79/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 3567 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubianka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3568 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubianka.
2019 3569 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/ 86/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Pigża.
2019 3570 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/155/2005 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2019 3571 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Łubianka.
2019 3572 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 3573 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2019 3574 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście.
2019 3575 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Gminy Rypin z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok.
2019 3576 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 3577 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechocinek
2019 3578 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr XIII/90/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 3579 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Sośno
2019 3580 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3581 2019-06-25 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.12.2019.MWo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie z siedzibą w Lipnie, na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła
2019 3582 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 3583 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Kęsowo na rok 2019
2019 3584 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr 26/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Dębowa Łąka na lata 2019 – 2021
2019 3585 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/58/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3586 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2019 roku
2019 3587 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3588 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Likiec
2019 3589 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI.65.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąpielsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3590 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI.66.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2019 3591 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI.67.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 3592 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Osie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie
2019 3593 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Osie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich pomników przyrody
2019 3594 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Osie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Osie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3595 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Osie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu
2019 3596 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/55/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku
2019 3597 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksiązki na rok 2019.
2019 3598 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części gminy Książki w miejscowości Osieczek - Obszar E.
2019 3599 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2019 3600 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Książki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 3601 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2019 3602 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3603 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bartniczka.
2019 3604 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania stypendium dla uczniów za wyniki w nauce.
2019 3605 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Radoszki Iły i określenia jej przebiegu.
2019 3606 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/58/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 3607 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bartniczka na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2019 3608 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bartniczka służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorców.
2019 3609 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/61/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2019 3610 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/62/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3611 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzewo.
2019 3612 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 3613 2019-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2019 3614 2019-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 3615 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2019r.
2019 3616 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 3617 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.
2019 3618 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 3619 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 3620 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3621 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie.
2019 3622 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
2019 3623 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.
2019 3624 2019-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 3625 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/41/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2019 3626 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3627 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3628 2019-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.34.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3629 2019-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 28.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok
2019 3630 2019-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2019 3631 2019-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa kujawsko-pomorskiego.
2019 3632 2019-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 53/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 123/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 3633 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 3634 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Gminy Choceń z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2019 3635 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/58/19 Rady Gminy Choceń z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3636 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Choceń z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy Deszczowa w Czerniewicach
2019 3637 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Choceń z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Pomponik” w Choceniu
2019 3638 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Gminy Choceń z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Choceń
2019 3639 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/37/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipno
2019 3640 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/39/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2019 r.
2019 3641 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r.
2019 3642 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu.
2019 3643 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XIII/108/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych
2019 3644 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XIII/105/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu
2019 3645 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XIII/100/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie-miasto Grudziądz lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 3646 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr X/55/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 3647 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr X/54/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w tym Klubie Senior+
2019 3648 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świekatowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3649 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno
2019 3650 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.
2019 3651 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019r.
2019 3652 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3653 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XII/59/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 3654 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Włocławek uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z systemu wypożyczalni roweru publicznego - Włocławski Rower Miejski
2019 3655 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 64/19 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2019 (6)
2019 3656 2019-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 3657 2019-06-28 Porozumienie Porozumienie nr 155/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Inowrocław wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego
2019 3658 2019-06-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego
2019 3659 2019-06-28 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.23.2019.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą Poznaniu na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem