Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Maj 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2658 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok
2019 2659 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 2660 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.59.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowy Dwór
2019 2661 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.64.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko
2019 2662 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.65.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Chełmińska
2019 2663 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.66.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2664 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.67.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 2665 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.68.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2019 2666 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/182/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2019 2667 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/183/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2019 2668 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/193/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bydgoszczy
2019 2669 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/194/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy
2019 2670 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/195/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2671 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/196/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z Parku na Wzgórzu Wolności w Bydgoszczy oraz z urządzeń znajdujących się na tym terenie
2019 2672 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/197/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z Parku na Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy oraz z urządzeń znajdujących się na tym terenie
2019 2673 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/198/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok (4)
2019 2674 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 2675 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Radziejowskiego.
2019 2676 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/222/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski
2019 2677 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 2678 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/193/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czernikowo dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 2679 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo
2019 2680 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmieniająca statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie.
2019 2681 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Czernikowie
2019 2682 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/17/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 2683 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/18/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Sadki
2019 2684 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Inowrocławia na 2019 r.
2019 2685 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Macieja Wierzbińskiego i Rąbińskiej
2019 2686 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Polnej
2019 2687 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr X/94/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Karola Marcinkowskiego i Metalowców
2019 2688 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr X/95/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Miasta Inowrocławia, w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 2689 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr 70/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 2690 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska w Tucholi nad jeziorem Głęboczek
2019 2691 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 2692 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019
2019 2693 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 2694 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 2695 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Rypin
2019 2696 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rypin Nr VI/53/15 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2020.
2019 2697 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2019 2698 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Tucholskiego
2019 2699 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 2700 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 2701 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
2019 2702 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr 17/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębowa Łąka w roku 2019.
2019 2703 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 2704 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 2705 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Zespołów Szkół, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania
2019 2706 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno i nadania jej statutu
2019 2707 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 2708 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2709 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2710 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryńsk.
2019 2711 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryńsk.
2019 2712 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryńsk.
2019 2713 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz wymogów formalnych składanych projektów
2019 2714 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania
2019 2715 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania
2019 2716 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubiewo na lata 2019-2024
2019 2717 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lubiewo w 2019 roku
2019 2718 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2719 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr 17/684/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 2720 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr 40/22/2019 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 2721 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Uchwały Rady Gminy Złotniki Kujawskie Nr XIII/86/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów" Honorowy Obywatel Gminy Złotniki Kujawskie" lub "Zasłużony dla Gminy Złotniki Kujawskie”.
2019 2722 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 2723 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 2724 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
2019 2725 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 23.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok
2019 2726 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 40.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 2727 2019-05-06 Zarządzenie porządkowe Zarządzenie porządkowe nr 0050.15.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Łabiszyn
2019 2728 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 77/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019
2019 2729 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jeżewo na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Jeżewo
2019 2730 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Radomin z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony czterech drzew z gatunku buk pospolity z terenu gminy Radomin
2019 2731 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy Radomin z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2019 roku
2019 2732 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019
2019 2733 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Janikowo
2019 2734 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Janikowo
2019 2735 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2736 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lniano.
2019 2737 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2019 2738 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 2739 2019-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 2740 2019-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 2741 2019-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 2742 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Rypińskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
2019 2743 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 2744 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/101/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo
2019 2745 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/102/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu II
2019 2746 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/103/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
2019 2747 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/107/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2748 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2020.
2019 2749 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Lipno
2019 2750 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2751 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2019 2752 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Lipno
2019 2753 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019 r.
2019 2754 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 2755 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 2756 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza przy udziale funduszy uzyskanych z Powiatu Nakielskiego w ramach programu Ochrona Powietrza 2019
2019 2757 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.
2019 2758 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Włocławek oraz określenie sezonu kąpielowego.
2019 2759 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2019 rok.
2019 2760 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej
2019 2761 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 2762 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie.
2019 2763 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
2019 2764 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Wąbrzeźno
2019 2765 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw Miasta i Gminy Skępe
2019 2766 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia sołectwa Szczekarzewo z sołectwem Likiec oraz nadania statutu sołectwu Likiec
2019 2767 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Żagno na sołectwo Żagno i sołectwo Wioska oraz nadania statutu Sołectwu Wioska
2019 2768 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2769 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 2770 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/44/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 2771 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2772 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2019 rok
2019 2773 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/77/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 2774 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2018r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2019 2775 2019-05-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 kwietnia 2019 r. Sprawozdanie Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 2776 2019-05-08 Informacja Informacja nr 1 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU ZA 2018 ROK
2019 2777 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 2778 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.38.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 2779 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 2780 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 2781 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.48.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 2782 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Radomin z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/27/18 Rady Gminy Radomin z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2783 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/363/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin
2019 2784 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin
2019 2785 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/54/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Barcinie
2019 2786 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lniano.
2019 2787 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.
2019 2788 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.65.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.
2019 2789 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.72.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” na terenie Gminy Białe Błota i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białych Błotach
2019 2790 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.73.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior +" w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 2791 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku
2019 2792 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 2793 2019-05-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lniano z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2018, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
2019 2794 2019-05-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Włocławek w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku
2019 2795 2019-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 2796 2019-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 2797 2019-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.
2019 2798 2019-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.25.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 2799 2019-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.17.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 2800 2019-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr V/83/19 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 2801 2019-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019r.
2019 2802 2019-05-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grudziądzu
2019 2803 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/37/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytoń w roku 2019”
2019 2804 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Górzno
2019 2805 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Górzno
2019 2806 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
2019 2807 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
2019 2808 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
2019 2809 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2810 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/48/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR VIII/37/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytoń w roku 2019”.
2019 2811 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/53/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior+ w Stróżewie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2019 2812 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Żnińskiego
2019 2813 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 2814 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2019 2815 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuchowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2816 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2019 rok
2019 2817 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 2818 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2819 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/38/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/43//2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2019 2820 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/40/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w częsci uchwały Nr VI.40.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.
2019 2821 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/39/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/42/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia dla spółek wodnych.
2019 2822 2019-05-11 Porozumienie Porozumienie nr 3.2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów z Gminą Radziejów w zakresie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 Bieganowo – Radziejów”
2019 2823 2019-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 2824 2019-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 2825 2019-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.52.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2019 r.
2019 2826 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksiązki na rok 2019.
2019 2827 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin.
2019 2828 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IV/70/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Aleksandrowskiego
2019 2829 2019-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 29 kwietnia 2019 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019
2019 2830 2019-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 2831 2019-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.39.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 2832 2019-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Książki na rok 2019.
2019 2833 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/71/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 2834 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka.
2019 2835 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Brąchnowo
2019 2836 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 2837 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/262/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020
2019 2838 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zbójno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2839 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na obszarze Gminy Szubin w 2019 roku.
2019 2840 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Łabiszyna
2019 2841 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 2019 roku
2019 2842 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn
2019 2843 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabiszyn”
2019 2844 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/74/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2019 2845 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/73/19 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński
2019 2846 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 82/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
2019 2847 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 49/19 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2019 (4)
2019 2848 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2849 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wielgie na lata 2019-2022.
2019 2850 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Wielgie a nie będących drogami publicznymi
2019 2851 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Wielgie niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 2852 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem
2019 2853 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielgiem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 2854 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok
2019 2855 2019-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 2856 2019-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 13 maja 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie przeprowadzonych w dniu 12 maja 2019 r.
2019 2857 2019-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 13 maja 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Gniewkowie przeprowadzonych w dniu 12 maja 2019 r.
2019 2858 2019-05-15 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.7.4.2019.554.XVI.ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku
2019 2859 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok
2019 2860 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie podziału Sołectwa Pigża i utworzenia Sołectwa Leszcz.
2019 2861 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie podziału Sołectwa Bierzgłowo i utworzenia Sołectwa Słomowo.
2019 2862 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych.
2019 2863 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.
2019 2864 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Osie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2019 2865 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Osie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 2866 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr 91/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 9 maja 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 2867 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok
2019 2868 2019-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 2869 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 81/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019
2019 2870 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu nakielskiego
2019 2871 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku 2019.
2019 2872 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miasto Chełmno zadań z zakresu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Chełmna przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w latach 2019-2020.
2019 2873 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
2019 2874 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2019 rok.
2019 2875 2019-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 10 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 2876 2019-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 2877 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 43/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Gruta z dnia 23 marca 2018 r. nr XXIX/208/18 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 r.
2019 2878 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1337/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Koneck z dnia 12 września 2014 r. nr XXXVII/215/14 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2879 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1310/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013 r. nr XXIX/212/13 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2880 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1343/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016 r. nr XVI/85/2016 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2881 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1260/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/320/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Inowrocław na 2018 r.
2019 2882 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1205/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017 r. nr XXV/151/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2883 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1270/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XL/306/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 marca 2018 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złotniki Kujawskie w 2018 r.
2019 2884 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 403/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/139/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2885 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 384/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XIV/72/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
2019 2886 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 877/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXV/85/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2012 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2887 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 844/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/37/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 stycznia 2015 r. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łysomice
2019 2888 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 834/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXVII/261/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 sierpnia 2017 r. nr XXVII/261/17 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku
2019 2889 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 771/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr X/94/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 20 sierpnia 2015 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2890 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1086/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXIX/227/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2891 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 981/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/291/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 listopada 2017 r. w przedmiocie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg
2019 2892 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1194/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIX/141/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2893 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1179/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XV/151/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2016 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2894 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1196/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLI/334/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r., w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2895 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1204/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/199/17 Rady Gminy Choceń z dnia 8 maja 2017 r., w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2896 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1203/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/175/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2897 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1202/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/183/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2898 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1214/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXI-117/2000 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2000 r. w przedmiocie zasad naliczania ilości wprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i warunków podłączenia do sieci kanalizacyjnej
2019 2899 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1188/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/129/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2900 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 380/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/137/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2901 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 333/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2902 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 868/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/211/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 kwietnia 2018 r. w przedmiocie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Jeziora Wielkie
2019 2903 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1165/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 września 2017 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2904 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1382/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2013 r. nr XXXVI/512/2013 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2905 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1164/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XIII/100/16 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2016 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2906 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 329/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/176/17 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2907 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 544/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIV/266/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 9 lutego 2018 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 2908 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 576/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXVIII/212/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 maja 2017 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 2909 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 503/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 września 2017 r. w przedmiocie przyjęcia statutu gminy
2019 2910 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 401/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/202/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017 r. nr XXIV/202/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2911 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 815/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XV/92/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2912 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 801/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXII/207/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2017 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2913 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 330/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/312/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2914 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 313/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/161/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2915 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 265/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX.174.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 lutego 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2916 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 492/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/302/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 2 marca 2018 r. w przedmiocie pozbawienia odcinków drogi kategorii drogi powiatowej
2019 2917 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 847/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/247/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w przedmiocie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów odstąpienia od ich usunięcia
2019 2918 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 312/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/238/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2919 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 239/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Radomin z dnia 30 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2920 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 195/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/139/2017 Rady Miasta Górzno z dnia 28 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2921 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 224/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/174/17 Rady Gminy Unisław z dnia 23 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2922 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 436/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr L/434/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 2923 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 210/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. nr XXI/162/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2924 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 266/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Łasinie z dnia 23 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2925 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 248/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/146/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2926 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 794/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXVII/299/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2927 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 240/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia zastępczego nr 397/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 2928 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 171/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIII/350/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2006 r. w przedmiocie zasad podłączania się do komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
2019 2929 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 420/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia zastępczego nr 19/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 2930 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 241/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały nr XXXIII/383/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 października 2017 r.
2019 2931 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1062/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2017 r. nr XXXII/23/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2932 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 2933 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 48/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 2934 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej - Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”
2019 2935 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn oraz nadania mu statutu
2019 2936 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn
2019 2937 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gostycynie, Szkoła Filialna w Wielkim Mędromierzu
2019 2938 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 rok
2019 2939 2019-05-20 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Więcborka z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu odnotowane wI iII półroczu 2018r. na terenie Gminy Więcbork
2019 2940 2019-05-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wykonania budżetu za 2018 r.
2019 2941 2019-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 2942 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019
2019 2943 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019
2019 2944 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Lipnowskiego
2019 2945 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019
2019 2946 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/165/2017 z dnia 25 maja 2017, Nr XL/243/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku oraz Nr XLVI/294/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku
2019 2947 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/41/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Lipnowskiego
2019 2948 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 2949 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawki procentowej od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 2950 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
2019 2951 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych
2019 2952 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 2953 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Chodecz oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2019
2019 2954 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Chodczu
2019 2955 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/111/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Lubicz w 2019 roku
2019 2956 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/112/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Lubicz w 2019 roku
2019 2957 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/113/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Lubicz w 2019 roku
2019 2958 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/119/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2959 2019-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 2960 2019-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 2961 2019-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 2962 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr IV/47/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka
2019 2963 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 54/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 2964 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 38/2019 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.
2019 2965 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/15/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok
2019 2966 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 59/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 2967 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego
2019 2968 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Włocławek
2019 2969 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Bursie Szkolnej nr 2 we Włocławku w Zespole Placówek nr 1 we Włocławku, ul. Mechaników 1 prowadzonej przez Gminę Miasto Włocławek, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
2019 2970 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei.
2019 2971 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.
2019 2972 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr X/51/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 2973 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Mogileńskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 2974 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
2019 2975 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2019 2976 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Lubień Kujawski na 2019 roku.
2019 2977 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
2019 2978 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2979 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 2980 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 2981 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019r.
2019 2982 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Wyskoty-Zakrzewskiego w Rzeszynku w filię
2019 2983 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół i granic obwodów szkół podstawowych na terenie gminy Jeziora Wielkie
2019 2984 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2019 r.
2019 2985 2019-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 24.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2019
2019 2986 2019-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 2987 2019-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 2988 2019-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 25.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2019
2019 2989 2019-05-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 49/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Brodnicy, w części
2019 2990 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr III/23/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 2991 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2019 2992 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 49/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 2993 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Choceń z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2019
2019 2994 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Choceń z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Jagiełły, Polną i Kazimierza Wielkiego w miejscowości Choceń, gmina Choceń
2019 2995 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2996 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechocin w 2019 roku
2019 2997 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 2998 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr XI/103/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2019 2999 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr XI/105/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
2019 3000 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 3001 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 46/25/2019 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 3002 2019-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 3003 2019-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 3004 2019-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 3005 2019-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 17 maja 2019 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019
2019 3006 2019-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/19 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarzadzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2018 rok.
2019 3007 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2019 3008 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca zapisy uchwały nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
2019 3009 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
2019 3010 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin
2019 3011 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 93/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
2019 3012 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VII.43.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 3013 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2019 3014 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe uczniom szkół podstawowych mieszkającym na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2019 3015 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/58/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 3016 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.
2019 3017 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
2019 3018 2019-05-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1201/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/46/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 3019 2019-05-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1197/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX.212.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 3020 2019-05-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1198/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXI/131/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 16 stycznia 2017 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 3021 2019-05-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1266/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXI/160/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 3022 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019r.
2019 3023 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 3024 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 3025 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Radomin z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/27/18 Rady Gminy Radomin z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3026 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 54.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 3027 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.
2019 3028 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy miasto Grudziądz
2019 3029 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Chełmży.
2019 3030 2019-05-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.
2019 3031 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 269 i 268/4 położonych w miejscowości Pędzewo – gmina Zławieś Wielka
2019 3032 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Łysomice
2019 3033 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/ 52/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łysomice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3034 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 3035 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 3036 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr ViII/61/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek
2019 3037 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IV/36/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 3038 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/55/2019 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno i nadania jej statutu
2019 3039 2019-05-29 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 466/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/177/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 9 listopada 2016 r. w części obejmującej postanowienie załączników
2019 3040 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 maja 2019 r. zmieniające uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2019 rok.
2019 3041 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 44.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 3042 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 3043 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 3044 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2019 rok
2019 3045 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 102/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 24 maja 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 3046 2019-05-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok
2019 3047 2019-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 3048 2019-05-30 Postanowienie Postanowienie nr 43/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 3049 2019-05-30 Postanowienie Postanowienie nr 44/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 3050 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 115/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019.
2019 3051 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 116/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3052 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 120/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3053 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 122/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Okólnej w Toruniu.
2019 3054 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 123/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.: Polnej, Batorego, Pod Dębową Górą, Wielki Rów i Kraińskiej w Toruniu.
2019 3055 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 124/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu.
2019 3056 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 129/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r.
2019 3057 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 136/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów oraz uchwał w sprawie utworzenia okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów.
2019 3058 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 137/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń.
2019 3059 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
2019 3060 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto - Chełmno.
2019 3061 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3062 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/110/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”
2019 3063 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/111/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2019/2020 do 2022/2023
2019 3064 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/112/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2019-2021
2019 3065 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/115/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich
2019 3066 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/116/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich
2019 3067 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/117/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki
2019 3068 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/118/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2019 3069 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/119/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia
2019 3070 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
2019 3071 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski”
2019 3072 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Gminy Choceń z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Pomponik" w Choceniu oraz nadania mu statutu
2019 3073 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Choceń z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choceń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3074 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Choceń z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 3075 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3076 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Gminy Koneck z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Koneck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3077 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Gminy Koneck z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 3078 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019
2019 3079 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XII/52/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo
2019 3080 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XII/49/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kęsowo w 2019 r.
2019 3081 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XII/50/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2019 3082 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XII/51/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie z gatunku dąb szypułkowy będącym pomnikiem przyrody rosnącym w Brzuchowie na działce o numerze ewidencyjnym 343/36 obręb Jeleńcz.
2019 3083 2019-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 389/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia zastępczego nr 22/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r.w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 3084 2019-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 432/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia zastępczego nr 30/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 3085 2019-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1271/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXI/120/16 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2016 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie
2019 3086 2019-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1280/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/445/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Inowrocław na 2018 r.
2019 3087 2019-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1338/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XV/94/96 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 grudnia 2012 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 3088 2019-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1060/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/122/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w przedmiocie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na obszarze powiatu
2019 3089 2019-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1319/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXII/136/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo
2019 3090 2019-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019 3091 2019-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 158/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 3092 2019-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 3093 2019-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.47.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019