Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kwiecień 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1825 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/24/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipno
2019 1826 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r.
2019 1827 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr 1/19 Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2018.
2019 1828 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 1829 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 1830 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Choceń z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 177/3 położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń
2019 1831 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 1832 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Przyjezierzu i nadania jemu Statutu
2019 1833 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelno w 2019 roku.
2019 1834 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/26/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 1835 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Złotniki Kujawskie na rok 2019.
2019 1836 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1837 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/12/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadki w 2019 roku
2019 1838 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/13/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1839 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/10/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 1840 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 1841 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr 37/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2018
2019 1842 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 1843 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
2019 1844 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim
2019 1845 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr 36/19 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2019 (2)
2019 1846 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią oraz do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski
2019 1847 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/63/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zespołów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania
2019 1848 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok
2019 1849 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Wielgie a nie będących drogami publicznymi
2019 1850 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie”.
2019 1851 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2019 rok".
2019 1852 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1853 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem
2019 1854 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z  opłat, jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2019 1855 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Gostycyn
2019 1856 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2019 wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych nad jeziorem Środkowym w Gostycynie (gm. Gostycyn) oraz określenia sezonu kąpielowego na wydzielonym obszarze
2019 1857 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 rok
2019 1858 2019-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2018 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2018 rok.
2019 1859 2019-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2018 rok
2019 1860 2019-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze – za 2018 rok
2019 1861 2019-04-01 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Sicienko z dnia 26 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Sicienko.
2019 1862 2019-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/19 Burmistrza Mogilna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy Mogilno za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2019 1863 2019-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 98 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2018
2019 1864 2019-04-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 marca 2019 r. z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2018
2019 1865 2019-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr VIII/2019 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Papowo Biskupie za 2018 rok
2019 1866 2019-04-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Świecie nad Osą
2019 1867 2019-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2018 rok
2019 1868 2019-04-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. Nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2).
2019 1869 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr II/14/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 1870 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 45/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 1871 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuchowo
2019 1872 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kłobukowo
2019 1873 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kłobukowo-Michałkowo
2019 1874 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Gniewkówiec, gmina Złotniki Kujawskie
2019 1875 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Będzitowo, gmina Złotniki Kujawskie
2019 1876 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 1877 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 1878 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 1879 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019
2019 1880 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2019 1881 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/10/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok
2019 1882 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/32/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dofinasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2019 1883 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/33/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Więcbork
2019 1884 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/34/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Więcbork
2019 1885 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/35/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na plaży przy Jeziorze Konicznym w miejscowości Lubcza
2019 1886 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2019 roku
2019 1887 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/37/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2019 1888 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 12/456/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 1889 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubraniec w 2019 r.”
2019 1890 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi
2019 1891 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 62/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2018 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2018r.
2019 1892 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 63/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 1893 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Książki w miejscowościach Łopatki, Książki, Blizienko.
2019 1894 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części gminy Książki w miejscowościach Książki - Brudzawki – Obszar D.
2019 1895 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
2019 1896 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 1897 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
2019 1898 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński.
2019 1899 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński.
2019 1900 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym.
2019 1901 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych.
2019 1902 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody – jednostronnej alei śródpolnej w Zamartem
2019 1903 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Krajeński w 2019 roku.
2019 1904 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.
2019 1905 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2019 1906 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa i statutu samorządu mieszkańców osiedla.
2019 1907 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Kamień Krajeński.
2019 1908 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 17/26/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2018
2019 1909 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050 – 37/2019 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złotniki Kujawskie za 2018 rok
2019 1910 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 1911 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2018 rok
2019 1912 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Wielgie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2018 r.
2019 1913 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/19 Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębowa Łąka za 2018 rok
2019 1914 2019-04-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA 2018 ROK
2019 1915 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 1916 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Nowego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok
2019 1917 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za 2018r.
2019 1918 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2018 r.
2019 1919 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2018 rok.
2019 1920 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.
2019 1921 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Raciążek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018r.
2019 1922 2019-04-02 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016r. położonych na obszarze gminy Inowrocław Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016r. położonych na obszarze gminy Inowrocław
2019 1923 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.22 .2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo za 2018 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2018 rok
2019 1924 2019-04-02 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.3.2019.ASp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu Veolia Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świeciu
2019 1925 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.27.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2018
2019 1926 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 1927 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/89/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 1928 2019-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2018 rok
2019 1929 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 1930 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2019 1931 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V.40.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
2019 1932 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V.43.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Baruchowo oraz określenie granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 r.
2019 1933 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V.44.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo na rok 2019
2019 1934 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V.45.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Baruchowie z siedzibą w Czarnem
2019 1935 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr v.46.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baruchowo
2019 1936 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku”
2019 1937 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1938 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn"
2019 1939 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Załachowo, gmina Łabiszyn
2019 1940 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1941 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1942 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabiszyn w 2019 roku
2019 1943 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
2019 1944 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2019 1945 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku
2019 1946 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. uchylająca uchwalę w sprawie zasad określenia miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zarządzie miasta
2019 1947 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Wąbrzeźno zbywanych na rzecz najemców i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
2019 1948 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 października 2016 r. nr XXII/110/16 w sprawie określenia kryteriów wyboru inwestycji, zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2019 1949 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wąpielsk uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Wąpielsk
2019 1950 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąpielsk na 2019 rok.
2019 1951 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Wąpielsk
2019 1952 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
2019 1953 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rojewo w 2019 roku ”
2019 1954 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/142/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019
2019 1955 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/144/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1956 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2019 1957 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Sośno wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 1958 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok
2019 1959 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Pakość
2019 1960 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Obrowo
2019 1961 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo
2019 1962 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Obory gmina Obrowo
2019 1963 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo
2019 1964 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo
2019 1965 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Obrowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Obrowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1966 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok”
2019 1967 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2024
2019 1968 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia
2019 1969 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1970 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 1971 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 1972 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1973 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2019 rok
2019 1974 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2019 roku.
2019 1975 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlić wiejskich na terenie Gminy Gruta
2019 1976 2019-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Lubrańca z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 1977 2019-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2018 r
2019 1978 2019-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2018 rok
2019 1979 2019-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 21.2019 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2018 rok
2019 1980 2019-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 1981 2019-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2018 r.
2019 1982 2019-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/19 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2018 rok.
2019 1983 2019-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 1 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Raciążek przeprowadzonych w dniu 31 marca 2019 r.
2019 1984 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia VII”
2019 1985 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chmielniki 1”
2019 1986 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2019 r.
2019 1987 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 1988 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka
2019 1989 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 1990 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/77/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
2019 1991 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/80/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz
2019 1992 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/83/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz na lata 2019-2023
2019 1993 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/86/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Jana I Olbrachta” w miejscowości Złotoria
2019 1994 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1995 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/316/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin
2019 1996 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2019 rok.
2019 1997 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Rypin
2019 1998 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 1999 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Gminy Kowal z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2019r.
2019 2000 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
2019 2001 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.43.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białe Błota.
2019 2002 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.46.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.
2019 2003 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.47.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.
2019 2004 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.48.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 2005 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.49.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec
2019 2006 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.50.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki
2019 2007 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.56.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
2019 2008 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie nr 4 Powiatu Tucholskiego z dnia 26 marca 2019 r. Powiatu Tucholskiego w sprawie powierzenia gminie Tuchola wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi
2019 2009 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 2010 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2019.
2019 2011 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu oraz placu zabaw przy ul. Szkolnej na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia
2019 2012 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 2013 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok
2019 2014 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2019
2019 2015 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku
2019 2016 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2019
2019 2017 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2018 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2019 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego.
2019 2020 2019-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2018 r.
2019 2021 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 2022 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr Vi/29/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 2023 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku”
2019 2024 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym
2019 2025 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym
2019 2026 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 2027 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V.54.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dabrowa Chełmińska
2019 2028 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V.55.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 2029 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V.56.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w  placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska
2019 2030 2019-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2018 rok
2019 2031 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019
2019 2032 2019-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2018 rok
2019 2033 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2019 2034 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni
2019 2035 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Kcynia w 2019 r.
2019 2036 2019-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2018 r.
2019 2037 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świekatowo w 2019 roku
2019 2038 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w  miejscowości Świekatowo
2019 2039 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Świekatowo
2019 2040 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świekatowo na lata 2019-2023
2019 2041 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2019 rok
2019 2042 2019-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.43.2019 BURMISTRZA WĄBRZEŹNA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2018 r.
2019 2043 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
2019 2044 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Warlubie na lata 2019-2022
2019 2045 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej
2019 2046 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warlubie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2047 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
2019 2048 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chrostkowo
2019 2049 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 2050 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI /27/ 2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok.
2019 2051 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 2052 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobre
2019 2053 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 57/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.
2019 2054 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 58/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 2055 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 60/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2019 2056 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/44//19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 2057 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
2019 2058 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie jednorazowych stypendiów, nagród i wyróżnień Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka przyznawanych zawodnikom i trenerom za osiągnięcia w dziedzinie sportu
2019 2059 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2019 2060 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka oraz określenia granic ich obwodów
2019 2061 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2062 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/33/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2019 roku"
2019 2063 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/39/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok
2019 2064 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu
2019 2065 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 2066 2019-04-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2019 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN NA 2018 ROK Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2018 rok
2019 2067 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Janowiec Wielkopolski lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 2068 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku
2019 2069 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie włączenia dróg lokalnych w Bielawach do kategorii dróg gminnych
2019 2070 2019-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 2071 2019-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 2072 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok
2019 2073 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału sołectwa Karbowo i utworzenia trzech odrębnych sołectw
2019 2074 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej
2019 2075 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchola w 2019 r.
2019 2076 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 marca 2019 r. o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale Nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 4 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2077 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 2078 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
2019 2079 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
2019 2080 2019-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 2081 2019-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 2082 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
2019 2083 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII-45/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa na 2019 rok”
2019 2084 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/48/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 2085 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/49/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 2086 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/52/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cekcyn w 2019 roku
2019 2087 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/53/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody
2019 2088 2019-04-04 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska
2019 2089 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 30/17/2019 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 2090 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2091 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 2092 2019-04-04 Postanowienie Postanowienie nr 64/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 2093 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bądkowo w 2019 roku”
2019 2094 2019-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 23/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/31/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubiewo na lata 2019-2024
2019 2095 2019-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 24/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/39/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice
2019 2096 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2019.
2019 2097 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 197/4)
2019 2098 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 357/2)
2019 2099 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza
2019 2100 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.
2019 2101 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2019 rok.
2019 2102 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Włocławek.
2019 2103 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
2019 2104 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
2019 2105 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Włocławek dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 2106 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2107 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/134/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Teatr Kameralny w Bydgoszczy i nadania jej statutu
2019 2108 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/135/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Park Kultury w Bydgoszczy i nadania jej statutu
2019 2109 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/141/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2019 2110 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/144/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 2111 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/147/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Miasta Bydgoszczy oraz uchwalenia jej regulaminu
2019 2112 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/149/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr. E. Warmińskiego
2019 2113 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/151/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze wodnym miasta Bydgoszczy na rok 2019
2019 2114 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/155/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy
2019 2115 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/156/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na 2019 rok
2019 2116 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/159/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok (3)
2019 2117 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2019 r”.
2019 2118 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2019 roku
2019 2119 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr 38/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 2120 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 2121 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok.
2019 2122 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Lubraniec
2019 2123 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubraniec
2019 2124 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiewo dla gminnych spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 2125 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 402/1 położonej w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław, gm. Lubiewo.
2019 2126 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 586/3 położonej w m. Lubiewo, obręb ewidencyjny Lubiewo, gm. Lubiewo.
2019 2127 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grudziądz
2019 2128 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/83/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 2129 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 2130 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 2131 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i szczegółowych warunków ich przyznawania sposobu obliczania wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kruszwica.
2019 2132 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Cmentarnej, Folwarcznej, Działkowej i Cichej w miejscowości Kruszwica.
2019 2133 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 2134 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 2135 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 2136 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kruszwica.
2019 2137 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kruszwica.
2019 2138 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Wąbrzeskiego
2019 2139 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na 2019 r.
2019 2140 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 2141 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 2142 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2143 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2019 2144 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: Określenia zakresu, kosztów i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z uwagi na wiek, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę
2019 2145 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin oraz określenia granic ich obwodów
2019 2146 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/341/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Barcin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 2147 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin
2019 2148 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim nr IV/20/19 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski oraz określenia granic ich obwodów
2019 2149 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2150 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nazwy ulicy w Brześciu Kujawskim.
2019 2151 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 2152 2019-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2018 rok
2019 2153 2019-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 2154 2019-04-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Barcin.
2019 2155 2019-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 32/2019 Wójta Gminy Radomin z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radomin oraz informacji o stanie mienia Gminy Radomin za 2018 rok
2019 2156 2019-04-05 ANEKS Aneks nr 1/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Nowa Wieś Wielka
2019 2157 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.44.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie trybu i  sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2158 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019.
2019 2159 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
2019 2160 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej
2019 2161 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019 - 2023
2019 2162 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chodecz
2019 2163 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r
2019 2164 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019
2019 2165 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowniki
2019 2166 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2019 r.
2019 2167 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium dochodowe , o których mowa w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.”
2019 2168 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok
2019 2169 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 2170 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: -określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy; -przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; -określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych
2019 2171 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mrocza na rok 2019”
2019 2172 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII-44/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2019 2173 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Papowo Biskupie w 2019 roku
2019 2174 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2175 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płużnica w 2019 roku
2019 2176 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.
2019 2177 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2178 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drzycim oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2179 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Drzycim
2019 2180 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 2181 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/63/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej i opłaty od posiadania psów
2019 2182 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019
2019 2183 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie.
2019 2184 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siemkowie.
2019 2185 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 2186 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok 2018
2019 2187 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2018 rok
2019 2188 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/19 Burmistrza Kruszwicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2018 rok.
2019 2189 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 2190 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.11.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 2191 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za 2018 rok
2019 2192 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2018 rok
2019 2193 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 2194 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 2195 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.38.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 2196 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.28.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 2197 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeziora Wielkie
2019 2198 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechocinek
2019 2199 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/52/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2200 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 2201 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec.
2019 2202 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/47/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waganiec.
2019 2203 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/52/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2019” .
2019 2204 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/54/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w Brudnowie oraz nadania jej statutu.
2019 2205 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Brzozowo (Br-4)
2019 2206 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 2207 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2019
2019 2208 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kijewo Królewskie w 2019 roku.
2019 2209 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 2210 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 2211 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 2212 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2213 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku
2019 2214 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku
2019 2215 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku.
2019 2216 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejów w roku 2019.
2019 2217 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2019 2218 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr XI/33/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji budynków.
2019 2219 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019
2019 2220 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2018 rok.
2019 2221 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2018
2019 2222 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/19 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
2019 2223 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr V/60/19 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 2224 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019r.
2019 2225 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 2226 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 2227 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skrwilno na lata 2019 – 2023
2019 2228 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rypin na lata 2019-2022.
2019 2229 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 60/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2018 rok
2019 2230 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2019 r."
2019 2231 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/72/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2022
2019 2232 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Kowal na rok 2019
2019 2233 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Skowronkowej
2019 2234 2019-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 2235 2019-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2018rok.
2019 2236 2019-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 2237 2019-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.37.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia
2019 2238 2019-04-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Kęsowo z dnia 26 marca 2019 r. z wykonania budżetu za 2018 rok.
2019 2239 2019-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 2240 2019-04-10 Informacja Informacja nr 1/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Warlubie
2019 2241 2019-04-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2018 rok
2019 2242 2019-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/19 Burmistrza Świecia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2018, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
2019 2243 2019-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 2244 2019-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2019r.
2019 2245 2019-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 2246 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 2/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Brodnica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2247 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 3/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bobrowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2248 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 4/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Łasin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2249 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 5/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Wąbrzeźno w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2250 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 6/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Grudziądz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2251 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 7/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Zbiczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2252 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 8/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Grudziądz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2253 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 9/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2254 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 10/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Grudziądza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2255 2019-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Białe Błota.
2019 2256 2019-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 25/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/33/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo
2019 2257 2019-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2019 2258 2019-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2019 2259 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 2260 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2261 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2262 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/40/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2019.
2019 2263 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/42/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych
2019 2264 2019-04-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1496/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr III/18/2002 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2002 r. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2265 2019-04-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 833/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia zastępczego nr 179/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r., w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 2266 2019-04-11 Informacja Informacja nr 1/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2018 r., położonych na obszarze Gminy Miasto Włocławek
2019 2267 2019-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/F/2019 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 2268 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 14/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Chełmno w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2269 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 15/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Lisewo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2270 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 16/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Golub-Dobrzyń w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2271 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 17/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Chełmża w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2272 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 18/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Chełmża w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2273 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 19/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Wielka Nieszawka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2274 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 20/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Toruń w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2275 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 21/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Chełmża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2276 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 22/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Chełmża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2277 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 23/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Lubicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2278 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 24/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Obrowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2279 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 25/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Torunia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2280 2019-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 2281 2019-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 5 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 2282 2019-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 21.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok
2019 2283 2019-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Książki na rok 2019.
2019 2284 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 52/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Aleksandrów Kujawski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2285 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 53/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Raciążek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2286 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 54/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Dobre na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2287 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 55/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2288 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 56/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Aleksandrów Kujawski w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2289 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 57/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Raciążek w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2290 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 58/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Zakrzewo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2291 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 59/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Radziejów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2292 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 60/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2293 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 61/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kowal w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2294 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 62/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baruchowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2295 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 63/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Choceń w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2296 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 52/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Tłuchowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2297 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 53/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Rypin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2298 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 54/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skępe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2299 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 55/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Włocławek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2300 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 56/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Lipno w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2301 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 57/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Wielgie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2302 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 58/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Rypin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2303 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 59/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Brzuze w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2304 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 60/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Włocławek w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2305 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 17/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 2306 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 18/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2307 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 19/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2308 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 20/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Lubiewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2309 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 21/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Nowe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2310 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 22/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Osielsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2311 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 23/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Śliwice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2312 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 24/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Bydgoszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2313 2019-04-11 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.10.2019.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie umorzenia jako bezprzedmiotowe postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Veolia Energia Poznań S.A.z siedzibą w Poznaniu
2019 2314 2019-04-12 Rozporządzenie porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 2/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze miasta Bydgoszczy
2019 2315 2019-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 26/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/38/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mogileńskiego.
2019 2316 2019-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 32/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/30/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choceń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 2317 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej
2019 2318 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ciechocinka.
2019 2319 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
2019 2320 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka.
2019 2321 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI /58/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 2322 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2019 2323 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/202/2006 Rady Gminy w Łubiance z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy w sołectwie Zamek Bierzgłowski.
2019 2324 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Zamek Bierzgłowski.
2019 2325 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Barcinie
2019 2326 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w oddziałach żłobka działających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin
2019 2327 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 2328 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 101/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń.
2019 2329 2019-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2018 rok
2019 2330 2019-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 2331 2019-04-12 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018, położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2019 2332 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 67/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2333 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 68/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Inowrocław na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2334 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 69/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2335 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 70/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2336 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 71/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Szubin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2337 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Więcbork na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2338 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Złotniki Kujawskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2339 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/89/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Waganiec.
2019 2340 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
2019 2341 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miasto Kowal.
2019 2342 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej – etap I
2019 2343 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/44/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mogileński w roku 2019.
2019 2344 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy.
2019 2345 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego.
2019 2346 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 8 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 2347 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI.49.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Baruchowo oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 r.
2019 2348 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 33/19/2019 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 2349 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 74/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
2019 2350 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 810/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/253/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z 10 listopada 2017 r. w części obejmującej postanowienia załączników
2019 2351 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 794/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XV/115/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016 r. w części obejmującej postanowienia załączników
2019 2352 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 902/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/353/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w części obejmującej postanowienia załączników
2019 2353 2019-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy Warlubie za 2018 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2019 2354 2019-04-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenie warunków i zasad organizacji i wykonywania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa w ciągu drogi powiatowej Nr 2049C Nieszawa – Brzeźno w latach 2019 – 2020, w tym przygotowania przeprawy, realizacji przeprawy, remontów posezonowych i zabezpieczenia promu na zimę, zawarte pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego w imieniu i na rzecz, którego działają: Lidia Zwierzchowska – Starosta Aleksandrowski, Adam Potaczek – Wicestarosta Aleksandrowski, przy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej – Skarbnika Powiatu, a Gminą Miejską Nieszawa reprezentowaną przez: Przemysława Jankowskiego - Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Emilii Kejna – z upoważnienia Skarbnika Miasta Nieszawa.
2019 2355 2019-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 2356 2019-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. - w części
2019 2357 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr 57/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 2358 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/39/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów Gminy Bytoń
2019 2359 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 2360 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Gminy Rypin z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok.
2019 2361 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 11 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 2362 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego
2019 2363 2019-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
2019 2364 2019-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Osie z dnia 29 marca 2019 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2018 ROK
2019 2365 2019-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.42.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2019 r.
2019 2366 2019-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 2367 2019-04-16 Informacja Informacja nr OPO.4210.15.2019.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła oraz zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła Przedsiębiorcy OPEC – INEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
2019 2368 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 75/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na czas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2369 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 76/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na czas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2370 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 77/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na czas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2371 2019-04-16 Postanowienie Postanowienie nr 25/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 13 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na czas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2372 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/69/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
2019 2373 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI.50.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
2019 2374 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Koneck z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2019 2375 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy Koneck z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koneck
2019 2376 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Koneck z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 2377 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 91/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu.
2019 2378 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 92/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Miasta Toruń.
2019 2379 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 107/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.
2019 2380 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 108/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2019 2381 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2019 2382 2019-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.18.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 2383 2019-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 2384 2019-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 15 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk w przeprowadzonych w dniu 14 kwietnia 2019 r.
2019 2385 2019-04-17 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.62.2018.2019.ASp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną dpowiedzialnością z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim
2019 2386 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 41/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 6 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 2387 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciążek w 2019 r.
2019 2388 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Górzno w 2019 r.
2019 2389 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek
2019 2390 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok
2019 2391 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 2392 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 35/2019 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.
2019 2393 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 2394 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutów sołectw
2019 2395 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Osiedli
2019 2396 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gmiy Koronowo na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 2397 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania Koronowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2019 2398 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 2399 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 2400 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jeżewo na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Jeżewo
2019 2401 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo”
2019 2402 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Belno
2019 2403 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białe
2019 2404 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Buczek
2019 2405 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciemniki
2019 2406 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czersk Świecki
2019 2407 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dubielno
2019 2408 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeżewo
2019 2409 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krąplewice
2019 2410 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Laskowice
2019 2411 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osłowo
2019 2412 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pięćmorgi
2019 2413 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piskarki
2019 2414 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Taszewo
2019 2415 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Taszewskie Pole
2019 2416 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłatza usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2019 r.
2019 2417 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych w budynku przy ul. Śniadeckich 26 w Żninie
2019 2418 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Żnin
2019 2419 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2019 roku"
2019 2420 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żnin
2019 2421 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Żnin na rok 2019
2019 2422 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin
2019 2423 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci obwodów prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 2424 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 2425 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin miejsca realizacji obowiązku szkolnego
2019 2426 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin
2019 2427 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów stanowiących dotychczas własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2019 2428 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 2429 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rok 2019
2019 2430 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/70/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksanrowie Kujawskim
2019 2431 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 2432 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2433 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bobrowo
2019 2434 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 2435 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 2436 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 2437 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
2019 2438 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 2439 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie
2019 2440 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 27/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Koronowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2441 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 29/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Pruszcz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2442 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 32/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Bydgoszcz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2443 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 28/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Sicienko w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2444 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 30/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Świecie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2445 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 31/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Tuchola w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2446 2019-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2018 r., informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek
2019 2447 2019-04-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2019 r. z rocznego wykonania budżetu miasta Chełmży za 2018 rok.
2019 2448 2019-04-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2018 rok
2019 2449 2019-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/19 Rady Gminy Choceń z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 2450 2019-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 2451 2019-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 2452 2019-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.
2019 2453 2019-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019r.
2019 2454 2019-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/52/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ na terenie Gminy Raciążek i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciążku
2019 2455 2019-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 40/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/54/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Raciążku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2456 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2019 2457 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2019 2458 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2459 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/51/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2460 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/53/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2019 2461 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 12/498/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne”
2019 2462 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Raciążek
2019 2463 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łubianka w 2019 roku”.
2019 2464 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/ 55 /2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Łubianka.
2019 2465 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
2019 2466 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
2019 2467 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2468 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Fabianki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2469 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2019 r.
2019 2470 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Koneck z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok
2019 2471 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019
2019 2472 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Wiewiórkach
2019 2473 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2474 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica
2019 2475 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr NR. IX.53.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wąpielsk uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Wąpielsk
2019 2476 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IX.54.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wąpielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2477 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IX.55.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 2478 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego
2019 2479 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 2480 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 2481 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Brodnicy
2019 2482 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Michale, Gmina Dragacz
2019 2483 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Dragacz
2019 2484 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dragacz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dragacz
2019 2485 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dragacz
2019 2486 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 2487 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI.39.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczyciela przedszkola pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w szkołach, przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golub-Dobrzyń
2019 2488 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI.40.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2019 2489 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI.41.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golub-Dobrzyń
2019 2490 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 2491 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 44/V/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2019 2492 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 47/V/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca załącznik nr 1 w uchwale Nr 17/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2493 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 49/V/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2019 (3)
2019 2494 2019-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Stolno z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok, a także informacji o stanie mienia Gminy
2019 2495 2019-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 73.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2018 i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2019 2496 2019-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr V/71/19 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 2497 2019-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 2498 2019-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.31.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 2499 2019-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 2500 2019-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Radomin z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/27/18 Rady Gminy Radomin z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2501 2019-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 2502 2019-04-24 Postanowienie Postanowienie nr 26/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 2503 2019-04-24 Postanowienie Postanowienie nr 78/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Inowrocław w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2504 2019-04-24 Postanowienie Postanowienie nr 79/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Dąbrowa Biskupia w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2505 2019-04-24 Postanowienie Postanowienie nr 80/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Gniewkowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2506 2019-04-24 Postanowienie Postanowienie nr 81/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Janikowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2507 2019-04-24 Postanowienie Postanowienie nr 82/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jeziora Wielkie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2508 2019-04-24 Postanowienie Postanowienie nr 83/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Mogilno w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2509 2019-04-24 Postanowienie Postanowienie nr 84/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Strzelno w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2510 2019-04-24 Postanowienie Postanowienie nr 85/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2511 2019-04-24 Postanowienie Postanowienie nr 86/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Szubin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2512 2019-04-24 Postanowienie Postanowienie nr 87/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kamień Krajeński w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2513 2019-04-24 Postanowienie Postanowienie nr 88/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Więcbork w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2514 2019-04-24 Postanowienie Postanowienie nr 89/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Janowiec Wielkopolski w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2515 2019-04-24 Postanowienie Postanowienie nr 90/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 2516 2019-04-24 Postanowienie Postanowienie nr 33/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2517 2019-04-24 Postanowienie Postanowienie nr 95/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Więcbork na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 2518 2019-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 2519 2019-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/34/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 2520 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.
2019 2521 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2522 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/51/ 2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
2019 2523 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Inowrocław oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2019 2524 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
2019 2525 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019
2019 2526 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 2527 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok
2019 2528 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/38/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 roku
2019 2529 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/43/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 roku
2019 2530 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 roku
2019 2531 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osięciny dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 2532 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/55/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia ulicy "Leśna" w miejscowości Osięciny
2019 2533 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin, gm. Szubin.
2019 2534 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2535 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
2019 2536 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr X/73/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Chełmża.
2019 2537 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2019-2023.
2019 2538 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/59/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Cekcyn w 2019 roku
2019 2539 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 2540 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 24 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 2541 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 24 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 2542 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/109/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 2543 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Karbowo 1
2019 2544 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Karbowo 2
2019 2545 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Karbowo 3
2019 2546 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 2547 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2548 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 2549 2019-04-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2019 r. ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2018 ROK
2019 2550 2019-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2019 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2019 2551 2019-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 2552 2019-04-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nadgoplański Park Tysiąclecia”
2019 2553 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok
2019 2554 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr 65/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 18 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 2555 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 2556 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2557 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łysomice
2019 2558 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2019 2559 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2560 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego brodnickiego bonu żłobkowego
2019 2561 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 2562 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 2563 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2019 2564 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogilno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2565 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mogilno
2019 2566 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek w Mogilnie oraz nadania jej statutu
2019 2567 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Mogilno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 2568 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gębice
2019 2569 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Mogilno w 2019 roku
2019 2570 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr 45/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 2571 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 2572 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2019 2573 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowiec
2019 2574 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Bukowiec, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku
2019 2575 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bukowiec publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 2576 2019-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz stawek czynszu za najem lokali socjalnych
2019 2577 2019-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 2578 2019-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019
2019 2579 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 1 lit. a, b oraz § 5 pkt 2 lit. d uchwały Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Cmentarnej, Folwarcznej, Działkowej i Cichej w miejscowości Kruszwica
2019 2580 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 402/1 położonej w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław, gm. Lubiewo
2019 2581 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/38/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, w części § 3 w zakresie słów „wchodzi w życie z dniem podjęcia i”.
2019 2582 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 51/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 2583 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 41/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 2584 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/98/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Skarszewy, Gmina Grudziądz
2019 2585 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych”
2019 2586 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/45/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2587 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/46/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2019 2588 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym oraz określenia warunków i sposobu przyznawania
2019 2589 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 2590 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr Vi/47/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 6 drzew rosnących w alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 5 relacji Świecie-Bydgoszcz w miejscowości Borówno.
2019 2591 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Dobrcz w roku 2019.
2019 2592 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2593 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 2594 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 2595 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2019
2019 2596 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2019 2597 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2598 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr Vi/40/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa w latach 2019 – 2023.
2019 2599 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 2600 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 2601 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.
2019 2602 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Zakrzewo.
2019 2603 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2019r.
2019 2604 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i w sporcie.
2019 2605 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2606 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sicienko
2019 2607 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2608 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Strzelce Górne
2019 2609 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sezonu kąpielowego na terenie gminy-miasto Grudziądz w 2019 roku
2019 2610 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr X/72/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy-miasto Grudziądz w 2019 roku
2019 2611 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2612 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2613 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2614 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 2615 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 2616 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2617 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 2618 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/161/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019
2019 2619 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie gminy Kamień Krajeński oraz określenia sezonu kąpielowego.
2019 2620 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Krajeński
2019 2621 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kamień Krajeński instrumentem płatniczym
2019 2622 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Pakość na 2020 r.
2019 2623 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2624 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2625 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2626 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 2627 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska handlowego przy ul. Warszawskiej w Tucholi
2019 2628 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/51/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 2629 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok
2019 2630 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 2631 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruszwica oraz określenia granic obwodów tych szkół.
2019 2632 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska „Cypel” na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy.
2019 2633 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
2019 2634 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu
2019 2635 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta Chełmża.
2019 2636 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 2637 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 15.
2019 2638 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w mieście Chełmży w 2019 roku.
2019 2639 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok
2019 2640 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 2641 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/218/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności podatku dla inkasentów
2019 2642 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Górzno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 2643 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/96/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 2644 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/95/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2645 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
2019 2646 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2647 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2648 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 2649 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie gminy Śliwice oraz ustalenia sezonu kąpielowego
2019 2650 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/41/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Śliwice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2651 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/42/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego przy ul. Szkolnej w Śliwicach
2019 2652 2019-04-30 ANEKS Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 15 marca 2019 r. do Porozumienia z dnia 21 września 2009 r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej
2019 2653 2019-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 42.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 2654 2019-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 2655 2019-04-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 29 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Chełmna przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2019 r.
2019 2656 2019-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 2657 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/78/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.