Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lipiec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 3435 2018-07-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/356/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubraniec w części określonej w: § 1 pkt 2 oraz w punktach od 4 do 10
2018 3436 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/18 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok.
2018 3437 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie
2018 3438 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 3439 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 3440 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/299/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski
2018 3441 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LVI/300/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2018 3442 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LVI/301/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym na terenie Gminy Wąpielsk stypendium Wójta Gminy Wąpielsk za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.
2018 3443 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LVI/302/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wąpielsk
2018 3444 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LVI/304/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 3445 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/18 Rady Gminy Rypin z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok
2018 3446 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
2018 3447 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 3448 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w 2018 roku
2018 3449 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
2018 3450 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3451 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/285/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu
2018 3452 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3453 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 532/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 3454 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/322/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 3455 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/327/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
2018 3456 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/324/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych .
2018 3457 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/325/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Golubia-Dobrzynia.
2018 3458 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/326/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
2018 3459 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/328/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy
2018 3460 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 3461 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 3462 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Łabiszyna
2018 3463 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 25/1200/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 3464 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 415/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (7)
2018 3465 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2018 3466 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/277/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
2018 3467 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
2018 3468 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 3469 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 3470 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bukowiec dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3471 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu gminy miasto Chełmża zarządzane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o..
2018 3472 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Chełmży” w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2018 3473 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/313/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/228/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiewo
2018 3474 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/315/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubiewo na rok 2018
2018 3475 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 3476 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 3477 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/379/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 3478 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/380/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Solcu Kujawskim
2018 3479 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 3480 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/383/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3481 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/385/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim
2018 3482 2018-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 3521 2018-07-03 Informacja Informacja nr 1/2018 Starosty Toruńskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2017 rok
2018 3520 2018-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 31.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy Baruchowo na rok 2018
2018 3519 2018-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 494/2018 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 3518 2018-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 3517 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 779/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 3516 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 3515 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki.
2018 3514 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.
2018 3513 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków całkowitego zwolnienia od ponoszonej opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym "Bobrowiaczek", dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki.
2018 3512 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Bobrowniki.
2018 3511 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego ,,Bobrowiaczek", dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki oraz nadania mu statutu.
2018 3510 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/209/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie odpłatności za pobyt oraz wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Bobrownikach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki.
2018 3509 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/208/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Bobrownikach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki oraz nadania mu statutu.
2018 3508 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 403/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 3507 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/505/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 3506 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 3505 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Wielka Nieszawka maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3504 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża wschodnia
2018 3503 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Smerzynie - plaża północna
2018 3502 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w  działaniach ratowniczych i  szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Janowiec Wielkopolski
2018 3501 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVI/279/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3500 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVI/278/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gniewkowo
2018 3499 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVI/277/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Gniewkowo
2018 3498 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogóźno oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3497 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/626/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
2018 3496 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/625/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
2018 3495 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/624/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia
2018 3494 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/622/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3493 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/621/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz
2018 3492 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/620/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szklonego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz
2018 3491 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LIV/268/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kęsowo oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3490 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LIV/270/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina” utworzonym przez gminę Kęsowo oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w takim klubie
2018 3489 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LIV/269/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą : Klub dziecięcy „Bajkowa Kraina” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Kraina”
2018 3488 2018-07-03 Ustawa Ustawa nr XLIII/281/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018.
2018 3487 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XII/152/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego "Kraina Bobasa" w Dobrczu i nadania statutu
2018 3486 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/330/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3485 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/328/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy
2018 3484 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/320/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
2018 3483 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński.
2018 3522 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/329/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
2018 3523 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/326/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2018 3524 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/331/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
2018 3525 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/334/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach, zespołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość
2018 3526 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/335/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pakość.
2018 3527 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/336/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Pakość miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3528 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
2018 3529 2018-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 3530 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018 rok.
2018 3531 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2018 3532 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/343/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 3533 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3534 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego.
2018 3535 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
2018 3536 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
2018 3537 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/334/18 Rady Gminy Radomin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomin
2018 3538 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/18 Rady Gminy Radomin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radomin
2018 3539 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 3540 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/283/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 3541 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Zbójno w 2018 r. w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 3542 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/287/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie
2018 3543 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/74/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok
2018 3544 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/77/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek
2018 3545 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/78/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek
2018 3546 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/559/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 3547 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/562/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania kategorii drogi publicznej
2018 3548 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/564/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2018
2018 3549 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/566/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
2018 3550 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/567/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo
2018 3551 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/568/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Koronowo odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu, do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży
2018 3552 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/569/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Koronowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3553 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/563/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania kategorii drogi publicznej
2018 3554 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/358/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 3555 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/361/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
2018 3556 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/365/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2018 3557 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2018 3558 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2018 3559 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/363/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2018 3560 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/364/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 3561 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.
2018 3562 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Świekatowo
2018 3563 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Świekatowo
2018 3564 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Świekatowo w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018”
2018 3565 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/314/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiewo
2018 3566 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/274/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018 3567 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/275/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018 3568 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/276/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie”
2018 3569 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/277/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 3570 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jabłonowie Pomorskim
2018 3571 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/280/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jabłonowie Pomorskim
2018 3572 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3573 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 3574 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 3575 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018 roku
2018 3576 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2018 3577 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wielgie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3578 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wielgie
2018 3579 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/284/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Wielgie
2018 3580 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/286/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 3581 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/288/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 3582 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie bezpiecznego korzystania z obszarów wodnych w gminie Wielgie przez osoby przebywające na tych obszarach
2018 3583 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/276/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 3584 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/279/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych , zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Książki.
2018 3585 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/280/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 3586 2018-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 3587 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2018 3588 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII-218/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w Zespole Szkół w Nieszawie oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w Zespole Szkół dla którego Gmina Miejska Nieszawa jest organem prowadzącym.
2018 3589 2018-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1139/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2013 r. nr XLVI/969/13 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat
2018 3590 2018-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 48/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2017 r. w spraw skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2012 r. nr XXII/199/2012 w przedmiocie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 3591 2018-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 812/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2016 r., nr XXIV/278/2016 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz
2018 3592 2018-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 738/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na Uchwałę Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012 r. nr XX/143/12 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat
2018 3593 2018-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 990/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Tucholi na uchwałę Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. nr XXX/225/2017 w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork na rok 2017
2018 3594 2018-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 989/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Tucholi na uchwałę Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r. nr XXX/238/2017 w przedmiocie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2017
2018 3595 2018-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 998/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. nr XXVIII/249/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 3596 2018-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 997/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2017 r. nr XXVI/204/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 3597 2018-07-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, toruńskiego, tucholskiego oraz włocławskiego.
2018 3598 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/373/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Aleksandrów Kujawski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3599 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 3600 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/294/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3601 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/295/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2018 3602 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechocinek
2018 3603 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.64.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej.
2018 3604 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.56.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. uchylajaca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.
2018 3605 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.55.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2018 3606 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.54.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2018 3607 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.57.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
2018 3608 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.58.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 3609 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.59.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
2018 3610 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/338/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz należności niepodatkowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Włocławskiego przy użyciu instrumentu płatniczego
2018 3611 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/340/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okręgów wyborczych
2018 3612 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/269/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 3613 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/272/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów Zespołów Szkół z terenu gminy Zbiczno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 3614 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/273/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 3615 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/276/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno.
2018 3616 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/342/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Więcbork, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3617 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/340/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na plaży przy Jeziorze Konicznym w miejscowości Lubcza
2018 3618 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/337/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku oraz w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparcia
2018 3619 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/338/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2018 3620 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/336/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Więcbork, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Więcbork
2018 3621 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/255/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2018 3622 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/339/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2018 3623 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/341/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3624 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/342/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sicienko za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2018 3625 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/344/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sicienko
2018 3626 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/345/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Sicienko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3627 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/355/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3628 2018-07-05 Informacja Informacja nr 1/2018 Starosty Nakielskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2017 rok
2018 3629 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 185/435/2018 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 3630 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/272/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Nowe maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3631 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/10/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok
2018 3632 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/14/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki
2018 3633 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/298/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3634 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/155/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2013 r.
2018 3635 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/11/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r.
2018 3636 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2018 3637 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2018 3638 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 3639 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/36/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 3640 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/39/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sadki oraz zasad usytuowania na terenie gminy Sadki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3641 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/40/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadki
2018 3642 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/41/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2018 3643 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skrwilno.
2018 3644 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Skrwilno
2018 3645 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno
2018 3646 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 3647 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/371/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 3648 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2018 3649 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono inne stanowisko kierownicze oraz norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 3650 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świedziebnia
2018 3651 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Świedziebnia
2018 3652 2018-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 3653 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LXII/276/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017
2018 3654 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LXII/278/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 3655 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/518/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 3656 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/522/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze
2018 3657 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/523/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grudziądz
2018 3658 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/527/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Grudziądz
2018 3659 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/528/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Polnej we wschodniej części obrębu Nowa Wieś, Gmina Grudziądz
2018 3660 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/529/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Świerkocińskiej we wschodniej części obrębu Nowa Wieś, Gmina Grudziądz
2018 3661 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/531/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części obrębu Węgrowo, Gmina Grudziądz
2018 3662 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dragacz
2018 3663 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dragacz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3664 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Dragacz na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 3665 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/278/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania dla mieszkańców Gminy Dragacz w ramach programu priorytetowego EKOpiec przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 3666 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dragacz
2018 3667 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/280/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dragacz
2018 3668 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/281/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dragacz
2018 3669 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 355/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2018 3670 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 359/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3671 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 360/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla gminy Świecie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży.
2018 3672 2018-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 51.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 3673 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
2018 3674 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3675 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2018 3676 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 3677 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 3678 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Linowo
2018 3679 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2018 3680 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartniczka.
2018 3681 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bartniczka
2018 3682 2018-07-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2018 3683 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/266/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 3684 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV.307.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 3685 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV.310.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baruchowo
2018 3686 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV.313.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Baruchowo
2018 3687 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/378/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuchola
2018 3688 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2018 3689 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2018 3690 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 3691 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Radziejów
2018 3692 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Chrostkowo
2018 3693 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Chrostkowo
2018 3694 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 3695 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: -określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy; -przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; -określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012r. poz. 2258, z 2015r. poz. 1991 i z 2016r. poz. 1816)
2018 3696 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/279/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osięciny
2018 3697 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/273/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 3698 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/335/18 Rady Gminy Radomin z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 roku
2018 3699 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3700 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 3701 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 3702 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski
2018 3703 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
2018 3704 2018-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3705 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego
2018 3706 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2018 3707 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
2018 3708 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2018 3709 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski .
2018 3710 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na rok 2018.
2018 3711 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 273/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 3712 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/453/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 3713 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/456/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2018 3714 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/457/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 3715 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/458/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3716 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/459/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Kruszwica
2018 3717 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/460/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kruszwica
2018 3718 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/461/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kruszwica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3719 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/462/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Kruszwica.
2018 3720 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2018 3721 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2018 3722 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 3723 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli oraz określenia zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2018 3724 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, na podatek od nieruchomości i podatek leśny.
2018 3725 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/288/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
2018 3726 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Fabianki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2018 3727 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Fabianki
2018 3728 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Fabianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3729 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki
2018 3730 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok
2018 3731 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 3732 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2018 3733 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2018 3734 2018-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 182/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 3735 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLII/241/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre
2018 3736 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/443/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 3737 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/437/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 3738 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018.
2018 3739 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński
2018 3740 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 3741 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 274/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 r.
2018 3742 2018-07-06 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.18.2018.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
2018 3743 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka.
2018 3744 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/18 Rady Gminy Lipno z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r.
2018 3745 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
2018 3746 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2018 3747 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3748 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lipno
2018 3749 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r.
2018 3750 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/274/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 roku
2018 3751 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/353/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.
2018 3752 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/360/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXXVI/268/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jeżewo
2018 3753 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 3754 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/278/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 3755 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 3756 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.370.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2018 3757 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.371.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2018 3758 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.374.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie
2018 3759 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.376.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Czarżu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie
2018 3760 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.375.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie
2018 3761 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.377.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 3762 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII.378.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 3763 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/359/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 3764 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/361/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2018 3765 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/362/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2018 3766 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/363/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowrocław
2018 3767 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/366/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Inowrocław
2018 3768 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/367/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Inowrocław
2018 3769 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/371/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/320/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław”
2018 3770 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/196/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Boniewo na rok 2018
2018 3771 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LII/379/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Tuchola dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2018 3772 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLI/256/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 3773 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII/284/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2018 3774 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr 331/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 3775 2018-07-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3776 2018-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/93/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 3777 2018-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 3778 2018-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.49.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 3779 2018-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 3780 2018-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 60/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/277/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3781 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX /406/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chwaliszewo.
2018 3782 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kcynia, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 3783 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 3784 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowości Potok i Smólsk.
2018 3785 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek.
2018 3786 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2018 3787 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 3788 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.
2018 3789 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
2018 3790 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr L/996/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem i w miejscu sprzedaży
2018 3791 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr L/997/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3792 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr L/1014/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią
2018 3793 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr L/1016/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2018 3794 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr L/994/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018
2018 3795 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 536/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 3796 2018-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 182A/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 3797 2018-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.58.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 3798 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 3799 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Bądkowo innym instrumentem płatniczym
2018 3800 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Żnińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3801 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli , którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
2018 3802 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński
2018 3803 2018-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/296/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 3804 2018-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.
2018 3805 2018-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 3806 2018-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 286/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 3807 2018-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 3808 2018-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 2 lipca 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miasta Rypin
2018 3809 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/18 Rady Gminy Koneck z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 3810 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/309/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 3811 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr L/1001/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę NR XXIII/485/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
2018 3812 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/330/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 3813 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3814 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/187/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 3815 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/117/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie
2018 3816 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/177/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 3817 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.67.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 3818 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.68.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej.
2018 3819 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gruta
2018 3820 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gruta na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta
2018 3821 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok
2018 3822 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 3823 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LXIX/572/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 3824 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr 318/175/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 3825 2018-07-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 80/2018 Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego za 2017  rok
2018 3826 2018-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 22A/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 15 czerwca 2018 r. dotyczy zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018
2018 3827 2018-07-13 Postanowienie Postanowienie nr 8/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3828 2018-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 3829 2018-07-13 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.24.2018.MWo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego OPEC-INECO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
2018 3830 2018-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/97/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 3831 2018-07-13 Postanowienie Postanowienie nr 10/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3832 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LV/530/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Grudziądz położonego w południowej części obrębu geodezyjnego Pieńki Królewskie
2018 3833 2018-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 3834 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LVII/282/2018 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3835 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 3836 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LV/355/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/343/2018 Rady Miasta Rypin w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rypin.
2018 3837 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LXII/1366/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Bydgoszczy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów oraz maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży
2018 3838 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LXII/1367/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bydgoszczy
2018 3839 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LXII/1369/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok (8)
2018 3840 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LI.274.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3841 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LI.276.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golub-Dobrzyń
2018 3842 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/281/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 3843 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 3844 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/313/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2018 3845 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Świekatowo w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018”
2018 3846 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zarządzenia sposobu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa i wyznaczenie inkasenta
2018 3847 2018-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 3848 2018-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.24.2018 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 3849 2018-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 43.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok
2018 3850 2018-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 32.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy Baruchowo na rok 2018
2018 3851 2018-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 3852 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół”
2018 3853 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kikół
2018 3854 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LVII/308/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 3855 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok
2018 3856 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/305/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 3857 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XL/347/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi powiatowej
2018 3858 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 3859 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 3860 2018-07-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Brodnica z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu w 2017 roku
2018 3861 2018-07-19 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29 czerwca 2018 r. zawarte w dniu 29 czerwca 2018 roku, pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, zwanym dalej „Naczelnikiem” i Wójtem Gminy Grudziądz, zwanym dalej „Wójtem”, w sprawie powierzenia Wójtowi zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanych dalej „opłatami”.
2018 3862 2018-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.33.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 3863 2018-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.51.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 3864 2018-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 3865 2018-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 3866 2018-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 290/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 3867 2018-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 57.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 3868 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LVII/306/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2018 3869 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LVII/307/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach
2018 3870 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr 405/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 11 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 3871 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/18 Rady Gminy Choceń z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2018 3872 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/18 Rady Gminy Choceń z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu środkami komunikacji publicznej dzieci i uczniów na terenie gminy Choceń.
2018 3873 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/18 Rady Gminy Choceń z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Choceń.
2018 3874 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/18 Rady Gminy Choceń z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018.
2018 3875 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/18 Rady Gminy Kowal z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Kowal
2018 3876 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr L/298/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 3877 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowo
2018 3878 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowo oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
2018 3879 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowo na lata 2018-2028
2018 3880 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 3881 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3882 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Bobrowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania
2018 3883 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 3884 2018-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 3885 2018-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 3886 2018-07-23 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 397/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 3887 2018-07-23 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 398/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 3888 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/73/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek” na lata 2018-2023
2018 3889 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIII.383.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody – drzewa gatunku dębu szypułkowego zlokalizowanego przy ulicy Bydgoskiej w miejscowości Ostromecko
2018 3890 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 324/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.
2018 3891 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/18 Rady Gminy Choceń z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 3892 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/313/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 3893 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 28/1406/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 3894 2018-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 313/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie realizacji zajęć w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy"
2018 3895 2018-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 315/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie realizacji zajęć w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy"
2018 3896 2018-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 3897 2018-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 3898 2018-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 3899 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XL/350/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego
2018 3900 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.
2018 3901 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr LII.278.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3902 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr LII.279.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Golub-Dobrzyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3903 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr LII.280.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2018 3904 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr LII.281.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2018 3905 2018-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 10 lipca 2018 r. dotyczy zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018
2018 3906 2018-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/296/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 3907 2018-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 3908 2018-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 3909 2018-07-25 Postanowienie Postanowienie nr OPO.4210.24.2018.MWo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie sprostowania w decyzji z 10 lipca 2018 r. nr OPO.4210.24.2018.MWo w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła opracowanej przez przedsiębiorstwo OPEC-INEKO Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu
2018 3910 2018-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 3911 2018-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 192/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy
2018 3912 2018-07-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 68/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXI/1340/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 3913 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 3914 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 3915 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Drzycim maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3916 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia herbu, flagi oraz wzoru pieczęci Gminy Drzycim.
2018 3917 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Drzycim.
2018 3918 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
2018 3919 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 898/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.
2018 3920 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 900/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych.
2018 3921 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 901/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych.
2018 3922 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 906/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2018 3923 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 907/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2018 3924 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 911/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018.
2018 3925 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018 rok.
2018 3926 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 407/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 19 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 3927 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Czernikowo
2018 3928 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/67/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXI/242/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2018 3929 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/66/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 317/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Bydgoskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia.
2018 3930 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/398/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pruszcz dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy Pruszcz z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2018 3931 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/400/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 3932 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/42/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 3933 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/43/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Ignacego Tomyślaka położonej w miejscowości Sadki
2018 3934 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 321/176/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 3935 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XL/309/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Obrowo gmina Obrowo
2018 3936 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice.
2018 3937 2018-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 69/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.56.2018 Rady Gminy Białe Błota z 26 czerwca 2018 r. uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota
2018 3938 2018-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 70/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 r. o nieważności w części uchwały nr XLVI/305/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Kowal maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych
2018 3939 2018-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 71/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 r. o nieważności uchwały nr XLVI/306/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 3940 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/366/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2018 3941 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr LIV/266/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 3942 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXX/229/18 Rady Gminy Osie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Osie spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3943 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lisewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3944 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 3945 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze
2018 3946 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/375/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania
2018 3947 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki.
2018 3948 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 3949 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.
2018 3950 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków całkowitego zwolnienia od ponoszonej opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym "Bobrowiaczek", dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki.
2018 3951 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr LXX/576/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 3952 2018-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 3953 2018-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 45.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.
2018 3954 2018-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 36.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2018
2018 3955 2018-07-30 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.20.2018.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego PGE Toruń S. A. z siedzibą w Toruniu
2018 3956 2018-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 73/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr XLIII/287/18 Rady Miejskiej w Chodczu dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3957 2018-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr XLV/78/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek
2018 3958 2018-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 75/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 pkt 2 lit. b oraz § 5 pkt 2 lit. b uchwały Nr XXXVIII/305/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe, gmina Gąsawa
2018 3959 2018-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 76/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci § 4 pkt 4 lit. a tiret trzecie, czwarte, lit. b tiret pierwsze, trzecie, § 5 pkt 2 lit. c, pkt 4 lit. c, § 6 pkt 5 uchwały Nr XXXVIII/306/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Biskupin, gmina Gąsawa
2018 3960 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/350/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciążek w 2018 r.
2018 3961 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka
2018 3962 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubianka
2018 3963 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LIII/382/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr 1469/11 położonej przy ul. Świeckiej w Tucholi
2018 3964 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LIII/385/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 3965 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/250/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
2018 3966 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3967 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/304/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Izbica Kujawska
2018 3968 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Izbica Kujawska
2018 3969 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr 23/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dębowa Łąka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3970 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr 24/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębowa Łąka
2018 3971 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LVIII/285/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3972 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 3973 2018-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 3974 2018-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.