Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Październik 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5085 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 5086 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5087 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5088 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/137/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok
2019 5089 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/143/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
2019 5090 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/146/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek”
2019 5091 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIII/77/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Więcbork
2019 5092 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 5093 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. zamieniająca uchwalę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 5094 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019
2019 5095 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gminie Miasta Lipna
2019 5096 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 5097 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w  przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna
2019 5098 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/393/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2019 5099 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 5100 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2019 5101 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie
2019 5102 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2019 5103 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek”
2019 5104 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2019 5105 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubiewo
2019 5106 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubiewo
2019 5107 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/72/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 5108 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/97/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5109 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok
2019 5110 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pakość
2019 5111 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 5112 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i młodsze w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość
2019 5113 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2019 5114 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”
2019 5115 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy
2019 5116 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sądowej, Generała Stanisława Maczka i Tatrzańskiej.
2019 5117 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 5118 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/71/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 5119 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 85/19 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2019 (9)
2019 5120 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
2019 5121 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2019 5122 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5123 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/ 81/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1 drzewa rosnącego w alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Aleksandrowiec-Włóki w miejscowości Sienno, gmina Dobrcz.
2019 5124 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrcz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2019 5125 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/72/19 Rady Gminy Choceń z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2019 5126 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/74/19 Rady Gminy Choceń z dnia 24 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Choceniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5127 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/76/19 Rady Gminy Choceń z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5128 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/77/19 Rady Gminy Choceń z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Choceń
2019 5129 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 5130 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych
2019 5131 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 5132 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 57/2019 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.
2019 5133 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5134 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.
2019 5135 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 5136 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
2019 5137 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/51/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 5138 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/96/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Warlubie
2019 5139 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/98/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie
2019 5140 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu
2019 5141 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
2019 5142 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok.
2019 5143 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/116/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
2019 5144 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/115/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi powiatowej
2019 5145 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 5146 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/111/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski
2019 5147 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/175/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 5148 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 5149 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok
2019 5150 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wielgie
2019 5151 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5152 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 5153 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest Gmina Książki oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym.
2019 5154 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
2019 5155 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Koneck z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5156 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/73/19 Rady Gminy Choceń z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka "Pomponik" w Choceniu oraz nadania mu statutu
2019 5157 2019-10-02 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Raciążek z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie z wykonania budżetu Gminy Raciążek za I półrocze 2019r
2019 5158 2019-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2019 5159 2019-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 5160 2019-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 25 września 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 5161 2019-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019r.
2019 5162 2019-10-02 Postanowienie Postanowienie nr 145/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 25 września 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Szubin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 5163 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2022
2019 5164 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/140/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku
2019 5165 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/312/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 1 listopada 2019 r.
2019 5166 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/314/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wzgórze Wolności-Ujejskiego" w Bydgoszczy
2019 5167 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/319/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji
2019 5168 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/320/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania azbestu
2019 5169 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/322/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy
2019 5170 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/323/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5171 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/325/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok (8)
2019 5172 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/329/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy wiaduktowi na terenie Bydgoszczy
2019 5173 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo
2019 5174 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr 936 położonej w miejscowości Gniewkowo przy ul. J. Kilińskiego.
2019 5175 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie
2019 5176 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej problemów gospodarowania wodami
2019 5177 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2019 5178 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 5179 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli
2019 5180 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Osiek instrumentem płatniczym.
2019 5181 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2019 rok
2019 5182 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/140/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 5183 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia
2019 5184 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/358/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5185 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
2019 5186 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2019 5187 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 5188 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/124/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kruszwica.
2019 5189 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/125/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2019 5190 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/126/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5191 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/127/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości lub innej nieruchomości, wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 5192 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/128/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5193 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/129/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
2019 5194 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/130/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2019 5195 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/131/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2019 5196 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/289/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019
2019 5197 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/317/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Paterku
2019 5198 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/318/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Paterku
2019 5199 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Radomin.
2019 5200 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Radomin
2019 5201 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5202 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 września 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5203 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5204 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/38/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 5205 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/40/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadki
2019 5206 2019-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 91.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 5207 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/88/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 5208 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2019 5209 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/101/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec zmienionej Uchwałą Nr XXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXXVII/310/2018 z dnia 2 października 2018 r.
2019 5210 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/108/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 5211 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie w poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 5212 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Pszczółka" w Barcinie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Barcin oraz nadania mu Statutu
2019 5213 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5214 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza
2019 5215 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza i zagospodarowanie tych odpadów
2019 5216 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mrocza
2019 5217 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/104/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 5218 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/105/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5219 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 5220 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5221 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Śliwice.
2019 5222 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/75/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Śliwicach
2019 5223 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 95/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 5224 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019r.
2019 5225 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2019 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeziora Wielkie
2019 5226 2019-10-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 30 września 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą przeprowadzonych w dniu 29 września 2019 r.
2019 5227 2019-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 49.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok
2019 5228 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernikowo
2019 5229 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
2019 5230 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/72/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5231 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Nowe
2019 5232 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez gminę Nowe
2019 5233 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/123/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 5234 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 93/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym.
2019 5235 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 96/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 5236 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 97/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym jej wyłączeniem z użytkowania jako drogi publicznej.
2019 5237 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/69/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2019 5238 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia ich przebiegu.
2019 5239 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/106/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
2019 5240 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
2019 5241 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 5242 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5243 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2019 5244 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/72/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 5245 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski
2019 5246 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2019 5247 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/67/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.
2019 5248 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/73/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR V/62/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 czerwca 2019 roku dotyczącej przyjęcia regulaminu, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5249 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/65/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok
2019 5250 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/68/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku i Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 roku w Starogrodzie.
2019 5251 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.
2019 5252 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Zakrzewo.
2019 5253 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zakrzewo
2019 5254 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Zakrzewo na rzecz spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania przy ich udzielaniu oraz sposobu rozliczania tych dotacji.
2019 5255 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019
2019 5256 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/222/2010 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5257 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2019 5258 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art.17 ust.3 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2019 5259 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/51/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5260 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności tych gruntów
2019 5261 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
2019 5262 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5263 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5264 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5265 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustanowienia nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego
2019 5266 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz
2019 5267 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/92/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5268 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr x/93/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dragacz w 2019 roku
2019 5269 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/95/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dragaczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 5270 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/97/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół uczniów dla których Gmina Dragacz nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 5271 2019-10-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1312/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 12 oraz § 13 pkt 2 lit. c uchwały Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 r. nr XXVI/322/16 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 5272 2019-10-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1333/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. nr XXXIX/355/2018 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 5273 2019-10-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 292/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 listopada 2011 r. nr XIV/95/2011 w przedmiocie nadania statutu gminnej straży pożarnej
2019 5274 2019-10-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 120/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 8 ust. 2 oraz § 13 ust. 9 pkt 1 i 2 uchwały Rady Gminy Wielgie z dnia 29 marca 2018 r. nr XLIII/267/2018 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 5275 2019-10-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 281/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. nr 8/2019 w przedmiocie powołania stałych komisji rady miasta
2019 5276 2019-10-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 119/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważność § 14 ust. 5 uchwały Rady Gminy Wielgie z dnia 29 marca 2018 r. nr XLIII/266/2018 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 5277 2019-10-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1352/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważnośi § 1, § 3 ust. 1, § 15, § 21, § 22, § 25, § 26, § 27 i § 28 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Nieszawie z dnia 30 stycznia 2015 r. nr IV-21/2015 w przedmiocie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2019 5278 2019-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 5279 2019-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 274/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 5280 2019-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 5281 2019-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.50.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5282 2019-10-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 1 października 2019 r. (SSO.onp.6510.8.4.2019) zawarte w Warszawie, pomiędzy:
2019 5283 2019-10-04 Porozumienie Porozumienie nr SSO.onp.6510.8.3.2019 Starosty Mogileńskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach zawarte pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2019 5284 2019-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 346/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Lipna.
2019 5285 2019-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 77/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr RGK.0007.123.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych
2019 5286 2019-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 78/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr RGK.0007.124.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2019 5287 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5288 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 50/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka
2019 5289 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5290 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2019 5291 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok
2019 5292 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym
2019 5293 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym
2019 5294 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/87/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 5295 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/88/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, stanowiących własność Gminy Brodnica
2019 5296 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/89/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brodnica
2019 5297 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 5298 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok.
2019 5299 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5300 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/96/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 5301 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/67/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019
2019 5302 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 5303 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/75/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 5304 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Brzozie instrumentem płatniczym
2019 5305 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019.
2019 5306 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę XXI/104/2009 Rady Gminy w Brzoziu z dnia 23 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5307 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.
2019 5308 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo.
2019 5309 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 82/38/2019 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 5310 2019-10-07 ANEKS Aneks nr 1 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do porozumienia, zawarty pomiędzy miastem Bydgoszcz a gmina Białe Błota
2019 5311 2019-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.
2019 5312 2019-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 5313 2019-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 5314 2019-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 30 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 5315 2019-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 5316 2019-10-07 Postanowienie Postanowienie nr 92/19 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 4 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 5317 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kowal
2019 5318 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno
2019 5319 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Chełmna
2019 5320 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/163/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubicz
2019 5321 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/171/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Pogodna” w miejscowości Grębocin
2019 5322 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/172/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu Gminy Lubicz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
2019 5323 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/118/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 031528C w Pruszczu ul. Wesoła
2019 5324 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/119/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Pruszcz do kategorii dróg gminnych
2019 5325 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/120/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5326 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/122/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu
2019 5327 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/124/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 5328 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2019 roku
2019 5329 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/89/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.
2019 5330 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/74/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2019 5331 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/81/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 5332 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5333 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/87/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 września 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 5334 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 5335 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br 2)
2019 5336 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania dla nauczycieli nagród ze środków specjalnego funduszu nagród
2019 5337 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kijewie Królewskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5338 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 5339 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2019
2019 5340 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5341 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/92/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.
2019 5342 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/94/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 5343 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/100/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 5344 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/99/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
2019 5345 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok
2019 5346 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 1 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5347 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok
2019 5348 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 5349 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2019 5350 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 5351 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/ 95 /2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łasin
2019 5352 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 3 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Gostycyn
2019 5353 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Gostycyn, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 5354 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 rok
2019 5355 2019-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2019 5356 2019-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Kikół z dnia 27 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2019 rok
2019 5357 2019-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 30 września 2019 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 5358 2019-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 30 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 5359 2019-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 30 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książki na rok 2019
2019 5360 2019-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 5361 2019-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.126.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2019 r.
2019 5362 2019-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 30 września 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 5363 2019-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 30 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5364 2019-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 5365 2019-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2019 rok
2019 5366 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/88/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5367 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/97/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Włocławek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5368 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/127/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 5369 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/128/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5370 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/130/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Koronowo
2019 5371 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/131/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2019 5372 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/132/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy mostowi w miejscowości Tryszczyn
2019 5373 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/56/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym lub osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi
2019 5374 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019
2019 5375 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boniewo
2019 5376 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Boniewo
2019 5377 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XII/66/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.
2019 5378 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Brzoziu
2019 5379 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 74/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 5380 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/54/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5381 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 163.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 27 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok
2019 5382 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 września 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 5383 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr V/153/19 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 5384 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.86.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 5385 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.62.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 5386 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 5387 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 5388 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.99.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 5389 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Radomin z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/27/18 Rady Gminy Radomin z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 5390 2019-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 7 października 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Nieszawa przeprowadzonych w dniu 6 października 2019 r.
2019 5391 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Cierpiszewo – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5392 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Solec Kujawski – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5393 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Toruń – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5394 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Żołędowo – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5395 2019-10-09 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. do porozumienia z dnia 17 września 2015 r. zawarty pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Bydgoszcz – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5396 2019-10-09 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. do porozumienia z dnia 17 września 2015 r. zawarty pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Różanna – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5397 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/87/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok
2019 5398 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5399 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/97/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Rywałd oraz we wschodniej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 5400 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Gminy Topólka z dnia 1 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 5401 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.93.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w  placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska
2019 5402 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.94.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ.
2019 5403 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.95.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wałdowo Królewskie
2019 5404 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI.76.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
2019 5405 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Janikowie
2019 5406 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 4 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo
2019 5407 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5408 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019
2019 5409 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2019 5410 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 października 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 5411 2019-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 4 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 5412 2019-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 79.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 5413 2019-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 80/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności nr XII/81/19 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2019 5414 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/60/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2019 5415 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/61/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5416 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu
2019 5417 2019-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 października 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 5418 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr 120/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 5419 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Koneck z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok
2019 5420 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 8 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019
2019 5421 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr 39/1763/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 5422 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok.
2019 5423 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.41.2019 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 27 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 5424 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 5425 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.53.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5426 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 5427 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.
2019 5428 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 5429 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 7 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 5430 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2019 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 7 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 r.
2019 5431 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 5432 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 50.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok
2019 5433 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 10 października 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 5434 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 98.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 5435 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6–letnie i dzieci młodsze
2019 5436 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejów
2019 5437 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejów
2019 5438 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIV/87/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2019 5439 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 5440 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr 58/2019 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.
2019 5441 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr 240/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
2019 5442 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr 38/64/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 5443 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 5444 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5445 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2019 5446 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X /65/ 2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5447 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy Świecie nad Osą.
2019 5448 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/43/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Świecie nad Osą
2019 5449 2019-10-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Chełmińskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.
2019 5450 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr VI/97/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 5451 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr X/88/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2022”
2019 5452 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/65/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 5453 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/186/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2019 5454 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 237/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowej i Strudze Toruńskiej w Toruniu.
2019 5455 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 238/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Legionów, Św. Faustyny, Lotników, Grudziądzkiej oraz „trasy średnicowej” w Toruniu.
2019 5456 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 239/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu.
2019 5457 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 241/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń.
2019 5458 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 244/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019.
2019 5459 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 245/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 5460 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 246/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2019 5461 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 247/198 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, ul. Kasztanowa 16 w Toruniu.
2019 5462 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 250/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń, na rok 2020.
2019 5463 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 251/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2019 5464 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 5465 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/78/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych
2019 5466 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019r.
2019 5467 2019-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 266 Rady Miasta Torunia z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku
2019 5468 2019-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.44.2019 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 7 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 5469 2019-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 9 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Książki na rok 2019.
2019 5470 2019-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 135/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 9 października 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 5471 2019-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.130.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2019 r.
2019 5472 2019-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.89.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 5473 2019-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 10 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 5474 2019-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 11 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 5475 2019-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 5476 2019-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 81/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XII/71/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5477 2019-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 82/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/72/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole
2019 5478 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/88/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IV/36/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 5479 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 5480 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/42/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenia Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2019”
2019 5481 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu
2019 5482 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
2019 5483 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.
2019 5484 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.
2019 5485 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kaliska w gminie Lubień Kujawski
2019 5486 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XI/83/19 Rady Gminy Rypin z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 5487 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XI/84/19 Rady Gminy Rypin z dnia 15 października 2019 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest Gmina Rypin oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym
2019 5488 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/91/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 5489 2019-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Gruta
2019 5490 2019-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr V/158/19 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 5491 2019-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 5492 2019-10-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/83/19 Rady Miejskiej w Chodczu dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku miejskim w Chodczu.
2019 5493 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XII-66/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 września 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty do wartości lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nieszawa zbywanych na rzecz najemców
2019 5494 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr 122/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 5495 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr X/97/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 5496 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr X/115/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 2 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 5497 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 5498 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr 128/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 11 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 5499 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 15 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Świekatowo
2019 5500 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2020.
2019 5501 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 5502 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie określenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Brodnickiego
2019 5503 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr 88/19 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2019 (10)
2019 5504 2019-10-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2019 Burmistrza Żnina z dnia 30 września 2019 r. w sprawie współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Żnin, przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Żnin, zawarte pomiędzy gminą Żnin a gminą Gąsawa
2019 5505 2019-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 277/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 5506 2019-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 8 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 5507 2019-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 października 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 5508 2019-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 11 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5509 2019-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.55.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5510 2019-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Radomin z dnia 11 października 2019 r. zmieniające uchwałę Nr III/27/18 Rady Gminy Radomin z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 5511 2019-10-21 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie zadań powiatowej biblioteki publicznej
2019 5512 2019-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 5513 2019-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ryńsk.
2019 5514 2019-10-22 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Gminy Radomin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie likwidacji Aglomeracji Radomin
2019 5515 2019-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2019 rok.
2019 5516 2019-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2019 rok.
2019 5517 2019-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.45.2019 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 11 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 5518 2019-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 5519 2019-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.103.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 5520 2019-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2019 rok.
2019 5521 2019-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 14 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 5522 2019-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 84/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/76/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2019 5523 2019-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 85/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/77/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miasto Kowal.
2019 5524 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raciążek na rok 2019
2019 5525 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XV/136/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 5526 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr X/95/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 października 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 5527 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XII/75/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
2019 5528 2019-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 5529 2019-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 5530 2019-10-23 Postanowienie Postanowienie nr 104/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 20 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 5531 2019-10-23 Postanowienie Postanowienie nr 105/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 20 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 5532 2019-10-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 21 października 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sicienko przeprowadzonych w dniu 20 października 2019 r.
2019 5533 2019-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 21 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 5534 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/96/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie uchwalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2019 5535 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/98/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 5536 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 5537 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/90/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo
2019 5538 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2015Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody, wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Obrowo
2019 5539 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
2019 5540 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2020 r.
2019 5541 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr 85/40/2019 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 22 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 5542 2019-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 5543 2019-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 290/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 5544 2019-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2019 rok
2019 5545 2019-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 5546 2019-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 5547 2019-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 16 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 5548 2019-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 16 października 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 5549 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XXV/65/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/91/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie rozwoju sportu
2019 5550 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XXV/66/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/95/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cekcyn spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Cekcyn.
2019 5551 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XXV/67/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Chodecz
2019 5552 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/106/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski
2019 5553 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/107/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski"
2019 5554 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/108/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Służewie
2019 5555 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/109/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski
2019 5556 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/110/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 5557 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/93/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bobrowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2019 5558 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
2019 5559 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzuze
2019 5560 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5561 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miasto Kowal
2019 5562 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Kowal na lata 2019 – 2024”
2019 5563 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kowal w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2019 5564 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 5565 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
2019 5566 2019-10-25 Postanowienie Postanowienie nr 159/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 23 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 5567 2019-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 11 października 2019 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019
2019 5568 2019-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 5569 2019-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.75.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 5570 2019-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 51.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok
2019 5571 2019-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 21 października 2019 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 5572 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2019
2019 5573 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/130/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 5574 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Gminy Radomin z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2019 roku
2019 5575 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
2019 5576 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określlenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 5577 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
2019 5578 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
2019 5579 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/90/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie oraz nadania Statutu.
2019 5580 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XII.81.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 5581 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Strzelno
2019 5582 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strzelno
2019 5583 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie i nadania jednostce nowego statutu
2019 5584 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Strzelno
2019 5585 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 roku
2019 5586 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/87/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 5587 2019-10-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu.
2019 5588 2019-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 5589 2019-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 5590 2019-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 października 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 5591 2019-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 21 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5592 2019-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 101.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 5593 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr X/40/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok
2019 5594 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 23 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla skweru przy ulicy Powstania Styczniowego w Rypinie
2019 5595 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr X/43/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5596 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr X/44/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat grudziądzki
2019 5597 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr X/45/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2019 5598 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Grudziądzkiego
2019 5599 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Wójta Gminy Zławieś Wielka w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka
2019 5600 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/77/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej wewnętrznej
2019 5601 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/80/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Kęsowo
2019 5602 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5603 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/75/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z boisk sportowych
2019 5604 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno
2019 5605 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5606 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Sośno
2019 5607 2019-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1433/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVI/354/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 października 2018 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 5608 2019-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 181/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr III/24/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w przedmiocie zasady przyznawania i wysokości diet radnych oraz sołtysów
2019 5609 2019-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 182/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018 r. nr III/23/2018 w przedmiocie statutu gminy
2019 5610 2019-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 372/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr II/20/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w przedmiocie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
2019 5611 2019-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1190/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXV/144/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 2017 r. nr XXV/144/17 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 5612 2019-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
2019 5613 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr 82/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 5614 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 5615 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz nagród Burmistrza Miasta Lipna.
2019 5616 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.
2019 5617 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 5618 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
2019 5619 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 5620 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
2019 5621 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/103/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Warlubie
2019 5622 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie
2019 5623 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/105/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu
2019 5624 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/106/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
2019 5625 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/108/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2019 5626 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5627 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 5628 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/112/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Warlubie
2019 5629 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XV/189/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 5630 2019-10-30 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 327/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały XXXII/197/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 5631 2019-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 5632 2019-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 83.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 5633 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII-60/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nieszawa oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.
2019 5634 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/115/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 5635 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/117/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5636 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/120/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie uchylenia przepisów porządkowych w sprawie ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Mogilno
2019 5637 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/122/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mogilno
2019 5638 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych w Szubinie
2019 5639 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
2019 5640 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2019 5641 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2019 5642 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5643 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu.
2019 5644 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019
2019 5645 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłat na 2020 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 5646 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Toruńskiego na lata 2019-2022
2019 5647 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/78/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/95/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żalno
2019 5648 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/101/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok
2019 5649 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/103/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 219/8, 219/10 i 219/52 w obrębie Jeżewo w gminie Jeżewo
2019 5650 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/89/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi
2019 5651 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/92/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 5652 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/124/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
2019 5653 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok
2019 5654 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/148/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo
2019 5655 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/152/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żnin
2019 5656 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/154/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminie Żnin
2019 5657 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 5658 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.
2019 5659 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dragacz
2019 5660 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/103/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie  planu dofinansowania  form  doskonalenia zawodowego  nauczycieli  szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę  Dragacz
2019 5661 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/104/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2019 5662 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/105/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2020
2019 5663 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/106/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków
2019 5664 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/111/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5665 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/112/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dragacz w 2019 roku
2019 5666 2019-10-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 293/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 21 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 5667 2019-10-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 5668 2019-10-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 24 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 5669 2019-10-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 5670 2019-10-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia określającego obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny zwierząt na terenie części miasta Bydgoszczy oraz części Gminy Białe Błota
2019 5671 2019-10-31 Postanowienie Postanowienie nr 106/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 5672 2019-10-31 Postanowienie Postanowienie nr 107/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego