Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Luty 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 652 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2019 rok
2019 653 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Radomin z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2019 rok
2019 654 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Radomin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 655 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Radomin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji
2019 656 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Radomin z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomin
2019 657 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/23/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty.
2019 658 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 659 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 660 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2019 661 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta i gminy Mrocza
2019 662 2019-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 663 2019-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 664 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i  wysokości stawek procentowych udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rogowo
2019 665 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2019 666 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/21/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2019 667 2019-02-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok
2019 668 2019-02-01 Postanowienie Postanowienie nr 21/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 669 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 670 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 671 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 672 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 673 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2019 674 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie.
2019 675 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/14/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świekatowo
2019 676 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/17/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 677 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/18/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 678 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/19/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 679 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 680 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 681 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 682 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu
2019 683 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V-33/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2019 r.
2019 684 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2019 685 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
2019 686 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/33/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019.
2019 687 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2019 rok
2019 688 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gruta
2019 689 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw w Gminie Gruta
2019 690 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 rok
2019 691 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków jej udzielania
2019 692 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 693 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 694 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 695 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2019 696 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 697 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 698 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamień Krajeński.
2019 699 2019-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2018 rok.
2019 700 2019-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2019 701 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 702 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Inowrocławia
2019 703 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 704 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019
2019 705 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Szczekarzewo
2019 706 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Likiec
2019 707 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Wólka
2019 708 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Wólka
2019 709 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Wólka
2019 710 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
2019 711 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 712 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalu oraz w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparcia
2019 713 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 714 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
2019 715 2019-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Inowrocławski z dnia 29 stycznia 2019 r. Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 716 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 717 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Papowo Biskupie
2019 718 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 719 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 720 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Mogilno na rzecz najemców oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży
2019 721 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/27/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2019 722 2019-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2019 Burmistrza Nowego z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2019
2019 723 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 724 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2019 725 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 726 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 727 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 728 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok
2019 729 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługę serwisową związaną z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Miasta i Gminy Łasin
2019 730 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Łasinie
2019 731 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 732 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 733 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk
2019 734 2019-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 13/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski.
2019 735 2019-02-07 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 grudnia 2018 r. w związku z upływem terminu wyłożenia do wglądu zainteresowanych osób projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla południowej części miasta Grudziądza ograniczonej od północy ul. Poziomkową, Rataja, Szosą Toruńską, Południową, Zieloną a od południa granicą administracyjną miasta (obręby ewidencyjne o numerach: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149), - dane objęte modernizacją, zawarte w tym projekcie, z dniem 28 grudnia 2018 roku, stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
2019 736 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 6/244/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2019 737 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 6/11/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2019 738 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2019 739 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2019 740 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 741 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2019 742 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/23/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 743 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc Gminy Płużnica w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 744 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 745 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych w obrębie terenów koncentracji funkcji komercyjnych na terenie gminy Płużnica
2019 746 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/28/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków i budowli położonych na terenie gminy Płużnica poza obszarem Płużnickiego Parku Inwestycyjnego
2019 747 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 748 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.
2019 749 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica
2019 750 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/34/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 751 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/35/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy i prowadzonym przez Gminę Płużnica
2019 752 2019-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelnie przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r.
2019 753 2019-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sośno przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r.
2019 754 2019-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 3 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogowo przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r.
2019 755 2019-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r.
2019 756 2019-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r.
2019 757 2019-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 3 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sicienko przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r.
2019 758 2019-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 4 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drzycim przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r.
2019 759 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2019
2019 760 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2019 rok.
2019 761 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 762 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 763 2019-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Miasta Toruń w sprawie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2019 rok
2019 764 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 765 2019-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 766 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno
2019 767 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 768 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 769 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
2019 770 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Wąbrzeźnie
2019 771 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2019 772 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/17/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania, że uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzozie w 2019 roku została podjęta z naruszeniem prawa
2019 773 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/19/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2019 774 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/18/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/27/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2019 r.
2019 775 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 776 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i jej wysokości od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Stolno, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 777 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych w Gminie Stolno
2019 778 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2019 779 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 22/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 780 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok.
2019 781 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2019 782 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/33/19 Rady Gminy Kowal z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 783 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/31/19 Rady Gminy Kowal z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2019 rok
2019 784 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 785 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Golubia - Dobrzynia w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2019 786 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XLVIII/272/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2019 787 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 788 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/22/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Cegielnik
2019 789 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/23/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Cichoradz
2019 790 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Czarne Błoto
2019 791 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Czarnowo
2019 792 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Górsk
2019 793 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Gutowo
2019 794 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/28/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Łążyn
2019 795 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Pędzewo
2019 796 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Przysiek
2019 797 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Rozgarty
2019 798 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/32/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Rzęczkowo
2019 799 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/33/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Siemoń
2019 800 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/34/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Skłudzewo
2019 801 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/35/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Stary Toruń
2019 802 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/36/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Toporzysko
2019 803 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/37/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zarośle Cienkie
2019 804 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/38/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zławieś Mała
2019 805 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/39/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zławieś Wielka
2019 806 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Małki w gminie Bobrowo
2019 807 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/29/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowo
2019 808 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/33/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 stycznia 2019 r. wzmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 809 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/ 37 /2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2019 810 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2019 811 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 812 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2019 813 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 814 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 815 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 816 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.3.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 817 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/70/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Paterku
2019 818 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/76/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2019 819 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/77/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 820 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/72/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 821 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/80/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, wynagrodzenia inkasentów tej opłaty oraz określenia upoważnionych inkasentów
2019 822 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/75/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2019 823 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/78/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2019 824 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Wudzyn
2019 825 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Rypin, zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2019 826 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok.
2019 827 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2019 828 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin.
2019 829 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Brodnickiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2019 830 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 831 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubicz
2019 832 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V.34.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.
2019 833 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 834 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V.35.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 835 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/1/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 836 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/3/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów zamiejscowych publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki
2019 837 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/4/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadki
2019 838 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/5/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 839 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/6/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 840 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wilczak-Dolina" w Bydgoszczy
2019 841 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/66/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok (1)
2019 842 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Nakielskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Szubinie w roku 2019
2019 843 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/33/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Nakielskiego
2019 844 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/3/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 845 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/4/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych
2019 846 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/7/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2019 847 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/8/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania
2019 848 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok
2019 849 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości będącej uprzednio własnością Powiatu Radziejowskiego.
2019 850 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 851 2019-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 852 2019-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2018 rok
2019 853 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 25/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 854 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok.
2019 855 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru.
2019 856 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1046C relacji Błądzim - Drzycim - Laskowice w miejscowości Krąplewice
2019 857 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Laskowice ul. Żeromskiego, gmina Jeżewo
2019 858 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu
2019 859 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2019 860 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 861 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 862 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 863 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany granic sołectwa Mokre i sołectwa Dusocin w Gminie Grudziądz
2019 864 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 865 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Węgrowo w sąsiedztwie drogi gminnej nr 040370C, gmina Grudziądz
2019 866 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 534 we wschodniej części obrębu Skarszewy, Gmina Grudziądz
2019 867 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grudziądz
2019 868 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Osiek.
2019 869 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 870 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr V/23/19 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 871 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.3.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019
2019 872 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.4.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, których dochód przekracza 150 % kryterium ustawowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
2019 873 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.5.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 874 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.8.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych
2019 875 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.9.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele
2019 876 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.13.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 877 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.14.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
2019 878 2019-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.
2019 879 2019-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu.
2019 880 2019-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku.
2019 881 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki.
2019 882 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 883 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”
2019 884 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, przedszkoli specjalnych, przedszkoli integracyjnych, szkół, szkół integracyjnych i placówek, dla których gmina-miasto Grudziądz jest organem rejestrującym oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 885 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miesjkiej na rok 2019
2019 886 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej
2019 887 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia warunków ich przyznawania dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
2019 888 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/41/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski
2019 889 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy
2019 890 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 891 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 42/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym.
2019 892 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie statutu gminy Zbójno
2019 893 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/24/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2019.
2019 894 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 895 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 896 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ryńsk za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2019 897 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2019 898 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia odcinka drogi z drogi gminnej i ustalenia przebiegu dróg.
2019 899 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 900 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Ryńsk dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 901 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 22/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 902 2019-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławekna prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2018 rok.
2019 903 2019-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 904 2019-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 905 2019-02-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 906 2019-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 15/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Chodczu dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
2019 907 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/144/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina.
2019 908 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.6.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 909 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019
2019 910 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2019 911 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2019 r.
2019 912 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2019 913 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2019 rok
2019 914 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/40/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2019”
2019 915 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/30/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla zdolnych uczniów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowo
2019 916 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Pruszcz do kategorii dróg gminnych
2019 917 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa
2019 918 2019-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.13.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2019 r.
2019 919 2019-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.16.2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 920 2019-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Tucholskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tucholski w 2019 roku.
2019 921 2019-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Tucholskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, gm. Tuchola, Powiat Tucholski w 2019 roku.
2019 922 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/34/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
2019 923 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka i nadania jej statutu
2019 924 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023
2019 925 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 926 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 927 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy
2019 928 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok
2019 929 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Lubraniec
2019 930 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi
2019 931 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2019 rok.
2019 932 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chrostkowo
2019 933 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr VI/20/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2019 r.
2019 934 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/16/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 935 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 936 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2019 937 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
2019 938 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
2019 939 2019-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 10 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.
2019 940 2019-02-12 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1286C Morsk – Świecie - Dworzysko na odcinku od km 0+320 do km 0+470 oraz drogą nr 1252C Jeżewo – Świecie od km 12+420 do km 12+509 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zawarte pomiędzy zarządem powiatu świeckiego a Burmistrzem Świecia
2019 941 2019-02-12 Porozumienie Porozumienie nr 1 Rady miasta Inowrocławia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Janikowo realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Inowrocław w zakresie pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług mieszkańcom Gminy Miasta Inowrocław przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie
2019 942 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok
2019 943 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 23/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 944 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 30/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 945 2019-02-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mogileńskiego z dnia 1 lutego 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2018
2019 946 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 947 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 948 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
2019 949 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 950 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym
2019 951 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia statutów sołectw i statutu Osiedla Izbica Kujawska
2019 952 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 39/2018 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
2019 953 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
2019 954 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
2019 955 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Strzelno
2019 956 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2019 957 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelno w latach 2019-2023
2019 958 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny oraz wysokości stawek procentowych tej bonifikaty
2019 959 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 960 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 50/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu.
2019 961 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 51/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu „System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej w Toruniu”.
2019 962 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 52/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego w Toruniu.
2019 963 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 54/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2019 964 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 63/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019.
2019 965 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 66/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń.
2019 966 2019-02-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brodnica przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 967 2019-02-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Totuniu I z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czernikowie przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 968 2019-02-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Totuniu I z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Nieszawka przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 969 2019-02-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbiczno przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 970 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019r.
2019 971 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Żnińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2019 972 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 973 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019r.
2019 974 2019-02-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2018
2019 975 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Chełmna
2019 976 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 977 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 978 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osób objętych pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 979 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów Kujawski
2019 980 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 981 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/3/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko
2019 982 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/4/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 983 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/5/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Osielsko
2019 984 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/6/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2019 985 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/8/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2019 986 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 987 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogowo.
2019 988 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym-sołectwom położonym na terenie Gminy Rogowo
2019 989 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 990 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 991 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
2019 992 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 993 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2019 994 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2019 995 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2019 996 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.
2019 997 2019-02-14 Porozumienie Porozumienie nr 1.2018 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów i Gminy Radziejów w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Broniewek
2019 998 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 999 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2019 1000 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2019 1001 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1002 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubraniec
2019 1003 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2019 1004 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 1005 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr Iv/36/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 1006 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 1007 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin.
2019 1008 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin, gm. Szubin.
2019 1009 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w miejscowości Szubin, gm. Szubin.
2019 1010 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2019 1011 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
2019 1012 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 1013 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Powiat Wąbrzeski
2019 1014 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą II” dla terenu położonego w Tryszczynie gm. Koronowo
2019 1015 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Koronowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1016 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Koronowo, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, z terenu gminy Koronowo.
2019 1017 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 33/III/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2019 1018 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 35/III/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek gólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego
2019 1019 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 36/III/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2019 (1)
2019 1020 2019-02-15 Porozumienie Porozumienie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy
2019 1021 2019-02-15 Postanowienie Postanowienie nr 30/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 1022 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 1023 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Sępoleńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego
2019 1024 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Sępoleńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2019 1025 2019-02-15 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.41.2018.2019.MWo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy
2019 1026 2019-02-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Bydgoszcz
2019 1027 2019-02-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2019 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2019 1028 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska
2019 1029 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 1030 2019-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 1031 2019-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające uchwałę Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 1032 2019-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Raciążek w okręgu wyborczym Nr 12
2019 1033 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 1034 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/175/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym
2019 1035 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 1036 2019-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 1037 2019-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Radomin z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające uchwałę Nr III/27/18 Rady Gminy Radomin z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1038 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Rypin z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Rypin
2019 1039 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.
2019 1040 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w żłobku.
2019 1041 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski na 2019 rok.
2019 1042 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.29.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
2019 1043 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.31.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie
2019 1044 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.32.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Baruchowo
2019 1045 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.33.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1046 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.34.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1047 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.35.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 1048 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.36.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków zasad korzystania z tych przystanków
2019 1049 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.37.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola i szkoły środkami komunikacji publicznej
2019 1050 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.38.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baruchowo na lata 2019-2023”
2019 1051 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 1052 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/119/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz nadania jej statutu
2019 1053 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2019-2023
2019 1054 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchola
2019 1055 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1056 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 1057 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
2019 1058 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wysokości wypłacanego ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu pożarniczym.
2019 1059 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książki w roku 2019.
2019 1060 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2019 1061 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca statuty sołectw Gminy Dąbrowa Biskupia
2019 1062 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia
2019 1063 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1064 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
2019 1065 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 1066 2019-02-20 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.2.2019.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
2019 1067 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r.
2019 1068 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr I/13/19 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2019
2019 1069 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/38/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Statut Gminy Miejskiej Ciechocinek
2019 1070 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 42/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
2019 1071 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/28/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Fabianki
2019 1072 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/32/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Fabianki niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
2019 1073 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/35/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 1074 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/36/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/152/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fabianki oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1075 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 15/2019 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.
2019 1076 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019
2019 1077 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego
2019 1078 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Starosty Inowrocławskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2019 1079 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Inowrocławskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2019 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
2019 1080 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
2019 1081 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Starosty Nakielskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych w Nakle nad Notecią w roku 2019.
2019 1082 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1083 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janikowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 1084 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019
2019 1085 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janikowo na 2019 rok
2019 1086 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Janikowo
2019 1087 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych w obrębie Gminy Janikowo
2019 1088 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1089 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2019 1090 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lisewo
2019 1091 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczy zmian Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019
2019 1092 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.15.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 1093 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 1094 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 1095 2019-02-22 Postanowienie Postanowienie nr 34/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 1096 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książki na rok 2019
2019 1097 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Mogileńskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na 2019 r.
2019 1098 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2019 rok
2019 1099 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 6/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie sprawie wysokości wypłacanego ekwiwalentu pieniężnego członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2019 1100 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przyznania diet dla sołtysów
2019 1101 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i  Gminy Chodecz w  roku 2019”
2019 1102 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/77/15 z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i  deklaracji podatkowych
2019 1103 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/159/16 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2019 1104 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę Nr III/22/14 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1105 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019.
2019 1106 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 1107 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2019 1108 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/77/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków ich udzielania
2019 1109 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/17/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
2019 1110 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2019 1111 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/291/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Złotniki Kujawskie jest organem rejestrującym.
2019 1112 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 7/236/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 1113 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1114 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2019 1115 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „GMINNEGO PROGARMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIARZĄT NA TERENIE GMINY GOSTYCYN W 2019 ROKU”
2019 1116 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 rok
2019 1117 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków opłat oraz innych niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Dąbrowa instrumentem płatniczym.
2019 1118 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 1119 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2019 1120 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dąbrowa na zadania służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na paliwo stałe, na proekologiczne.
2019 1121 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 1122 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1123 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski
2019 1124 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wieś Otorowo, gmina Solec Kujawski
2019 1125 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski
2019 1126 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2019 roku
2019 1127 2019-02-26 ANEKS Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz
2019 1128 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 1129 2019-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2019 r.
2019 1130 2019-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2019 r.
2019 1131 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Brodnickiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego.
2019 1132 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2019 roku
2019 1133 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2019 roku
2019 1134 2019-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 1.2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów i Gminy Radziejów w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Broniewek
2019 1135 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr V/35/19 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 1136 2019-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr III/1/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2019 1137 2019-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2019 1138 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2019 1139 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2019 1140 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr 27/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 1141 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr 33/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 1142 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr OA.0050.14.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r.
2019 1143 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/22/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/26/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2019 1144 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 10.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2018 r.
2019 1145 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finasowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia.
2019 1146 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
2019 1147 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/51 /2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni
2019 1148 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni
2019 1149 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego w Kcyni
2019 1150 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyłączenia Technikum Ekonomicznego w Kcyni z Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni
2019 1151 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodzie technik ekonomista z Technikum Ekonomicznego w Kcyni do Technikum Informatycznego w Kcyni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni oraz zmiany nazwy Technikum Informatycznego w Kcyni na Technikum w Kcyni
2019 1152 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Koneck
2019 1153 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/38/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/21/18 Rady Gminy Koneck z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck
2019 1154 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/24/18 Rady Gminy Koneck z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1155 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Koneck lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upoważnionych
2019 1156 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
2019 1157 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok
2019 1158 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Radziejowskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2019 1159 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2019 r. w placówce opiekuńczo- wychowawczej, tj w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2019 1160 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
2019 1161 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Solec Kujawski
2019 1162 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
2019 1163 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Mogileńskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie na 2019 r.
2019 1164 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
2019 1165 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie
2019 1166 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 1167 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1168 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/19/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2019 roku
2019 1169 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/23/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie
2019 1170 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/24/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 1171 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1172 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/26/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 1173 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/27/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1174 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1175 2019-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy Sadki za rok 2018.
2019 1176 2019-02-28 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Nowego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2019 1177 2019-02-28 Porozumienie Porozumienie nr 2/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie sporządzenia opinii przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną we Włocławku
2019 1178 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
2019 1179 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie
2019 1180 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 1181 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2019 1182 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 1183 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1184 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2019 roku"
2019 1185 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Warlubie
2019 1186 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 1187 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 1188 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brodnica
2019 1189 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2019 1190 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/38/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo
2019 1191 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
2019 1192 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/41/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Brodnica
2019 1193 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/42/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
2019 1194 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Barcin, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1195 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2019 roku.
2019 1196 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin
2019 1197 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg będących własnością Gminy Barcin do kategorii dróg gminnych
2019 1198 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Barcin.
2019 1199 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 1200 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuchowo
2019 1201 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 1202 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Pakość oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na terenie Gminy Pakość
2019 1203 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1204 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakość na rok 2019
2019 1205 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 1206 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Pakość
2019 1207 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2019 1208 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1209 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zakrzewo na rok 2019.
2019 1210 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/28/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo.
2019 1211 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2019 1212 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.
2019 1213 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2019 1214 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek.
2019 1215 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej działających na terenie powiatu włocławskiego.
2019 1216 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1217 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie powiatu włocławskiego.